Հաճախորդների իրավունքները
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վերաբերյալ “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները: Սույն տեղեկությունների տրամադրումն անվճար է:

Վերոնշյալ տեղեկությունները Բանկը տրամադրում է ցանկացած անձի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ եթե դիմումի մեջ այլ ժամկետ նշված չէ:

Դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.

  • առձեռն՝ Բանկի Գլխամասային գրասենյակում կամ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում (Բանկի մասնաճյուղային ցանցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով),
  • էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ office@ameriabank.am , info@ameriabank.amcrm@ameriabank.am հասցեներով,
  • Փոստային կապի միջոցով հետևյալ հասցեներից
  • Հեռախոսազանգի միջոցով՝ +374 10 561111

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից իր հաճախորդների բողոքների, բողոք-պահանջների ընդունման/ստացման, քննարկման և վերջիններիս արձագանքման գործընթացը, գործողությունների հերթականությունը սահմանվում է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի Տնօրենների խորհրդի կողմից 19.08.2019թ, թիվ 06-1/19/03 որոշմամբ հաստատված հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության և արձագանքման ընթացակարգով:

Բողոք-պահանջ ներկայացնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ հղումներից՝


Հայտարարություն`

  • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ֆիզիկական անձը բողոք-պահանջի պատասխանով բավարարված չլինելու դեպքում իրավունք ունի դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, ինչպես նաև պաշտպանել իր իրավունքները դատական կարգով, դիմելու Կենտրոնական բանկ կամ արբիտրաժային տրիբունալ, եթե առկա է արբիտրաժային համաձայնություն: 
  • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ անհատ ձեռնարկատերը և/կամ իրավաբանական անձը բողոք-պահանջի պատասխանով բավարարված չլինելու դեպքում իրավունք ունի դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, եթե դիմելու պահին Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի համաձայն համարվում է միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ (բացառությամբ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված Կազմակերպությունների), ինչպես նաև պաշտպանելու իր իրավունքները դատական կարգով, դիմելու Կենտրոնական բանկ կամ արբիտրաժային տրիբունալ, եթե առկա է արբիտրաժային համաձայնություն:
  • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն կնքել է համաձայնագիր Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ, որը տարածվում է միայն այն բողոք-պահանջների վրա, որոնց գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթը և գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

Թարմացված է առ 17.03.2021 19:40:06