Բիզնես վարկ | Վարկային Ծառայություններ | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

արժույթ

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ

 դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

3-12 տարի

մարման ժամկետ

A

Վարկեր կորպորատիվ հաճախորդներին

A.1.

Խոշոր վարկեր

A.1.1.

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

A.1.2.

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

A.1.3.

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

A.2.

Փոքր և միջին վարկեր

A.2.1.

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

A.2.2.

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

A.2.3.

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

Վարկի գումար

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Վարկի ժամկետ

3-8 տարի

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 1 տարի

Տարեկան տոկոսադրույք*

ՀՀ դրամով վարկերի համար` սկսկած 12 %

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար`  սկսկած 9 %

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար  ` սկսկած 8 %

Կարճաժամկետ վարկերի (ներկրման և/կամ արտահանման նպատակով) համար ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ-ով սկսած 8 %

Այլ արժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է վարկը հաստատող իրավասու մարմնի կողմից

Դրամական միջոցներով ապահովման դեպքում. ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 4 %` նույն արժույթի դեպքում ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 5 %`  տարբեր արժույթի դեպքում

Վարկի տրամադրման վճար**

Մինչև 1 տարի մարման ժամկետով վարկեր`  0-0.5 % սահմանաչափի գումարից
1-ից 2 տարի մարման ժամկետով վարկեր`  0-0.7 % սահմանաչափի գումարից
2 տարուց ավելի մարման ժամկետով վարկեր`  0-1.5 % գումարից
Դրամական միջոցներով ապահովված վարկեր`  0 %

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց***

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկի մարում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

Վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար, վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով

Վարկի ապահովությունը

Դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ, դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ, 
Որպես լրացուցիչ ապահովություն, բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորություններ

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն****

Առավելագույնը 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95 % (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)

ա) անշարժ գույքի դեպքում` մինչև 96 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 70%

բ) շարժական գույքի դեպքում`
- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,
- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96 ամիսը, ապա 60 տոկոսը,
- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի պարագայում

գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը

դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը,

ե) բաժնեմասերի դեպքում`
- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 նտոկոսը
- դեռևս չգործող բիզնեսի (ծրագրային վարկերիiv) բաժնեմասերի պարագայում ` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60տոկոսը:

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն` վարկի գումարի/մնացորդի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

5-15 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի,
քան ևս 10 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (վարկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

Վարկի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար*****

500 000 ՀՀ դրամ

[*] Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

[**] Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

[***] Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

[****] Եթե ծրագրային վարկի դեպքում ծրագրի սեփականատերը/կապալառուն նախկինում իրականացրել է նմանօրինակ ծրագիր, վարկ/գրավ հարաբերակցությունը սահմանվում է գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը:

[*****] Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման  բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ ՀՀ դրամով կամ այլ արժույթով: Վարկը կարող եք ստանալ միանվագ կամ փուլերով:


Վարկի համար որպես գրավ կարող են ընդունվել.

դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ

հիմնական միջոցներ (անշարժ, շարժական), երաշխիքներ և երաշխավորություններ

դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

Գրավի գնահատում. 

Հիմնական միջոցները գնահատվում են Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից՝ համաձայն վերջիններիս կողմից սահմանված սակագների: Գնահատման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից:Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով: 


Գրավի ձևակերպում.

Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից:

նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ` տրանսպորտային միջոցի դեպքում,,

նոտարական վճար – միանվագ 13.000-20.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,

միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,

անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 26.000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ: 

Գրավի ապահովագրություն.

Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով: Գրավը պետք է պահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից: Ապահովագրվում են անշարժ գույքը, բացառությամբ հողի, շարժական գույքը, ապրանքանյութական պաշարները` պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն (ըստ անհրաժեշտության): Ապահովագրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից:


Վարկ վերցնելիս Դուք պետք է տեղեկացված լինեք


Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59