Քո Հարցերի Պատասխանները՝ այստեղ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ է դեբետային քարտը, և ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել այն:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե բանկոմատն առգրավել է քարտը և/կամ բլոկավորվել է PIN-կոդը:

Ինչպե՞ս են տրամադրվում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ փաստաթղթեր:

Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ իմ հաշվիների մնացորդի և շրջանառության մասին տեղեկանքները:

Ի՞նչ եղանակներով եմ հաղորդակցվելու Ամերիաբանկի հետ և ստանալու ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

Ի՞նչ է PIN կոդը, և ինչպե՞ս է այն սահմանվում:

Որքա՞ն ժամանակում է ակտիվանում քարտը

Ի՞նչ է հավելյալ քարտը:

 

 

Ի՞նչ է դեբետային քարտը, և ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել այն

Դեբետային քարտով կարող ես կառավարել և օգտագործել բանկային հաշվիդ առկա դրամական միջոցները, այդ թվում՝ կանխիկացնել գումար, կատարել փոխանցումներ, վճարումներ և գնումներ՝ ի դեպ, առանց Բանկ այցելելու: Դեբետային քարտը հարմար է աշխատավարձդ ստանալու և հաշվիդ առկա այլ դրամական միջոցներն օգտագործելու համար:

Քարտային հաշիվը կարող ես բացել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով: Քարտը տրամադրելիս քեզ համար Բանկում կբացվի նաև ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշիվ, եթե դեռևս Ամերիաբանկի հաճախորդ չես: Քարտը վավեր է մինչև քարտի վրա նշված՝ քարտի գործողության ժամկետի համապատասխան ամսվա վերջին օրը ներառյալ:

Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո Բանկն այն վերաթողարկում է՝ այդ պահին գործող սակագների և պայմանների համաձայն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ. 

ա/ քարտի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 (տասն) օր առաջ գրավոր տեղեկացրել ես Բանկին քարտից հրաժարվելու մասին, 

բ/ քարտը բլոկավորված է, քանի որ դու ունես քարտի հետ կապված Բանկի նկատմամբ չմարված պարտավորություններ,

գ/ Բանկը որոշում է կայացրել չվերաթողարկել քարտը:

PIN կոդը մոռանալու դեպքում քարտը վերաթողարկվում է, եթե դրա մասին գրավոր տեղեկացրել ես Բանկին: Վերաթողարկումն իրականացվում է համաձայն գործող սակագների:

 

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե բանկոմատն առգրավել է քարտը և/կամ բլոկավորվել է PIN կոդը

Քարտն առգրավվում է և/կամ PIN կոդը բլոկավորվում է, եթե կոդը հաջորդաբար 3 (երեք) անգամ սխալ ես հավաքել: Քարտը նաև առգրավվում է, եթե բանկոմատից դուրս գալուց հետո 20 (քսան) վայրկյանի ընթացքում այն բանկոմատից չես վերցրել:

Քարտը կարող է բլոկավորվել և/կամ առգրավվել նաև բանկոմատի տեխնիկական խափանման և քարտը վնասված լինելու պատճառով: 

Նման դեպքերում անմիջապես դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

Քարտն ապաբլոկավորելու համար Օնլայն և Մոբայլ բանկինգի միջոցով նամակ ուղարկի՛ր Բանկ, կա՛պ հաստատիր հեռախոսային բանկինգ ծառայության միջոցով կամ պարզապես այցելի՛ր Բանկի մոտակա մասնաճյուղ:

Առգրավված լինելու դեպքում քարտը կվերադարձվի քեզ առգրավման օրվանից հաշված հետևյալ ժամկետներում.

ա. եթե բանկոմատը գտնվում է Բանկի գլխամասային գրասենյակի կամ երևանյան որևէ մասնաճյուղի տարածքում, 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

բ. եթե բանկոմատը գտնվում է այն քաղաքում կամ վայրում, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, 4 (չորս) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

գ. եթե բանկոմատը գտնվում է ՀՀ այն քաղաքում կամ վայրում, որտեղ Բանկը չունի մասնաճյուղ, 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե քարտդ առգրավվել է ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում, ապա այն տրամադրենք քեզ տվյալ բանկի կողմից քարտն Ամերիաբանկին վերադարձնելու օրը:

Եթե քարտը բլոկավորվել է կամ առգրավվել է Հայաստանից դուրս գտնվելիս, ապա կա՛պ հաստատիր այդ բանկոմատը սպասարկող բանկի հետ: Քարտի առգրավման դեպքում քարտը կբլոկավորվի, իսկ այնուհետև կթողարկվի նոր քարտ:

Եթե Ամերիաբանկի բանկոմատը կլանել է այլ բանկում գործող քո քարտը, ապա այն կտրամադրվի քեզ `հետևյալ կերպ`

 •  Մասնաճյուղերում տեղադրված կամ  մասնաճյուղերի կողմից սպասարկվող բանկոմատների համար` մինչև 2 աշխատանքային օր: Այս դեպքում առգրավված քարտերը հավաքագրում է մասնաճյուղի պատասխանատու աշխատակիցը: 
 • Շրջաններում գտնվող մասնաճյուղերի կողմից սպասարկվող (մասնաճյուղի տարածքից դուրս) բանկոմատների համար` մինչև 2 աշխատանքային օր: Այս դեպքում առգրավված քարտերը հավաքագրում է մասնաճյուղի պատասխանատու աշխատակիցը:  
 • ք. Երևանում և ք. Երևանից մինչև 30 կմ. հեռավորության վրա գտնվող բանկոմատների համար` մինչև 3 աշխատանքային օր: Այս դեպքում առգրավված քարտերը հավաքագրում են ՏՍԲ-ի պատասխանատու աշխատակիցները: 
 • ք. Երևանից 30-90 կմ. հեռավորության վրա գտնվող բանկոմատների համար` 4 աշխատանքային օր: Այս դեպքում առգրավված քարտերը հավաքագրում են ՏՍԲ-ի պատասխանատու աշխատակիցները: 
 • ք. Երևանից ավելի քան 90 կմ. հեռավորության վրա գտնվող բանկոմատների համար` տվյալ բանոկամտի սպասարկման կամ ինկասացիայի աշխատանքների շրջանակներում: Այս դեպքում առգրավված քարտերը հավաքագրում են ՏՍԲ-ի պատասխանատու աշխատակիցները: 

Քարտը կարող ես ստանալ նաև արագացված ընթացակարգով:

Երևանում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ, քարտերը տրամադրվում են 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչի դեպքում ծառայության վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ, իսկ այլ բնակավայրերում` 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում. այս դեպքում ծառայության վճարը կազմում է 10,000 ՀՀ դրամ:

 

Ինչպե՞ս են տրամադրվում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ փաստաթղթեր

Դու կարող ես ցանկացած պահի դիմել մեզ մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքներդ, քաղվածքի կրկնօրինակները կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթեր ստանալու համար։ Դրանք քեզ կտրամադրվեն անվճար:

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող համանուն փաստաթղթերը ստանալու վճարը կազմում է 5000 ՀՀ դրամ` պահանջվող յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ փաստաթղթի համար, իսկ առանց դրոշմակնիքի մինչև 1 տարի  վաղեմության քաղվածքի տրամադրումը քո էլեկտրոնային փոստի հասցեին անվճար  է: 

Քաղվածքները կարող ես ստանալ ինչպես Բանկի ցանկացած մասնաճյուղից, այնպես էլ առաքմամբ։ Առաքումը Հայաստանի տարածքում իրականացվում է անվճար, իսկ Հայաստանի տարածքից դուրս՝ համաձայն փոստային ծառայության կողմից կիրառվող սակագների:

 

Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ իմ հաշվիների մնացորդի և շրջանառության մասին տեղեկանքները

Տեղեկանքները ստանալու համար կարող ես դիմում ներկայացնել Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգերի և Բանկի կայքի միջոցով, նաև ցանկացած մասնաճյուղում: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ տեղեկանքներ ստանալու հայտերը պետք է ներկայացնել առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ:

Տեղեկանքի հայտը Բանկի մասնաճյուղում ներկայացնելու դեպքում դրա տրամադրման համար անհրաժեշտ կլինի վճարել 3000 ՀՀ դրամ, եթե մեր հաշվետեր հաճախորդ ես 3 ամիս և ավելի։ Եթե մեզ ես միացել վերջին 3 ամսվա ընթացքում, ապա տեղեկանքների տրմադրման վճարը կկազմի 5000 ՀՀ դրամ:

Հեռավար եղանակով տեղեկանքի ստացման հայտ ներկայացնելու դեպքում տեղեկանքները կտրամադրվեն քեզ 1000 ՀՀ դրամ հատուկ սակագնով:

 

Ի՞նչ եղանակներով եմ հաղորդակցվելու Ամերիաբանկի հետ և ստանալու ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը

Դու իրավունք ունես հաղորդակցվելու բանկի հետ քո նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է:  Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից եվ ապահովում է գաղտնիություն։

 

Բանկում հաշիվ բացելիս մի շարք փաստաթղթերի հետ մեկտեղ դու լրացնում ես նաև «ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ»-ը , որտեղ քեզ առաջարկվում է ընտրել, թե ինչպես ես հետագայում ցանկանում հաղորդակցվել մեզ հետ`  նշելով քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ ծանուցումների/տեղեկությունների ստացման քեզ համար նախընտրելի եղանակը: Դու կարող ես նշված տեղեկությունը ստանալ Բանկի տարածքում առձեռն, էլ. փոստով, Օնլայն բանկինգ համակարգով և/կամ փոստային առաքման միջոցով: 

Ընտրված հաղորդակցման եղանակը հետագայում հնարավոր է փոխել։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է դիմել Բանկ կամ գրել մեզ Օնլայն բանկինգ համակարգի միջոցով:

 

Ի՞նչ է PIN կոդը, և ինչպե՞ս է այն սահմանվում

Նոր պատվիրված և վերաթողարկված քարտը և PIN կոդը (եթե վերջինս ենթակա չէ ձևավորման OTP-ի կիրառմամբ) Բանկի գլխամասային գրասենյակի կամ երևանյան որևէ մասնաճյուղի տարածքում տրամադրվում են քարտի պատվիրման/վերաթողարկման հայտը Բանկ ներկայացնելուց հետո` 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, և 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Երևանից դուրս գտնվող մասնաճյուղերում: Քարտը և PIN կոդը առաքման եղանակով ստանալու ժամկետը սահմանում են առաքման ծառայություններ մատուցող ընկերությունները:

OTP-ն մեկանգամյա գաղտնաբառ է, որը կարճ հաղորդագրությամբ ուղարկվում է քարտապանի բջջային հեռախոսահամարին, որը նա գրավոր եղանակով տրամադրել է Բանկին: Քարտապանը այն կիրառվում է քարտի PIN կոդը ստեղծելու և քարտն ակտիվացնելու համար: PIN կոդը կարող է սահմանվել քարտը սպասարկող վճարահաշվարկային համակարգի մասնակից հանդիսացող բանկի բանկոմատի միջոցով, եթե տվյալ բանկոմատը հագեցած է համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային լուծումներով:

Քարտը և PIN կոդը քարտապանին տրամադրվում են Բանկի և քարտապանի միջև նախապես համաձայնեցված եղանակով: Վերաթողարկված քարտերի դեպքում քարտը և PIN կոդը քարտապանին տրամադրվում են Բանկի և քարտապանի միջև նախկինում համաձայնեցված եղանակով, եթե քարտապանը Բանկին չի ներկայացրել Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով համապատասխան այլ հանձնարարական:

Քարտը և PIN կոդը քարտապանին տրամադրվում են առանձին՝ փակ ծրարներով, բացառությամբ OTP կիրառմամբ PIN կոդի ձևավորման դեպքի: Այդ դեպքում քարտը ստանալուց հետո PIN կոդը սահմանում է քարտապանը: Եթե քարտի պատվիրման կամ քարտի վերաթողարկման օրվանից 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում քարտապանը չստանա քարտը, Բանկն իրավասու է փակել և ոչնչացնել այն:

Եթե PIN կոդը սահմանում է քարտապանը, OTP-ն կարճ հաղորդագրությամբ ուղարկվում է քարտապանի՝ Բանկին նախօրոք գրավոր տրամադրված բջջային հեռախոսահամարին: Քարտապանը պետք է ստացված OTP-ն մուտքագրի բանկոմատի համապատասխան դաշտում, ապա ինքնուրույն սահմանի PIN կոդը: Եթե որպես քարտի PIN կոդի ստացման նախընտրելի եղանակ արդեն ընտրել եք OTP-ի կիրառումը, ապա տվյալ քարտի PIN կոդի ստացման նախընտրելի եղանակը չի կարող փոփոխվել:

Քարտի գործողության ընթացքում քարտապանը կարող է իր հայեցողությամբ փոխել PIN կոդը համապատասխան հնարավորությամբ բանկոմատի միջոցով: PIN կոդի փոփոխման համար անհրաժեշտ է մուտքագրել գործող և նոր PIN կոդերը: PIN կոդը փոխելիս անհրաժեշտ է հետևել Բանկի կողմից սահմանված անվտանգության կանոններին, որոնք հրապարակվում են Բանկի կայքում կամ ծանուցվում են քարտապանին: PIN կոդը մոռանալու դեպքում Քարտապանը կարող է Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով համապատասխան հանձնարարական ներկայացնել և OTP-ի կիրառմամբ ինքնուրույն սահմանել նոր PIN կոդ կամ վերաթողարկել քարտը՝ համաձայն Բանկի սակագների:

 

Որքա՞ն ժամանակում է ակտիվանում քարտը

Քարտն ակտիվացվում է հետևյալ ժամկետներում և կարգով.

 • Բանկի տարածքում տրամադրվելու դեպքում՝ քարտը և PIN կոդը քարտապանի կողմից ստանալուց հետո՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • առաքման եղանակով տրամադրելու դեպքում՝ քարտը ակտիվացնելու համար քարտապանի և Բանկի միջև կապ հաստատվելուց հետո՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի կողմից քարտապանին պատշաճ նույնականացման պարագայում,
 • OTP-ի կիրառմամբ PIN կոդի ձևավորման դեպքում՝ քարտապանի կողմից PIN կոդը բանկոմատի միջոցով սահմանելու գործընթացի բարեհաջող ավարտի պահին:

 

Ի՞նչ է հավելյալ քարտը

 • Քարտապանը (հիմնական քարտապան) կարող է Բանկից ստանալ իր քարտին (հիմնական քարտ) կից հավելյալ քարտ(եր) ինչպես իր, այնպես էլ երրորդ անձի համար:
 • Հավելյալ քարտը կարող է տարբեր լինել հիմնական քարտի տեսակից, սակայն պետք է լինի հիմնական քարտին հավասար կամ ավելի ցածր դասի: Հավելյալ քարտը կարող է պատվիրվել անհպում ստիկերի տարբերակով:
 • Վարկային քարտին կից տրամադրվում է միայն վարկային հավելյալ քարտ:
 • Հավելյալ քարտի համար առանձին գաղտնաբառ չի կիրառվում: Հավելյալ քարտով գաղտնաբառի կիրառմամբ նախատեսված գործողություններն իրականացվում են հիմնական քարտապանի կողմից հիմնական քարտի գաղտնաբառով:
 • Հավելյալ քարտը առաքման եղանակով տրամադրելու դեպքում քարտի ակտիվացման նպատակով պետք է կապ հաստատվի Բանկի և հիմնական քարտապանի միջև քարտի և PIN կոդի ստացումը հաստատելու համար:
 • Հավելյալ քարտով կատարվող գործարքները հաշվառվում և արտացոլվում են հիմնական քարտի քարտային հաշվում:
 • Հիմնական քարտով և հավելյալ քարտ(եր)ով կատարված գործարքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի հիմնական քարտի համար սահմանված վճարային սահմանաչափը:
 • Հիմնական քարտապանը յուրաքանչյուր հավելյալ քարտի համար կարող է սահմանել ամսական վճարային առանձին սահմանաչափ:
 • Հիմնական և հավելյալ քարտերով իրականացված բոլոր գործարքների արդյունքում Բանկի նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունները հանդիսանում են հիմնական քարտապանի պարտավորությունները:
 • Վերաթողարկված հավելյալ քարտը Բանկի կողմից կարող է տրամադրվել հավելյալ քարտապանին՝ առանց Հիմնական քարտապանին նախապես տեղեկացնելու:
 • Հավելյալ քարտապան (ներ)ը պարտավորվում է (են) անհապաղ տեղեկացնել Բանկին հիմնական քարտապանի մահվան, անգործունակության, անվճարունակության կամ սնանկության դեպքերում և չօգտագործել քարտը նման տեղեկատվություն ունենալու դեպքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ անվտանգ օգտվել քարտից:

Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եմ քարտը կամ զեղծարարության կասկած ունեմ:

 

 

Ինչպե՞ս կարող եմ անվտանգ օգտվել քարտից

Քարտի անվտանգ օգտագործման համար կա մի քանի պարզ, բայց շատ կարևոր կանոն.

չփոխանցել քարտն այլ անձանց,

− չհայտնել մեկանգամյա օգտագործման գաղտնաբառը (OTP-ն), PIN կոդը այլ անձանց,

− չգրել PIN կոդը կամ OTP-ն քարտի վրա,

− չպահել քարտը և PIN կոդը միասին՝ մեկ տեղում: 

Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել քեզ քարտերի հետ կապված ցանկացած հարցի դեպքում: Սակայն քարտի օգտագործումն առավել անվտանգ դարձնելու համար դու պետք է միջոցներ ձեռնարկես և թույլ չտաս, որ քարտը, OTP-ն, PIN կոդը, գաղտնաբառը, քարտի վրա նշված տեղեկությունները տեսանելի կամ այլ կերպ հասանելի լինեն այլ անձանց:

Քարտն օգտագործելիս PIN կոդը հավաքի՛ր այնպես, որ այն տեսանելի չլինի այլ անձանց համար և չտեսագրվի որևէ սարքի միջոցով: 

Պետք է առավել ուշադիր լինել ժամանցի և նմանատիպ այլ վայրերում իրականացվող գործարքների ժամանակ: Խորհուրդ ենք տալիս քարտը չվստահել այլ անձանց և թույլ չտալ քարտի օգտագործումը քո տեսադաշտից դուրս:

Մի՛ օգտվիր այն բանկոմատներից, կանխիկացման և առևտրի/սպասարկման կետերից և սարքավորումներից, որոնք քեզ վստահելի չեն թվում կամ կասկած են առաջացնում: Նաև խուսափի՛ր քարտով վճարելուց, եթե առևտրի կետի քարտ ընթերցող սարքին, ստեղնաշարին կամ կանխիկի տրամադրման պատուհանին միացված են լրացուցիչ սարքավորումներ, հաղորդալարեր, կպչուն ժապավեններ և այլ կասկածելի իրեր։

Նաև հիշի՛ր, որ արգելվում է ինտերնետում (այդ թվում՝ վիրտուալ առևտրի կետերում) մուտքագրել (հայտնել) PIN կոդը: Եթե, այդուհանդերձ, հայտնել ես PIN կոդը, ապա անմիջապես դադարեցրու՛ գործարքը, և այդ մասին տեղեկացրու՛ Բանկին՝ քարտը բլոկավորելու համար: Ամերիաբանկն իր քարտապանների առցանց գործառնությունների անվտանգությունն ապահովում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով: Այսինքն՝ այն կայքերում, որտեղ տեղադրված է «Verified By Visa» նշանը կամ «Secure Code» նշանը, վճարում կատարելիս քո հեռախոսահամարին կստանաս մեկանգամյա օգտագործման անվտանգության կոդը պարունակող SMS. միայն այդ մեկանգամյա կոդը մուտքագրելով է հնարավոր կատարել գործարքը:

 

 

Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եմ քարտը կամ զեղծարարության կասկած ունեմ

Եթե կորցրել ես քարտը, այն գողացել են կամ օգտագործել են զեղծարարության համար (կամ նման բանի հիմնավոր կասկածներ ունես) անմիջապես դիմի՛ր Բանկ կամ «ArCa» պրոցեսինգային կենտրոն՝ հետևյալ եղանակներով.

 • քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով,
 • Բանկի շուրջօրյա (+374 10) 56 11 11 հեռախոսահամարով,
 • «ArCa» պրոցեսինգային կենտրոնի (+374 10) 59 22 22 հեռախոսահամարով,
 • Բանկի cardsupport@ameriabank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով,
 • Բանկի Օնլայն բանկինգ և հեռախոսային բանկինգ համակարգերով՝ Բանկի աշխատանքային ժամերին,
 • այցելելով Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ՝ Բանկի գործառնական ժամերին:

Քարտի կորստի, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) դեպքում խորհուրդ ենք տալիս բլոկավորել և վերաթողարկել քարտը: Եթե, այդուհանդերձ, ցանկանում ես շարունակել օգտագործել նույն քարտը, ապա դիմի՛ր Բանկ՝ քարտն ապաբլոկավորելու համար: Այս դեպքերում քարտի օգտագործման հետ կապված հնարավոր կորուստների և վնասների համար պատասխանատվությունը կրում է քարտապանը:

Քարտի կորստի, գողության, զեղծարարության (կամ դրանց հիմնավոր կասկածի) դեպքում գործում են մի քանի կանոններ, որոնք արժե ի նկատի ունենալ.

 • քարտով իրականացված՝ հավաստագրում չպահանջող գործարքների, այդ թվում՝ ինտերնետ միջավայրում կատարված գործարքների համար պատասխանատվությունը կրում է քարտապանը,
 • մինչև քարտի կորստի, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) մասին Բանկին վերոնշյալ եղանակներից մեկով պատշաճ կարգով տեղեկացնելը քարտով կատարված բոլոր գործարքների համար պատասխանատվությունը կրում է քարտապանը,
 • առանց հավաստագրման կատարված գործարքների բողոքարկումը հնարավոր դարձնելու համար քարտապանի համապատասխան դիմումի հիման վրա Բանկը տվյալ վճարահաշվարկային համակարգի կանոններով սահմանված ժամկետում քարտը ներառում է առաջիկա ստոպ-ցուցակում՝ համաձայն Բանկի սակագների,
 • քարտապանը պարտավոր է հատուցել քարտի կորստի, գողության, զեղծարարության (կամ կասկածի) մասին Բանկին չտեղեկացնելու, ինչպես նաև մինչև Բանկին տեղեկացնելը երրորդ անձանց կողմից քարտի օգտագործման հետևանքով Բանկի կողմից կատարված ծախսերը, կրած կորուստները և վնասները:

Իսկ քարտի ապօրինի օգտագործման կամ ապօրինի օգտագործման վտանգի մասին տեղեկություններ (կամ կասկած) ունենալու դեպքում քարտապանը պարտավոր է այդ մասին անհապաղ հայտնել Բանկին և բլոկավորել քարտը:

Ի՞նչ գործարքներ կարող եմ կատարել Ամերիաբանկի իմ քարտով:

Ե՞րբ կարող եմ օգտագործել քարտին փոխանցված գումարը:

Ինչպե՞ս կարող եմ հետևել քարտիս վրա առկա գումարի շարժին:

 

 

Ի՞նչ գործարքներ կարող եմ կատարել Ամերիաբանկի իմ քարտով

Քարտով կարելի է կատարել հետևյալ գործարքները, եթե առանձին տեսակի քարտերի համար Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով, սակագներով և (կամ) պայմանագրերով սահմանափակումներ նախատեսված չեն. 

● կանխիկի մուտքագրում՝ բանկոմատով և Բանկի մասնաճյուղում, 

● կանխիկի ելքագրում՝ բանկոմատով կամ POS տերմինալով, 

● փոխանցում՝ բանկոմատի միջոցով, Բանկի մասնաճյուղերում, այլ բանկերում, ինչպես նաև Բանկերի հեռակառավարվող համակարգերի և «ArCa» առցանց վճարային համակարգով, 

● անկանխիկ վճարում ապրանքների և ծառայությունների դիմաց՝ առևտրի և սպասարկման կետերում՝ ներառյալ ինտերնետային հարթակները:

ՀՀ բանկերի բանկոմատներով գումարի ելքագրման 1 (մեկ) գործարքի գումարը չի կարող գերազանցել 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ 24 ժամվա ընթացքում:

Բանկն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ կասեցնել քարտով գործարքների իրականացումը (բլոկավորել քարտը)՝ հետևյալ դեպքերում.

● եթե Բանկը տեղեկություն կամ կասկածներ ունի քարտով կատարված գործարք(ներ)ի հավաստիության կամ հնարավոր զեղծարարության վերաբերյալ,

● եթե քարտապանն ունի Բանկի նկատմամբ չմարված պարտավորություններ, 

● Բանկի հիմնական պայմաններով սահմանված այլ դեպքերում: 

Բլոկավորված քարտն ապաբլոկավորվում է քարտապանի գրավոր հանձնարարականի հիման վրա՝ այն ստանալուց հետո նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ծառայությունների մատուցման և Բանկի հիմնական պայմաններում: Բանկի նախաձեռնությամբ բլոկավորված քարտն ապաբլոկավորվում է, երբ վերանում է քարտը բլոկավորելու հիմքը, այն վերանալուց հետո նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ծառայությունների մատուցման և Բանկի հիմնական պայմաններում:

Քարտը բլոկավորված լինելու դեպքում չի դադարում քարտի հետ կապված միջնորդավճարների հաշվարկը և գանձումը:

Ցանկացած գործարք, որը ճանաչվում է քարտապանի քարտի միջոցով կատարված գործարք, հանդիսանում է քարտապանի պարտավորությունը:

Քարտով կատարված գործարքը և այն չեղարկելու արդյունքում գումարի վերադարձման գործարքը տարբեր գործարքներ են, որոնք քաղվածքում արտացոլվում են առանձին: 

Քարտով կատարված գործարքները հաստատող փաստաթղթերի՝ Բանկում առկա պատճենները կարելի է ստանալ` Բանկի գործող սակագների համաձայն: 

 

Ե՞րբ կարող եմ օգտագործել քարտին փոխանցված գումարը

Քարտին բանկի դրամարկղում կանխիկ մուտքագրված գումարը և Բանկի հաշվից քարտին փոխանցումը հասանելի են գործարքի իրականացման պահից սկսած՝ մինչև 10 (տասը) րոպեի ընթացքում:

Քարտից քարտ փոխանցումը (բանկոմատի կամ «ArCa» առցանց վճարային համակարգի միջոցով) հասանելի է դառնում որպես կանոն մինչև 5 (հինգ) րոպեի ընթացքում:

Քարտապանի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը կատարվում է Բանկի սակագներով սահմանված ժամկետներում:

Քարտային հաշվից և այլ բանկերից փոխանցումները քարտին հասանելի են որպես կանոն հետևյալ ժամկետներում.

● մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 12:30, եթե ստացվել է Բանկում մինչև նույն աշխատանքային օրվա 11:00,

● մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:30, եթե ստացվել է Բանկում մինչև նույն աշխատանքային օրվա 15:00,

● մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 18:30, եթե ստացվել է Բանկում նույն աշխատանքային օրվա 15:00-17:00: 

Ամերիաբանկի բանկոմատով Բանկի քարտով կանխիկ մուտքագրված գումարը քարտին ակտիվանում է անմիջապես, իսկ քարտային հաշվում հաշվառվում՝ որպես կանոն հաջորդ աշխատանքային օրը: Բանկի բանկոմատով կանխիկ գումար մուտքագրել կարելի է «ArCa» համակարգի թողարկած ցանկացած քարտի վրա՝ անկախ արժույթից:

Կանխիկի մուտքագրման սարքավորման հնարավորություններն ու սահմանափակումները՝ կապված մուտքագրվող գումարի արժույթի, թղթադրամի արժողության/տեսակի հետ և այլն, սահմանվում են տվյալ սարքավորումը սպասարկող կազմակերպության և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգի կողմից, ինչի վերաբերյալ տեղեկությունները որպես կանոն ներկայացված են սարքավորման վրա: 

Գործարքի գումարը քարտից ելքագրվում է անմիջապես, իսկ քարտային հաշվում հաշվառվում է որպես կանոն հետևյալ ժամկետներում. 

● «ArCa» համակարգում կատարված գործարքների դեպքում՝  հաջորդ աշխատանքային օրը, 

● «ArCa» համակարգից դուրս կատարված գործարքների դեպքում՝ 2-3 (երկուսից երեք) աշխատանքային օր հետո: 

Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում քարտապանի կրած այն հնարավոր վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ գումարը քարտապանի քարտին ժամանակային խզումով կամ ուշացումով հասանելի դառնալու կամ ուշացումով ակտիվանալու համար: Մասնավորապես՝ տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը գործարքների գումարները կարող են քարտին հասանելի դառնալ սահմանված ժամկետներից ուշ:

 

Ինչպե՞ս կարող եմ հետևել քարտիս վրա առկա գումարի շարժին

Քարտով կատարվող գործարքներին իրական ժամանակով կարող ես հետևել Օնլայն և Մոբայլ բանկինգ համակարգերի միջոցով:

Բացի այդ, մինչև հաջորդող ամսվա 15-ը քարտապաններին տրամադրվում է նաև քարտային հաշվի քաղվածք` նախապես համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները կարող ես ստանալ էլեկտրոնային տարբերակով, ինչպես նաև տպագիր`  փոստի միջոցով:

Կարևոր է հիշել, որ քաղվածքում նշված տվյալների վերաբերյալ առարկություններ ունենալու դեպքում դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել 30 օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում քաղվածքը համարվում է ընդունված: Սահմանված ժամանակահատվածում Բանկին գրավոր առարկություններ ներկայացվելու դեպքում, պատասխանը տրվում է 90 օրվա ընթացքում:

Սահմանված ժամանակահատվածից հետո քարտապանի կողմից ներկայացված առարկությունները բանկը դիտարկում է ՀՀ օրենսդրությամբ, «ArCa», «Visa» և «MasterCard» վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից և/կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ անհամաձայնություններ ունեմ:


Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ անհամաձայնություններ ունեմ

Քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ առարկություններ կամ անհամաձայնություն ունենալու դեպքում կարող ես Բանկի կողմից սահմանված ձևով և ոչ ուշ, քան քաղվածքի ստացման ամսաթվից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում Բանկ ներկայացնել գործարքի բողոքարկման հայտ: Հայտի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել բողոքարկվող գործարքի հետ կապված փաստաթղթերը և Բանկի պահանջով՝ այլ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր:

Առևտրի կամ սպասարկման կետում կատարված գործարքի չեղարկումից հետո դու կարող ես Բանկ ներկայացնել բողոքարկման հայտ, եթե չեղարկված գործարքի գումարը առևտրի կամ սպասարկման կետի կողմից չի վերադարձվել տվյալ առևտրի կամ սպասարկման կետի կողմից սահմանված ժամկետում կամ հետևյալ ժամկետում.

● ՀՀ տարածքում կատարված գործարքների համար՝ չեղարկման օրվանից 10 (տասն) օր, 

● ՀՀ տարածքից դուրս կատարված գործարքների համար՝ 30 (երեսուն) օր:

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քո կողմից քարտով կատարված գործարքների համար, սակայն մենք պատրաստ ենք հնարավորության սահմաններում օժանդակել առաջացած հնարավոր խնդիրների կարգավորմանը: Խնդիրը չկարգավորվելու դեպքում քարտապանը չի ազատվում Բանկի նկատմամբ ունեցած իր պարտավորություններից: 

Առևտրի կամ սպասարկման կետում իրականացված գործարքի բողոքարկումը չի հանդիսանում Բանկի նկատմամբ բողոքի կամ բողոք-պահանջի ներկայացում և Բանկի դերակատարումը նման դեպքում սահմանափակվում է համապատասխան խնդրի կարգավորմանը միջնորդությամբ և օժանդակությամբ:

Եթե բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է քարտապանի կողմից կամ քարտապանի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով, քարտապանից գանձվում է Բանկի սակագներով սահմանված վճար:

Բողոքարկման հայտի պատասխանը Բանկը տրամադրում է հետևյալ ժամկետներում.

● «ArCa» վճարահաշվարկային համակարգով կատարված գործարքների դեպքում՝ հայտի ստացման օրվանից 40 (քառասուն) օրվա ընթացքում,

● միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերով կատարված գործարքների դեպքում՝ հայտի ստացման օրվանից 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում,

● Բանկի բանկոմատներով կատարված կանխիկ գումարի մուտքագրման կամ ելքագրման գործարքների բողոքարկման դեպքում (եթե բանկոմատը չի տրամադրել կանխիկ գումարը, սակայն նվազեցվել է քարտային հաշվին առկա գումարը, կամ քարտապանը մուտքագրել է կանխիկ գումար, սակայն քարտային մնացորդը չի ավելացել) հայտի ստացման օրվանից 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ինչպե՞ս և ո՞ր դեպքերում է փակվում քարտը:

 

Ինչպե՞ս և ո՞ր դեպքերում է փակվում քարտը

Բանկն իրավասու է ծառայությունների մատուցման պայմաններով և իր կողմից հաստատված ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանիորեն դադարեցնել քարտի գործողությունը (փակել քարտը), ինչպես նաև փակել քարտային հաշիվը հետևյալ դեպքերում.

● եթե քարտապանն ունի քարտի հետ կապված Բանկի նկատմամբ չմարված պարտավորություններ, որոնք արտացոլող քաղվածքը քարտապանի կողմից ստանալու օրվանից անցել է 30 (երեսուն) օր կամ ավելի,

● եթե քարտապանն ունի Բանկի նկատմամբ այլ չմարված պարտավորություններ,

● քարտապանի մահվան, սնանկության դեպքերում`  այդպիսի փաստերի մասին պատշաճ/հիմնավոր ծանուցման հիման վրա,

● ծառայությունների մատուցման պայմաններով, Բանկի հիմնական պայմաններով և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

 

Հիշիր, որ քարտը փակելիս այդ քարտին կից բոլոր հավելյալ քարտերը ևս փակվում են: Քարտիդ փակման դեպքում դու պետք է քարտը, ինչպես նաև քարտային փաթեթը (առկայության դեպքում) վերադարձնես Բանկ: Բանկի նախաձեռնությամբ քարտը փակելու դեպքում Բանկը կարող է պահանջել մարել քարտի հետ կապված Բանկի նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորությունները:

Դու ևս կարող միակողմանիորեն դադարեցնել քարտի գործողությունը և փակել քարտային հաշիվը՝ այդ մասին նախապես գրավոր ծանուցելով Բանկին և ամբողջությամբ մարելով քարտի հետ կապված Բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները:

Հավելյալ քարտը կարող է փակվել ինչպես հիմնական քարտապանի, այնպես էլ հավելյալ քարտապանի կողմից:

Քարտի և (կամ) քարտային փաթեթի գործողությունը վաղաժամկետ դադարելու դեպքում գանձված սպասարկման վճարը չի վերադարձվում:

Քարտի փակումը չի դադարեցնում քարտի հետ կապված Բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները՝ ներառյալ հաշվարկված տոկոսները և տուժանքները:

Քարտապանը պարտավոր է մարել նաև քարտով կատարված այն գործարքների արդյունքում ձևավորված պարտավորությունները, որոնք կատարվել են նախքան քարտի փակումը, սակայն վճարման համար Բանկ են ներկայացվել քարտի փակումից հետո: Քարտի փակումից 3 (երեք) աշխատանքային օր անց քարտով կատարված բոլոր գործարքների ձևակերպումից հետո քարտին դրական մնացորդի առկայության դեպքում Բանկը փոխանցում է մնացորդի գումարը քարտապանի՝ Բանկում ունեցած այլ հաշվին՝ ըստ հաշվի առկայության և ստորև նշված հերթականությամբ.

● նույն արժույթով ընթացիկ հաշվին,

● նույն արժույթով այլ քարտային հաշվին,

● ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշվին,

● ՀՀ դրամով այլ քարտային հաշվին,

● այլ արտարժույթային ընթացիկ հաշվին,

● այլ արտարժույթային քարտային հաշվին:

 

Բանկում այլ հաշիվ չունելու դեպքում քարտային հաշվի հետագա սպասարկումն իրականացվում է՝ համաձայն Բանկի ընթացիկ հաշիվների սպասարկման համար սահմանված սակագների, և հաշիվը փակվում է, երբ հաշվի մնացորդը զրոյանում է:

9.1 Քարտային հաշիվ բացելիս Բանկի հաճախորդի համար բացվում է ընթացիկ բանկային հաշիվ՝ ՀՀ դրամով:

9.2 ՀՀ դրամով ընթացիկ բանկային հաշվի սպասարկման սակագներին և պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

9.3 Եթե հաճախորդը քարտից և այլ ծառայություններից օգտվում է իր գործատուի համար Բանկի կողմից սահմանված աշխատավարձային նախագծի ներքո, ապա տվյալ քարտի և մյուս բանկային ծառայությունների վրա տարածվում են տվյալ աշխատավարձային նախագծի համար գործող, այդ թվում՝ համաձայնեցված կարգով և դեպքերում հետագա փոփոխություններով արտոնյալ պայմանները և սակագները:

9.4 «Քարտերի ապահովագրություն» ծառայության մանրամասները, այդ թվում՝ ապահովագրական հատուցումների ստացման կարգն ու պայմանները սահմանվում են Բանկի «Քարտերի ապահովագրության պայմաններով»:

9.5 Քարտային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.

 • ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ, հանրային ծառայության համարանիշ/հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
 • ՀՀ քաղաքացի ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ոչ ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ, հանրային ծառայության համարանիշ/հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, կոմունալ վճարման անդորրագիր, բնակության վայրից տեղեկանք կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլված է ֆիզիկական անձի գրանցման/փաստացի բնակության հասցեն,
 • ոչ ՀՀ քաղաքացի ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ, կոմունալ վճարման անդորրագիր, բնակության վայրից տեղեկանք կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլված է ֆիզիկական անձի գրանցման/փաստացի բնակության հասցեն:

9.6 Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)։

9.7 Քարտային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ փաստաթղթերին և տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

9.8 Բանկի կողմից կնքված պայմանագրերը, համաձայնագրերը, համագործակցությունները կամ անդամակցությունները ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ հաճախորդների հաշիվների բացման և սպասարման վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)։

9.9 Հաշվի քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և հաղորդակցման եղանակով: «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»:

9.10 Քաղվածքը համարվում է քարտապանի կողմից ընդունված, եթե քաղվածքի ամսաթվից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում քարտապանը առարկություններ չի ներկայացնում քաղվածքի վերաբերյալ:

9.11 Հաճախորդի՝ Բանկում ունեցած հաշիվներին առկա միջոցները տնօրինելու հաճախորդի իրավունքը չի կարող սահմանափակվել, բացառությամբ դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ սահմանափակում կիրառվելու (արգելադրվելու), հաշվով գործառնությունները դադարեցվելու դեպքում, ինչպես նաև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

9.12 Առանց հաճախորդի կարգադրության հաշվին եղած դրամական միջոցները թույլատրվում է բռնագանձել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված գրության/հայտի հիման վրա, ինչպես նաև հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

9.13 Բանկի հեռավար եղանակով սպասարկման պայմանները ներկայացված են Ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանների 3-րդ ենթաբաժնում:

9.14 Բանկային, այդ թվում՝ քարտային, հաշվին առկա դրամական միջոցների մնացորդի հատուցման երաշխավորող է հանդիսանում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը՝ «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն (գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010 Խորենացի 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն):

9.15 Համաձայն «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ Բանկում բացված հաշվարկային, ընթացիկ, ժամկետային, խնայողական, քարտային կամ այլ հաշվի վրա գտնվող դրամական միջոցները համարվում են բանկային ավանդ:

9.16 Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են.

 • միայն ՀՀ դրամով ավանդի առկայության դեպքում երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ,
 • միայն արտարժույթային ավանդի առկայության դեպքում երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 5 մլն ՀՀ դրամ,
 • եթե հաշվետերն ունի դրամային և արտարժույթային ավանդներ, և դրամային ավանդի գումարը 5 մլն ՀՀ դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդի գումարը՝ մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով,
 • եթե հաճախորդն ունի դրամային և արժույթային ավանդներ, և դրամային ավանդի գումարը պակաս է 5 մլն ՀՀ դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժույթային ավանդը՝ 5 մլն դրամի և հատուցված/հատուցվելիք դրամային ավանդի տարբերության չափով:

Ընդ որում՝ Բանկում առկա բոլոր

 • դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ,
 • արտարժույթային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ:

9.17 Քարտի այլ դրույթներ, որոնք սահմանված չեն սույն տեղեկատվական ամփոփագրում, կարգավորվում են Վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններով, Բանկի հիմնական պայմաններով, Բանկի սակագներով, Բանկի և քարտապանի միջև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով և ՀՀ օրենսդրությամբ, իսկ ՀՀ օրենսդրությամբ կարգավորված չլինելու դեպքում` գործարար շրջանառության սովորույթներով:

9.18 Բանկի սպասարկման ցանցին, մասնաճյուղերի հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սպասարկման ցանց։

9.19 Հայտարարություն՝ ֆիզիկական անձը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ֆինանսական կազմակերպության և սպառողի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ամերիաբանը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ կնքել է համաձայնագիր, որը տարածվում է միայն այն պահանջների վրա, որոնց գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթը, և գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

9.20 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»՝ www.fininfօ.am:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55