Կորպորատիվ կառավարում
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 37,426,880,000 /երեսունյոթ միլիարդ չորս հարյուր քսանվեց միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը բաժանված է թվով 116,959 /մեկ հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր հիսունինը/  հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320,000 /երեք հարյուր քսան հազար/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալն ամբողջությամբ համալրված է Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

 

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը կազմված է Բանկի բոլոր բաժնետերերի կամ նրանց կողմից նշանակված և նրանց լիազորություններով գործող ներկայացուցիչներից:

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի մասնակցելու իրավունք ունեն Բանկի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը կամ լիազորված անվանատերերը, Տնօրենների խորհրդի անդամները, Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը, Բանկի Տնօրինության անդամները, Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարը, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները:


Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի իրավասությունները սահմանված են Բանկի կանոնադրությամբ (տե'ս կանոնադրությունը):


Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովում որոշումներն ընդունվում են քվեարկող բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 3/4-ով, ընդ որում Բաժնետերերի ժողովի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

Տնօրենների խորհուրդ

Տնօրենների խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը՝ oրենքով և կանոնադրությամբ խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի uահմաններում (տե՛ս կանոնադրությունը):

Տնօրենների խորհուրդը նշանակվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից: ՀՀ օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան, Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մինչև 10 /տասն/ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն ընդգրկվել/նշանակվել Տնօրենների Խորհրդի կազմում կամ Տնօրենների Խորհրդի կազմում ունենալ իրենց ներկայացուցչին: Տնօրենների խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել նաև խորհրդի անկախ անդամներ:

Տնօրենների խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որը չի կարող 5 /հինգ/ տարուց պակաս և 10 /տասը/ տարուց ավել լինել, միաժամանակ Տնօրենների խորհրդի նախագահն ու անդամներն ունեն վերընտրվելու իրավունք:

Տնօրենների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Տնօրենների խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Կանոնադրությամբ այլ բան չի պահանջվում, ընդ որում Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

 

Տնօրենների խորհրդի նախագահ՝

Անդրեյ Մկրտչյան


Տնօրենների խորհրդի անդամներ՝ 

 • Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի՝ Խորհրդի անկախ անդամ
 • Լինդսի Ֆորբս՝ Խորհրդի անդամ
 • Ֆիլիպ Լինչ՝ Խորհրդի անկախ անդամ
 • Ռիչարդ Օգդոն՝ Խորհրդի անկախ անդամ
 • Տիգրան Դավթյան՝ Խորհրդի անկախ անդամ
 • Կախաբեր Կիկնավելիձե՝ Խորհրդի անկախ անդամ

Տնօրինություն և Տնօրինության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն

Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը:

Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները /այդ թվում՝ Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Գլխավոր տնօրենին, և վերջինիս ներկայացմամբ Տնօրինության անդամներին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը:

Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը (տե՛ս կանոնադրությունը), բացառությամբ Կանոնադրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:

Տնօրինության որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող Տնօրինության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:


Տնօրինության անդամներ

 • Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն
 • Գևորգ Թառումյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական գծով տնօրեն
 • Գագիկ Սահակյան՝ Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն
 • Անդրանիկ Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով ղեկավար
 • Արման Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն
 • Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ
 • Արմինե Ղազարյան՝ Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Ներքին աուդիտ

Բանկի Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը հատուկ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հաշվետու է բանկի Տնօրենների Խորհրդին և ներքին հսկողության ընդհանուր համակարգի անբաժանելի մասն է կազմում: Ամերիաբանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտն անկախ է Բանկի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և ապահովում է ներքին վերահսկողության անաչառությունն ու խստությունը:


Ներքին աուդիտի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

 • բանկում վերահսկողության համակարգի արդյունավետ աշխատանքների ապահովումը,
 • ներքին հսկողության համակարգի անկախ գնահատումը,
 • բանկի կառավարման մարմինների և բոլոր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետության գնահատումը,
 • օրենքների, այլ իրավական ակտերի և բանկի ներքին ակտերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
 • բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների  և հաշվապահական հաշվառման մասին եզրակացության տալը և վերջիններիս վերաբերյալ Տնօրենների Խորհրդին համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը,
 • հսկողության համապատասխան ձևերի մշակումը և շրջանառումը բանկում:

 

Ներքին աուդիտն իրականացնում է հիմնականում 3 տեսակի ստուգումներ.

 • ֆինանսական՝ ուղղված բանկի կողմից հրապարակվող հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատմանը,
 • գործառնական՝ ուղղված գործընթացների, աշխատանքների և ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատմանը,
 • իրավական ակտերի համապատասխանության՝ ուղղված բանկի կողմից իրականացվող գործընթացների՝ ՀՀ օրենքների և ներքին իրավական ակտերի հետ համապատասխանության ապահովմանը:


Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությանը կից ներկայացվում է եզրակացություն՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների հետ Ամերիաբանկում գործող կարգերի, կանոնակարգերի, արարողակարգերի համապատասխանության վերաբերյալ: Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ ԿԲ վերահսկողների և արտաքին վերստուգում իրականացնող աուդիտորական կազմակերպության հետ, ինչպես նաև աջակցություն ցուցաբերում նրանց աշխատանքներին: Բանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտը ղեկավարում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրենը: