Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ

Ամերիաբանկը մեկնարկում է պետական աջակցությամբ իրականացվող նոր հատուկ լիզինգի ծրագիր՝ նախատեսված գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման համար:

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2017 թ. մարտի 16-ի նիստի N 11-31 արձանագրային որոշմամբ հավանություն ստացած ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի («Ծրագիր») շրջանակում։

Ծրագրի շրջանակում լիզինգառուները կարող են լիզինգի միջոցով ձեռք բերել հետևյալ գյուղատնտեսական տեխնիկան․

 • Տարբեր մակնիշների տրակտորներ
 • Կոմբայններ
 • Հավաքիչ-մամլիչներ
 • Տրակտորային շարքացաններ
 • Տրակտորային գութաններ
 • Տրակտորային խոտհնձիչներ
 • Այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի պայմաններ


1.        

Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր

2.        

Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Ծրագրի շրջանակներում լիզինգառուները կարող են լիզինգի միջոցով ձեռք բերել հետևյալ գյուղատնտեսական տեխնիկան.

 

 

ü   կոմբայններ,իչներ

ü  տրակտորներ,

ü  այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա:

3.       

Կանխավճար

Լիզինգի առարկայի արժեքի 20%

4.       

Կանխավճար/Գույքի արժեք հարաբերակցություն

20%/100%

5.       

Ֆինանսավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

6.       

Ֆինանսավորման  սահմանաչափ

Լիզինգի գումարի  նվազագույն շեմը` 5 մլն գերազանցող ՀՀ դրամ կամ  համարժեք արտարժույթ

Ծրագրի շրջանակներում նույն լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող լիզինգի առարկաների արժեքների հանրագումարը  չպետք է գերազանցի 250 մլն դրամը

7.       

Լիզինգի տոկոսադրույք

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք` 10-13.15%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`  10.47-14%

8.       

Լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափ

Լիզինգի տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է այնպիսի չափաքանակով, որ լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 2 %

9.       

Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը

Լիզինգի հիմնական գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ

10.   

Լիզինգի տրամադրման վճար

  Առավելագույնը 20.000 ՀՀ դրամ

11.   

Ֆինանսավորման ժամկետ

 • Կոմբայնների լիզինգի դեպքում` 10 տարի
 • Տրակտորների լիզինգի դեպքում` 6 տարի
 • Շարքացանների, հավաքիչ-մամլիչների  լիզինգի դեպքում` 3-6 տարի
 • Այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա` 3 տարի
 • Տրակտորներ և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա միևնույն լիզինգառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում մարման ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի

12.   

Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարի վճարում

Տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում  վաղաժամկետ մարումը սուբսիդավորման գործողության ընթացքում կատարելու դեպքում, վաղաժամկետ մարումը սուբսիդավորման գործողության ընթացքում կատարելու դեպքում, իսկ սուբսիդավորման դարարեցման կամ մերժման դեպքում`  վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 3%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվել է Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 12/տասներկու/ ամսվա ընթացքում

13.   

Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար[i]

Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13%  չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:

Տույժերը և (կամ) տուգանքները սուբսիդավորման ենթակա չեն:

14.   

Լիզինգի գումարի և տոկոսագումարի մարումները

Ամսական մայր գումարի հավասարաչափ մարման եղանակով `համաձայն մարումների ժամանակացույցի`

15.   

Մարման արտոնյալ ժամկետ

Լիզինգառուի դիմումով Բանկի կողմից կարող են սահմանվել լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ` տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով.

16.   

Ապահովություն

 

 •  Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն,
 • Գույքի/իրավունքի գրավ` ըստ պահանջի

17.   

Ապահովագրություն

Պարտադիր յուրաքանչյուր տարի լիզինգի առարկան ապահովագրվում է  վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից, որը կատարվում է Բանկի կողմից

18.   

Այլ պայմաններ

Մնացած պայմանները գործում են համաձայն ՀՀ կառավարության   2022թ. հունվարի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» N 105-L որոշման:

 

[i] Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

Թարմացված է 11.09.2023 14:25