Մեքենայի ձեռքբերման վարկ առաջնային շուկայից
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ավտովարկավորում առաջնային շուկայից

Քո նոր մեքենայի ղեկին

Գտի'ր քեզ անհրաժեշտ ավտոմեքենան և վայելիր քո ուղևորությունները: Ընտրիր քո նոր մեքենան ավտոսրահից, իսկ մենք կօգնենք ֆինանսավորման հարցերում: 

Այս վարկատեսակի միջոցով կարող ես մեքենա ձեռք բերել առաջնային շուկայից, ինչպես նաև մեզ մոտ տեղաոխել այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում ունեցած առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով վարկերը: 

 • Կանխավճար սկսած 10%-ից
 • ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն բանկի կողմից
 • Առանց վարկի սպասարկման վճարների

Առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկ*

Հաճախորդի (համավարկառուի/
երաշխավորի) տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է տարիքի պայմանին բավարարող համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ:

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3 մլն - 50 մլն ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

36 ամիս

84 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

Հաստատուն

Ճշգրտվող տոկոսադրույքով
(տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

14.9%

Հաստատուն բաղադրիչ՝ 8.4% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

16.39% - 17.8%

16.16% - 16.88%

Տոկոդադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը իր կողմից իրականացնելու դեպքում
տոկոսադրույքը սահմանվում է - 1%

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

Այլ շեղումների դեպքում տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել +0.25%: 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

Վարկառուի կողմից վարկի գումարի կանխիկացում

Անվճար

Նվազագույն կանխավճար

Ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցի արժեքի առնվազն 10%-ի չափով:

Մարման հաճախականություն

Ամսական

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

Դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է՝ հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Խառը (հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 20%-ին, տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա է հանդիսանում ձեռքբերվող տրանսպորտային միջոցը

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Վարկը տրամադրվում է Ավտոսրահի կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված արժեքի 90% չափով

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տվյալներ

Ավտոսրահից ձեռք բերվող (չհաշվառված) տրանսպորտային միջոց

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վարկի վաղաժամկետ մարման գումար չի վճարվում:

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և Տոկոսադումարի 0.13%-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար։

Ավտոսրահի և Բանկի միջև համագործակցության դրույթներ

Ավտոսրահի հետ համագործակցության շրջանակներում կարող են սահմանվել այլ պայահմաններ, ներառյալ՝ տարեկան տոկոսադրույք, կանխավճարի նվազագույն չափ և վարկ գրավ հարաբերակցություն, նաև կարող են չկիրառվել տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմանները

1. *Բանկի և Ավտոսրահի միջև համագործակցության պայմանագրի առկայությունը պարտադիր է: 

2. Փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

3. Ուշադրություն՝ ճշգրտվող անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ:

4. Ուշադրություն՝ վարկի հաստատումից հետո վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: 

Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը. 

-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում 

-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում 

-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում 

-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում 

-Այլ շեղումների դեպքում 

Վարկի սպասարկման, այդ թվում՝ վարկի պայմանների և գրավի առարկայի փոփոխման սակագները ներկայացված են ստորև.

Նպատակ

(ՀՀ դրամ)

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:


Հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`

 • նոտարական վճար – միանվագ 14,000-16,000 ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13,000-18,000 ՀՀ դրամ՝ անշարժ գույքի դեպքում,
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)՝ 10,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 26,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գնման իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 3,000 ՀՀ դրամ և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 21,000 ՀՀ դրամ և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • առևտրային նշանակության անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և գրավի իրավունքի գրանցման վկայական՝ 41,000 ՀՀ դրամ (եթե ձեռքբերվող և գրավադրվող մակերեսը գերազանցում է 200 քմ-ը) և 50,000 ՀՀ դրամ,
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Ավտոսրահից ձեռքբերվող տրանսպորտային միջոցի գնահատում չի իրականացվում:
Որպես գրավադրման արժեք հիմք է ընդունվում ավտոմեքենա իրացնող ընկերությունների կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված արժեքը:


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով, հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով:

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր 
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը
 • Նախնական Հաշվետվություն`  անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Կառուցապատման աշխատանքների նախահաշիվ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր. 

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են բանկի պահանջով
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից՝ գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Հիմնական հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկային հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները տրամադրվում են փոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով, կամ առձեռն՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղից:

Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

Սակագին

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում7

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Թղթային ձևով պահվող կամ 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող էլեկտրոնային եղանակով պահվող փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

Տեղեկանքների տրամադրում

3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին 

3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ


Ուշադրություն.

Վարկի տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը:


Ուշադրություն.

Գրավադրված գույքը կարող է բռնագանձվել, եթե վարկառուն ժամանակին չկատարի տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: Գրավի արժեքի անբավարար լինելու պարագայում վարկառուի պարտավորությունները կմարվեն վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Ուշադրություն.

ՁՁեր կողմից պարտավությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկային 1-ից 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ

Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝

 • տույժ/տուգանքներ,
 • տոկոսագումարներ,
 • մայր գումար:


Ուշադրություն.

Սպառողն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:


Ուշադրություն.

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է կազմում վարկի տարեկան տոկոսագումարը, որը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ՝ վարկի արժույթով: Տոկոսագումարի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում 365 օր օրացուցային տարին:  

Ուշադրություն.

Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:

 

Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ 01.07.2021 13:39:27