Ֆինանսական Լիզինգ | Միկրո և Փոքր Բիզնեսի Համար | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Եթե ցանկանում ես քո կազմակերպությունը համալրել նոր տեխնիկայով, ձեռք բերել հիմնական միջոցներ, ժամանակակից սարքավորումներ, ճիշտ ժամանակն է օգտվելու Ամերիաբանկի ֆինանսական լիզինգի առավելություններից:

Լիզինգը գույքի ձեռքբերում է վարձակալման պայմանագրով նախատեսված որոշակի վճարի դիմաց, որոշակի պայմաններով և ժամկետով: Հայաստանում լայն կիրառում ունի ֆինանսական լիզինգը, երբ տվյալ պայմանագրի գործողության ժամկետում վճարվում է վարձակալված գույքի ամբողջ արժեքը:

Ամերիաբանկը Հայաստանի բանկային շուկայի լիզինգային ծառայություններ մատուցող առաջատար ֆինանսական կառույցներից մեկն է: Մենք լիզինգային ծառայություն ենք առաջարկում առևտրի ու ծառայության ոլորտների այն կազմակերպություններին, որոնք ՀՀ տարածքում գործունեություն են ծավալում նվազագույնը 6 ամիս, ինչպես նաև  նվազագույնը 12 ամիս ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող արտադրական կազմակերպություններին, որոնք ունեն հիմնական միջոցների ֆինանսավորման կարիք ունեն: 

 • Առանց գույքի գրավադրման
 • Ավելի ցածր կանխավճար, քան վարկի դեպքում
 • ՀՀ սահմանին ԱԱՀ-ից ազատված լինելու դեպքում լիզինգի տրամադրում առանց ԱԱՀ-ի 

Լիզինգն իրենից ներկայացնում է գույքի ձեռքբերում լիզինգային պայմանագրով նախատեսված որոշակի վճարի դիմաց: Որոշակի պայմաններով և ժամկետով վերջինս փոխանցվում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց` լիզինգը ստացողի կողմից գույքի գնման իրավունքով:

Ամերիաբանկը լիզինգային ծառայություն է առաջարկում բոլոր տիպի արտադրական կազմակերպություններին, որոնք նվազագույնը 12 ամիս ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում և առևտրի ու ծառայության ոլորտների այն կազմակերպություններին, որոնք նվազագույնը 6 ամիս ունեն ՀՀ տարածքում գործող բիզնես և կարիք ունեն հիմնական միջոցների ֆինանսավորման:

Արևային լիզինգ

Մենք առաջարկում ենք լիզինգի ֆինանսավորման շահավետ պայմաններ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման համար:

Իմանալ ավելին


Խնայող լիզինգ

Ամերիաբանկը մեկնարկում է հատուկ պայմաններով ԴՐԱՄԱՅԻՆ լիզինգի նոր ծրագիր՝ նախատեսված հատուկ ՓՄՁ-երի համար։ Ծրագրի շրջանակում ՓՄՁ-ները կկարողանան օգտվել Խնայող լիզինգի մի շարք առավելություններից:

Իմանալ ավելին

Ավտոլիզինգ

Ամերիաբանկի ավտոլիզինգը քո կազմակերպության ավտոպարկը թարմացնելու լավագույն տարբերակներից մեկն է: Մենք առաջարկում ենք բոլոր իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելիս օգտվել ավտոլիզինգի մեր առաջարկից: 

Իմանալ ավելին

ՕլինքԼիզինգ

Ամերիաբանկը բոլոր իրավաբանական անձանց առաջարկում է լիզինգի նոր տեսակ`  ՕլինքԼիզինգ: Այս ծառայության շրջանակում մենք իրականացնում ենք ձեռք բերվող գույքի պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ միաժամանակ ազատելով միանվագ այլ ծախսերի ծանրաբեռնվածությունից և թողնելով միայն տարեկան տոկոսադրույքի վճարումը: 

Իմանալ ավելին

Ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգ

ՀՀ ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում մենք առաջարկում ենք ձեռք բերել ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ հատուկ պայմաններով:

Իմանալ ավելին

Էքսպրես լիզինգ

Մենք առաջարկում ենք բոլոր իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցներ ձեռք բերելիս օգտվել Էքսպրես լիզինգի ֆինանսավորման առավելություններից. Բանկի կողմից մինչև 3 օր հաստատում`  առանց ֆինանսական վերլուծության:

Իմանալ ավելին

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ

Ամերիաբանկը մեկնարկում է պետական աջակցությամբ իրականացվող նոր հատուկ լիզինգի ծրագիր՝ նախատեսված գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման համար:

Իմանալ ավելին

 

Պայմաններ

 

1.       

Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

 

 

 

Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից` թե առաջնային, և թե երկրորդային շուկաներից

2.       

Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Ընկերությունը պետք է լինի գործող

 • վերջին 6 ամսվա ընթացքում, եթե Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում  առևտրի և /կամ սպասարկման և /կամ  ծառայությունների ոլորտներում
 • վերջին 12 ամսվա ընթացքում, եթե Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում արտադրության ոլորտում

3.       

Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարի վճարում[1]

 Վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 0.5%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվել է  Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 6/վեց/ ամսվա ընթացքում:

4.       

Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար

 

Ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0,13  չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

5.       

Լիզինգի մարումները

ամսական, եռամսյակային, պայմանագրային

6.       

Լիզինգի տրամադրման վճար

Լիզինգի գումարից միանվագ 0,5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

7.       

Կանխավճար

Նվազագույնը` 15%

 

8.       

Կանխավճար/Լիզինգի գումար հարաբերակցությունը[2]`

15/85%

9.       

Ապահովություն

 • Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն,
 • Գույքի/իրավունքի գրավ` ըստ պահանջի

10.   

Լիզինգի ժամկետ շարժական գույք ձեռք բերելու նպատակով4

6 ամսից մինչև 5 տարի

11.   

Լիզինգի ժամկետ անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով[3]

1 –ից մինչև 10 տարի

12.   

Արտոնյալ ժամկետ4

Պայմանագրային

13.   

Լիզինգի տոկոսադրույքը4

ՀՀ դրամ` սկսած 11%-ից

ԱՄՆ դոլար` սկսած 8%-ից

Եվրո` սկսած 6%-ից

 

14.   

Ապահովագրություն

Պարտադիր` Լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում,

 ժամկետի առաջին տարին՝  Լիզինգի առարկայի ողջ արժեքի չափով,

 հաջորդ տարիներին՝ Լիզինգի մայր գումարի մնացորդից ոչ պակաս չափով

15.   

Լիզինգի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար[4]

500,000 ՀՀ դրամ

 

[1] Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

[2] Անշարժ գույքի ձեռք բերման համար լիզինգի տրամադրման դեպքում, եթե գույքը ձեռք է բերվում Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատող ընկերությունից, ապա Բանկը ֆինանսավորում է անշարժ գույքի ձեռք բերման արժեքի առավելագույնը 85 %-ը,  մնացած դեպքերում` Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերության կողմից գնահատված իրացվելի/լիկվիդային և անշարժ գույքի ձեռք բերման արժեքներից նվազագույնի առավելագույնը 85 %-ը:

[3] Լիզինգի տոկոսադրույքը և ֆինանսավորման ժամկետը կախված են գործարքի ռիսկայնությունից, ձեռք բերվող գույքի տեսակից և բիզնեսի առանձնահատկություններից. Լիզինգի տոկոսադրույքը կախված է նաև ֆինանսավորման ժամկետից:

[4] Լիզինգի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճարը ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն, Լիզինգի պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման Մեծ վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

Լիզինգի գումարի տրամադրման եղանակները: Լիզինգի գումարը Բանկը փոխանցում է վաճառող կազմակերպության բանկային հաշվին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտարժույթով տրամադրվող լիզինգի դեպքում համապատասխան արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդել լիզինգի մարումների վրա, որի արդյունքում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԿՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՏՈԿՈՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ` ՀԻՄՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ/ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԻՋԻՆ ՇՈւԿԱՅԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ` ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 7/ՅՈԹ/ ՕՐ ԱՌԱՋ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՁԵՎՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՈՎ, ՈՐԸ ՀԻՄՔ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ՆՇՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՏՈԿՈՍԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԼԻԶԻՆԳԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՇԱՃ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ:

 

 

Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ:

Օրինակ`  հաշվարկված անուիտետային եղանակովԼիզինգի գումար ----------------100,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք -----12 %

Մարման ժամկետ --------------7 տարի

Ամենամսյա վճարում --------- 1,765,274 ՀՀ դրամ 

Առաջին ամսվա 

Տոկոսագումար`  1,000,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի մայր գումար`  765,274 ՀՀ դրամ

Այս դեպքում յուրաքանչյուր ամիս ամենամսյա վճարը նույնն է:


Օրինակ`  հաշվարկված մայր գումարի հավասարաչափ մարման եղանակով

Լիզինգի գումար ----------------100,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք -----12 %

Մարման ժամկետ --------------7 տարի

Ամենամսյա վճարում --------- 2,190,476 ՀՀ դրամ

Առաջին ամսվա

Տոկոսագումար`  1,000,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի մայր գումար`  1,190,476 ՀՀ դրամ

Ամենամսյա վճարումը հաշվարկված է առաջին ամսվա համար, յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս գումարը նվազում է:

Հաճախորդի լիզինգի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ

 • Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը
 • Գործարար համբավը
 • և այլն


Լիզինգի մերժման գործոնները

 • Հաճախորդի կողմից ներկայացված տվյալները /փաստաթղթերը և այլ տեղեկություններ/ անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական
 • Հաճախոորդի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար
 • Հաճախորդն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ /այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/
 • և այլն


 • Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում ռեեստրից քաղվածք/տեղեկանք դեպոզիտարիայից
 • Գնվող գույքի վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր կամ մատակարարման նախնական պայմանագիր /հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն/
 • Ընկերության Ֆինանսական հաշվետվությունները վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար
 • Տեղեկանք հարկային ծառայությունից պարտք ու պահանջի վերաբերյալ
 • Մատակարար կազմակերպությունների և սպառողների ցանկ
 • Դեբիտորների/կրեդիտորների անվանացանկը, պարտքի մնացորդը, մարման ժամկետները
 • Ընկերության գործունեության բնույթից կախված` արտադրանքի, ծառայության, ապրանքանյութական պաշարների վերաբերյալ ինֆորմացիա
 • Հիմնական միջոցների ցանկ
 • Լրացուցիչ ապահովության դեպքում գրավի գնահատման ակտ Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից և գույքին առնչվող սեփականության իրավունքի փաստաթղթեր
 • Կախված ընկերության գործունեության տեսակից` ՀՀ օրենսդրական ակտերով պահանջվող լիցենզիաներ, վկայագրեր, թույլտվություններ և այլ փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ Բանկի պահանջի

Թարմացված է առ 29.11.2021 18:22:59