Փաթեթ Պերսոնա
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Պերսոնա փաթեթի սպասարկման գինը կազմում է 20,000 ՀՀ դրամ է օրացույցային կիսամյակի համար (այն գանձվում է օրացույցային կիսամյակի վերջում):

3. Հաշվի բացման միջնորդավճար[1]

3.2. Արտարժույթով հաշիվներ` Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղում

անվճար

5. Հաշվի վարում[2]՝ անկախ հաշվի շրջանառությունից

անվճար

6. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ

6.1. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու, գործարքներ կատարելու իրավունքով

6.1.1. Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

անվճար

6.1.2. Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ 

անվճար

7. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

7.3. Տեղեկանքների տրամադրում 

7.3.3. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով/Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում

անվճար

3. ԿԱՆԽԻԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2. Կանխիկի տրամադրում

2.2.2. ՌԴ ռուբլի

0.2%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ 

[1] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: 

[2] Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում՝ քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդն ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացույցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացույցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացույցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Բրոքերային հաշիվների համար հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում: 

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

Փաթեթին ադամակցելու վեաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է Ամերիաբանկի կողմից։ Հետագա գործընթացը կազմակերպվում է համաձայն հաշվի բացման ընթացակարգի, և պահանջվելու են նույն նվազագույն փաստաթղթերը։

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55