Էսքրոու հաշիվ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ապահովություն

Հաշվին մուտքագրված միջոցները կփոխանցվեն շահառուին միայն սահմանված ժամկետում համապատասխան գործարքը վերջնականացնելու և պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ կատարված լինելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը Բանկ ներկայացվելու դեպքում կամ կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։

Գումարի վերադարձ

Դուք Բանկից հետ կստանաք հաշվին մուտքագրված գումարը, եթե գործարքի մյուս կողմը սահմանված ժամկետում չի կատարել իր պարտավորությունները կամ համապատասխան պայմանագրով կամ կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։

Ինչպես բացել էսքրոու հաշիվ

Էսքրոու հաշիվ բացելու համար այցելի՛ր Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղ, լրացրո՛ւ  էսքրու հաշվով գործառնություն կատարելու հայտը՝ նշելով գործարքի մանրամասները և տրամադրելով գործարքի երկու կողմերին նույնականացնող փաստաթղթերը (անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման մարմնից տեղեկանք և տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը) և գործարքի առարկային վերաբերող փաստաթղթերը։ Այնուհետև նախօրոք ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ գործարքի մյուս կողմի հետ մոտեցի՛ր Ամերիաբանկի գլխամասային գրասենյակ՝ եռակողմ էսքրոու պայմանագիրը կնքելու համար, որի հիման վրա էլ կբացվի էսքրոու հաշիվը:

1. Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար

Մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքի դեպքում՝ միանվագ 0,3% էսքրոու գումարից, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքի դեպքում՝ պայմանագրային, նվազագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

2. Էսքրոու հաշվի պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

3. Հաշվի փակում

Անվճար

4. Գումարի կանխիկացում հաշվից

Ըստ կանխիկով կատարվող գործառնությունների սակագների

5. Գումարի փոխանցում հաշվից

Ըստ փոխանցումների սակագների

Ուշադրություն

Էսքրոու հաշվով գործառնության սակագները կարող են փոփոխվել՝ Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ: Հաստատված սակագների մասին հաճախորդը տեղեկացվում է որոշման կայացմանը հաջորդող աշխատանքային օրը. հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանվում են պայմանագրով:

Էսքրոու հաշվին մուտքագրվող գումարի առավելագույն չափը, ժամկետն ու արժույթը որոշվում են՝ համաձայն կողմերի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պայմանների։ Միևնույն ժամանակ Էսքրոու հաշվով գործառնության արժույթ կարող են հանդիսանալ միայն Բանկի կողմից ընթացիկ հաշիվների բացման համար թույլատրելի արժույթի տեսակները:

Էսքրոու հաշվով գործառնությունները կատարվում են ՀՀ գործող օրենսդրության, այդ թվում`  Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքի պահանջների պահպանմամբ։

Էսքրոու հաշվով ապահովվող գործարքի բնույթից ելնելով`  մինչև էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքումը կողմերից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքման պահին գործարքի կողմերից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա Ամերիաբանկի հաշվետեր:


Էսքրոու հաշվում առկա միջոցները չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, եթե.

1) հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրով հաճախորդ հանդիսացող անձի պարտավորությունները կապված են համապատասխան կողմերի միջև կնքված պայմանագրից բխող պարտավորությունների հետ,

2) այդ միջոցները հատուկ բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցներն օգտագործելու համար բանկի կողմից հաճախորդին վճարված տոկոսներից ձևավորված միջոցներ են, բացառությամբ նոտարի կամ նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված այլ դեպքերի, 

3) այդ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված գույք են, 

4) էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքման օրվանից անցել է 30 և ավելի օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Թարմացված է առ  28.10.2021, 19:35