Ապառիկ Ֆինանսավորում | Բանկային Վարկեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan limit icon
50,000 - 5,000,000 դրամ

Վարկի գումար

time icon
6 - 60 ամիս

Մարման ժամկետ

percentage-icon
0 - 21.5%

Անվանական տոկոսադրույք

Փաստացի տոկոսադրույք`   0 - 24%

Ապառիկ

Մենք առաջարկում ենք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկան, կահույքը, արևային համակարգերը և քո առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ բազմաթիվ այլ ապրանքներն ու ծառայությունները ապառիկ ձեռք բերելու արագ տարբերակ:

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում1՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում:


1 Ապառիկով գնում կարելի է կատարել միայն Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած ընկերությունների վաճառակետերում:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հարմար՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության,

Արագ՝ տրամադրման մասին որոշման կայացում ընդամենը 5 րոպեում,

Պահանջվող գումարից ավելի տրամադրում՝ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ գնելու հնարավորությամբ:

Հատուկ առաջարկներ

Հարց ու պատասխան

Պայմաններ և սակագներ

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 


* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 % 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %

 

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

15.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

15.7 % - 17 %

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ` «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող   ֆիզիկական անձինք 

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  275 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

60-84

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 12.5%

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 12.6 - 14%

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ (բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի)

1. Վճարային տերմինալների միջոցով
2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով
3. Բանկի մասնաճյուղերում
4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով


0 դրամ
Համապատասխան միջնորդավճարի կիրառմամբ, ըստ փաստաթղթի

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

МobiDram, idram- 200 դրամ

Easy Pay -300 ՀՀ դրամ

Telcell - 400 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը`  200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած`   0.6%

HayPost - 300 ՀՀ դրամ

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում

0 դրամ

ԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՔՈ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Նախկին պայմաններ

Համագործակցող ընկերություններ

Օվերդրաֆտ

overdraft-icon

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

Վարկային գիծ

credit-line-icon

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը:

Վարկային սահմանաչափ

credit-limit-icon

Երբ քեզ արագ գումար է անհրաժեշտ, մենք քո կողքին ենք: Եթե դեռ համոզված չես, թե որքան գումար է քեզ անհրաժեշտ լինելու, ապա անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկային սահմանաչափը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է:

Թարմացված է առ 08.08.2023 14:05