Մաքսային քարտ | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ է մաքսային քարտը

Մենք անում ենք առավելագույնը, որ քո աշխատանքային առօրյան լինի առավել հարմարավետ, և դու խնայես քո ժամանակը:

«ArCa» մաքսային քարտը նախատեսված է հատկապես ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և թույլ է տալիս անկանխիկ մաքսային վճարումներ իրականացնել Հայաստանի բոլոր մաքսային կետերում:

Մաքսային քարտը շատ հարմար լուծում է մաքսատներում և մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել դյուրին և պարզ եղանակով իրականացնելու համար: Ակտիվացնելով նաև մաքսային քարտիդ կից վարկային գիծը՝ կարող ես չմտահոգվել բավարար դրամական միջոցներ ունենալու մասին: 

Մաքսային քարտի հաշիվ բացելու համար ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ բացելը պարտադիր պայման է:

Առավելություններ


Քարտի անվճար սպասարկում քարտի տրամադրման պահին բանկում 3 ամսից ավելի սպասարկվելու դեպքում,

անկանխիկ վճարումների անվտանգություն և ապահովություն,

խոշոր դրամական գործարքների իրականացման հարմարավետություն

մաքսային քարտին կից վարկային գիծ։

Որո՞նք են մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի արտոնյալ պայմանները։

  • Վարկային գծի օգտագործման արտոնյալ ժամանակահատված,
  • ապահովվածություն՝ դրամական միջոցների շրջանառությամբ,
  • արժույթը՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և եվրո,
  • ժամկետը՝ մինչև 1 (մեկ) տարի, 
  • ցածր տոկոսադրույք արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող առաջին ամսվա համար (բացառությամբ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի)։

Մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի պայմաններին ծանոթացի՛ր այստեղ:

Ի՞նչ սահմանաչափ է գործում մաքսային քարտին կից վարկային գիծ ստանալու դեպքում:

Մաքսային քարտին կից վարկային գծով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել բանկային հաշիվներով առնվազն վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50%-ը, սակայն ոչ ավել քան 100 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումար արտարժույթով: Մինչև 3 ամիս սպասարկվող հաճախորդների համար որպես սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայում այլ բանկերում ունեցած շրջանառությունը, ինչպես նաև վարկ-գրավ հարաբերակցությունը:

Ի՞նչ տոկոսադրույք է գործում սահմանված ժամկետի ընթացքում պարտավորությունն ամբողջությամբ չմարելու դեպքում:

Արտոնյալ ժամկետի ընթացքում ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վարկային պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում տոկոսադրույքը հաշվարկվում է գումարի օգտագործման պահից՝ 13%, իսկ արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

ՀՀ դրամով վարկային գծի պարագայում տոկոսադրույքը կազմում է 15%, իսկ առաջին ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

Որքա՞ն է կազմում տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը:

Տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը հաշվարկվում է՝ գումարի օգտագործման ամսվա վերջին օր + 5 օր բանաձևով:

ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի համար արտոնյալ ժամկետ չի սահմանվում:

Պատրա՞ստ ես բացել բիզնես հաշիվ

Բացիˊր բիզնես հաշիվ Ամերիաբանկում և կառավարիˊր քո ընկերության ֆինանսական միջոցները։

A girl wearing green sweater with laptop

1           Քարտի տեսակը

Arca Classic

2           Քարտի գործողության ժամկետ

2 տարի

3           Քարտի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

4           Քարտի թողարկում

անվճար

5           Քարտի տարեկան սպասարկում

10,000 ՀՀ դրամ

6           Հավելյալ քարտի թողարկում

անվճար

7           Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5,000 ՀՀ դրամ

8           PIN կոդի տրամադրում ծրարով (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

9            PIN կոդի սահմանում OTP-ի կիրառմամբ (PIN-ի կորստի դեպքում)

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

10       Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5,000 ՀՀ դրամ

11       Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

անվճար

12       Քարտի տրամադրում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում1

3,000 ՀՀ դրամ

13       Քարտի բլոկավորում

անվճար

14       Քարտի ապաբլոկավորում

անվճար

15       Կանխիկի տրամադրում

չի թույլատրվում

16       Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ գործարքներ

անվճար

17       Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ այլ առևտրի/սպասարկման կետերում

չի թույլատրվում

18       Քաղվածքի տրամադրում

 Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի2 2-րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի պայմանների

19       Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3,000  ՀՀ դրամ

20       SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավել գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

21       SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարի դեպքում

10 ՀՀ դրամ

22      Քարտի առաքում`

 

ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում

անվճար

բ) Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

23               Քարտի տրամադրում Բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)3

1,000 ՀՀ դրամ

 

1 Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս,  ընդ որում պատվիրված քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը ներկայացրել է տվյալ աշխատանքային օրվա մինչ ժամը 16:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն աշխատանքային օրը, իսկ եթե ժամը 16:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

2 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

3 Միջնորդավճարը գանձվում է քարտի պատվիրման պահին և չի կիրառվում երրորդ անձի անունով բացված քարտերի տրամադրման դեպքում, եթե երրորդ անձը հայտի  ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը պատվիրվել է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն տվյալ ծառայության սակագինը։

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ։


Նախկին պայմաններ 

Թարմացված է առ 19.10.2023 10:10