Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ գրավով ապահովված վարկին կից
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
time icon
6-36 ամիս

Վարկի Ժամկետ

loan limit icon
1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկի գումար

Ին՞չ է գրավով ապահովված վարկին կից, բիզնես քարտով օվերդրաֆտը


Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, որոնք Ամերիաբանկում ունեն կամ դիմել են գրավով ապահովված 30-150 մլն ՀՀ դրամով կամ համարժեք արտարժույթով մանրածախ բիզնես վարկի:

Տվյալ վարկատեսակի միջոցով դու կարող ես ստանալ 1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ Ամերիաբանկի քո բիզնես քարտով:

Հայտը ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի քեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում)։


ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


առանց բիզնեսի վերլուծության,

առանց հավելյալ գրավի պահանջի, միայն գործող գրավի հիման վրա,

առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի,

վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորությամբ,

անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորությամբ:

Պատրա՞ստ ես դիմել բիզնես վարկի համար

Դիմիր բիզնես վարկի համար օնլայն

A girl wearing green tshirt and holding notebook

Կարո՞ղ եմ վարկավորման համար դիմել առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար, և մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: Դու կարող ես նաև օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին:

Արդյոք բիզնեսի ուսումնասիրությունը պարտադի՞ր է:

Ո´չ, այս վարկատեսակի ներքո ֆինանսավորում ստանալու համար բիզնեսի հավելյալ վերլուծություն չի իրականացվում:

Արդյոք նշված վարկատեսակի ներքո հարկավո՞ր է ներկայացնել լրացուցիչ գրավ:

Ո´չ, այս վարկատեսակը տրամադրվում է գործող գրավով` անկախ վարկ/գրավ հարաբերակցությունից, և լրացուցիչ գրավ չի պահանջվում:

Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ տոկոսադրույքներին:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջի՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի էջում՝ ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը մենյուի «Վարկեր» բաժնից: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ: Ի դեպ, մասնաճյուղերի ցանկին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, կախված ընտրված վարկատեսակից, հնարավոր է պահանջվեն որոշ փաստաթղթեր, որոնք ևս կարող ես կցել քո հայտին՝ օնլայն վերբեռնելով մեր հարթակի միջոցով առանց Բանկ այցելելու:

Արդյո՞ք կան ոլորտային սահմանափակումներ վարկերի տրամադրման համար:

Այո՛, չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկին կարող ես ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

9.  Բիզնես քարտով (Visa business/Master card Business) օվերդրաֆտ` գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկին կից

 

Վարկատեսակ

Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ` գրավով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկին կից

 

Նպատակ

Բիզնեսի ընդլայնում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող  բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ    

 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

 

Ոլորտային սահմանափակումներ

Չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկ

 

Վճարունակության գնահատում

• "Վճարունակության նվազագույն պահանջներ և վարկավորման սցենար" բաժնում  ներկայացվածին համապատասխան
•Բիզնեսի վերլուծություն, վարկ/գրավ, ՊՍԳ և այլ ֆինանսական ցուցանիշների հաշվարկ չի պահանջվում
• Նոր դիտարկվող վարկին զուգահեռ "Բիզնես քարտով (Visa business/Master card Business) օվերդրաֆտ` գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկին կից" վարկատեսակը դիտարկելու դեպքում ՝ վերջինս  չի մասնակցում ֆինանսական ցուցանիշների հաշվարկին

 

Վճարունակության նվազագույն պահանջներ և վարկավորման սցենար

• Հաճախորդին բիզնեսի վերլուծությամբ դիտարկված վերջին վարկը հաստատվել/տրամադրվել է առանց ՊՍԳ և LTV շեղումների: Ապահովման միջոց հանդիսացող գրավները այլ հաճախորդների վարկերի ներքո գրավադրված լինելու պարագայում՝ տվյալ վարկերը ևս պետք է տրամադրված լինեն առանց LTV շեղման

• Վարկային հայտին նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի վարկերի պայմանները չեն վերանայվել  ֆինանսական վատթարացման արդյունքում
• ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ-ից ստացված տվյալներով Հաճախորդի վարկային ռիսկի դասը  1 (մեկ) է
• Հաճախորդի՝  Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում գործող վարկերը սույն վարկատեսակի տրամադրման պահին չեն գտնվում  արտոնյան ժամանակահատվածում
• Հաճախորդն ունի  կանաչ սցենարին համապատասխան վարկային պատմություն
•  Վարկը տրամադրվում  է  կանաչ սցենարին համապատասխան գործընթացով

Վարկի պայմաններ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ՝ առավելագույնը Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում գործող և/կամ դիտարկվող գրավով ապահովված վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ի չափով։ Մեկից ավելի  գրավով ապահովված բիզնես վարկերի առկայության պարագայում հաշվարկն իրականացվում է առավելագույն պայմանագրային գումարի կամ տվյալ վարկերի հանրագումարային մնացորդի 10%-ի չափով։

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ժամկետ (ամիս)

6-36 ամիս` սակայն ոչ ավել քան Հիմնական պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով) 3

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.8-16.9%)

10.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 11.4-13.4%)

9%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.8-11.7%)

Տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված մասի համար

0%

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկային գծերի / օվերդրաֆտների դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%, բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը համամասնորեն` յուրաքանչյուր գրավի առարկայի ընդհանուր գրավի արժեքում ունեցած իր տեսակարար կշռին համապատասխան, ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                         
• Ավտոտրասպորտային միջոց՝ 2.5%
• Հիմնական միջոց՝ 0.5%
  Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար»-ով2 (12CIB/11RBD PL 72-01-02) սահմանված կանխիկացման վճարների։

 

Մարման եղանակ

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում

 

Վարկի ապահովվածություն

Գրավով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկի նպատակով գրավադրված գրավ՝ Հիմնական պայմանագրի շրջանակում

 

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատում/վերագնահատում չի պահանջվում

 

Գույքի ապահովագրություն

Ապահովագրություն չի պահանջվում            

Վարկի սպասարկման սակագներ 1

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

1 Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե  1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում: Սակագները չեն տարածվում գյուղատնտեսական  ոլորտին տրամադրվող վարկերի վրա:

2  ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02)  ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

 

Օնլայն բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

smart account icon

Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար:

Գրավով ապահովված վարկ 30-150 մլն ՀՀ դրամ

business loan icon

Այս վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար:

Օվերդրաֆտ բիզնես քարտով

card icon

Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, ովքեր օգտվում են Ամերիաբանկի POS տերմինալների ծառայություններից, կամ պարզապես հաշվետեր են:

Թարմացված է առ 16.08.2023 14:21