Արտարժութային գործառնություններ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք գիտենք, որ արտարժույթի փոխարկման գործարքները քո առօրյայի մի մասն են։ Բիզնես գործընթացների շարունակականությունն ապահովելը, գործարքների կայունությունն ապահովելը, ճկուն և քո բիզնես կարիքներին համապատասխանող լուծումներ մշակելը մեր առաջնային նպատակներն են:

Մենք առաջարկում ենք արտարժութային գործառնություններ կատարել մրցունակ փոխարժեքով, խնայել ժամանակն ու նվազագույնի հասցնել փոխարժեքի տատանման հետ կապված ռիսկերը:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ՝ մրցունակ փոխարժեքներով: Մենք անում ենք առավելագույնը արտարժույթի փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։

Ի դեպ, մեզ մոտ արտարժույթի առքի ու վաճառքի գործարքների համար միջնորդավճարներ չեն գանձվում:

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքում՝ ներքին և միջազգային շուկաներում:

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք Բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ հետևյալ պայմաններով.

Ֆորվարդային գործարքները կնքվում են միայն իրավաբանական անձանց հետ` պայմանագրային հիմունքներով,

Գործարքի նվազագույն ծավալը`   50,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք արտարժույթ,

Որպես ֆորվարդային գործարքի ապահովություն սառեցվող գումարի մեծությունը` գործարքի ծավալի 5-10%,

500,000 ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքների փոխարժեքները սահմանվում են անհատապես բանկի համապատասխան բաժնի կողմից` ելնելով գործարքի ծավալից, ժամկետայնությունից և շուկայի իրացվելիությունից,

Ներկայացված ժամկետներից տարբերվող ժամկետներով գործարքների փոխարժեքներին կարող եք ծանոթանալ` կապ հաստատելով բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ:

 ՕրերԱռքՎաճառք
USD30392.76400.12
EUR30408.68424.18
USD90395.60406.00
EUR90413.66432.13
USD180399.33414.47
EUR180420.33443.23

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 400,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Կարո՞ղ եմ արժույթը փոխանակել օնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո՛, գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:

Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել` պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքներով:

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները:

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 5,000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:

Կարևոր է իմանալ, որ.

  • Օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում` հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
  • Արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան արտարժույթի փոխանակումների դեպքում

Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ՝ համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
Թարմացված է 22.07.2021 17:50:19