Օգնություն
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ պետք է ես իմանամ երաշխավոր դառնալուց առաջ:

Իմ մասին տեղեկությունները ե՞րբ են փոխանցվում վարկային բյուրո:

Քաղվածքներ:

Ի՞նչ պարտադիր վճարներ են առկա գույքով ապահովված վարկատեսակների դեպքում:

Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից չֆինանսավորվող գործունեության ցանկ:

 

 

Ի՞նչ պետք է ես իմանամ երաշխավոր դառնալուց առաջ

Երաշխավոր լինելու դեպքում դու ինքդ ես կրում վարկառուի կողմից վարկային պարտավորությունների լրիվ կամ մասնակի կատարման համար պատասխանատվությունը․ երբ վարկառուն չի մարում կամ մասնակի է կատարում իր վարկային պարտավորությունները, ապա դու Բանկի առջև կրում ես այդ վարկի չմարված մասի կատարման համար համապարտ կամ սուբսիդիար պատասխանատվություն: Ընդ որում, դու պատասխանատվություն ես կրում նույն ծավալով, ինչ պարտապանը՝ ներառյալ տոկոսներ վճարելը, պարտքը բռնագանձելու կապակցությամբ դատական ծախսերը և պարտապանի կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով առաջացած՝ պարտատիրոջ այլ վնասները հատուցելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ երաշխավորության պայմանագրով:

Դու իրավունք ունես ստանալ հատուցում վարկառուից վարկի վճարման համար, այսինքն՝ կարող ես վարկառուից պահանջել հատուցում Բանկին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:

Բանկն իր հերթին պարտավոր է քեզ ծանուցել վարկի հերթական մարումների և կետանցի մասին:

Վարկառուի կողմից վարկը ժամանակին չմարելու դեպքում դա ազդում է նաև քո վարկային պատմության վրա․ երաշխավորը կարող է հայտնվել «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» այս դեպքում։ Դա կարող է քեզ համար խոչընդոտել դառնալ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

 

Իմ մասին տեղեկությունները ե՞րբ են փոխանցվում վարկային բյուրո

Եթե դու չես կատարել կամ ոչ պատշաճ ես կատարել վարկային պարտավորությունները, վարկատուն առավելագույնը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալներն ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է քո վարկային պատմությունը: Դու իրավունք ունես վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել քո վարկային պատմության վերաբերյալ զեկույցը:

Ուշադրություն, վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ ապագայում վարկ ստանալու համար: 

Զգուշացում․ գրավադրված գույքը կարող է բռնագանձվել, եթե վարկառուն ժամանակին չկատարի տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: Գրավի արժեքի անբավարար լինելու պարագայում վարկառուի պարտավորությունները կմարվեն վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

 

 

Քաղվածքներ

Վարկային հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները տրամադրվում են փոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով, կամ առձեռն՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղից:


Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում [1]

անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Թղթային կամ 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող էլեկտրոնային ձևով պահվող փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

Տեղեկանքների տրամադրում

3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում [2]

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Քաղվածքի առաքում

Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

Փոստով՝ ՀՀ տարածքում

անվճար

Փոստով՝ ՀՀ տարածքից դուրս [3]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

1. կանխիկ փոխարժեք,

2. անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Oրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

[1] Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ նյութերի (այդ թվում՝ տեղեկանքների, փաստաթղթերի, դրանց կրկնօրինակների, աուդիտորական հարցման պատասխանների) տրամադրումն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով: Միջնորդավճարը չի գանձվում Բանկի կողմից տեղադրված POS տերմինալի գործողություններն արտացոլող հաշվից քաղվածքի տրամադրման համար:

[2] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[3] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:


 

Ի՞նչ պարտադիր վճարներ են առկա գույքով ապահովված վարկատեսակների դեպքում

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 7,000 -30,000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

Անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցի գրավադրմամբ վարկավորման համար վարկառուի կողմից պարտադիր վճարման ենթակա վճարների ցանկը և դրանց չափը (միջակայքը).

 • նոտարական վճար – միանվագ 14,000-16,000 ՀՀ դրամ տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13,000-20,000 ՀՀ դրամ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13,000-18,000 ՀՀ դրամ հիմնական միջոցների գրավադրման դեպքում
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ) – 10,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական – 26,000 ՀՀ դրամ, 
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ:

Ապահովագրությունը կատարվում է մասնագիտացած կազմակերպության կողմից՝ գանձելով միջնորդավճար՝ համաձայն տվյալ կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների և դրույքների, որոնք կարող են փոփոխվել՝ կախված շուկայի իրավիճակից: Ապահովագրավճարները տատանվում են հետևյալ միջակայքում.

Ապահովագրավճար

Վարկի գումարից %

Անշարժ գույք

0.15-0.25

Սարքավորումներ

0.2-0.35

Շրջանառու միջոցներ

0.3-0.5

Ավտոմեքենա

2.5

Բանկը պահանջում է ապահովագրություն իրականացնել առնվազն վարկի մնացորդի չափով, իսկ համապատասխան գույքն ամբողջ արժեքով ապահովագրելիս ապահովագրական ընկերությունն է որոշում`  հիմք ընդունել գույքի շուկայական, թե իրացվելի արժեքը:

 

 


Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից չֆինանսավորվող գործունեության ցանկ

Գործունեության տեսակների ցանկ, որոնք չեն ֆինանսավորվում Ամերիաբանկի կողմից Ամերիաբանկի և ՎԶԵԲ-ի, ՄՖԿ-ի և ՆԶՖԿ-ի միջև կնքված պայմանագրերի շրջանակներում.

 • Բանկը չի ֆինանսավորում այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ կիրառում, որոնք արգելված են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով:
 • Առանց սահմանափակելու վերը նշված ընդհանրացված սահմանումը, բանկը նաև չի ֆինանսավորում կամ հաստատում հետևյալ գործունեության համար նախատեսվող վարկերը: 
ա)Արտադրություն կամ գործունեություն, որտեղ օգտագործվում է հարկադիր աշխատուժ [1] կամ մանկական աշխատուժ, և որը կրում է վնասակար [2] կամ չարաշահող բնույթ, որտեղ խտրականություն է գործադրվում կամ խախտվում է աշխատակիցների`  արհմիություններին և այլ միություններին միանալու օրինական իրավունքը:

բ)Այնպիսի ապրանքների արտադրություն կամ առևտուր, որոնք արգելված են այն երկրի օրենքներով, որտեղ ծավալվում է գործունեությունը, կամ միջազգային պայմանագրերով: Այդ ապրանքների թվում են, օրինակ, դեղորայքը, պեստիցիդները և հերբիցիդները, օզոնային շերտի քայքայմանը նպաստող նյութերը, պոլիքլորացված դիֆենիլը, վայրի բնությունը կամ վայրի բնության ապրանքները, որոնք կարգավորվում են CITES3 կոնվենցիայով:

գ)Միջազգային օրենքներով արգելված թափոնների տեղափոխում այլ երկրներ:

դ) Զենքի և զինամթերքի, ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի (գարեջրի և գինու բացառությամբ)`   արտադրություն կամ առևտուր [4] :

ե) Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր [4] :

զ)Ռադիոակտիվ նյութերի արտադրություն կամ առևտուր[5]: 

է)Անմշակ ասբեստի թելքի արտադրություն կամ առևտուր[6] :

ը)Գործունեություն, որն արգելված է երկրի օրենսդրությամբ կամ կենսաբազմազանության պաշտպանությանը վերաբերող միջազգային պայմանագրերով, կամ բնական կլիմայի/միջավայրի փոփոխությանը կամ վատթարացմանը նպաստող գործունեություն, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձանների վնասմանը կամ փոփոխմանը նպաստող գործունեություն [3] :

թ)Ծառահատում առևտրային նպատակներով արևադարձային խոնավ անտառներում:

ժ)Փայտի կամ այլ անտառային ապրանքների արտադրություն կամ առևտուր, բացառությամբ անտառային տնտեսության ոլորտում կայուն կերպով օգտագործվող և կառավարվող անտառների:

ի) Առևտուր վայրի բնությամբ կամ վայրի բնության ապրանքներով, որոնք կարգավորվում են CITES կոնվենցիայով (Convention on International Trade in Endangered Species or Wild Fauna and Flora) [3] :

լ) Ծովում ձկան որս դրիֆտերային ցանցերով, որոնք ունեն 2.5 կմ ավել երկարություն:

խ)Նավթի կամ այլ վտանգավոր նյութերի տեղափոխում տանկերներով, որոնք չեն համապատասխանում ծովագնացության միջազգային կազմակերպության (IMO) պահանջներին: 

ծ)Առևտուր առանց արտահանման կամ ներմուծման անհրաժեշտ թույլտվության կամ համապատասխան երկրից արտահանման, ներմուծման կան տեղափոխման արտոնման այլ ապացույցի:

կ)Գործունեություն` կապված պորնոգրաֆիայի և մարմնավաճառության հետ:

հ)Ռասիստական և հակադեմոկրատական պարբերականների պատրաստում և տարածում: 

ձ) Բնիկ ժողովուրդների տեղահանմանը նպաստող գործունեություն:


[1] «Հարկադիր աշխատուժ» նշանակում է ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը կատարվում է ոչ թե անհատի սեփական կամքով, այլ ուժի կամ պատժի սպառնալիքի ազդեցությամբ:

[2] «Մանկական վնասակար աշխատուժ» նշանակում է չարաշահում տնտեսական առումով կամ գործողություն, որը կարող է խոչընդոտել երեխայի կրթությանը, վնասել երեխայի առողջությանը կամ ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, բարոյական կամ սոցիալական զարգացմանը:

[3] CITES՝ «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա: CITES կոնվենցիայում ներառված բուսատեսակների և կենդանատեսակների ցանկը կարելի է ստանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից:

[4] Այս ցանկում չեն դասվում այն նախագծերն/ծրագրերն, որոնք չունեն զգալի ներգրավվածություն նման գործունեություններում: «Չունեն զգալի ներգրավվածություն» նշանակում է, որ նշված գործունեությունը հանդիսանում է նախագծի հովանավորի հիմնական գործունեության օժանդակ գործունեություն:

[5] Սա չի վերաբերում բժշկական սարքավորումներին, որակի վերահսկման (չափման) կամ որևէ այլ սարքավորումներին, որոնց մեջ ռադիոակտիվ նյութերի աղբյուրն` ըստ IFC-ի աննշան է կամ անհրաժեշտ կերպով պաշտպանված:

[6] Բացառությամբ մշակված ասբեստացեմենտային թերթերի, որտեղ ասբեստի պարունակությունը 20% ցածր է:

Ինչպե՞ս են տրամադրվում վարկերը:

Ինչպե՞ս են արտարժույթի տատանումներն ազդում արտարժույթով տրամադրվող վարկերի վրա:

Ի՞նչ ժամկետում է կայացվում վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը:

Ո՞ր գործոնները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ վարկի տրամադրման համար:

Որո՞նք են վարկի մերժման գործոնները:

 

 

Ինչպե՞ս են տրամադրվում վարկերը

Վարկի ձևակերպումը կատարվում է Ամերիաբանկի բոլոր մասնաճյուղերում:

Վարկի գումարը տրամադրվում է անկանխիկ:

Հաճախորդի ցանկությամբ վարկը, վարկային գիծը, օվերդրաֆտը, պայմանագրի/պատվերի ֆինանսավորումը կարող են տրամադրվել ցանկացած ողջամիտ ժամկետով, որի նվազագույն շեմը սովորաբար մեկ ամիս է: Կախված վարկատեսակից, արժույթից կամ այլ գործոններից կարող են լինել տարբերություններ:

 

 

Ինչպե՞ս են արտարժույթի տատանումներն ազդում արտարժույթով տրամադրվող վարկերի վրա

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ արտարժույթով վարկերի մարումները կատարվում են տվյալ վարկի արժույթով հաշվից, իսկ դրա վրա անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում` նաև ցանկացած արժույթով այլ հաշիվներից։ Արժույթների փոխարկումն իրականացվում է այդ պահին Բանկում գործող համապատասխան փոխարժեքով, ուստի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված տվյալ արժույթի փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։

 

 

Ի՞նչ ժամկետում է կայացվում վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը

Բանկը վարկը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման միջոցների վերաբերյալ պայմանագրերը կնքված լինելու դեպքում: Ընդ որում` գույքի գրավադրման դեպքում վարկը վարկառուին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերի` Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ) աշխատանքային օր հետո:

Բանկի կողմից վարկի վերաբերյալ որոշման կայացումից հետո, եթե հաճախորդը.

 • հայտնում է վարկ ստանալու մասին իր դրական որոշման վերաբերյալ վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա սկսվում է վարկի ձևակերպման և տրամադրման փուլը:
 • հայտնում է վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրը լրանալուց հետո, վարկի վերաբերյալ Բանկի որոշումը ենթակա է վերահաստատման:

 

 

Ո՞ր գործոնները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ վարկի տրամադրման համար

 • Ֆինանսական դրություն
 • Բանկային/Վարկային պատմություն
 • Ապահովվածություն
 • Կառավարման որակ
 • Բիզնես միջավայր
 • Փոխկապակցված անձանց գործունեություն, վարկային պատմություն և այլն

 

 

Որո՞նք են վարկի մերժման գործոնները

 • Վարկառուի կողմից ներկայացված տվյալները (փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվությունը) անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական,
 • Վարկառուի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար,
 • Վարկառուն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ (այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ):

Ինչպե՞ս են իրակակացվում մարումները ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում:

Ի՞նչ հաճախականությամբ են կատարվում վարկի մարումները

Որո՞նք են վարկերի մարումների եղանակները:

Ես կարո՞ղ եմ վաղաժամ մարել վարկը:

 

 

Ինչպե՞ս են իրակակացվում մարումները ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում:

Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

1. Տույժ/տուգանքներ

2. Տոկոսագումարներ

3. Մայր գումար

Վարկի տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը։

 

 

Ի՞նչ հաճախականությամբ են կատարվում վարկի մարումները

 • Մայր գումարի մարումների հաճախականություն՝ ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային կամ խառը ժամանակացույցով,
 • Տոկոսագումարների մարումների հաճախականություն՝ ամսական։

 

 

Որո՞նք են վարկերի մարումների եղանակները

Վարկային պայմանագիրը կնքելիս դու կարող ես ընտրել, թե ինչպես ես ցանկանում կատարել վարկի մարումները՝ ամեն ամիս հավասարաչափ վճարումներով, թե հավասարաչափ բաշխելով մայր գումարի մարումները, այսինքն՝ նվազող ամսական մարումներով։

Մարումների տեսանկյունից առանձնացվում են դիֆերենցված և անուիտետային մարման տեսակները։

 • Դիֆերենցված վարկային մարումների դեպքում դու վճարում ես յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են:
 • Անուիտետային վճարումների դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս դու կատարում ես միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):

Գոյություն ունի նաև մարումների խառը եղանակ։ Այս դեպքում դու հնարավորություն ունես ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի քո ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին՝ բնակելի և առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի, ներդրումային վարկի դեպքում:

Անուիտետային մարումների դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է քան 1-ին եղանակի դեպքում: Սակայն այս եղանակով վճարումների դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են։ 

 

 

Ես կարո՞ղ եմ վաղաժամ մարել վարկը

Սպառողն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Սպառողն իրավունք ունի կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

Ի՞նչ են ցույց տալիս անվանական և փաստացի տոկոսադրույքները:

Ինչպե՞ս են հաշվարկվում վարկերի տոկոսադրույքները:

Կարո՞ղ է փոխվել անվանական տոկոսադրույքը:

 

 

Ի՞նչ են ցույց տալիս անվանական և փաստացի տոկոսադրույքները

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է կազմում վարկի տարեկան տոկոսագումարը, որը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ: վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ՝ վարկի արժույթով: Տոկոսագումարի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում 365 օր օրացույցային տարին:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու դեպքում:

Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:

 

 

Ինչպե՞ս են հաշվարկվում վարկերի տոկոսադրույքները

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Որպես բաժանարար հիմք է ընդունվում 365 օրը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է այն որոշող պայմանների հիմքով, կրում է կողմնորոշող բնույթ և կարող է Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխվել՝ կապված վարկառուի կողմից վարկը պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ մարելուց, ինչպես նաև դրանց հաշվարկում ներառված տարրերի փոփոխությունից:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

https://www.ameriabank.am/userfiles/image/rate_calculation.PNG

որտեղ՝

A – կրեդիտի գումարը /կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը/

n – կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը

N – կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը

Kn – կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը

Dn – կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն 

ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

Տոկոսագումարի հաշվարկի օրինակ

Վարկի սկզբնական գումար – 7,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 15%

Վարկի ժամկետ – 60 ամիս

Օրական հաշվեգրվող տոկոսագումարը կկազմի 7,000,000*15/100/365=2,876.7

Վարկային գծի/օվերդրաֆտի դեպքում օգտագործված մասի նկատմամբ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով, իսկ չօգտագորված մասի նկատմամբ կարող է կիրառվել տոկոսադրույք: 

 

 

Կարո՞ղ է փոխվել անվանական տոկոսադրույքը

Բանկն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխելու տոկոսի չափը՝ կախված ֆինանսական շուկայից, բանկի ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխած միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներից, և/կամ եթե ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել վարկի տարեկան տոկոսադրույքի փոփոխման նախադրյալները: Ընդ որում՝ Բանկը պարտավոր է անվանական տոկոսադրույքի միակողմանի փոփոխման դեպքում այդ մասին նախօրոք՝ պայմանագրով սահմանված ժամկետում /առնվազն 7 օր առաջ/ և պայմանագրով սահմանված եղանակով ծանուցել վարկառուին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոսադրույքը կիրառելու համար: Եթե վարկառուն համաձայն չէ փոփոխված տոկոսի հետ, ապա նա իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծելու համապատասխան համաձայնագիրը՝ կատարելով բանկի հանդեպ տվյալ համաձայնագրով իր ունեցած պարտավորություններն ամբողջ ծավալով:

Թարմացված է առ 22.07.2021 15:23:23