Էքսպրես լիզինգ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ամերիաբանկը բոլոր իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար առաջարկում է ԷՔՍՊՐԵՍ ԼԻԶԻՆԳ`Բանկի կողմից մինչև 3 օր հաստատմամբ և առանց ֆինանսական վերլուծության: Էքսպրես Լիզինգ ֆինանսական պրոդուկտից կարող են օգտվել նաև նորաստեղծ իրավաբանական անձինք:


Էքսպրես Լիզինգի առավելությունները

  • Չի պահանջում ֆինանսական վերլուծություն
  • Բանկի կողմից ֆինանսավորման որոշումը կատարվում է վարկային պատմության հիման վրա
  • Բանկի որոշումը ֆինանսավորման վերաբերյալ կատարվում է մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացում

Գումար

Մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ

Մինչև 5 տարի

Կանխավճար

Գույքի արժեքի 50%-ը

Էքսպրես լիզինգի պայմաններ

1.       

Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

 

 

Գույքը պետք է`

·         Ձեռք բերվի ՀՀ-ից կամ արտերկրից

·         Ձեռք բերվի առաջնային շուկայից` մասնագիտացված մատակարար կազմակերպություններից /բեռնատար քարշակների համար արտադրման տարեթվից առավելագույնը 5 տարվա հնության, իսկ կցորդների համար՝  առավելագույնը 7 տարվա հնության/

2.       

Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր

3.       

Կանխավճար

Լիզինգի առարկայի արժեքի 50%-ը

Կանխավճար/Լիզինգի գումար հարաբերակցություն` 50/50%

 

Toyota , Lexus և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաների համար` Լիզինգի առարկայի արժեքի 40%-ը

Toyota,Lexus և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաների համար` Կանխավճար/Լիզինգի գումար հարաբերակցություն` 40/60%

 

4.       

ֆինանսավորման  նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

Լիզինգի գումարի  նվազագույն շեմը` 5 մլն գերազանցող ՀՀ դրամ կամ  համարժեք արտարժույթ

Առավելագույնը` 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

5.       

Լիզինգի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը**

 

 

Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույքը**

 

 

ՀՀ դրամ` 12%-16%

ԱՄՆ դոլար` 8%-10%

Եվրո` սկսած 6%-9%

 

 

ՀՀ դրամ` 13.12-22%

ԱՄՆ դոլար` 8.73%-15.07%

Եվրո`6.59-13.95%

 

6.       

Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը

Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ

7.       

Լիզինգի տրամադրման վճար

Լիզինգի գումարից միանվագ 0.5-1%

8.       

Ֆինանսավորման ժամկետ**

12 ամսից մինչև 5 տարի

9.       

Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարի վճարում

Վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 3%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվել է  Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 12/տասներկու/ ամսվա ընթացքում:

10.   

Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար***

Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար

 

11.   

Լիզինգի գումարի և տոկոսագումարի մարումները

Ամսական`համաձայն մարումների ժամանակացույցի

12.   

Ապահովություն

 

  •  Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն,
  • Գույքի/իրավունքի գրավ` ըստ պահանջի

13.   

Ապահովագրություն

Պարտադիր, իրականացվում է Լիզինգառուի կողմից Լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում,  առաջին տարում` Լիզինգի գումարի չափով, յուրաքանչյուր հաջորդ տարի` տվյալ պահին Լիզինգի մայր գումարի մնացորդի չափով

 

 

* Սույն պայմանները կիրառելի չեն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում տրամադրվող լիզինգի դեպքում․

** Լիզինգի տոկոսադրույքը և ֆինանսավորման ժամկետը կախված են գործարքի ռիսկայնությունից, ձեռք բերվող գույքի տեսակից և բիզնեսի առանձնահատկություններից. Լիզինգի տոկոսադրույքը կախված է նաև ֆինանսավորման ժամկետից:

Լիզինգի տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 24 տոկոսը:

*** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում

 

Էքսպրես Լիզինգի առավելություններ

·         Չի պահանջում ֆինանսական վերլուծություն

·         Բանկի կողմից ֆինանսավորման որոշումը կատարվում է վարկային պատմության հիման վրա

·         Բանկի որոշումը ֆինանսավորման վերաբերյալ կատարվում է մինչև  3 աշխատանքային օրվա ընթացում

 

 

Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ 11.09.2023 14:07