Արևային լիզինգ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Արևային լիզինգի պայմաններ


1.        

Լիզինգի առարկայի սահմանում

Լիզինգի առարկա են համարվում`

  • Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները
  • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը

2.        

Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր

3.        

Կանխավճար

Նվազագույնը` Լիզինգի առարկայի արժեքի 10%-ը

4.        

Ֆինանսավորման  նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

Նվազագույնը` 5 մլն  գերազանցող ՀՀ դրամ

Առավելագույն սահմանաչափ` 200,000,000 ՀՀ դրամ 

5.        

Լիզինգի տարեկան անվանական տոկոսադրույք**

 

Լիզինգի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք**

ՀՀ դրամ`  8.5%-9.5%

 

 

ՀՀ դրամ 9.23%-13.01%

6.        

Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը

Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ

7.        

Լիզինգի տրամադրման վճար

Լիզինգի գումարից միանվագ 0-1%

8.        

Ֆինանսավորման ժամկետ**

12-120 ամիս

9.        

Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար***

Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13%  չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

10.    

Լիզինգի գումարի և տոկոսագումարի մարումները

Ամսական`համաձայն մարումների ժամանակացույցի

11.    

Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարի վճարում

Վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 3%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվում է  Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին տարվա  ընթացքում:

12.    

Ապահովություն

 

  • Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն
  • Գույք/իրավունքի գրավ ըստ պահանջի,

 

13.    

Ապահովագրություն

Պարտադիր յուրաքանչյուր տարի լիզինգառուի կողմից` առաջին տարում լիզինգի առարկայի արժեքի չափով, յուրաքանչյուր հաջորդ տարի լիզինգի մայր գումարի մնացորդի չափով:

 

* Սույն պայմանները կիրառելի չեն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում տրամադրվող լիզինգի դեպքում․

** Լիզինգի տոկոսադրույքը և ֆինանսավորման ժամկետը կախված են գործարքի ռիսկայնությունից, ձեռք բերվող գույքի տեսակից և բիզնեսի առանձնահատկություններից. Լիզինգի տոկոսադրույքը կախված է նաև ֆինանսավորման ժամկետից:

Լիզինգի տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 10 տոկոսը:

*** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

Ավտոմատ հաստատվող արևային լիզինգի պայմանները


1.       

Լիզինգի առարկայի սահմանում

 

 

Լիզինգի առարկա են համարվում`

  • Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները
  • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը

2.       

Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր

3.       

Կանխավճար

Նվազագույնը` լիզինգի առարկայի արժեքի 10%-ը

4.       

ֆինանսավորման  Նվազագույն և Առավելագույն սահմանաչափ

5 մլն  գերազանցող ՀՀ դրամ -30 մլն ՀՀ դրամ

 

5.       

Լիզինգի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

 

Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույքը

 

ՀՀ դրամ` 8.5% - 9.5%

 

 

 ՀՀ դրամ` 9.16% - 13.1%

 

6.       

Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը

Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ

7.       

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

8.       

Լիզինգի տրամադրման վճար

Լիզինգի մայր գումարից` միանվագ 0.5 – 1 %

9.       

Ֆինանսավորման ժամկետ

 12-120 ամիս

10.   

Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար**

Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13%  չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

11.   

Վճարունակության գնահատում***

Ըստ հաստատված սքորքարտի

12.   

Ապահովություն

 

  • Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն
  •  Գույք/իրավունքի գրավ ըստ պահանջի:

13.   

Ապահովագրություն

Գույքի պահովագրությունը իրականացվում է Բանկի կողմից, որի գծով ծախսերը ներառված են լիզինգի տոկոսադրույքի մեջ:  

Ապահովագրությունը իրականացվելու է էլէկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:     

14.   

Արևային լիզինգի առավելություններ

Մինչ կայանի կառուցումը լիզինգառուն չի կատարում ամսական մարումներ

 

* Սույն պայմանները կիրառելի չեն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում տրամադրվող լիզինգի դեպքում․

**  Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

*** Ավտոմատ հաստատմամբ հաճախորդի համար անհրաժեշտ սահմանաչափը չհաստատվելու դեպքում  բանկը կարող է նախաձեռնել բիզնեսի ֆինանսական վերլուծություն և վճարունակության գնահատում:

Թարմացված է առ 11.09.2023 14:32