Էսքրոու Բանկային հաշիվ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ինչպես հաշիվ բացել

Էսքրոու հաշիվ բացելու համար այցելե՛ք Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղ, լրացրե՛ք էսքրու հաշվով գործառնություն կատարելու հայտը`   նշելով գործարքի մանրամասները և տրամադրելով գործարքի երկու կողմերին նույնականացնող փաստաթղթերը (անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում`  պետական գրանցման մարմնից տեղեկանք և տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը) և գործարքի առարկային վերաբերող փաստաթղթերը։ Այնուհետև նախօրոք ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն`  գործարքի մյուս կողմի հետ մոտեցե՛ք Ամերիաբանկի գլխամասային գրասենյակ` եռակողմ էսքրոու պայմանագիրը կնքելու համար, որի հիման վրա էլ կբացվի էսքրոու հաշիվը: 

1. Էսքրոու ծառայության միջնորդավճար

մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքների դեպքում՝ միանվագ 0,3% էսքրոու գումարից, նվազագույնը
50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ;
500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում՝ պայմանագրային՝ նվազագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

2. Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

35 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար, ընդ որում էսքրոու գումարի ավելացման դեպքում ավելացված մասով կգանձվի նաև Էսքրոու ծառայության միջնորդավճար

3. Էսքրոու պայմանագրի ներքո ստացված փաստաթղթերի ստուգում

10,000 ՀՀ դրամ

4. Հաշվից գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկի Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար սակագների1 գլուխ 3-րդի («Կանխիկով կատարվող գործառնություններ»)

5.Հաշվից գումարի փոխանցում

Համաձայն Բանկի Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար սակագների2գլուխ 4-րդի («Փոխանցումներ»)

 

1 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

Թարմացված է առ 29.07.2021 18:22:59