Կարգավորում | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք /ընդունված 05.05.1998/
 • ՀՀ oրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մաuին» /ընդունված 30.06.1996, ՀՕ-68/
 • ՀՀ oրենքը «Բանկային գաղտնիքի մաuին» /ընդունված 07.10.1996, ՀՕ-80/
 • ՀՀ oրենքը «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» /ընդունված 17.06.2008, ՀO-124-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին» /ընդունված 24.11.2004, ՀO-142-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» /ընդունված 24.11.2004, ՀO-150-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» /ընդունված 17.06.2008, ՀO-122-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» /ընդունված 26.05.2008, ՀO-97-Ն/
 • ՀՀ oրենքը «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» /ընդունված 24.11.2004, ՀO-135-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» /ընդունված 18․01․2022, հօ-12-Ն/
 • ՀՀ oրենքը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» /ընդունված 11.10.2007, ՀO-195-Ն/
 • ՀՀ oրենքը «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» /ընդունված 04.12.1996, ՀO-100/
 • ՀՀ օրենքը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» /ընդունված 26.05.2008, ՀO-80-Ն/
 • ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» /ընդունված 17.06.2008, ՀO-123-Ն/

Կանոնակարգեր

 • ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «ՀՀ դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները:  ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին   /ընդունված 15.03.2016, 40-ն/
 • Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները կանոնակարգ 2-ը հաuտատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 09.02.2007, 39-ն/
 • Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եվ հրապարակումը կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 26.02.2008, 50-ն/
 • Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 02.06.2009, 166-ն/
 • Բանկի եվ ավանդատուի, կրեդիտավորողի եվ սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձեվերը եվ նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 28.07.2009, 229-ն/
 • Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանuական հաuտատությունների համար uահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը եվ գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձեվը հաuտատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 09.09.2008, 269-ն/
 • Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանuական միջոցները սառեցնելու մաuին որոշում կայացնելու կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 04.11.2008, 302-ն/
 • Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը /ընդունված 08.02.2011թ., թիվ 25-Ն/

Իրավական ծանուցում

Ամերիաբանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Վերոնշյալ օրենքները  և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում`  www.arlis.am.

Թարմացված է առ 01.12.2021 10:40