Բիզնես Վարկեր | Վերականգնվող Էներգետիկա | Ameriabank
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Եթե Ձեր գործունեության ոլորտն էներգետիկան է, և Դուք ցանկանում եք իրականություն դարձնել Ձեր նոր նախագծերը կամ զարգացնել ընթացիկ գործունեությունը, ապա Դուք արդեն գտել եք ճիշտ գործընկերոջ:

Ցանկանո՞ւմ եք դառնալ առաջատար Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացման գործընթացում: Ուրեմն ֆինանսավորման մեր ծրագիրը հենց Ձեր համարձակ քայլերի համար է:

  • Վարկի տրամադրում միանվագ կամ փուլերով՝ ըստ Ձեր հարմարության
  • Մինչև 3 տարի արտոնյալ ժամկետ՝ միայն տոկոսների մարմամբ:

A.4

Վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտին տրամդրվող վարկեր

A.4.1

Արդյունաբերական նպատակներով կառուցվող արևային, հիդրո, հողմային կայանների ֆինանսավորում

 

A.4.2

Բիզնեսի սեփական կարիքների համար կառուցվող արևային, հիդրո, հողմայինկայանների/համակարգերի ֆինանսավորում

 

1. ՎԱՐԿԵՐ (A.4.1, A.4.2)

#

Վարկավորվող ծրագրեր

Ֆինանսավորման ենթակա են արդյունաբերական կամ սեփական կարիքների համար վերականգնվող էներգիայով /արևային, հիդրո, հողմային էներգիա/ շահագործվող կայանների/համակարգերի կառուցման/վերազինման ծրագրերը, որոնք ունեն նմանատիպ գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ օրենքով սահմանված բոլոր թույլտվությունները:

1

Վարկի գումար

մինչև 10,000,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով

2

Վարկի ժամկետ

A.4.1 – առավելագույնը 15 տարի A.4.2 – առավելագույնը 8 տարի

Մինչև 12 տարի

3

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 3 տարի

Մինչև 2 տարի

4

Տարեկան տոկոսադրույք A.4.1

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Սկսած 9.5%

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

սկսած 10.5%******

սկսած 11.9%

սկսած 7.9%******

սկսած 9.0%

սկսած 6.3%******

սկսած 8.0%

լողացող բաղադրիչի նկարագրություն

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 4.4% + փոփոխուն բաղադրիչ (6 ամիս ժամկետայնությամբ ՀՀ պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունը)

 

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 5.6% + փոփոխուն բաղադրիչ (ԱՄՆ դոլարով 6 ամիս ժամկետայնությամբ Լոնդոնի Միջբանկային Առաջարկի Տոկոսադրույքը
/ICE LIBOR USD 6 Month/)

 

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 6.3% + փոփոխուն բաղադրիչ (Եվրոյով 6 ամիս ժամկետայնությամբ Լոնդոնի Միջբանկային Առաջարկի Տոկոսադրույքը՝ միայն դրական մեծություն լինելու պարագայում /ICE LIBOR EUR 6 Month/ )

 

5

Տարեկան տոկոսադրույք* A.4.2

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Լողացող տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

 

սկսած 11.5%******

սկսած 12.9%

սկսած 8.9%******

սկսած 9.9%

սկսած 7.3%******

սկսած 9.0%

լողացող բաղադրիչի նկարագրություն

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 5.4% + փոփոխուն բաղադրիչ (6 ամիս ժամկետայնությամբ ՀՀ պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունը)

 

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 6.6% + փոփոխուն բաղադրիչ (ԱՄՆ դոլարով 6 ամիս ժամկետայնությամբ Լոնդոնի Միջբանկային Առաջարկի Տոկոսադրույքը /ICE LIBOR USD 6 Month/)

 

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 7.3% + փոփոխուն բաղադրիչ (Եվրոյով 6 ամիս ժամկետայնությամբ Լոնդոնի Միջբանկային Առաջարկի Տոկոսադրույքը՝ միայն դրական մեծություն լինելու պարագայում /ICE LIBOR EUR 6 Month/ )

 

Վարկի տրամադրման վճար (գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին): Բանկի որոշմամբ կարող է սահմանվել վարկի տրամադրման գումարը վճարելու ժամանակացույց, որի առկայության դեպքում վարկը վաղաժամկետ մարելիս վարկի տրամադրման գումարի չվճարված մասը ենթակա է մարման վարկի վաղաժամկետ մարման հետ միաժամանակ կամ Բանկի կողմից սահմանված այլ կարգով:

Մինչև 1 տարի մարման ժամկետով վարկեր՝ 0-0.5% վարկի պայմանագրային գումարից

1-ից 2 տարի մարման ժամկետով վարկեր՝ 0-0.7% վարկի պայմանագրային գումարից

Մինչև 1.5%

2 տարուց ավելի մարման ժամկետով վարկեր՝ 0-1.5% վարկի պայմանագրային գումարից

Դրամական միջոցներով ապահովված վարկեր՝ 0%

6

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց**

Տույժ՝ ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

8

Վարկի մարում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

9

Վաղաժամկետ մարում***

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար, վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով

10

Վարկի ապահովությունը

դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

 

հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ

 

դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

 

Որպես լրացուցիչ ապահովություն, բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորություններ

 

11

Վարկ/ գրավ հարաբերակցություն****

դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր - առավելագույնը 100% (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95% (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են,բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)

 

ա) անշարժ գույքի դեպքում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80%, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%,
բ) շարժական գույքի դեպքում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50%, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5, ապա 60%, նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի`  մինչև 80 տոկոսը
գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30%, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40%,
դ) դրամական հոսքերի դեպքում՝ ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50%,
ե) բաժնեմասերի դեպքում՝
- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80%
- դեռևս չգործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60%

 

12

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով

13

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

մինչև 15 աշխատանքային օր՝ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

 

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր

14

Վավերականության ժամկետ (վարկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

- 45 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

15

Վարկի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

16

Հաշվի բացում Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում

Պարտադիր

17

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար*****

500 000 ՀՀ դրամ

18

Այլ պայմաններ

 Ծրագրով սահմանված էներգաաուդիտի վճարի 60% իրականացվում է հաճախորդի կողմից

* սույն պայմանների 4-րդ կետում նշված լողացող տարեկան տոկոսադրույքը կարող է տարբերվել ներկայումս նշվածից՝ փոփոխուն բաղադրիչի վերանայումից կախված:

** Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

*** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

**** Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

***** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում՝ Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման Մեծ վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

****** հաստատուն տոկոսադրույքով վարկավորում իրականացվում է ՀՀ դրամով առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրո-ով՝ առավելագույնը 10 տարի ժամկետով:

Գրավի գնահատում

Հիմնական միջոցները գնահատվում են Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից՝ համաձայն վերջիններիս կողմից սահմանված սակագների: Գնահատման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

 

Գրավի ձևակերպում

Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից:

  • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային միջոցի դեպքում,,
  • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-20.000 ՀՀ դրամ՝ անշարժ գույքի դեպքում,
  • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)՝ 10.000 ՀՀ դրամ,
  • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 26.000 ՀՀ դրամ
  • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:

 

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով: Գրավը պետք է պահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից: Ապահովագրվում են անշարժ գույքը, բացառությամբ հողի, շարժական գույքը, ապրանքանյութական պաշարները՝ պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն (ըստ անհրաժեշտության): Ապահովագրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից:

Վարկ վերցնելիս եղե՛ք տեղեկացված

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59