Օվերդրաֆտ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Օվերդրաֆտի գումար

Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50 տոկոսը` առնվազն վերջին 6 ամիսների համար

Օվերդրաֆտի գործողության ժամկետ

Մինչև 12 ամիս

Օգտագործված գումարների մարումը

Համաձայն սահմանված գրաֆիկի (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

Տարեկան տոկոսադրույք օգտագործված գումարի համար*

ՀՀ դրամով վարկային գծի համար`սկսած 13 %

ԱՄՆ դոլարով վարկային գծի համար``սկսած 10 %

ԵՎՐՈ-ով վարկային գծի համար` `սկսած 9 %

Վարկի տրամադրման վճար **

0-0.5 % սահմանաչափի գումարից

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց***

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված գումարի համար*

Մինչև 2 %

Վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի վճարման պայման

Սահմանաչափի նվազում

Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներով շրջանառություն չիրականացնելու դեպքում
օվերդրաֆտի սահմանաչափը կարող է վերանայվել (նվազել)

Օվերդրաֆտի ապահովությունը

Դրամական հոսքեր, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, առանձին դեպքերում` նաև այլ ապահովման միջոցներ

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն****

Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն` վարկային գծի սահմանաչափի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (Վարկային գծի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

Օվերդրաֆտի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկային գծի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

Վարկային գծի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

Վարկային պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար*****

 

500 000 ՀՀ դրամ

*Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց Ժամկետանց վարկի/վարկային գծի/օվերդրաֆտի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը: 

**Գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին: Բանկի որոշմամբ կարող է սահմանվել վարկի տրամադրման գումարը վճարելու ժամանակացույց, որի առկայության դեպքում վարկը վաղաժամկետ մարելիս վարկի տրամադրման գումարի չվճարված մասը ենթակա է մարման վարկի վաղաժամկետ մարման հետ միաժամանակ կամ Բանկի կողմից սահմանված այլ կարգով:

*** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

****Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

*****Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

Վարկերը կարողեն տրամադրվել փոփոխվող/լողացող տոկոսադրույքներով, որոնց դեպքում կնքվում են լրացուցիչ համաձայնագրեր տոկոսի փոփոխուն բաղադրիչի վերաբերյալ:

Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը

Ուշադրությու'ն. Օվերդրաֆտի տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով` օվերդրաֆտի օգտագործված մասի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` օվերդրաֆտի արժույթով: Տոկոսագումարի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում 365 օր օրացուցային տարին:

 

Օրինակ

Օվերդրաֆտի օգտագործված սահմանաչափ` 1.000.000 ՀՀ դրամ

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք` 15 %

Օրական տոկոսագումարի հաշվարկ` 1.000.000*15%/365=410.96


Տոկոսադրույքի փոփոխման կարգը

Բանկն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել Տոկոսի չափը` կախված ֆինանսական շուկայից Բանկի ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխած միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներից և/կամ եթե ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի փոփոխման նախադրյալները: Բանկը տոկոսի չափի փոփոխման մասին առնվազն 30 օր առաջ ծանուցում է Վարկառուին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոս կիրառելու համար: Եթե Վարկառուն համաձայն չէ փոփոխված տոկոսի հետ, ապա նա իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել համապատասխան Համաձայնագիրը` կատարելով Բանկի հանդեպ տվյալ Համաձայնագրով իր ունեցած պարտավորություններն ամբողջ ծավալով: 

Փոքր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորման համար օվերդրաֆտները տրամադրվում են անկանխիկ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով:


Վարկ վերցնելիս եղեք տեղեկացված

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59