Օնլայն Բիզնես Վարկ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Գրանցում

Գրանցվե՛ք համակարգում կամ մուտք գործե՛ք Ձեր անձնական էջ

Վարկի տվյալներ

Ընտրե՛ք վարկատեսակը ցանկից և նշեք վարկի՝ Ձեզ անհրաժեշտ արժույթը և գումարը

Անձնական տվյալներ

Լրացրե՛ք կազմակերպության մասին պահանջվող տվյալները

Պատասխան

Մինչև 10 մլն դրամ վարկերի դեպքում ստացե՛ք պատասխանը 5 րոպեի ընթացքում կամ սպասե՛ք մեր աշխատակցի զանգին 1 օրվա ընթացքում

Հաճախորդ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձինք/անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Սահմանափակումների ցանկին ծանոթացեք այստեղ

Վարկի գումար

1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (դոլար, եվրո), եթե վարկը ապահովված է դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ 

10,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (դոլար, եվրո), եթե վարկը ապահովված է անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով

Վարկի ժամկետ

1 տարի

3 տարի

5 տարի

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Կիրառելի չէ

Տարեկան տոկոսադրույք*
Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ

ՀՀ դրամով վարկերի համար

սկսած 14,5%/15,5%

 սկսած 15,5%/16,5%

 սկսած 16,5%/17,5%

ՀՀ դրամով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 13%-ից (վարկ) կամ 14%-ից (օվերդրաֆտ)

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար

սկսած 11.5/12,5%

 սկսած 12,5%/13,5%

 սկսած 13,5%/14,5%

ԱՄՆ դոլարով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 10%-ից (վարկ) կամ 11%-ից (օվերդրաֆտ)

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար

սկսած 10/11%

 սկսած 11%/12%

 սկսած 12%/13%

ԵՎՐՈ-ով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 10%-ից (վարկ) կամ 11%-ից (օվերդրաֆտ)

Տարեկան տոկոսադրույք*
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ

ՀՀ դրամով վարկերի համար

սկսած 13%/14%

 սկսած 14%/15%

 սկսած 15%/16%

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար

սկսած 10/11%

 սկսած 11%/12%

 սկսած 12%/13%

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար

սկսած 8.5/9.5%

 սկսած 9.5%/10.5%

 սկսած 10.5%/11.5%

Վարկի տրամադրման վճար (գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին)

Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի օնլայն դիմելու դեպքում չի կիրառվում

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց**

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկի մարման եղանակ

Վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
Օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Վարկի ապահովությունը

Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի դեպքում - Հաշիվների շրջանառության գրավ, բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն, ինչպես նաև Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկերի դեպքում – ի լրումն վերոնշյալ ապահովության միջոցների` նաև անշարժ գույք*** կամ տրանսպորտային միջոց

Վարկ/ գրավ հարաբերակցություն

Առավելագույնը 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95 % (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)


ա) անշարժ գույքի դեպքում` մինչև 96 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 70%

բ) շարժական գույքի դեպքում`

- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,

- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96 ամիսը, ապա 60 տոկոսը,

- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի պարագայում

գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը

դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը,

ե) բաժնեմասերի դեպքում`

- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 նտոկոսը

- դեռևս չգործող բիզնեսի (ծրագրային վարկերիiv) բաժնեմասերի պարագայում ` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 60տոկոսը:

Գրավի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
• Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշմանմասին ծանուցման ժամկետ

Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ – ավտոմատ հաստատման դեպքում նույն պահին անմիջապես, հակառակ պարագայում մինչև 2 աշխատանքային օր
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ - մինչև 3 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (արկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

7 աշխատանքային օր

Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

*** Գույքը պետք է գտնվի Երևանում

 • Պայմաններ
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 20.01.2019թ.-ից մինչև 05.07.2021թ.)
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 01.11.2019թ.-ից մինչև 19.01.2019թ.
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 28.06.2019թ.-ից մինչև 01.11.2019թ.
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 30.04.2019թ.-ից մինչև 28.06.2019թ.)
 • Տեղեկատվական ամփոփագիր կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող ՓՄՁ վարկերի համար
 • Ամերիաբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ
 • Ամերիաբանկի հետ համագործակցող գույք գնահատող ընկերությունների ցանկ

 • Վարկերը կարող են տրամադրվել փոփոխվող/լողացող տոկոսադրույքներով, որոնց դեպքում կնքվում են լրացուցիչ համաձայնագրեր տոկոսի փոփոխուն բաղադրիչի վերաբերյալ:

  Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ ՀՀ դրամով կամ այլ արժույթով: Վարկը կարող եք ստանալ միանվագ կամ փուլերով:

   

  Վարկի համար որպես գրավ կարող են ընդունվել.

  • դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ
  • հիմնական միջոցներ (անշարժ, շարժական), երաշխիքներ և երաշխավորություններ
  • դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

  Գրավի գնահատում. 

  Հիմնական միջոցները գնահատվում են Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից՝ համաձայն վերջիններիս կողմից սահմանված սակագների: Գնահատման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 - 30.000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով: 

   

  Գրավի ձևակերպում.

  • Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից:
  • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ` տրանսպորտային միջոցի դեպքում,,
  • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-20.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,
  • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
  • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 26.000 ՀՀ դրամ
  • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ: 

   

  Գրավի ապահովագրություն.

  Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով: Գրավը պետք է պահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից: Ապահովագրվում են անշարժ գույքը, բացառությամբ հողի, շարժական գույքը, ապրանքանյութական պաշարները` պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն (ըստ անհրաժեշտության): Ապահովագրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից:


  Վարկ վերցնելիս եղե՛ք տեղեկացված

  Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59