Կորպորատիվ կառավարում | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մեր առաջնային նպատակն է` ապահովել կառավարման, բանկային տեխնոլոգիաների կիրառման և ծառայությունների մատուցման միջազգային չափանիշներին համապատասխան մակարդակ: 2016թ. մարտի 18-ին Ամերիաբանկին շնորհվել է ISO 9001:2015 Որակի կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության 01 100 051317 վկայական` գերմանական TUV RHELNLAND GROUP միջազգային հեղինակավոր ընկերության կողմից:

Ամերիաբանկն առաջինն է ՀՀ ֆինանսական շուկայում, որ արժանանում է ISO 9001:2015 նոր խմբագրությամբ ստանդարտին համապատասխանության վկայականին: Ներդնելով Որակի Կառավարման ISO 9001:2015 ստանդարտին համապատասխան համակարգ` Ամերիաբանկը մշակել է շուրջ 70 բիզնես գործընթաց, որոնք ներառում են ոչ միայն ծառայություններին վերաբերող գործընթացներ, այլև հարակից գործընթացներ, որոնք մշտապես վերահսկվում, չափվում և անընդհատ կատարելագործվում են: Նպատակ ունենալով ՀՀ ֆինանսական շուկայում լինել նորագույն և առաջադեմ բանկային տեխնոլոգիաներ ներդնող և շարունակ զարգացող առաջատար կառույց և ապահովել բանկի մրցունակությունը ֆինանսական շուկայում` մատուցվող ծառայությունների մշտական կատարելագործման, ժամանակին համահունչ նորամուծությունների և մեզ վստահող հաճախորդների կարիքների լիարժեք բավարարման միջոցով մենք անընդհատ բարելավում ենք բանկում Որակի Կառավարման Համակարգը:


Մեր բանկի կորպորատիվ կառավարման հաջողության գրավականն է նաև առողջ և գիտակից թիմային ոգին: Անձնակազմի պարբերաբար վերապատրաստման, կորպորատիվ միջոցառումների և ընդհանուր նպատակների ու առաքելության հստակեցման միջոցով` Ամերիաբանկը ստեղծել ու զարգացնում է ընկերության կորպորատիվ մշակույթն ու ոգին: Անձնվեր, բարյացակամ և միասնական թիմի ուժը թույլ է տալիս բանկին հաղթահարել դժվարությունները և հասնել նախանշած կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակների իրագործմանը:

 • Բանկի կորպորատիվ կառավարման մարմիններն են.
 • Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով
 • Բանկի Տնօրենների Խորհուրդ
 • Բանկի Տնօրինություն
 • Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրեն

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 54.466.380.000 (հիսունչորս միլիարդ չորս հարյուր վաթսունվեց միլիոն երեք հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով 117.132 (մեկ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր երեսուներկու) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 465.000 (չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալն ամբողջությամբ համալրված է Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը կազմված է Բանկի բոլոր բաժնետերերի կամ նրանց կողմից նշանակված և նրանց լիազորություններով գործող ներկայացուցիչներից:
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի մասնակցելու իրավունք ունեն Բանկի հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը կամ լիազորված անվանատերերը, Տնօրենների խորհրդի անդամները, Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը, Բանկի Տնօրինության անդամները, Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարը, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները:

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի իրավասությունները սահմանված են Բանկի կանոնադրությամբ (տե'ս կանոնադրությունը):

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովում որոշումներն ընդունվում են քվեարկող բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 3/4-ով, ընդ որում Բաժնետերերի ժողովի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

Տնօրենների խորհուրդ


Տնօրենների խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը` oրենքով և կանոնադրությամբ խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի uահմաններում (տե'ս կանոնադրությունը):
Տնօրենների խորհուրդը նշանակվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից: ՀՀ օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան, Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մինչև 10 /տասն/ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն ընդգրկվել/նշանակվել Տնօրենների Խորհրդի կազմում կամ Տնօրենների Խորհրդի կազմում ունենալ իրենց ներկայացուցչին: Տնօրենների խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել նաև խորհրդի անկախ անդամներ:
Տնօրենների խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որը չի կարող 5 /հինգ/ տարուց պակաս և 10 /տասը/ տարուց ավել լինել, միաժամանակ Տնօրենների խորհրդի նախագահն ու անդամներն ունեն վերընտրվելու իրավունք:
Տնօրենների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Տնօրենների խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Կանոնադրությամբ այլ բան չի պահանջվում, ընդ որում Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:

Տնօրենների խորհրդի նախագահ`

Անդրեյ Մկրտչյան

Տնօրենների խորհրդի անդամներ` 

Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի`  Խորհրդի անդամ
Լինդսի Ֆորբս՝ Խորհրդի անդամ
Ֆիլիպ Լինչ՝ Խորհրդի անդամ
Ռիչարդ Օգդոն՝ Խորհրդի անկախ անդամ
Տիգրան Դավթյան՝ Խորհրդի անկախ անդամ
Կախաբեր Կիկնավելիձե՝ Խորհրդի անկախ անդամ

Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենը:
Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները /այդ թվում` Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Գլխավոր տնօրենին, և վերջինիս ներկայացմամբ Տնօրինության անդամներին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը:
Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ Կանոնադրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:
Տնօրինության որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող Տնօրինության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Տնօրինության անդամներ

Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն
Հովհաննես Թորոյան ՝Տնօրինության անդամ, Ֆինանսական գծով տնօրեն
Գագիկ Սահակյան` Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն
Անդրանիկ Բարսեղյան` Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով ղեկավար
Արման Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն
Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ
Արմինե Ղազարյան՝ Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Բանկի Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը հատուկ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հաշվետու է բանկի Տնօրենների Խորհրդին և ներքին հսկողության ընդհանուր համակարգի անբաժանելի մասն է կազմում: Ամերիաբանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտն անկախ է Բանկի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և ապահովում է ներքին վերահսկողության անաչառությունն ու խստությունը:

Ներքին աուդիտի գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

 • բանկում վերահսկողության համակարգի արդյունավետ աշխատանքների ապահովումը,
 • ներքին հսկողության համակարգի անկախ գնահատումը,
 • բանկի կառավարման մարմինների և բոլոր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետության գնահատումը,
 • օրենքների, այլ իրավական ակտերի և բանկի ներքին ակտերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
 • բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման մասին եզրակացության տալը և վերջիններիս վերաբերյալ Տնօրենների Խորհրդին համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը,
 • հսկողության համապատասխան ձևերի մշակումը և շրջանառումը բանկում:

Ներքին աուդիտն իրականացնում է հիմնականում 3 տեսակի ստուգումներ.

 • ֆինանսական` ուղղված բանկի կողմից հրապարակվող հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատմանը,
 • գործառնական` ուղղված գործընթացների, աշխատանքների և ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատմանը,
 • իրավական ակտերի համապատասխանության` ուղղված բանկի կողմից իրականացվող գործընթացների` ՀՀ օրենքների և ներքին իրավական ակտերի հետ համապատասխանության ապահովմանը:

Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությանը կից ներկայացվում է եզրակացություն` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների հետ Ամերիաբանկում գործող կարգերի, կանոնակարգերի, արարողակարգերի համապատասխանության վերաբերյալ: Ներքին աուդիտի դեպարտամենտը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ ԿԲ վերահսկողների և արտաքին վերստուգում իրականացնող աուդիտորական կազմակերպության հետ, ինչպես նաև աջակցություն ցուցաբերում նրանց աշխատանքներին: Բանկի ներքին աուդիտի դեպարտամենտը ղեկավարում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրենը:

Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը մեր ներքին հսկողության համակարգի կարևորագույն տարրերից մեկն է: Ռիսկերի կառավարումը փոխկապակցված և միասնական համակարգ է, որի քաղաքականությունը հաստատում է Ամերիաբանկի Տնօրենների Խորհուրդը: Քաղաքականությունը, կառուցվածքի մշակումն ու ներդրումն իրականացնում է ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումը: Իսկ ներքին աուդիտի ծառայությունը գնահատում է բանկում ներդրված ռիսկերի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը և դրա հետ կապված հաշվետվությունները ներկայացնում է բանկի ղեկավարությանը և Տնօրենների Խորհրդին:

Գիտակցելով, որ բանկի գործունեությունը կարող է ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն թողնել շրջակա միջավայրի և տեղական համայնքի վրա` բանկն իր առջև նպատակ է դրել պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել իր գործունեությանն առնչվող` շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման հարցում, որպեսզի նվազագույնի հասցնի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, իր գործընկերների և այլ շահագրգիռ անձանց վրա և ապահովի երկարաժամկետ եկամուտներ իր բաժնետերերին:

Այս ողջ գործընթացը նպատակաուղղված է բանկի գործունեության վրա ազդող անցանկալի գործոնների և իրադարձությունների բացահայտմանն ու կանխարգելմանը, վերջիններիս հետ կապված ռիսկերի կառավարմանը և բանկի համար ընդունելի ռիսկերի չափի նկատմամբ մշտական վերահսկողությանը: Ամերիաբանկում ռիսկերի կառավարումը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

 • ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգի ներդրում,
 • ռիսկերի կառավարման պրոակտիվ դերի գոյություն,
 •  գործարքների ընտրելիություն` հիմնված ռիսկերի գնահատման և արդյունավետ կառավարման չափանիշների վրա,
 •  չափելի ռիսկերի մասով (վարկային, շուկայական) համապատասխան սահմանաչափերի և դրանց պահպանման ուղղությամբ մոնիթորինգի հաստատում և այլն:

Վարկային ռիսկը վարկային կամ այլ ակտիվների կորստի հավանականությունն է կամ գործընկերոջ անվճարունակության կամ վճարել չցանկանալու պատճառով առաջացած ռիսկը: Վարկային ռիսկերի կառավարման նվազագույն պահանջներին համապատասխան որոշվում են բանկի նպատակային շուկաները` վարկավորման ընդունելի տեսակները, վարկային պորտֆելի նպատակային կառուցվածքը, եկամտաբերությունը, ժամկետայնությունը, վարկային սահմանաչափերը` ըստ վարկի գումարի, ժամկետի, տոկոսի և տեսակի, գրավի առարկայի նկատմամբ հսկողության ձևերի և այլն:

Շուկայական ռիսկը շուկայական գործոնների ազդեցության ներքո ներդրումների արժեքը կորցնելու հավանակությունը կամ ռիսկն է: Այն ներառում է գնային, տոկոսադրույքների և արտարժույթների ռիսկը: Ամերիաբանկը կառավարում է շուկայական ռիսկերը` սահմանելով Stop Loss և VaR սահմնաչափերը՝ գործիքներ, որոնք նպաստում են տոկոսադրույքների ռիսկերի նվազեցնելուն: Բանկը նաև հստակ սահմանում է ներդրումային գործունեության նպատակները և ռազմավարությունը` կատարելով սահմանափակումներ ըստ արժեթղթերի վարկանիշի:

Գործառնական ռիսկը ներքին գործընթացների, մարդկանց, համակարգերի կամ արտաքին գործոնների ոչ պատշաճ գործունեության կամ աշխատանքի խափանման արդյունքում կորուստների առաջացման ռիսկն է կամ հավանականությունը: Գործառնական ռիսկերի կառավարման բարձրագույն օղակը Բանկի ղեկավարությունն է, որը պատասխանատու է գործառնական ռիսկերի բացահայտման և կառավարման համար:

Ներքին գործառնական ռիսկերի կառավարումը մենք իրականացնում ենք հետևյալ կերպ. հստակ և փաստաթղթավորված կերպով նկարագրվում են բոլոր բիզնես գործընթացները, կազմվում են վերջիններիս գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտեր, բոլոր բիզնես գործընթացների և գործառնությունների համար սահմանվում են համապատասխան սահմանաչափեր, բանկի կողմից իրականացվող ցանկացած գործարքի ընթացքում կիրառվում են կրկնակի ստուգման/հաստատման սկզբունքները, սահմանվում են հաշվետվության մեխանիզմը, հաշվետվությունների տեսակներն ու պարբերականությունը և այլն:

Ամերիաբանկը, որդեգրելով միջազգային լավագույն փորձը շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման գործում, ներդրել է շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման համակարգ:

ՇՄՍ համակարգի (ESMS) հիմնական բաղադրիչներն են`

 • Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը,
 • Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման հրահանգը,
 • Գործընթացի ներդրման և իրականացման համար անհրաժեշտ մի շարք գործիքներ:

Բանկը նաև հետամուտ է լինում իր հաճախորդների շրջանում սոցիալական ռիսկերի և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ պահանջների ապահովմանը` օգնելով նրանց ներդնել համապատասխան գործունեության ՇՄՍ կառավարումը և հետևել պահանջներին: 

ՇՄՍ կառավարման համակարգը Բանկի կորպորատիվ կառավարման անբաժանելի տարրերից է և կարևորագույն դեր ունի կայուն ֆինանսական զարգացման գործում:

Ամերիաբանկը մշակել է նաև Կանաչ պարտատոմսերի քաղաքականություն, որը ներկայացնում է Բանկի Կանաչ պարտատոմսերի համակարգը, այդ թվում` դրանցից գոյացող դրամական միջոցների օգտագործումը, ծրագրերի գնահատման և ընտրության գործընթացը, դրամական միջոցների կառավարումը, հաշվետվությունների ներկայացումը և արտաքին դիտարկումներին վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև կանաչ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման և հաշվետվությունների նախապատրաստման աշխատանքներում ներգրավված կառուցվածքային ստորաբաժանումների դերերը և պարտականությունները:

Ամերիաբանկի կողմից ընդունելի կանաչ ակտիվներ են համարվում Բանկի պորտֆելում ներառված նախագծերի առարկա հանդիսացող ակտիվները, որոնք կրճատում են ջերմոցային գազերի արտանետումները և բաշխված են ստորև կատեգորիաներում`

 • Վերականգնվող էներգետիկա
 • Էլեկտրաէներգիայի փոխադրում, բաշխում և պահեստավորում
 • Էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտ
 • Ջուր
 • Էկոլոգիապես մաքուր շենքեր
 • Հողօգտագործում և ջրային կուլտուրաներ
 • Էներգաարդյունավետություն և ռեսուրսարդյունավետություն արդյունաբերության մեջ
 • Թափոնների կառավարում
 • ՏՏ լուծումներ

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարումը իրականացվում է ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտի ներքո, ՇՄՍ ռիսկերի մասնագետների կողմից` ապահովելով համակարգի ներդրումը և կիրառումը:

Թարմացված է առ 03.11.2022 16:42