MoneyGram
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

«MoneyGram» համակարգով ՀՀ-ից դեպի ԱՊՀ երկրներ (Բելոռուսիա, Ուկրաինա, Մոլդովա, Տաջիկստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ղրղստան, Թուրքմենստան) և Վրաստան ԱՄՆ դոլարով դրամական փոխանցումների համար գանձվող միջնորդավճարներն ներկայացված են ստորև.

Գումար/ԱՄՆ դոլար

Միջնորդավճար/ԱՄՆ դոլար

0.01-100.00

2

100.01-200.00

4

200.01-300.00

6

300.01-400.00

8

400.01-500.00

10

500.01-750.00

14

750.01 -1000.00

19

1,000.01-1,500.00

28

1,500.01-2,000.00

37

2,000.01-2,500.00

46

2,500.01-3,000.00

55

3,000.01-3,500.00

64

3,500.01-4,000.00

73

4,000.01-4,500.00

83

4,500.01-5,000.00

92

5,000.01-5,500.00

95

5 500.01-6000.00

99

6000.01-6500.00

109

6500.01-7000.00

119

7000.01-9999.9 

139

Այլ երկրներ ԱՄՆ դոլարով դրամական փոխանցումների համար գանձվող միջնորդավճարները ներկայացված են ստորև.

Գումար/ԱՄՆ դոլար

Միջնորդավճար/ԱՄՆ դոլար

մինչև 100

12

մինչև 250

20

մինչև 400

24

մինչև 600

32

մինչև 800

40

մինչև 1000

50

մինչև 1200

60

մինչև 1800

75

մինչև 2500

100

մինչև 5000

150

մինչև 7500

225

մինչև 9999.9 

300


«MoneyGram» համակարգով փոխանցման չեղյալացման կամ հետ կանչման դեպքում փոխանցման դիմաց վճարված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա է հետ կանչված/չեղյալացված փոխանցման գումարի հետ միասին: 

Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում): 

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից` կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ հավելյալ տեղեկություն:

ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):

Հաշվով հնարավոր գործառնություններ և դրամց սակագները և պայմանները

Գործարքի իրականացման ընթացքում հաճախորդին տրամադրվում է մատուցված ծառայության վերաբերյալ անդորրագիր: Անդորրագրի կրկնօրինակի տրամադրումը կատարվում է համաձայն ստորև ներկայացված սակագների. 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Տեղեկանքների տրամադրում 

3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ


Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից Բանկ ներկայացրած գրավոր կամ բանավոր Բողոքի կամ գրավոր Բողոք-պահանջի պատասխանը հաճախորդին պետք է տրամադրվի ոչ ուշ, քան բողոքը/ բողոք պահանջը ստանալուց 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բողոքի/Բողոք պահանջի պարագայում, ելնելով խնդրի էությունից կարող են լինել վերջնական պատասխանի տրամադրման ժամկետային շեղումներ, որոնց մասին Բանկը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հաճախորդին պատասխանի վերոնշյալ ժամկետի լրանալու օրվանից ոչ ուշ: Հաճախորդի/ Բողոքարկողի կարծիքը ներկայացվում է Բանկի կողմից սահմանված «Հաճախորդի Բողոքի/բողոք-պահանջի, վճարային քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման, կարծիքի, առաջարկության ներկայացման ձևին» համապատասխան կամ Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից նախօրոք կազմած գրության ձևով:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55