Գյուղատնտեսական վարկեր | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր /ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

Վարկի գումար

Մինչև 3,000,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

Մինչև 2 տարի

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

2 – 3 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք *

12%-14% (ամբողջությամբ սուբսիդավորման հնարավորությամբ)

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց **

Տույժ՝ ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկի մարում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

Վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար, վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով

Վարկի ապահովությունը

Դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ, դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ,
Որպես լրացուցիչ ապահովություն, բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորություններ

Վարկ/ գրավ հարաբերակցություն ***

Առավելագույնը 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95 % (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)

ա) անշարժ գույքի դեպքում` մինչև 96 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 70%

բ) շարժական գույքի դեպքում`

- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,

- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96 ամիսը, ապա 60 տոկոսը,

- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի պարագայում

գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը

դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը,

ե) բաժնեմասերի դեպքում`

- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 նտոկոսը

- դեռևս չգործող բիզնեսի (ծրագրային վարկերիiv) բաժնեմասերի պարագայում ` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60տոկոսը:

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

5-15 աշխատանքային օր՝ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (վարկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

Վարկի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար****

500 000 ՀՀ դրամ

 

*Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

*** Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

**** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում՝ Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող ՓՄՁ վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման նպատակով տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր /ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

Վարկի գումար

Մինչև 300,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

Մինչև 5 տարի

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 12 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք*

Առավելագույնը 12% (10%-12% սուբսիդավորման հնարավորությամբ)

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց**

Տույժ՝ ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկի մարում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

Վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար, վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով

Վարկի ապահովությունը

Դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ, դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ, 
Որպես լրացուցիչ ապահովություն, բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորություններ

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն ***

Դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով Ապահովված վարկերի դեպքում- առավելագույնը 100% (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95% (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)

ա) անշարժ գույքի դեպքում՝ մինչև 84 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80%, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում  գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 70%,
բ) շարժական գույքի դեպքում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50%, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96 ամիսը, ապա 60 %,

- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի պարագայում
գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40%,
դ) դրամական հոսքերի դեպքում՝ ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50%,
ե) բաժնեմասերի դեպքում՝
- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80%
- դեռևս չգործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում՝ գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60%:

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

5-15 աշխատանքային օր՝ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (վարկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

Վարկի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար ****

500 000 ՀՀ դրամ

* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

*** Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

**** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում՝ Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող ՓՄՁ վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59