Վարկային գիծ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Արժույթ

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ

 դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

3-5 տարի

մարման ժամկետ

B

Վարկային գիծ

B.1

Վարկային գիծ՝ խոշոր

B.1.1

Վերականգնվող վարկային գիծ

B.1.1.1

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

B.1.1.2

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

B.1.1.3

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

B.1.2

Չվերականգնվող վարկային գիծ

B.1.2.1

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

B.1.2.2

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

B.1.2.3

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

B.2

Վարկային գիծ՝ փոքր և միջին

B.2.1

Վերականգնվող վարկային գիծ

B.2.1.1

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, Ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

B.2.1.2

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

B.2.1.3

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

B.2.2

Չվերականգնվող վարկային գիծ

B.2.2.1

Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, Ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով

B.2.2.2

Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով

B.2.2.3

Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով


Վարկային գծի սահմանաչափ

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Վարկային գծի սահմանաչափի ժամկետ

Մինչև 3 տարի

Վարկային գծի սահմանաչափի ժամկետ /հիմնական միջոցների ֆինանսավորման նպատակով/

Մինչև 5 տարի

Սահմանաչափի նվազում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում

Տարեկան տոկոսադրույք օգտագործված գումարի համար*

ՀՀ դրամով վարկային գծի համար`սկսած 12 %

ԱՄՆ դոլարով վարկային գծի համար``սկսած 9 %

ԵՎՐՈ-ով վարկային գծի համար` `սկսած 8 %

Վարկային նամակներ. առանց հաստատման սկսած 4 %, այլ բանկերի կողմից հաստատման դեպքում – սկսած 6 %

Վարկային նամակների ներքո դիսկոնտավորման դեպքում սկսած 9 %

Այլ արժույթով տրամադրվող վարկային գծերի դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է Տնօրինության կողմից

Դրամական միջոցներով ապահովման դեպքում. ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 4 %` նույն արժույթի դեպքում
ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 5 %` տարբեր արժույթի դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույք չօգտագործված գումարի համար

Մինչև 2 %

Վարկի տրամադրման վճար **

Մինչև 1 տարի մարման ժամկետով գծեր` 0-0.5 % սահմանաչափի գումարից
1-ից 2 տարի մարման ժամկետով գծեր` 0-0.7 % սահմանաչափի գումարից
2 տարուց ավելի մարման ժամկետով գծեր` 0-1.5 % գումարից Դրամական միջոցներով ապահովված գծեր` 0 %

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց***

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկային գծի մարում

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

Վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի վճարման պայման

Վարկային գծի ապահովությունը

Դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ, դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ,

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն****

 Առավելագույնը 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95 % (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)

ա) անշարժ գույքի դեպքում` մինչև 96 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 70%

բ) շարժական գույքի դեպքում`

- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,

- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96 ամիսը, ապա 60 տոկոսը,

- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի պարագայում

գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը

դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը,

ե) բաժնեմասերի դեպքում`

- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 նտոկոսը

- դեռևս չգործող բիզնեսի (ծրագրային վարկերի) բաժնեմասերի պարագայում ` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60տոկոսը:

Գրավի ապահովագրություն

Տարեկան ապահովագրություն` վարկային գծի սահմանաչափի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

մինչև 5-15 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (Վարկային գծի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

Վարկային գծի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկային գծի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

Վարկային գծի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

Վարկային պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար*****

 

500 000 ՀՀ դրամ

*Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց Ժամկետանց վարկի/վարկային գծի/օվերդրաֆտի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը: 

**Գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին: Բանկի որոշմամբ կարող է սահմանվել վարկի տրամադրման գումարը վճարելու ժամանակացույց, որի առկայության դեպքում վարկը վաղաժամկետ մարելիս վարկի տրամադրման գումարի չվճարված մասը ենթակա է մարման վարկի վաղաժամկետ մարման հետ միաժամանակ կամ Բանկի կողմից սահմանված այլ կարգով:

*** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

****Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

*****Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

Ամերիաբանկը վարկային գիծ է տրամադրում ինչպես խոշոր, այնպես էլ փոքր և միջին կազմակերպություններին: Իր հաճախորդներին Ամերիաբանկը տրամադրում է վերականգնվող և չվերականգնվող վարկային գիծ: Վերականգնվող վարկային գիծը հնարավորություն է տալիս մինչև մարման ժամկետի սկիզբը անընդհատ շրջանառության մեջ պահել ֆինանսական միջոցները, իհարկե, սահմանաչափի շրջանակներում:

Վարկային գծի տրամադրման առավելագույն սահմանաչափը որոշվում է վարկառուի վարկունակության, վարկային պատմության, վարկավորվող ծրագրի յուրահատկության մանրամասն ուսումնասիրության հիման վրա:

Վարկային գծի տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով վարկային գծի օգտագործված և չօգտագործված մասի համար՝ վարկային գծի արժույթով:


Օրինակ

Վարկային գծի սահմանաչափ՝ 1.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի օգտագործված մաս՝ 900.000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի չօգտագործված մաս՝ 100.000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի օգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք՝ 15 %
Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք՝ 2%
Օգտագործված մասի օրական տոկոսագումարի հաշվարկ՝ 900.000*15%/365=369.86
Չօգտագործված մասի օրական տոկոսագումարի հաշվարկ՝ 100.000*2%/365=5.479


Տոկոսագումարների մարումը կատարվում է յուրաքանչյուր ամիս:

Հաշվի առնելով վարկառուի բիզնեսի առանձնահատկությունները, վարկային պայմանագրով կարող է նախատեսվել նաև տոկոսագումարի եռամսյակային մարումներ:

Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Գրավի առարկայի վրա Բանկը իրավունք ունի բռնագանձում տարածել դատական կամ արտադատական կարգով:

Վարկ վերցնելիս եղե՛ք տեղեկացված

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59