Ավանդ «Ամերիա» | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

1 Տոկոսադրույքն այս դեպքում վերահաշվարկվում է տվյալ պահին ավանդի փաստացի գործողության ժամանակահատվածին համապատասխանող տվյալ ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքով:

Ի՞նչ է «Ամերիա» ավանդը և ինչո՞վ է տարբերվում նշված մյուս տարբերակներից:

Սա ժամկետային ավանդատեսակ է, որի պայմանագրի գործողության ժամկետում դու (կամ երրորդ անձը) չունես ավանդի գումարն ավելացնելու կամ նվազեցնելու կամ ավանդը մեկ արժույթից մեկ այլ արժույթի փոխարկելու հնարավորություն: Ի տարբերություն այս ավանդատեսակի, առաջարկվող մյուս տարբերակները թույլ են տալիս ընտրել գումարի ավելացման, նվազեցման և ընդհատման համադրությունները:

Ի՞նչ արժույթով և ի՞նչ ժամկետով կարող եմ ավանդ ներդնել:

Ամերիաբանկում ժամկետային ավանդ կարող ես ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլիով: Ժամկետը 30-ից 1825 օր է:

Ի՞նչ չափով է երաշխավորված իմ ավանդի գումարը:

Ավանդի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ավանդ ներդնելու համար:

Ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ քո նույնականացման քարտը:

Ինչպե՞ս կարող եմ ավանդ ներդնել:

Ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Եթե արդեն Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, ապա կարող ես ավանդի հայտ ներկայացնել առցանց՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով:

Հարկվու՞մ է արդյոք իմ բանկային հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը։

Այո՛: Ավանդատուի բանկային հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտային հարկով՝ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 10% տոկոսադրույքով:

Ինչպե՞ս կարող եմ երկարաձգել ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետը։

Բանկային ավանդի հայտ-պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է բանկային ավանդի հայտ-պայմանագրով և ֆիզիկական անձանց համար ավանդի պայմաններով սահմանված դեպքերում և կարգով:


Բացի այդ, եթե ավանդատուն ավանդի ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը, ապա, ըստ հայտ-պայմանագրում կատարված նշումի, պայմանագրի գործողության ժամկետը կամ երկարաձգվում է հայտ-պայմանագրով սահմանված պայմաններով և երկարաձգման պահին Բանկում գործող տոկոսադրույքով, կամ ավանդի գումարը փոխանցվում է ավանդատուի բանկային հաշվին, որի նկատմամբ կիրառվում են բանկային հաշվի համար նախատեսված պայմանները:

Ավանդների մասին իմացի՛ր ավելին այստեղ:

Թարմացված է առ 13.09.2023 11:55