Մաքսային քարտ | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մաքսային քարտ

Մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Մենք անում ենք առավելագույնը, որ քո աշխատանքային առօրյան լինի առավել հարմարավետ, և դու խնայես քո ժամանակը:

«ArCa» մաքսային քարտը նախատեսված է հատկապես ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և թույլ է տալիս անկանխիկ մաքսային վճարումներ իրականացնել Հայաստանի բոլոր մաքսային կետերում:

Մաքսային քարտը շատ հարմար լուծում է մաքսատներում և մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել դյուրին և պարզ եղանակով իրականացնելու համար: Ակտիվացնելով նաև մաքսային քարտիդ կից վարկային գիծը՝ կարող ես չմտահոգվել բավարար դրամական միջոցներ ունենալու մասին: 

Մաքսային քարտի հաշիվ բացելու համար ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ բացելը պարտադիր պայման է:

  • Քարտի անվճար սպասարկում քարտի տրամադրման պահին բանկում 3 ամսից ավելի սպասարկվելու դեպքում,
  • անկանխիկ վճարումների անվտանգություն և ապահովություն,
  • խոշոր դրամական գործարքների իրականացման հարմարավետություն
  • մաքսային քարտին կից վարկային գիծ։

Պատրա՞ստ ես հաշիվ բացել

Որո՞նք են մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի արտոնյալ պայմանները։

  • Վարկային գծի օգտագործման արտոնյալ ժամանակահատված,
  • ապահովվածություն՝ դրամական միջոցների շրջանառությամբ,
  • արժույթը՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և եվրո,
  • ժամկետը՝ մինչև 1 (մեկ) տարի, 
  • ցածր տոկոսադրույք արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող առաջին ամսվա համար (բացառությամբ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի)։

Մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի պայմաններին ծանոթացի՛ր այստեղ:

Ի՞նչ սահմանաչափ է գործում մաքսային քարտին կից վարկային գիծ ստանալու դեպքում:

Մաքսային քարտին կից վարկային գծով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել բանկային հաշիվներով առնվազն վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50%-ը, սակայն ոչ ավել քան 100 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումար արտարժույթով: Մինչև 3 ամիս սպասարկվող հաճախորդների համար որպես սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայում այլ բանկերում ունեցած շրջանառությունը, ինչպես նաև վարկ-գրավ հարաբերակցությունը:

Ի՞նչ տոկոսադրույք է գործում սահմանված ժամկետի ընթացքում պարտավորությունն ամբողջությամբ չմարելու դեպքում:

Արտոնյալ ժամկետի ընթացքում ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վարկային պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում տոկոսադրույքը հաշվարկվում է գումարի օգտագործման պահից՝ 13%, իսկ արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

ՀՀ դրամով վարկային գծի պարագայում տոկոսադրույքը կազմում է 15%, իսկ առաջին ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

Որքա՞ն է կազմում տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը:

Տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը հաշվարկվում է՝ գումարի օգտագործման ամսվա վերջին օր + 5 օր բանաձևով:

ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի համար արտոնյալ ժամկետ չի սահմանվում:

1           Քարտի տեսակը

Arca Classic

2           Քարտի գործողության ժամկետ

2 տարի

3           Քարտի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

4           Քարտի թողարկում

անվճար

5           Քարտի տարեկան սպասարկում

10,000 ՀՀ դրամ, 3 ամսից ավել սպասարկվող հաճախորդների համար` անվճար

6           Հավելյալ քարտի թողարկում

անվճար

7           Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5,000 ՀՀ դրամ

8           PIN կոդի տրամադրում ծրարով (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

9            PIN կոդի սահմանում OTP-ի կիրառմամբ (PIN-ի կորստի դեպքում)

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

10       Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5,000 ՀՀ դրամ

11       Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

անվճար

12       Քարտի տրամադրում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում[1]

3,000 ՀՀ դրամ

13       Քարտի բլոկավորում

անվճար

14       Քարտի ապաբլոկավորում

անվճար

15       Կանխիկի տրամադրում

չի թույլատրվում

16       Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ գործարքներ

անվճար

17       Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ այլ առևտրի/սպասարկման կետերում

3%

18       Քաղվածքի տրամադրում

 Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի[2] 2-րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի պայմանների

19       Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3,000  ՀՀ դրամ

20       SMS հաղորդագրությունների ուղարկում

անվճար

21       Քարտի առաքում`

 

ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում

անվճար

բ) Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

22       Քարտի տրամադրում Բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)[3]

1,000 ՀՀ դրամ

 

[1] Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս,  ընդ որում պատվիրված քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը ներկայացրել է տվյալ աշխատանքային օրվա մինչ ժամը 16:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն աշխատանքային օրը, իսկ եթե ժամը 16:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

[2] «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

[3] Միջնորդավճարը գանձվում է քարտի պատվիրման պահին և չի կիրառվում երրորդ անձի անունով բացված քարտերի տրամադրման դեպքում, եթե երրորդ անձը հայտի  ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը պատվիրվել է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն տվյալ ծառայության սակագինը։

Հաճախորդների առանձին խմբերի համար կարող են սահմանվել պլաստիկ քարտերի սպասարկման հատուկ սակագներ: Այդ խմբերի նկատմամբ սույն սակագները կիրառվում են, եթե հատուկ սակագներով այլ բան նախատեսված չէ:

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ։


Նախկին պայմաններ 

Թարմացված է առ 31.01.2022 09:45