Էսքրոու Բանկային հաշիվ | Խոշոր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ Դուք մուտք գործեք նոր շուկաներ, ընդլայնեք Ձեր գործունեության ծածկույթը, զարգացնեք այլ ձեռնարկությունների հետ Ձեր համագործակցությունը, գտնեք ազդեցիկ ու վստահելի գործընկերներ։

Մենք՝ որպես Ձեր լավագույն գործընկեր, առաջարկում ենք ծառայություններ, որոնք Ձեզ թույլ կտան նոր ծրագրեր և նախագծեր մշակելիս ապավինել մեր անվերապահ աջակցությանը։

Առք ու վաճառքի կամ ցանկացած այլ խոշոր գործարք կնքելիս հարց է առաջանում, թե որտեղ կարելի է պահել դրամական միջոցները մինչև գործարքի իրականացումն ու ավարտը։ Հավելյալ ապահովության և վստահության համար մենք առաջարկում ենք Ամերիաբանկում բացել Էսքրոու հաշիվ, որն ապահովելու է դրամական միջոցների երաշխավորված պահպանումն ու վճարումը։ Սա հատուկ բանկային հաշիվ է, որը բացվում է գործարքն իրականացնող կողմերի կողմից։ Դրամական միջոցները Էսքրոու հաշվի վրա պահվում են մինչև առք ու վաճառք կամ մեծ գործարք իրականացնող կողմերի միջև պարտավորությունները կատարված լինեն։ Գործարքի ավարտից հետո հաշիվը փակվում է։

Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում

1. Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար

Մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքի դեպքում՝ միանվագ 0,3% էսքրոու գումարից, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքի դեպքում՝ պայմանագրային, նվազագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

2. Էսքրոու հաշվի պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

3. Հաշվի փակում

Անվճար

4. Գումարի կանխիկացում հաշվից

Ըստ կանխիկով կատարվող գործառնությունների սակագների

5. Գումարի փոխանցում հաշվից

Ըստ փոխանցումների սակագների

 

Ուշադրություն

Էսքրոու հաշվով գործառնության սակագները կարող են փոփոխվել՝ անկի իրավասու մարմնի որոշմամբ: Հաստատված սակագների մասին հաճախորդը տեղեկացվում է որոշման կայացմանը հաջորդող աշխատանքային օրը. հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանվում են պայմանագրով:

Էսքրոու հաշվին մուտքագրվող գումարի առավելագույն չափը, ժամկետն ու արժույթը որոշվում են՝ ամաձայն կողմերի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պայմանների։ Միևնույն ժամանակ Էսքրոու հաշվով գործառնության արժույթ կարող են հանդիսանալ միայն Բանկի կողմից ընթացիկ հաշիվների բացման համար թույլատրելի արժույթի տեսակները:

Էսքրոու հաշվով գործառնությունները կատարվում են ՀՀ գործող օրենսդրության, այդ թվում`   Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքի պահանջների պահպանմամբ։

Էսքրոու հաշվով ապահովվող գործարքի բնույթից ելնելով՝ մինչև էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքումը կողմերից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքման պահին գործարքի կողմերից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա Ամերիաբանկի հաշվետեր:

 

Էսքրոու հաշվում առկա միջոցները չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, եթե.

1) հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրով հաճախորդ հանդիսացող անձի պարտավորությունները կապված են համապատասխան կողմերի միջև կնքված պայմանագրից բխող պարտավորությունների հետ,

2) այդ միջոցները հատուկ բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկի կողմից հաճախորդին վճարված տոկոսներից ձևավորված միջոցներ են, բացառությամբ նոտարի կամ նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված այլ դեպքերի,

3) այդ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված գույք են,

4) էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքման օրվանից անցել է 30 և ավելի օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Թարմացված է առ 29.07.2021 18:22:59