Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ գրավով ապահովված վարկին կից
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ գրավով ապահովված վարկին կից

Մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, որոնք Ամերիաբանկում ունեն կամ դիմել են գրավով ապահովված 30-150 մլն ՀՀ դրամով կամ համարժեք արտարժույթով մանրածախ բիզնես վարկի: 

Տվյալ վարկատեսակի միջոցով դու կարող ես ստանալ 1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ Ամերիաբանկի քո բիզնես քարտով:

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է`

  • առանց բիզնեսի վերլուծության,
  • առանց հավելյալ գրավի պահանջի, միայն գործող գրավի հիման վրա,
  • առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի,
  • վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորությամբ,
  • անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորությամբ:

Հայտը ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի քեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում)։


Վարկի ժամկետ

6-36 ամիս

Վարկի գումար

1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համարԴիմիր հիմա

Կարո՞ղ եմ վարկավորման համար դիմել առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար և օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին: Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: 

Արդյոք բիզնեսի ուսումնասիրությունը պարտադի՞ր է:

Ո´չ, այս վարկատեսակի ներքո ֆինանսավորում ստանալու համար բիզնեսի հավելյալ վերլուծություն չի իրականացվում:

Արդյոք նշված վարկատեսակի ներքո հարկավո՞ր է ներկայացնել լրացուցիչ գրավ:

Ո´չ, այս վարկատեսակը տրամադրվում է գործող գրավով` անկախ վարկ/գրավ հարաբերակցությունից, և լրացուցիչ գրավ չի պահանջվում:

Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ տոկոսադրույքներին:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջում՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի ենթաէջում՝ մենյուի «Վարկեր» բաժնից ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը: 

Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010/012 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ: Ի դեպ, մասնաճյուղերի ցանկին և աշխատանքային ժամերին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, եթե, կախված ընտրված վարկատեսակից, պահանջվեն այլ փաստաթղթեր, օնլայն կցել դրանք հայտին:

Արդյոք կա՞ն ոլորտային սահմանափակումներ վարկերի տրամադրման համար:

Այո՛, ոլորտների ցանկին կարող ես ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Բիզնես քարտով (Visa business/Master card Business) օվերդրաֆտ` գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկին կից

 

Վարկատեսակ

Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ` գրավով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկին կից

 

Նպատակ

Բիզնեսի ընդլայնում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող  բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ    

 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

 

Ոլորտային սահմանափակումներ

Չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկ

Վարկի պայմաններ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ՝ առավելագույնը Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում գործող և/կամ դիտարկվող գրավով ապահովված վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ի չափով։ Մեկից ավելի  գրավով ապահովված բիզնես վարկերի առկայության պարագայում հաշվարկն իրականացվում է առավելագույն պայմանագրային գումարի կամ տվյալ վարկերի հանրագումարային մնացորդի 10%-ի չափով։
 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ժամկետ (ամիս)

6-36 ամիս` սակայն ոչ ավել քան Հիմնական պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով) 3

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`

14.8-16.9%)

10.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 11.4-13.4%)

9%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.8-11.7%)

Տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված մասի համար

1%

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկային գծերի / օվերդրաֆտների դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%, բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը համամասնորեն` յուրաքանչյուր գրավի առարկայի ընդհանուր գրավի արժեքում ունեցած իր տեսակարար կշռին համապատասխան, ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց՝ 2.5%
• Հիմնական միջոց՝ 0.5%
  Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն բանկում գործող սակագների

 

Մարման եղանակ

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում

Վարկի ապահովվածություն

Գրավով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկի նպատակով գրավադրված գրավ՝ Հիմնական պայմանագրի շրջանակում

 

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:                

Վարկի սպասարկման սակագներ 1

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

 Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե  1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում: Սակագները չեն տարածվում գյուղատնտեսական  ոլորտին տրամադրվող վարկերի վրա:

Թարմացված է առ 25.11.2022 11:46