Կորպորատիվ կառավարում
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Corporate Governance

Մեր առաջնային նպատակն է` ապահովել կառավարման, բանկային տեխնոլոգիաների կիրառման և ծառայությունների մատուցման միջազգային չափանիշներին համապատասխան մակարդակ: 2016թ. մարտի 18-ին Ամերիաբանկին շնորհվել է ISO 9001:2015 Որակի կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության 01 100 051317 վկայական` գերմանական TUV RHELNLAND GROUP միջազգային հեղինակավոր ընկերության կողմից:

Ամերիաբանկն առաջինն է ՀՀ ֆինանսական շուկայում, որ արժանանում է ISO 9001:2015 նոր խմբագրությամբ ստանդարտին համապատասխանության վկայականին: Ներդնելով Որակի Կառավարման ISO 9001:2015 ստանդարտին համապատասխան համակարգ` Ամերիաբանկը մշակել է շուրջ 70 բիզնես գործընթաց, որոնք ներառում են ոչ միայն ծառայություններին վերաբերող գործընթացներ, այլև հարակից գործընթացներ, որոնք մշտապես վերահսկվում, չափվում և անընդհատ կատարելագործվում են: Նպատակ ունենալով ՀՀ ֆինանսական շուկայում լինել նորագույն և առաջադեմ բանկային տեխնոլոգիաներ ներդնող և շարունակ զարգացող առաջատար կառույց և ապահովել բանկի մրցունակությունը ֆինանսական շուկայում` մատուցվող ծառայությունների մշտական կատարելագործման, ժամանակին համահունչ նորամուծությունների և մեզ վստահող հաճախորդների կարիքների լիարժեք բավարարման միջոցով մենք անընդհատ բարելավում ենք բանկում Որակի Կառավարման Համակարգը:


Մեր բանկի կորպորատիվ կառավարման հաջողության գրավականն է նաև առողջ և գիտակից թիմային ոգին: Անձնակազմի պարբերաբար վերապատրաստման, կորպորատիվ միջոցառումների և ընդհանուր նպատակների ու առաքելության հստակեցման միջոցով` Ամերիաբանկը ստեղծել ու զարգացնում է ընկերության կորպորատիվ մշակույթն ու ոգին: Անձնվեր, բարյացակամ և միասնական թիմի ուժը թույլ է տալիս բանկին հաղթահարել դժվարությունները և հասնել նախանշած կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակների իրագործմանը:

 • Բանկի կորպորատիվ կառավարման մարմիններն են.
 • Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով
 • Բանկի Տնօրենների Խորհուրդ
 • Բանկի Տնօրինություն
 • Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրեն

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 54,385,935,000 (հիսունչորս միլիարդ երեք հարյուր ութսունհինգ միլիոն ինը հարյուր երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով 116,959 (մեկ հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր հիսունինը) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 465,000 (չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալն ամբողջությամբ համալրված է Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը կազմված է Բանկի բոլոր բաժնետերերի կամ նրանց կողմից նշանակված և նրանց լիազորություններով գործող ներկայացուցիչներից:
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի մասնակցելու իրավունք ունեն Բանկի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը կամ լիազորված անվանատերերը, Տնօրենների խորհրդի անդամները, Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը, Բանկի Տնօրինության անդամները, Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարը, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները:

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի իրավասությունները սահմանված են Բանկի կանոնադրությամբ (տե'ս կանոնադրությունը):

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովում որոշումներն ընդունվում են քվեարկող բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 3/4-ով, ընդ որում Բաժնետերերի ժողովի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

Տնօրենների խորհուրդ


Տնօրենների խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը` oրենքով և կանոնադրությամբ խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի uահմաններում (տե'ս կանոնադրությունը):
Տնօրենների խորհուրդը նշանակվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից: ՀՀ օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան, Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մինչև 10 /տասն/ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն ընդգրկվել/նշանակվել Տնօրենների Խորհրդի կազմում կամ Տնօրենների Խորհրդի կազմում ունենալ իրենց ներկայացուցչին: Տնօրենների խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել նաև խորհրդի անկախ անդամներ:
Տնօրենների խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որը չի կարող 5 /հինգ/ տարուց պակաս և 10 /տասը/ տարուց ավել լինել, միաժամանակ Տնօրենների խորհրդի նախագահն ու անդամներն ունեն վերընտրվելու իրավունք:
Տնօրենների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Տնօրենների խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Կանոնադրությամբ այլ բան չի պահանջվում, ընդ որում Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

Տնօրենների խորհրդի նախագահ`

Անդրեյ Մկրտչյան

Տնօրենների խորհրդի անդամներ` 

Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի`  Խորհրդի անկախ անդամ
Լինդսի Ֆորբս՝ Խորհրդի անդամ
Ֆիլիպ Լինչ՝ Խորհրդի անկախ անդամ
Ռիչարդ Օգդոն՝ Խորհրդի անկախ անդամ
Տիգրան Դավթյան՝ Խորհրդի անկախ անդամ
Կախաբեր Կիկնավելիձե՝ Խորհրդի անկախ անդամ

Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը:
Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները /այդ թվում` Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Գլխավոր տնօրենին, և վերջինիս ներկայացմամբ Տնօրինության անդամներին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը:
Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը (տե'ս կանոնադրությունը), բացառությամբ Կանոնադրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:
Տնօրինության որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող Տնօրինության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Տնօրինության անդամներ

Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն
Գևորգ Թառումյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական գծով տնօրեն
Գագիկ Սահակյան` Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն
Անդրանիկ Բարսեղյան` Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով ղեկավար
Արման Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն
Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ
Արմինե Ղազարյան՝ Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Բանկի Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը հատուկ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հաշվետու է բանկի Տնօրենների Խորհրդին և ներքին հսկողության ընդհանուր համակարգի անբաժանելի մասն է կազմում: Ամերիաբանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտն անկախ է Բանկի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և ապահովում է ներքին վերահսկողության անաչառությունն ու խստությունը:

Ներքին աուդիտի գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

 • բանկում վերահսկողության համակարգի արդյունավետ աշխատանքների ապահովումը,
 • ներքին հսկողության համակարգի անկախ գնահատումը,
 • բանկի կառավարման մարմինների և բոլոր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետության գնահատումը,
 • օրենքների, այլ իրավական ակտերի և բանկի ներքին ակտերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
 • բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման մասին եզրակացության տալը և վերջիններիս վերաբերյալ Տնօրենների Խորհրդին համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը,
 • հսկողության համապատասխան ձևերի մշակումը և շրջանառումը բանկում:

Ներքին աուդիտն իրականացնում է հիմնականում 3 տեսակի ստուգումներ.

 • ֆինանսական` ուղղված բանկի կողմից հրապարակվող հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատմանը,
 • գործառնական` ուղղված գործընթացների, աշխատանքների և ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատմանը,
 • իրավական ակտերի համապատասխանության` ուղղված բանկի կողմից իրականացվող գործընթացների` ՀՀ օրենքների և ներքին իրավական ակտերի հետ համապատասխանության ապահովմանը:

Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությանը կից ներկայացվում է եզրակացություն` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների հետ Ամերիաբանկում գործող կարգերի, կանոնակարգերի, արարողակարգերի համապատասխանության վերաբերյալ: Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ ԿԲ վերահսկողների և արտաքին վերստուգում իրականացնող աուդիտորական կազմակերպության հետ, ինչպես նաև աջակցություն ցուցաբերում նրանց աշխատանքներին: Բանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտը ղեկավարում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրենը:

Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը մեր ներքին հսկողության համակարգի կարևորագույն տարրերից մեկն է: Ռիսկերի կառավարումը փոխկապակցված և միասնական համակարգ է, որի քաղաքականությունը հաստատում է Ամերիաբանկի Տնօրենների Խորհուրդը: Քաղաքականությունը, կառուցվածքի մշակումն ու ներդրումն իրականացնում է ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումը: Իսկ ներքին աուդիտի ծառայությունը գնահատում է բանկում ներդրված ռիսկերի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը և դրա հետ կապված հաշվետվությունները ներկայացնում է բանկի ղեկավարությանը և Տնօրենների Խորհրդին:

Գիտակցելով, որ բանկի գործունեությունը կարող է ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն թողնել շրջակա միջավայրի և տեղական համայնքի վրա` բանկն իր առջև նպատակ է դրել պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել իր գործունեությանն առնչվող` շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման հարցում, որպեսզի նվազագույնի հասցնի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, իր գործընկերների և այլ շահագրգիռ անձանց վրա և ապահովի երկարաժամկետ եկամուտներ իր բաժնետերերին:

Այս ողջ գործընթացը նպատակաուղղված է բանկի գործունեության վրա ազդող անցանկալի գործոնների և իրադարձությունների բացահայտմանն ու կանխարգելմանը, վերջիններիս հետ կապված ռիսկերի կառավարմանը և բանկի համար ընդունելի ռիսկերի չափի նկատմամբ մշտական վերահսկողությանը: Ամերիաբանկում ռիսկերի կառավարումը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

 ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգի ներդրում,
 ռիսկերի կառավարման պրոակտիվ դերի գոյություն,
 գործարքների ընտրելիություն` հիմնված ռիսկերի գնահատման և արդյունավետ կառավարման չափանիշների վրա,
 չափելի ռիսկերի մասով (վարկային, շուկայական) համապատասխան սահմանաչափերի և դրանց պահպանման ուղղությամբ մոնիթորինգի հաստատում և այլն:

Ռիսկերի կառավարման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: 

General Meeting of Shareholders


The statutory fund of the bank is 37,426,880,000 (thirty-seven billion four hundred twenty-six million eight hundred eighty thousand) Armenian drams which consists of 116,959 (one hundred sixteen thousand nine hundred fifty-nine) ordinary nominal shares with par value of 320,000 (three hundred and twenty thousand) Armenian drams each. The statutory capital of the bank is fully paid in Armenian drams.

The supreme management body of the Bank is the General Meeting of Shareholders which is made up of all the Bank shareholders or their proxies. The General Meeting may be attended by the holders of ordinary shares or their authorized nominees, members of the Board of Directors, Chairman of the Management Board-General Director (Chief Executive Officer), members of the Management Board (executive body), Head of the Internal Audit function, external auditor and the representatives of the Central Bank of Armenia.
The scope of authorities of the General Meeting of Shareholders is defined in the Bank’s Charter (for further details, please see the Bank charter in Armenian). 
Resolutions of the General Meeting are passed by a ¾ vote of the voting shareholders and have legal effect if all the requirements of Armenian legislation, the Charter, internal regulations of the Bank and the Shareholders Agreement have been met.

General Meeting of Shareholders

 

The statutory fund of the bank is 37,426,880,000 (thirty-seven billion four hundred twenty-six million eight hundred eighty thousand) Armenian drams which consists of 116,959 (one hundred sixteen thousand nine hundred fifty-nine) ordinary nominal shares with par value of 320,000 (three hundred and twenty thousand) Armenian drams each. The statutory capital of the bank is fully paid in Armenian drams.

The supreme management body of the Bank is the General Meeting of Shareholders which is made up of all the Bank shareholders or their proxies. The General Meeting may be attended by the holders of ordinary shares or their authorized nominees, members of the Board of Directors, Chairman of the Management Board-General Director (Chief Executive Officer), members of the Management Board (executive body), Head of the Internal Audit function, external auditor and the representatives of the Central Bank of Armenia.
The scope of authorities of the General Meeting of Shareholders is defined in the Bank’s Charter (for further details, please see the Bank charter in Armenian). 
Resolutions of the General Meeting are passed by a ¾ vote of the voting shareholders and have legal effect if all the requirements of Armenian legislation, the Charter, internal regulations of the Bank and the Shareholders Agreement have been met.

Տնօրինություն և Տնօրինության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն

Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը:

Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները /այդ թվում՝ Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Գլխավոր տնօրենին, և վերջինիս ներկայացմամբ Տնօրինության անդամներին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը:

Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը (տե՛ս կանոնադրությունը), բացառությամբ Կանոնադրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:

Տնօրինության որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող Տնօրինության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:


Տնօրինության անդամներ

 • Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն
 • Գևորգ Թառումյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական գծով տնօրեն
 • Գագիկ Սահակյան՝ Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն
 • Անդրանիկ Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով ղեկավար
 • Արման Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն
 • Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ
 • Արմինե Ղազարյան՝ Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Ներքին աուդիտ

Բանկի Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը հատուկ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հաշվետու է բանկի Տնօրենների Խորհրդին և ներքին հսկողության ընդհանուր համակարգի անբաժանելի մասն է կազմում: Ամերիաբանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտն անկախ է Բանկի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և ապահովում է ներքին վերահսկողության անաչառությունն ու խստությունը:


Ներքին աուդիտի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

 • բանկում վերահսկողության համակարգի արդյունավետ աշխատանքների ապահովումը,
 • ներքին հսկողության համակարգի անկախ գնահատումը,
 • բանկի կառավարման մարմինների և բոլոր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետության գնահատումը,
 • օրենքների, այլ իրավական ակտերի և բանկի ներքին ակտերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
 • բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների  և հաշվապահական հաշվառման մասին եզրակացության տալը և վերջիններիս վերաբերյալ Տնօրենների Խորհրդին համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը,
 • հսկողության համապատասխան ձևերի մշակումը և շրջանառումը բանկում:

 

Ներքին աուդիտն իրականացնում է հիմնականում 3 տեսակի ստուգումներ.

 • ֆինանսական՝ ուղղված բանկի կողմից հրապարակվող հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատմանը,
 • գործառնական՝ ուղղված գործընթացների, աշխատանքների և ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատմանը,
 • իրավական ակտերի համապատասխանության՝ ուղղված բանկի կողմից իրականացվող գործընթացների՝ ՀՀ օրենքների և ներքին իրավական ակտերի հետ համապատասխանության ապահովմանը:


Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությանը կից ներկայացվում է եզրակացություն՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների հետ Ամերիաբանկում գործող կարգերի, կանոնակարգերի, արարողակարգերի համապատասխանության վերաբերյալ: Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ ԿԲ վերահսկողների և արտաքին վերստուգում իրականացնող աուդիտորական կազմակերպության հետ, ինչպես նաև աջակցություն ցուցաբերում նրանց աշխատանքներին: Բանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտը ղեկավարում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրենը:

Թարմացված է առ 03.06.2021 14:44:29