Արտարժութային գործառնություններ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ձեր բիզնեսը պահանջում է արդյունավետ և ճկուն լուծումներ: Մենք գիտենք, որ բիզնեսի զարգացման գրավականը հուսալիությունը, բիզնեսի կարիքներին ու պահանջներին համապատասխանող ծառայություններն են, որոնք կարող են լավագույնս ծառայել Ձեր կազմակերպության զարգացմանն ու աճին:

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ արտարժութային գործառնություններ կատարել մրցունակ փոխարժեքով, խնայել ժամանակն ու նվազագույնի հասցնել փոխարժեքի տատանման հետ կապված ռիսկերը:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ՝ մրցունակ փոխարժեքներով:

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքում՝ ներքին և միջազգային շուկաներում:

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ:

Ֆորվարդային գործարքների իրականացման ժամկետայնությունը պայմանավորվում է գործարքի արժույթով: Արտարժույթ-արտարժույթ գործարքների դեպքում ժամկետը կարող է սահմանվել մինչև 1 (մեկ) տարի: Արտարժույթ-ՀՀ դրամ գործարքների դեպքում ժամկետը սահմանվում է՝ ելնելով շուկայի իրավիճակից: Բոլոր ֆորվարդային գործարքները կատարվում են պայմանագրի հիման վրա:

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 400,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Հնարավո՞ր է արժույթը փոխանակել Օնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո', գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:

Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել՝ պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքների տատանումներով:

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները:

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 1,000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:

Կարևոր է իմանալ, որ.

  • Օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում` հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
  • Արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Թարմացված է 07.10.2021, 10:37