Ներդրումային Վարկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan amount icon
3 - 150 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

loan term icon
36 – 240 ամիս

Մարման ժամկետ

check-mark icon
Գրավի առարկա

Անշարժ գույք, տրանսպորտային կամ դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

Ներդրումային վարկ

Մենք ստեղծել ենք քեզ համար բացառիկ հնարավորություն և առաջարկում ենք վարկատեսակ, որի օգնությամբ դու կարող ես ձեռք բերել մասնակցություն և/կամ բաժնեմասնակցություն Հայաստանում գործող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում։
Ներդրում կարող ես կատարել կազմակերպության առկա բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի գնման և/կամ նոր բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի թողարկմանը բաժանորդագրվելու միջոցով։
ՀՀ տարածքում գործող բիզնեսներում ընդգրկվելու համա դու կարող ես նաև ձեռք բերել սարքավորումներ կամ այլ հիմնական միջոցներ, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրելի որևէ այլ եղանակով՝ ներառյալ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով թույլատրելի որևէ պայմանագրի կնքմամբ: Սա ներառում է նաև ՀՀ-ում գործող կամ հիմնադրվող կոոպերատիվներում գույքային փայավճարների կատարումը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը բանկի կողմից

Առանց վարկի սպասարկման վճարների

Վարկի տրամադրում 3 արժույթներով

Ներդրումային վարկ   

 

Նպատակ

 Նպատակ

ՀՀ տարածքում գործող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն և/կամ բաժնեմասնակցություն ձեռք բերելու` իրավաբանական անձի առկա բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի գնման և/կամ նոր բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի թողարկմանը բաժանորդագրվելու միջոցով

 

Ընգրկվել ՀՀ տարածքում գործող բիզնեսներում, այդ թվում սարքավորումների կամ այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերելու և ՀՀ օրենսդրությամբ թուլատրելի որևէ եղանակով դրանցով ՀՀ բիզնեսներում ներգրավվելու, ներառյալ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով թույլատրելի որևէ պայմանագրի կնքմամբ:
Սույնը ներառում է նաև ՀՀ-ում գործող կամ հիմնադրվող կոոպերատիվներում գույքային փայավճարների կատարումը:

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

 

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Վարկի պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3,000,000 ՀՀ դրամ-150,000,000 ՀՀ դրամ

5,000 ԱՄՆ դոլար-300,000 ԱՄՆ դոլար

5,000 Եվրո-300,000 Եվրո

 

Ժամկետ (ամիս)

36-60

 

Տարեկան տոկոսադրույք

Ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույք

Ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույք

Ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույք

 

Հաստատուն բաղադրիչ  `5%+ փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

16.0%

Հաստատուն բաղադրիչ`   9% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

13.0%

Հաստատուն բաղադրիչ`   8.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

10.5%

 

Ժամկետ (ամիս)

61-120

 

Տարեկան տոկոսադրույք

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույք

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույք

 

Հաստատուն բաղադրիչ`   5.25+ փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

Հաստատուն բաղադրիչ`  9.25% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

13.25%

Հաստատուն բաղադրիչ  `8.75 + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

10.75%

 

Ժամկետ (ամիս)

121 - 240

 

Տարեկան տոկոսադրույք

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

 

Հաստատուն բաղադրիչ`  5.50%+ փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

Հաստատուն բաղադրիչ`  9.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

Հաստատուն բաղադրիչ`  9% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

 

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ


Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                                                                                             •
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5,
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

 

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%

 


Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ)  ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:

 

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից (հայտարարագրված եկամտի գծով սահմանված չափանիշների, OTI և OSM ցուցանիշներից  որևէ մեկի կամ դրանց ցանկացած համադրության) շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

 

Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2% (կիրառելի չէ դրամական միջոցով/պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում):

 

Այլ շեղումների դեպքում տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել +0.25%:

 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

5.1. Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

 

Վարկառուի կողմից վարկի գումարի կանխիկացում

Վարկառուի կողմից վարկի գումարի կանխիկացում

 ՀՀ դրամ - Անվճար                                                                                                                                                                                       Արտարժույթ - 0.5 %: 

 

Վարկի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

 

Դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

 

Խառը (հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին, տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)

 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ (անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)


Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար` 80%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար` 70%
2. տրանսպորտային միջոց` 60%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

 

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Քասախ,  Ծաղկաձոր,  Մասիս, Եղվարդ

 

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

 

Գրավադարվող գույքի գնահատում

Գրավադրվող գույքը գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

 

Գրավադրվող Տրանսպորտային միջոցների գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

 

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

 

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունն իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով
Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ

 
 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

 

• Վարկի հայտ-դիմում

 

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 

 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

 

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր

 

 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)

 

• Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)

 

• Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը

 

• Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**

 

•Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ

 

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 

•  Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում է ըստ պահանջի

 

• Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)

 

• Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

 

• Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

 

•Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ

 

•Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

 

• Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր

 

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է   ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը:

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և Տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար։

 

Այլ վճարներ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ


• ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար,
• Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար
• Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ Տեղեկանքի վճար

 

1Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

 

**Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

 

***Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

 • վարկի հայտ-դիմում
 • անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն


Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր 
 • ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը
 • նախնական հաշվետվություն անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ


Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր. 

 • անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում է ըստ պահանջի
 • ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • գրավադրվող գույքի սեփականատերերի ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը 
 • տեղեկանք անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ 
 • հիմնական հաշվետվություն անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր 
 • այլ փաստաթղթեր Բանկի մասնագետի պահանջով


ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին։

Նպատակ

(ՀՀ դրամ)

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Գրավադրվող գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13,000 - 30,000 ՀՀ դրամ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով: Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունները ցանկը ներկայացված է ստորև հղմամբ:

Համագործակցող գնահատող ընկերությունների ցանկ


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից՝ վարկի մնացորդի չափով, հաճախորդի կողմից՝ առնվազն վարկի մնացորդի չափով:

Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները` 

 • ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ՝ տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր,
 • ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ,
 • տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:

Համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ և սակագներ


Հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար՝

 • նոտարական վճար – միանվագ 14,000-16,000 ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13,000-18,000 ՀՀ դրամ՝ անշարժ գույքի դեպքում,
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)՝ 10,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 26,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գնման իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 3,000 ՀՀ դրամ և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 21,000 ՀՀ դրամ և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • առևտրային նշանակության անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 41,000 ՀՀ դրամ (եթե ձեռքբերվող և գրավադրվող մակերեսը գերազանցում է 200քմ-ը) և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ:

Նախկին պայմաններ

Սպառողական վարկեր

loan icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է:

Հիփոթեքային վարկեր

online mortgage icon

Նոր տան ընտրությունից մինչև վարկավորում. ամբողջ գործընթացն անցիˊր օնլայն:

Ավտովարկեր

car loan icon

Ընտրի՛ր քո ավտոմեքենան Automarket.ameriabank.am-ից, իմացի՛ր՝ որքան գումարի վարկ կարող ես ստանալ, լրացրու՛ վարկային հայտն անմիջապես ավտոսրահում և ստացի՛ր պատասխանը 5 րոպեում:

Թարմացված է առ  24.02.2023 09:30