Օգնություն
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ո՞ր դեպքերում է բանկոմատն առգրավում քարտը:

 

Ո՞ր դեպքերում է բանկոմատն առգրավում քարտը

Գործարք կատարելիս քարտի բլոկավորման և/կամ առգրավման պատճառ կարող է հանդիսանալ PIN կոդի 3 (երեք) անգամ հաջորդաբար սխալ մուտքագրումը: Քարտը կարող է առգրավվել նաև բանկոմատից դուրս գալուց հետո՝ 20 (քսան) վայրկյանի ընթացքում այն չվերցնելու, բանկոմատի տեխնիկական խնդիրների կամ քարտը վնասված լինելու դեպքում: Առգրավված քարտը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Ամերիաբանկ: Քարտի առգրավման դեպքում. 

 • Բանկի աշխատակիցը հեռախոսազանգով տեղեկացնում է առգրավված քարտի գտնվելու վայրի մասին և ճշտում քարտը ստանալու նախընտրելի տարբերակը: 

Առգրավված քարտը վերադարձվում է հետևյալ ժամկետներում.

 • եթե բանկոմատը գտնվում է գլխամասային գրասենյակի կամ երևանյան որևէ մասնաճյուղի տարածքում, ապա քարտի առգրավման օրվան հաջորդող 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • եթե բանկոմատը գտնվում է այն քաղաքում կամ վայրում, որտեղ Ամերիաբանկն ունի մասնաճյուղ, ապա քարտի առգրավման օրվան հաջորդող 4 (չորս) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • եթե բանկոմատը գտնվում է ՀՀ այն քաղաքում կամ վայրում, որտեղ Ամերիաբանկը չունի մասնաճյուղ, ապա քարտի առգրավման օրվան հաջորդող 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • եթե քարտն առգրավվել է ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում, ապա քարտը վերադարձվում է քարտապանին Ամերիաբանկի կողմից այն ստանալու օրը:

 

Քարտով գործառնությունների իրականացման ընթացքում առաջացող ռիսկերի կառավարման և զսպման արդյունավետ մեխանիզմներ, ինչպես նաև ընդհանրական տեղեկություններ այդ գործարքների հետ կապված ռիսկերի մասին:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վճարային քարտ պատվիրելու համար:

 

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վճարային քարտ պատվիրելու համար

Վճարային քարտ ստանալու համար պետք է տրամադրել հետևյալ փաստաթղթերը. 

 

Անհատ ձեռներեցի, ՀՀ օրենսդրության համաձայն ՀՎՀՀ ունեցող ֆիզիկական անձի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ,
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ,
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք (նոտարի դեպքում կիրառելի չէ)
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Նոտարի դեպքում՝ նաև նոտարի ծառայողական վկայական և (կամ) նշանակման հրաման

 

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով

 

Ոչ ՀՀ քաղաքացի անհատ ձեռներեցի դեպքում նաև

 • Կոմունալ վճարման անդորրագիր, բնակության վայրից տեղեկանք կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլված է ֆիզիկական անձի գրանցման/ փաստացի բնակության հասցեն
 • Լրացուցիչ տեղեկատվություն
 • Այլ բանկում հաշիվ ունենալու դեպքում՝ հաշվից քաղվածքներ (նվազագույնը 1 տարվա կտրվածքով)
 • Ֆիզիկական անձի ներկա աշխատավայրից տրված տեղեկանք
 • Առկայության դեպքում՝ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և/կամ բիզնես գործունեությունը հավաստող փաստաթղթեր

 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի, օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման դեպքում նաև օտարերկրյա իրավաբանական անձի կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարին տրված լիազորագիր (վերջինս չի պահանջվում, եթե առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարը օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարն է)
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում)
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), ներառյալ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները: Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

 

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

 

Հիմնադրամի, հասարակական կազմակերպության, ասոցիացիայի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում)
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր
 • Հիմնադրման մասին որոշումը/արձանագրությունը (չի պահանջվում, եթե հիմնադիրների մասին տեղեկությունները ներառված են կանոնադրությունում)
 • Տեղեկություններ (ներառյալ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները) բարձրագույն կառավարման մարմնի կազմի մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), որը կարող է լինել արձանագրության, որոշման կամ հայտարարության տեսքով
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը

 

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով

 

Պետական (համայնքային) կառավարչական հիմնարկի, ՊՈԱԿ-ի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություննե

 • Կանոնադրություն
 • Ստեղծման մասին հիմնադրի որոշումը
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 • Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում հիմնադրի կամ համապատասխան իրավասու մարմնի համաձայնությունը հաշիվ բացելու վերաբերյալ
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում)
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը)  հաստատող փաստաթղթեր
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը

 

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարականը (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ (կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում հաստատվում է հիմնադրի կամ համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից)՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով

 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը փոխարինող փաստաթուղթ
 • Գրանցման վերաբերյալ փաստաթուղթ՝ տրված տվյալ երկրի իրավասու մարմնի կողմից
 • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ը կամ լիազորագիրը (լիազորագրերը) հաշվով գործարքներ կատարելու համար (չի պահանջվում, եթե հաշվով գործարքներ կատարելու է հիմնադիր փաստաթղթերով լիազորված ղեկավար անձը),
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը)  հաստատող փաստաթղթեր
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վկայագիր՝ թողարկված գրանցող գործակալի կողմից  
 • 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի մասին կամ «ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր» (Certificate of Incumbency / Certificate of Good Standing / Limited Partnership Statement (LP 6), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը (առավելագույնը 3 ամսվա վաղեմության)
 • 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող անձանց և իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց՝ կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) պատճենները
 • Բաժնետերերի/ փայատերերի/ մասնակիցների՝ իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության վերաբերյալ վկայագրերը կամ համարժեք այլ փաստաթղթերը՝ գրանցման երկրի օրենսդրությամբ սահմանված լինելու պարագայում
 • Գործունեության տեսակի համար օրենսդրությամբ պահանջվող լիցենզիաների պատճենները՝ կիրառելի լինելու պարագայում
 • Իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կազմակերպական կառուցվածքը կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ՝ գրանցման երկրի օրենսդրությամբ սահմանված լինելու պարագայում
 • Անվանական բաժնետիրոջ կողմից թողարկված վստահության հայտարարագիր (Trust declaration)՝ առկայության պարագայում
 • Իրական շահառուների և լիազորված անձանց (առկայության պարագայում) ինքնակենսագրականները (CV-ները),
 • Գործունեության մանրամասն նկարագիր (ցանկալի է գործարար ծրագիր), տեղեկատվություն նախատեսվող գործունեության, այդ թվում՝ նախագծերի վերաբերյալ

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

 • Փաստացի գործունեության վայրի նկատմամբ իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ (օրինակ՝ սեփականության իրավունքի վկայական, վարձակալության պայմանագիր, կոմունալ վճարման անդորրագրեր և այլն),
 • Այլ բանկում հաշիվ ունենալու դեպքում՝ հաշվի քաղվածքները (նվազագույնը՝ տարվա կտրվածքով)
 • Պետական տուրքերի կամ հարկերի վճարման անդորրագրեր կամ այլ վճարային փաստաթղթեր (վավերացում չի պահանջվում)
 • Կոմունալ վճարման անդորրագրեր կամ այլ փաստաթղթեր, որտեղ արտացոլված է գործադիր մարմնի ղեկավարների, ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցների, լիազորված անձանց և իրական շահառուների գրանցման հասցեները՝ առկայության պարագայում
 • Բանկային հաշիվներ ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (Reference letters)՝ տրված այն բանկերի կողմից, որտեղ գործադիր մարմնի ղեկավարները, ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցները, լիազորված անձինք և/կամ իրական շահառուներն ունեն բացված բանկային հաշիվներ
 • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները (նվազագույնը՝ վերջին մեկ տարվա կտրվածքով, ինչպես նաև ամենավերջին ժամանակաշրջանի առկա ֆինանսական հաշվետվությունները)
 • Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը (նվազագույնը՝ վերջին մեկ տարվա կտրվածքով)
 • Հիմնական գործընկերների ցանկը
 • Տեղեկատվություն նախատեսվող գործարքների վերաբերյալ
 • Աշխատակիցների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի պատճենները (ըստ պահանջի)

 

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով  լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով
 • Իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև

 

Հայաստանում օտարերկրյա պետության դեսպանության  և hյուպատոսության համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր  և տեղեկություններ

 • ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ
 • Դեսպանի կամ հյուպատոսի նշանակման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշումը (եթե դեսպանի կամ հյուպատոսի վերաբերյալ տվյալները նշված չեն ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթղթում)
 • Դեսպանի կամ հյուպատոսի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր

 

Բանկի կողմից տրամադրվող  ձևանմուշով  լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր)
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս)
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով Բանկը կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին: 

 

ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010թ. մարտի 18-ին ընդունված «Օտարերկրյա հաշիվների հարկման համապատասխանության մասին օրենքի» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն՝ «ԱՄՆ անձ» համարվելու չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու դեպքում հաճախորդից պահանջվում է լրացնել նաև FATCA-ի համապատասխան ձևերը:

Ինչպե՞ս անվտանգ օգտվել քարտից:

Ի՞նչ պետք է անել քարտը կորցնելու, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) դեպքում:


Ինչպե՞ս անվտանգ օգտվել քարտից

Քարտի անվտանգ օգտագործման համար անհրաժեշտ է հետևել մի քանի կարևոր կանոնների.

− չփոխանցել քարտն այլ անձանց

− չհայտնել մեկանգամյա օգտագործման գաղտնաբառը (OTP-ն), PIN կոդը այլ անձանց

− չգրել PIN կոդը կամ OTP-ն քարտի վրա

− չպահել քարտը և PIN կոդը միասին՝ մեկ տեղում

Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել քարտերի հետ կապված ցանկացած հարցի դեպքում: Սակայն քարտի օգտագործումն առավել անվտանգ դարձնելու համար հաճախորդը պետք է ձեռնարկի իրենից կախված հնարավոր միջոցները և թույլ չտա, որ քարտը, OTP-ն, PIN կոդը, գաղտնաբառը, քարտի վրա նշված տեղեկությունները տեսանելի կամ այլ կերպ հասանելի լինեն այլ անձանց:

Քարտն օգտագործելիս PIN կոդը պետք է հավաքել այնպես, որ այն տեսանելի չլինի այլ անձանց համար և չտեսագրվի որևէ սարքի միջոցով:

Պետք է առավել ուշադիր լինել ժամանցի և նմանատիպ այլ վայրերում իրականացվող գործարքների ժամանակ: Խորհուրդ ենք տալիս քարտը չվստահել այլ անձանց և թույլ չտալ քարտի օգտագործումը քարտատիրոջ տեսադաշտից դուրս:

Չի կարելի օգտվել այն բանկոմատներից, կանխիկացման և առևտրի/սպասարկման կետերից և սարքավորումներից, որոնք վստահելի չեն թվում կամ կասկած են առաջացնում: Նաև պետք է խուսափել քարտով վճարելուց, եթե առևտրի կետի քարտ ընթերցող սարքին, ստեղնաշարին կամ կանխիկի տրամադրման պատուհանին միացված են լրացուցիչ սարքավորումներ, հաղորդալարեր, կպչուն ժապավեններ և այլ կասկածելի իրեր։

Նաև արգելվում է ինտերնետում (այդ թվում՝ վիրտուալ առևտրի կետերում) մուտքագրել (հայտնել) PIN կոդը: Եթե, այդուհանդերձ, հայտնել ես PIN-կոդը, ապա անմիջապես դադարեցրո՛ւ գործարքը և այդ մասին տեղեկացրո՛ւ Բանկին՝ քարտը բլոկավորելու համար: Ամերիաբանկն իր քարտապանների առցանց գործառնությունների անվտանգությունն ապահովում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով: Այսինքն՝ այն կայքերում, որտեղ տեղադրված են «Verified By Visa» կամ «Secure Code» նշանները, վճարում կատարելիս հեռախոսահամարին կստանաս մեկանգամյա օգտագործման անվտանգության կոդը պարունակող SMS. միայն այդ մեկանգամյա կոդը մուտքագրելով է հնարավոր կատարել գործարքը:

Ինտերնետ միջավայրում քարտով գործարք կատարելիս պետք է նախապատվություն տալ ապահով վճարում նախատեսող կայքերին (secure-payment website): Առցանց խաղատները, բուքմեյքերական գրասենյակները համարվում են առավել ռիսկային: Քարտի, OTP-ի, PIN կոդի և գաղտնաբառի օգտագործման հետ կապված ամբողջ ռիսկը նշված դեպքերում ամբողջությամբ կրում է քարտապանը: Ելնելով անվտանգության նկատառումներից՝ մենք իրավասու ենք արգելելու կամ սահմանափակելու քարտի կիրառմամբ գործարքների կատարումը առավել ռիսկային երկրներում:

Մեր աշխատակիցը տեղեկացնում է հաճախորդին քարտի կորստի, գողության կամ զեղծարարության կասկածի պատճառով բլոկավորված քարտը ապաբլոկավորելու և օգտագործելու հետ կապված ռիսկերի մասին և խորհուրդ է տալիս վերաթողարկել քարտը:Ի՞նչ պետք է անել քարտը կորցնելու, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) դեպքում

Քարտը կորցնելու, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես այդ մասին տեղեկացնել մեզ կամ «ArCa» պրոցեսինգային կենտրոնին՝ կապ հաստատելով հետևյալ եղանակներից մեկով.

 • քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով
 • Բանկի շուրջօրյա (+374 10) 56 11 11 հեռախոսահամարով
 • «ArCa» պրոցեսինգային կենտրոնի (+374 10) 59 22 22 հեռախոսահամարով
 • Բանկի cardsupport@ameriabank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով
 • Բանկի Օնլայն բանկինգի համակարգով աշխատանքային ժամերին 
 • Բանկի գործառնական ժամերին այցելելով Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ 

Ի՞նչ գործարքներ կարելի է կատարել քարտով:

Ի՞նչ անել քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ անհամաձայնություններ ունենալու դեպքում:

Ինչպե՞ս է իրականացվում միջոցների հետգանձումը:

Ո՞ր դեպքերում Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քարտով գործարքի հետ կապված խնդրի առաջացման դեպքում:

Ինչպե՞ս և ո՞ր դեպքերում է փակվում քարտը:

 

 

Ի՞նչ գործարքներ կարելի է կատարել քարտով

1. Քարտը կարող է օգտագործվել բանկոմատներում, կանխիկացման և առևտրի/սպասարկման կետերում և այն սարքավորումների միջոցով, որոնց էկրանին կամ հարակից տարածքի մակերեսին առկա է քարտերի սպասարկման վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը՝

ա. Քարտով հնարավոր գործարքների վերաբերյալ, օրինակ՝ կանխիկի տրամադրում, կանխիկի մուտքագրում, կոմունալ վճարումներ և այլն,

բ. Քարտի վրա առկա նշումներին համապատասխան տվյալ քարտը սպասարկող վճարահաշվարկային համակարգերով (ArCa, VISA, MasteCard և այլն) սպասարկելու հնարավորության վերաբերյալ:

2. Բանկի դրամարկղում քարտին կանխիկ մուտքագրված գումարը, ինչպես նաև Բանկի հաշվից քարտին փոխանցումը (բացառությամբ քարտային հաշվից փոխանցումների) քարտի վրա հասանելի է դառնում որպես կանոն մինչև 10 (տասը) րոպեի ընթացքում (ArCa պրոցեսինգային կենտրոնում տեխնիկական կամ ծրագրային խնդիրների բացակայության դեպքում):

3. Քարտից քարտ փոխանցումը (բանկոմատի կամ ArCa առցանց վճարային համակարգի միջոցով) քարտին հասանելի է դառնում որպես կանոն մինչև 5 (հինգ) րոպեի ընթացքում (ArCa պրոցեսինգային կենտրոնում տեխնիկական կամ ծրագրային խնդիրների բացակայության դեպքում):

4. Քարտապանի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է Բանկի սակագներով սահմանված ժամկետներում:

5. ՀՀ բանկերի բանկոմատների միջոցով կանխիկի ելքագրման մեկ գործարքի գումարը չի կարող գերազանցել 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը:

6. Քարտային հաշվից և այլ բանկերից փոխանցումները քարտին որպես կանոն հասանելի են դառնում հետևյալ ժամկետներում՝

ա. մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 12:30-ը, եթե ստացվել է Բանկում, մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 11:00-ն,

բ. մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը, եթե ստացվել է Բանկում, մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 15:00-ն, 

գ. մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 18:30-ը, եթե ստացվել է Բանկում, նույն աշխատանքային օրվա ժամը 15:00-17:00-ն:

7. Կանխիկի մուտքագրման սարքավորման միջոցով Բանկի քարտով իրականացված կանխիկի մուտքագրման գործարքի գումարը քարտին ակտիվանում է անմիջապես, իսկ քարտային հաշվին, որպես կանոն, հաշվառվում է հաջորդ աշխատանքային օրը: Բանկի կանխիկի մուտքագրման սարքավորման միջոցով կանխիկի մուտքագրում կարող է կատարվել ArCa վճարահաշվարկային համակարգի թողարկած ցանկացած քարտի վրա՝ անկախ քարտի արժույթից:

8. Կանխիկի մուտքագրման սարքավորման հնարավորություններն ու սահմանափակումները՝ կապված մուտքագրվող գումարի արժույթի, թղթադրամի արժողության/տեսակի հետ և այլն, սահմանվում են տվյալ սարքավորման սպասարկող կազմակերպության և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգի կողմից, և նման տեղեկատվությունը, որպես կանոն, ներկայացված է այդ սարքավորման վրա:

9. Գործարքի գումարը քարտից ելքագրվում է անմիջապես, իսկ քարտային հաշվին հաշվառվում է հետևյալ ժամկետներում՝

ա. ArCa համակարգում կատարված գործարքների դեպքում՝ հաջորդ աշխատանքային օրը,

բ. ArCa համակարգից դուրս կատարված գործարքների դեպքում՝ 2-3 աշխատանքային օր հետո:

 

 

Ի՞նչ անել քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ անհամաձայնություններ ունենալու դեպքում

Քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ առարկություններ կամ անհամաձայնություն ունենալու դեպքում կարող ես Բանկի կողմից սահմանված ձևով և ոչ ուշ, քան քաղվածքի ստացման ամսաթվից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում Բանկ ներկայացնել գործարքի բողոքարկման հայտ: Հայտի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել բողոքարկվող գործարքի հետ կապված փաստաթղթերը և այլ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր՝ համաձայն Բանկի պահանջի:

Առևտրի կամ սպասարկման կետում կատարված գործարքի չեղարկումից հետո կարող եք Բանկ ներկայացնել բողոքարկման հայտ, եթե չեղարկված գործարքի գումարը առևտրի կամ սպասարկման կետի կողմից չի վերադարձվել տվյալ առևտրի կամ սպասարկման կետի կողմից սահմանված ժամկետում կամ հետևյալ ժամկետում.

● ՀՀ տարածքում կատարված գործարքների համար՝ չեղարկման օրվանից 10 (տասը) օր, 

● ՀՀ տարածքից դուրս կատարված գործարքների համար՝ 30 (երեսուն) օր:

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի կողմից քարտով կատարված գործարքների համար, սակայն մենք պատրաստ ենք հնարավորության սահմաններում օժանդակել առաջացած հնարավոր խնդրի կարգավորմանը: Խնդիրը չկարգավորվելու դեպքում քարտապանը չի ազատվում Բանկի նկատմամբ ունեցած իր պարտավորություններից:

Առևտրի կամ սպասարկման կետում իրականացված գործարքի բողոքարկումը չի հանդիսանում Բանկի նկատմամբ բողոքի կամ բողոք-պահանջի ներկայացում և Բանկի դերակատարումը նման դեպքում սահմանափակվում է համապատասխան խնդրի կարգավորմանը միջնորդությամբ և/կամ օժանդակությամբ:

Եթե բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է քարտապանի կողմից կամ քարտապանի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով, քարտապանից գանձվում է Բանկի սակագներով սահմանված վճար:

Բողոքարկման հայտի պատասխանը Բանկը տրամադրում է հետևյալ ժամկետներում.

● «ArCa» վճարահաշվարկային համակարգով կատարված գործարքների դեպքում՝ հայտի ստացման օրվանից 40 (քառասուն) օրվա ընթացքում,

● միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերով կատարված գործարքների դեպքում՝ հայտի ստացման օրվանից 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում,

● Բանկի բանկոմատներով կատարված կանխիկ գումարի մուտքագրման կամ ելքագրման գործարքների բողոքարկման դեպքում (եթե բանկոմատը չի տրամադրել կանխիկ գումարը, սակայն նվազեցվել է քարտային հաշվին առկա գումարը, կամ քարտապանը մուտքագրել է կանխիկ գումար, սակայն քարտային մնացորդը չի ավելացել) հայտի ստացման օրվանից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

 

Ինչպե՞ս է իրականացվում միջոցների հետգանձումը

Որոշ դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում գործարքի գումարը հետ գանձել (chargeback) քարտին: Դրա համար անհրաժեշտ է դիմում-բողոք ներկայացնել Բանկ, որի հիման վրա մենք սկսում ենք հետգանձման հայտի ուսումնասիրման գործընթացը: Դրա արդյունքում կարող է կայացնել թե՛ դրական և թե՛ բացասական որոշում:

Եթե որոշում է կայացվում գումարի վերադարձման վերաբերյալ, ապա մեր աշխատակիցը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում կտեղեկացնի քեզ այդ մասին, իսկ գումարը կվերադարձվի սահմանված ժամկետում: 

Եթե հետգանձման հայտի ստացման պահին գումարը հաշվանցված չէ, ապա սահմանված ժամկետում ստուգվում է նաև գործարքի կարգավիճակը: Մենք կտեղեկացնենք գործարքի կարգավիճակի և հետագա գործընթացի մասին, և եթե գործարքը չի կատարվել (գումարը դեռ չի գանձվել), ապա գործընթացն ավարտվում է:

Այն դեպքերում, երբ գործարքը կատարվել է քո կողմից կամ անուշադրության հետևանք է, ապա հայտը կարող է մերժվել, իսկ քո հաշվից հայտի ուսումնասիրման ծառայության դիմաց 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում գանձվում է ծառայության դիմաց Բանկի սակագներով սահմանված վճարը:

 

 

Ո՞ր դեպքերում Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քարտով գործարքի հետ կապված խնդրի առաջացման դեպքում

Երբեմն բանկոմատի, կանխիկացման, առևտրի/սպասարկման կետի կամ սարքավորման կողմից քարտի սպասարկումը մերժելու կամ դրանց աշխատանքի խափանման հետևանքով քարտապանները կրում են ուղղակի կամ անուղղակի վնասներ: Նման դեպքերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ պատասխանատվությունն ուղղակի սահմանված է օրենքով, և երբ միաժամանակ առկա են հետևյալ պայմանները.

ա. խնդիրները տեղի են ունեցել Բանկի մեղքով,

բ. խափանումը/սպասարկման չեղարկումը տեղի է ունեցել Բանկի աշխատանքային ժամերին,

գ. հաճախորդն այցելել է Բանկի գլխամասային գրասենյակ և/կամ որևէ մասնաճյուղ, սակայն վերջիններս չեն տրամադրել քարտում առկա գումարը կամ պահանջվող մասը կանխիկ եղանակով:

Միևնույն ժամանակ, Բանկի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է բացառապես քարտապանին պատճառված իրական (ուղղակի) վնասի չափով:

Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում քարտապանի կրած այն հնարավոր վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ գումարը քարտապանի քարտին ժամանակային խզումով կամ ուշացումով հասանելի դառնալու կամ ուշացումով ակտիվանալու համար: Մասնավորապես՝ տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը գործարքների գումարները կարող են քարտին հասանելի դառնալ սահմանված ժամկետներից ավելի ուշ:

 

 

Ինչպե՞ս և ո՞ր դեպքերում է փակվում քարտը

Քարտային հաշիվը կարող է փակվել հաճախորդի կամ Բանկի նախաձեռնությամբ:

Բանկի և/կամ ՀՀ նկատմամբ պարտավորությունների բացակայության դեպքում վճարային քարտը կփակվի ամենաուշը հայտի ընդունմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

Վճարային քարտը փակվելու և դրանում միջոցներ լինելու դեպքում հնարավորություն ունես առավելագույնը 7 (յոթ) օրվա ընթացքում այդ միջոցները փոխանցել այլ բանկային հաշվի կամ կանխիկացնել:

Հայտը ներկայացվելու և Բանկի կողմից ընթացք ստանալու պահից վճարային քարտի սպասարկումը, այդ թվում՝ սպասարկման վճարի կամ ապագային միտված որևէ այլ վճարի գանձումը դադարեցվում է: Միևնույն ժամանակ վճարային քարտի փակումը չի ազատում հաճախորդին մինչև վճարային քարտի փակելը ստանձնած/առաջացած պարտավորությունների կատարումից:

Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

1.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում


Անվճար

1.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1.3. SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում

1.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.4.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.4.3 Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.5 Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.6 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.7 Քաղվածքի առաքում

1.7.1 Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

1.7.2 Փոստով` ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ

1.7.3 Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.8 Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ

1.9 Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

1.9.1 Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ

1.9.2 Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ

1.9.3 Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ

1.10 Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

1.10.1 Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

 • Կանխիկ փոխարժեք
 • Անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ

1.10.2 Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ` ԱԱՀ


Բանկի կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն՝ ֆինանսական կազմակերպությունը ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):


Օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունների (այդ թվում` իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների) հաշիվները կարող են բացվել բացառապես Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգ դեպարտամենտի  հաճախորդների սպասարկման ծառայության կողմից:

Обновлена 22.07.2021 15:45:01