Ապառիկ Ֆինանսավորում | Բանկային Վարկեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք առաջարկում ենք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկան, կահույքը, արևային համակարգերը և քո առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ բազմաթիվ այլ ապրանքներն ու ծառայությունները ապառիկ ձեռք բերելու արագ տարբերակ:

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում1՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում:

  • Հարմար՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության,
  • Արագ՝ տրամադրման մասին որոշման կայացում ընդամենը 5 րոպեում,
  • Պահանջվող գումարից ավելի տրամադրում՝ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ գնելու հնարավորությամբ:


1 Ապառիկով գնում կարելի է կատարել միայն Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած ընկերությունների վաճառակետերում:

Ի՞նչ փաստաթղթեր է պետք ունենալ՝ գնումն ապառիկ ձևակերպելու համար:

Ապառիկ եղանակով գնումը ձևակերպելու համար խանութ գնալիս քեզ հետ վերցրու՛ քո անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ նույնականացման քարտդ:

Ի՞նչ վճարման եղանակներով կարող եմ մարել ապառիկ եղանակով կատարված գնման վարկը:

Ամերիաբանկով ապառիկ գնումը ձևակերպելուց հետո հերթական մարումները և մյուս համապատասխան վճարումները կարող ես կատարել քեզ առավել հարմար եղանակներով՝ վճարային տերմինալների միջոցով, այլ բանկերից դրամական փոխանցմամբ, մեր Բանկի մասնաճյուղերում և, իհարկե, Ամերիաբանկի օնլայն համակարգով՝ Բանկի վեբ կայքում:

Ո՞վ կարող է օգտվել ապառիկի առաջարկվող հնարավորությունից:

Ապառիկ ֆինանսավորումը նախատեսված է 20-ից 65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար:

Ի՞նչ ապրանքներ կարող եմ ձեռք բերել ապառիկի միջոցով:

Ապառիկ ֆինանսավորման ենթակա են կենցաղային և համակարգչային տեխնիկան, սմարթֆոնները, արևային համակարգերը, կահույքը և այլն:

Ինչպե՞ս է փոխանցվում վճարման ենթակա գումարը ապառիկ գնելու դեպքում:

Ապառիկ ֆինանսավորման հաստատված գումարն անկանխիկ փոխանցվում է խանութին՝ քո կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:

Ինչպե՞ս է կայացվում ֆինանսավորման մասին որոշումը:

Ապառիկ ֆինանսավորումը, առավելագույն գումարի չափը, ինչպես նաև վարկավորման մերժման հիմքերը որոշվում են հաճախորդի վարկունակության գնահատման միջոցով:


Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.

ա) վատ վարկային պատմությունը,

բ) ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Կարո՞ղ եմ արդյոք հրաժարվել ապառիկից:

Այո, 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ պայմանագրով) դու կարող ես հրաժարվել տրամադրված ֆինանսավորումից՝ առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելով պայմանագիրը:

Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է դառնում կրեդիտի գումարն օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան:

Ֆինանսավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում նախատեսված չէ:

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 


* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 % 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %

 

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

15.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 17 %

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ` «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող   ֆիզիկական անձինք 

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  275 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

60-84

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 12.5%

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 0 - 13.5%

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ (բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի)

1. Վճարային տերմինալների միջոցով
2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով
3. Բանկի մասնաճյուղերում
4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

МobiDram, idram- 200 դրամ

Easy Pay -300 ՀՀ դրամ

Telcell - 400 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը`  200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած`   0.6%

HayPost - 300 ՀՀ դրամ

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում

0 դրամ

ԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՔՈ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, սմարթֆոններ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ՀԱԿՈԲ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

PROMOBILE / ՊՐՈՄՈԲԱՅԼ

ԳԵՎՈՐԳ ՕՋԱԽՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

I CELL / ԱՅ ՍԵԼԼ

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

MOB - X / ՄՈԲ - ԻՔՍ

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆՑ ԽԱՉԻԿ Ա/Ձ

COMPUTEX / ՔՈՄՊՅՈՒՏԵՔՍ

ՀԱՄԼԵՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

BEST MOBILE / ԲԵՍԹ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՐՄԻՆԵ ԱԴՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ

BEST MOBILE / ԲԵՍԹ ՄՈԲԱՅԼ

ՌԱՖԱՅԵԼ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

MOBILE SERVICE / ՄՈԲԱՅԼ ՍԵՐՎԻՍ

ԱԳԷՎԱՐՏ ՍՊԸ

VLV ARMAVIR / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱԿՈՒԼՅԱՆ ՇԱՆԹ Ա/Ձ

BEKO ARTIK / ԲԵԿՈ ԱՐԹԻԿ

ԱՅ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ

IPLUS / ԱՅՊԼՈՒՍ

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԻՇԽԱՆԻ Ա Ձ

YOUR MOBILE / ՅՈՐ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԱՇՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱՁ

I MOBILE / ԱՅ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓԻՐՈՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

IP MOBILE / ԱՅ ՓԻ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՇՈՏ ԷՎԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱՆԻ Ա/Ձ

HI FI ELECTRONICS / ՀԱՅ ՖԱՅ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՐ. ԼԵՈ ՍՊԸ

AR. LEO / ԱՐ. ԼԵՈ

ԱՐԱՄ ՉԱՆԱԽՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ ԱՁ

ELEKTRONIKA.AM /  ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ.ԱՄ

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ Ա/Ձ

ASKAT MOBILE / ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՔԱՋԻԿԻ Ա/Ձ

LIKE MOBILE / ԼԱՅՔ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ ՍՊԸ

VESTA EGHEGNADZOR / ՎԵՍՏԱ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

ԱՐՓԻՆԵՏ ՍՊԸ

DOOGEE MOBILE / ԴՈՒՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

BEKO EJMIATSIN / ԲԵԿՈ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ ՍՊԸ

BUYLAPTOP / ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ

ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՊԸ

VESTA SEVAN / ՎԵՍՏԱ ՍԵՎԱՆ

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՍԵՆԻԿ ԳԱԼՈՒՍՏԻ Ա/Ձ

MOB AND MORE / ՄՈԲ ԸՆԴ ՄՈՐ

ԳԱՐ ԳՐԻԳ ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

VEGAS / ՎԵԳԱՍ

ԴՍԱ ՍՊԸ

BEKO APARA / ԲԵԿՈ ԱՊԱՐԱՆ

ԶԻԳԶԱԳ ՍՊԸ

ZIGZAG / ԶԻԳԶԱԳ

ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ

BEKO / ԲԵԿՈ

ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

ELDORADO / ԷԼԴՈՐԱԴՈ

ԷՄԳԵ ՍՊԸ

BEKO ARTASHAT - (GSA ELECTRONICS) /ԲԵԿՈ ԱՐՏԱՇԱՏ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 1982 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

VLV ARARAT /  ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐԱՐԱՏ

ԺԵՆԻԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ Ա/Ձ

VLV HRAZDAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՀՐԱԶԴԱՆ

ԻՍԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԻ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

I CASE / ԱՅ ՔԵՅՍ

ԼԻԼԻԹ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՄԻՐԱՆԻ Ա/Ձ

RV COMPUTERS / ԷՌ ՎԻ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

L MOBILE / ԷԼ ՄՈԲԱՅԼ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

BEST ALAVERDI / ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

BEKO IJEVAN / ԲԵԿՈ ԻՋԵՎԱՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

AG MOBILE / ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

VESTA PLUS / ՎԵՍՏԱ ՊԼՈՒՍ

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍՈՍԻ Ա/Ձ

APPSTORE / ԷՓՓՍԹՈՐ

ՀԱՍՄԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

G MOBILE / ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

ՀԷԿ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ՍՊԸ

IQ MOBILE / ԱՅ ՔՅՈՒ ՄՈԲԱՅԼ

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

BEST ELECTRONICS / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՊԸ

TECHNO STORE / ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ

ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ Ա/Ձ

3D PLANET / 3D ՄՈԲԱՅԼ

ՄԱՅ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ

PC ELECTRONICS / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՄԱՅ ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

PC ELECTRONICS (ASHTARAK) / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԱՇՏԱՐԱԿ)

ՄԱՅԴԱՎ ՍՊԸ

VLV KAPAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԿԱՊԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ ԺՈՐԱՅԻ Ա/Ձ

IP MOBILE / ԱՅ ՓԻ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

BEKO HRAZDAN / ԲԵԿՈ ՀՐԱԶԴԱՆ

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ ՕՀԱՆԻ Ա/Ձ

DUBAI / ԴՈՒԲԱՅ

Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ELHOUSE / ԷԼՀԱՈՒՍ

ՄԻԼԼԱ ՍՊԸ

MY YEREVAN MOBILE / ՄԱՅ ԵՐԵՎԱՆ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԻՆԱՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

HI PHONE / ՀԱՅ ՖՈՆ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՆՎԵՐԻ Ա/Ձ

NT MOBILE / ԷՆ ՏԷ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ Ա/Ձ

BEKO MARTUNI / ԲԵԿՈ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

ՄՈԲԻԼԱՅՖ ՍՊԸ

MOBILIFE / ՄՈԲԻԼԱՅՖ

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ

HUAWEI / ՀՈՒԱՎԵՅ

ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ

EUROBAZA / ԵՎՐՈԲԱԶԱ

ՅՈՒՔՈՄ ՓԲԸ

UCOM / ՅՈՒՔՈՄ

ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ

VIVA ELECTRONICS / ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ՆԻԿԿԱՐ ՍՊԸ

VESTA MARTUNI / ՎԵՍՏԱ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

ՆՅՈՒ ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

NEW MOBILE / ՆՅՈՒ ՄԱԲԱՅԼ

ՆՈՈՒԹԲՈՒՔՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

NOTEBOOK CENTRE / ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ

ՆՌԱՆԷ ՍՊԸ

ALL CELL / ՕԼԼ ՍԵԼԼ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

TELEPHONE-MELEPHONE / ՏԵԼԵՖՈՆ-ՄԵԼԵՖՈՆ

ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ ՍՊԸ

220 VOLT ELECTRONICS / 220 ՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

UYUT / ՈՒՅՈՒՏ

ՊԼԱԶՄԱ 99 ՍՊԸ

PLAZMA SEVAN / ՊԼԱԶՄԱ ՍԵՎԱՆ

ՊԼԱԶՄԱ-ՎԱՆ ՍՊԸ

PLASMA ELECTRONICS / ՊԼԱԶՄԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՋԻ ԷՍ ԷՅ ՍՊԸ

GSA ELECTRONICS / ՋԻ ԷՍ ԷՅ

ՋԻԼԱՎՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԻԿՈՅԻ Ա/Ձ

VAL-JOR / ՎԱԼ-ԺՈՐ

ՍԱՂԱԹԵԼ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ALIN ELECTRONICS / ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ ՍՊԸ

XIAOMI / ՔՍԻԱՈՄԻ

ՎԱՀԷ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

VAHE ELECTRONICS / ՎԱՀԵ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱՄՐԱՅՈՒ

ARMADA MALL / ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵԼԻ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

LIMA ELECTRONICS/ ԼԻՄԱ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ

VEGA / ՎԵԳԱ

ՎԵՆՈՒՍ-ԷԼ ՍՊԸ

VENUS / ՎԵՆՈՒՍ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

VLV / ՎԻ ԷԼ ՎԻ

ՏԵԽՆԻԿԱՏ ՍՊԸ

Z-MIX / ԶԵԹ-ՄԻՔՍ

ՏԵԽՆՈ ԷԼ ՍՊԸ

TECHNO EL / ՏԵԽՆՈ ԷԼ

ՏԵՐ-ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԵԺԴԻԿ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻԼԻ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

PC ELECTRONICS (EREVAN) / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԵՐԵՎԱՆ)

ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ

VESTA / ՎԵՍՏԱ

ՔԱՐԱՄՅԱՆ ԳՈՌ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

MIX ELECTRONICS / ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՔԻՍՎԵԼ ՍՊԸ

VLV ECHMIATSIN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

OSKAR ELECTRONICS / ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՐՏԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ Ա/Ձ

ART MOBILE / ԱՐՏ ՄՈԲԱՅԼ

ՄՈԲԻ ՍՓԵՅՍ ՍՊԸ

LOGIN / ԼՈԳԻՆ

ՀԱՅԿԱԶ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄԱՔՍԻՄԻ Ա/Ձ

ALASHKERT / ԱԼԱՇԿԵՐՏ

ԼՈՒԻԶԱ ՋԱՆԳՉՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

ISTYLE / ԱՅՍՏԱՅԼ

ԷԴՈՒԱՐԴ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

MY GADGET / ՄԱՅ ԳԱԴՋԵԹ

ԺՈՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍԻ Ա/Ձ

ALLO STORE / ԱԼԼՈ ՍԹՈՐ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ

APP ZONE / ԷՓ ԶՈՆ

ԱՍՅԱ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

MOBO / ՄՈԲՈ

ՏԻԳՐԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ

MIX MOBILE / ՄԻՔՍ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

MARCO GROUP / ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ

ԷՅ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ՍՊԸ

ISPACE / ԱՅՍՓԵՅՍ

ԱՐ. ԼԵՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

AR.LEO GROUP / ԱՐ. ԼԵՈ ԳՐՈՒՊ

ԳԱԼԱ 1820 ՍՊԸ 

RED STORE (ABOVYAN)  / ՌԵԴ ՍԹՈՐ (ԱԲՈՎՅԱՆ)

ՄՈԲԻԳՈ ՍՊԸ

IBOLIT / ԱՅԲՈԼԻՏ

ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԹՈՐ ՍՊԸ

RED STORE / ՌԵԴ ՍԹՈՐ

ԼԻԼԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆԻ Ա/Ձ

MY MOBILE / ՄԱՅ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԵՏԱՍԹՈՐ ՍՊԸ

META STORE / ՄԵՏԱ ՍԹՈՐ

ԱՐՏՅՈՄ ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԻ Ա/Ձ

VIP MOBILE/ ՎԻՊ ՄՈԲԱՅԼ

ՄԱԼՈՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՐՏԱՇԵՍԻ Ա/Ձ

LAMITO / ԼԱՄԻՏՈ

ԼԱՅՖ ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

3D PLANET / 3D ՊԼԱՆԵՏ

ՏԵԽՆՈՄԻՔՍ ՍՊԸ

TECHNO EL / ՏԵԽՆՈ ԷԼ

ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

AR-GO KAHUYQ / ԱՐ-ԳՈ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԷՅՉԴԻՇՈՓ ՍՊԸ

NOVA SYSTEM / ՆՈՎԱ ՍԻՍԹԵՄ

ԿԱՐԵՆ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

MOBILE CITY / ՄՈԲԱՅԼ ՍԻԹԻ

ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԺՈՐԱՅԻ Ա/Ձ

V AND V / ՎԻ ԸՆԴ ՎԻ

ՄԵԳԱՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

HOME MART ELECTRONICS/ ՀՈՄ ՄԱՐՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՇԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

V.T. MOBILE/ Վ. Տ ՄՈԲԱՅԼ

ԶԵՌ ՍՊԸ

REZON YEREVAN / ՌԵԶՈՆ ԵՐԵՎԱՆ

ՍԵԴԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

ELDORADO GYUMRI / ԷԼԴՈՐԱԴՈ ԳՅՈՒՄՐԻ

ՀՈՄ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

BEKO ABOVYAN / ԲԵԿՈ ԱԲՈՎՅԱՆ

ԴԱՎԻԹ ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՄՀԵՐԻ Ա/Ձ

MY MOBI / ՄԱՅ ՄՈԲԻ

ԼՅՈՎԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՑՈԼԱԿԻ Ա/Ձ

HIKVISON GSS/ ՀԻԿՎԻԺԸՆ ՋԻԷՍԷՍ

ՌԵԶՈՆ ՍՊԸ

REZON YEREVAN / ՌԵԶՈՆ ԵՐԵՎԱՆ

ՏԵԽՆՈՊԼԱՍՏ ՍՊԸ

ICENTRE/ ԱՅՍԵԹՐ

ԱՆՏՈՆՅԱՆ ԹԵԼՄԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

TT MOBILE/ ՏՏ ՄՈԲԱՅԼ

ԼԻԱՐԺԵՔ ՉԱՓ ՍՊԸ

FULL SIZE/ ՖՈՒԼ ՍԱՅԶ

ՎԻ ԷՍ ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

VS MOBILE / ՎԻԷՍ ՄՈԲԱՅԼ

ԻՆՏԵՐՄՈԼ ՍՊԸ

INTERMALL / ԻՆՏԵՐՄՈԼ

ԳԱՍՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՏԱՇԵՍԻ Ա/Ձ

ZMIX ELECTRONICS / ԶԵԹՄԻՔՍ ԷԼԷԵԿՐՈՆԻԿՍ

ԳՐԻԻԿ ՍՊԸ

APPLESTORE.AM/ ԷՓԼՍՏՈՐ.ԷՅԷՄ

ԼԵՔՍԻՓՍ ՍՊԸ

PIXEL / ՊԻԿՍԵԼ

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՆՆԱ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆՈՒ Ա/Ձ

ISHOP/ ԱՅՇՈՓ

ԻՆՊՈՒԼՍ ՍՊԸ

INPULSE / ԻՆՊՈՒԼՍ

ՎԱԳՆԵՐ ՍՊԸ

MY YEREVAN MOBILE

ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ԷՄԻԼԻ Ա/Ձ

VN MOBILE / ՎԻԷՆ ՄՈԲԱՅԼ

ՍՄԱՐԹՎԵՅՎ ՍՊԸ

SMART WAVE / ՍՄԱՐԹ ՎԵՅՎ

ԱՐՄԵՆՈՒՆ ԼՅՈՒՏՈՎԱ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

DESIGNO HOME / ԴԻԶԱՅՆՈ ՀՈՄ

ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՉԵՆԻ Ա/Ձ

DESIGNO HOME / ԴԻԶԱՅՆՈ ՀՈՄ

ԴՈՒՍՏՐ ԷՄՄԱ ՍՊԸ

MOBILE CITY / ՄՈԲԱՅԼ ՍԻԹԻ

ՍԱԹԵՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆԻ Ա/Ձ

ELECTROLUX / ԷԼԵԿՏՐՈԼՈՒՔՍ

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

FINE MOBILE / ՖԱՅՆ ՄՈԲԱՅԼ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐԻ Ա/Ձ

SIRI / ՍԻՐԻ

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՌԱԴԻԿԻ Ա/Ձ

MY NOTEBOOK / ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ

ՇԱՀԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԿԱՐՈՅԻ Ա/Ձ

LAMOBILE / ԼԱՄՈԲԱՅԼ

ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՏՈՄԻԿԻ Ա/Ձ

MOBITIME / ՄՈԲԻԹԱՅՄ

ՄՈԲԱՅԼ ԼՈՒՊ ՍՊԸ

MOBILE HOUSE / ՄՈԲԱՅԼ ՀԱՈՒՍ

Կահույք

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԴՈՄԵՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

DOMEN GROUP / ԴՈՄԵՆ ԳՐՈՒՊ

ԷՍ.ԱՅ.ԷՍ ՇԵԼԲԻ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ

CASTELO / ԿԱՍՏԵԼՈ

ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ ՍՊԸ

ALEX FURNUTURE / ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

KAKADU / ԿԱԿԱԴՈՒ

ԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ

FABRICA FURNITURE / ՖԱԲՐԻԿԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ANI FURNITURE / ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐ - ԳՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

AR-GO FURNITURE / ԱՐ-ԳՈ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

BAROCCO / ԲԱՐՈԿԿՈ

ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ ՍՊԸ

ART FURNITURE / ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐՏԱԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐՓԻՆԵՏ ՍՊԸ

ARPINET / ԱՐՓԻՆԵՏ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

ԲԻ ԷԼ ՍՊԸ

BL FURNUTURE / ԲԻ ԷԼ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

R&R / ԷՌ&ԷՌ

ԳԱՐ ԳՐԻԳ ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ Ա/Ձ

SHADE FURNITURE / ՇԱԴԵ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ Ա/Ձ  

R&G, S&G / ԷՌ ԸՆԴ ՋԻ, ԷՍ ԸՆԴ ՋԻ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ALEX DECOR / ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ

ԴԱՎ-ԱՐՏ ՍՊԸ

ARSTILBEKO / ԱՐՍԹԻԼԲԵԿՈ

ԴԱՎԻԹ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

GAMMA FURNITURE / ԳԱՄՄԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

L AND R / ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ

ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

BEST STYLE / ԲԵՍԹ ՍԹԱՅԼ

ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ ՍՊԸ

OJAKH FURNITURE / ՕՋԱԽ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ

ARSTILBEKO / ԱՐՍԹԻԼԲԵԿՈ

ԹԱՄԱՐԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Ա/Ձ

TAMARA FURNITURE / ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

JASMINE / ԺԱՍՄԻՆ

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ

ASHLEY HOMESTORE / ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ

ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ՍՊԸ

OJAKH FURNITURE / ՕՋԱԽ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՄԻԿՈՆԻ Ա/Ձ

DECOR / ԴԵԿՈՐ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

SEVAN FURNITURE / ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ ՍՊԸ

FURNITURE WORLD / ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ

ԿԱՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

WOOD TOWN EA / ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ ԵԱ

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

DAV FURNITURE / ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀԱԿՍԻԼ ՍՊԸ

HAKSIL / ՀԱԿՍԻԼ

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՀԱՅԿ ՊԱՐԳևԻ Ա/Ձ

MONIKA FURNITURE / ՄՈՆԻԿԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀՈՄԲԵՅՍ ՍՊԸ

JYSK / ՅՈՒՍՔ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

GARANT / ԳԱՐԱՆՏ

ՀՐԱՇՔ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

SHKAFF / ՇԿԱՖ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MK FURNUTURE/ ԷՄ ԿԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MS FURNITURE / ԷՄ ԷՍ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՄԱԳՈՒՍ ՀՈՄ ՍՊԸ

MAGUS HOME / ՄԱԳՈՒՍ ՀՈՄ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ ՕՀԱՆԻ Ա/Ձ

DUBAI / ԴՈՒԲԱՅ

ՄԻ ԿԱՍԱ ՍՊԸ

SHEN TEXTILE / ՇԵՆ ՏԵՔՍՏԻԼ

ՄԿ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

FURNITURE MALL / ԿԱՀՈՒՅՔ ՄՈԼ

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ՆՈՐԱՅՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

NOR AND MAR / ՆՈՐ ԸՆԴ ՄԱՐ

ՈՓՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՍՊԸ

MELISA FURNITURE / ՄԵԼԻՍԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ ՍՊԸ

ROYAL STAR / ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

LOUVRE / ԼՈՒՎՐ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

AR-GO KAHUYQ / ԱՐ-ԳՈ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՍՈՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ Ա/Ձ

FURNITURE ARGAVAND /ԿԱՀՈՒՅՔ ԱՐԳԱՎԱՆԴ

ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ ՍՊԸ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՎԵԼՀՈՖՖ ՍՊԸ

VELHOFF / ՎԵԼՀՈՖՖ

ՎԵՆՈՒՍ-ԷԼ ՍՊԸ

VENUS / ՎԵՆՈՒՍ

ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

VERSAL / ՎԵՐՍԱԼ

ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ ՍՊԸ

SALMAST / ՍԱԼՄԱՍՏ

ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ ՍՊԸ

WOOD TOWN G / ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ Գ

ՓԱՐՍՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻԼԻ

ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ

VESTA / ՎԵՍՏԱ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

VOLODYA FURNITURE / ՎՈԼՈԴՅԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ Ա/Ձ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՍԱՏՈՒՐ ԿԱՆԹԱՐՉՅԱՆ ՄՈՒԽԱՅԻԼԻ Ա/Ձ

KAHUYQI XANUT / ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԽԱՆՈՒԹ

ԱՐԱՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

KAHUYQ.AM / ԿԱՀՈՒՅՔ ԷՅ ԷՄ

ԶԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ ՍՊԸ

GR GROUP / ՋԻ ԱՌ ԳՐՈՒՊ

ԱՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿԻ Ա/Ձ

EVA FURNITURE / ԵՎԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

MODERN KAHUYQ / ՄՈԴԵՌՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀԱՅԿԱԶ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄԱՔՍԻՄԻ Ա/Ձ

ALASHKERT / ԱԼԱՇԿԵՐՏ

ԱՐՏԱԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

MARCO GROUP / ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ

ԱՐ. ԼԵՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 

AR.LEO GROUP / ԱՐ. ԼԵՈ ԳՐՈՒՊ

ՄԱԼՈՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՐՏԱՇԵՍԻ Ա/Ձ

LAMITO / ԼԱՄԻՏՈ

ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԺՈՐԱՅԻ Ա/Ձ

V AND V / ՎԻ ԸՆԴ ՎԻ

ԷՄԻԼ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆԻ Ա/Ձ

DESIGNO / ԴԻԶԱՅՆՈ

ՋԵՄՄԱ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼԻ Ա/Ձ

DESIGNO / ԴԻԶԱՅՆՈ

ՀՈՄ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

BEKO ABOVYAN / ԲԵԿՈ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՌԵԶՈՆ ՍՊԸ

REZON YEREVAN / ՌԵԶՈՆ ԵՐԵՎԱՆ

ՌԻՉ ԱՄ ՍՊԸ

ALEX ԿԱՀՈՒՅՔ (ՄԱՐՏՈՒՆԻ) / ALEX FURNITURE (MARTUNI)

ԻՆՏԵՐՄՈԼ ՍՊԸ

INTERMALL / ԻՆՏԵՐՄՈԼ

ԱՌՈՂՋՍՊԱՍՐԿՈՒՄ ՍՊԸ

WOOD LAND / ՎՈՒԴ ԼԵՆԴ

ԳՅՈՒԼՈՒՄՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՍԵՐԳԵՅԻ Ա/Ձ

MARIA KAHUYQ / ՄԱՐԻԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԴԱՅԱՆՑ ՍՊԸ

PRESTIGE FURNITURE / ՊՐԻՍՏԻԺ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԱՐՄԱՂԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

SHATEN KAHUYQ / ՇԱՏԵՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

Շինարարական պարագաներ և ջեռուցում

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԷՔՍՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

EXTERIOR / ԷՔՍՏԵՐԻՈՐ

ՄԴՄ ՍՊԸ

M - SHIN / Մ - ՇԻՆ

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ABOVYAN SHIN / ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆ

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

TNASHEN / ՏՆԱՇԵՆ Դարձնել NOR EJ / ՆՈՐ ԷՋ

ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ELITE SHINANYUT / ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

ԱՐԳԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ Ա/Ձ

SHEN TUN / ՇԵՆ ՏՈՒՆ

ԱՐՄԱՆ ԼԱԼԱԶԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ARMAN LALAZARYAN / ԱՐՄԱՆ ԼԱԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARTHUR SHIN / ԱՐՏՈՒՐ ՇԻՆ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ

NOR TUN / ՆՈՐ ՏՈՒՆ

ԳԱՊԷՔՍ ՍՊԸ

GAPEX / ԳԱՊԵՔՍ

ԳԱՐ ԳՐԻԳ ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ԳՈԼԴՇԻՆ ՍՊԸ

GOLDSHIN / ԳՈԼԴՇԻՆ

ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ ՍՊԸ

GRAND SHIN / ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ

ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

DECORA GROUP / ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ

ԵՎՐՈՍՏԱՆ-ՈՒՅՈՒՏ ՍՊԸ

EUROSTAN-UYUT / ԵՎՐՈՍՏԱՆ ՈՒՅՈՒՏ

ԷՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

GYUGHTEKHNIKA / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

ԹԵՐՄՈ—ԱՐ ՍՊԸ

TERMO-AR / ԹԵՐՄՈ-ԱՐ

ԹՈՓ-ՏԵԽ ՍՊԸ

TOP FLOOR / ԹՈՓ ՖԼՈՐ

ԺՈՐԱ ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ Ա/Ձ

TOTAL / ՏՈՏԱԼ

ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

IDEAL HAMAKARG / ԻԴԵԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

INTERIER GROUP / ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ

ԼԵՎ-ՎԱԳ ՍՊԸ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

ԼԻԱ-ԿԱՖ ՍՊԸ

KERAMA MARAZZI / ԿԵՐԱՄԱ ՄԱՐԱՑՑԻ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԿՈՐՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ ՍՊԸ

R&V COMFORT / ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ

ՄԱՔՍ ՇԻՆ ՍՊԸ

MAX SHIN / ՄԱՔՍ ՇԻՆ

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ՇԻՆՄՈԼ ՍՊԸ

SHIN MALL / ՇԻՆ ՄՈԼ

ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

UYUT / ՈՒՅՈՒՏ

ՊԱՊՈՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

OPTIMA / ՕՊՏԻՄԱ

ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԷՅԷՄ ՍՊԸ

SHEN TUN (ABOVYAN) / ՇԵՆ ՏՈՒՆ (ԱԲՈՎՅԱՆ)

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ Ա/Ձ

SHIN MARKET / ՇԻՆ ՄԱՐԿԵՏ

ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ - ԱՌՈՂՋ ԸՆՏԱՆԻՔ ՍՊԸ

JERM TUN / ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ

ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ

VARPET / ՎԱՐՊԵՏ

ԷՖԲԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

NOVACOLOR/ ՆՈՎԱՔՈԼՈՐ

ՍԹՐՈՆԳ ՍՏԱՐՏ ՍՊԸ

RESULT / ՌԵԶԱԼԹ

ՍԿՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

MASTER, SKS / ՄԱՍՏԵՐ, ՍԿՍ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ Ա/Ձ

LEADER / ԼԻԴԵՐ

ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ

SHEN SHEM / ՇԵՆ ՇԵՄ

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻԼԻ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

SADSHIN / ՍԱԴՇԻՆ

ՔԻՆԳ ԲԻԱՐ ՍՊԸ

KING BIAR DARBNOC / ՔԻՆԳ ԲԻԱՐ ԴԱՐԲՆՈՑ

ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ ՍՊԸ

COOL TERM / ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ

ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

FULL HOUSE / ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ

ԷԿՈ ԿՈՄՖՈՐՏ ՍՊԸ

ECO COMFORT / ԷԿՈ ԿՈՄՖՈՐՏ

ՄԵՆՈՒԱ 2002 ՍՊԸ դարձնել ՄՄՄ ՖԵՄԸԼԻ ՍՊԸ

MMM FAMILY / ՄՄՄ ՖԵՄԼԻ

ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

MARCO GROUP / ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ

ՏՈՒՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ՍՊԸ

TOON COMPLEX / ՏՈՒՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ

ՅՈՒՆԱՅԹԵԴ ՏԵԽՆԻԿԱԼ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ

UNITED TECHNICAL SERVICE / ՅՈՒՆԱՅԹԵԴ ՏԵԽՆԻԿԱԼ ՍԵՐՎԻՍ

ՄԱՍՏԵՐ ՍԻԹԻ ՍՊԸ

MASTER CITY / ՄԱՍԹԵՐ ՍԻԹԻ

ՊԵՆՈՏԵՔՍ ՍՊԸ

BELLA CASA, HOME DECOR / ԲԵԼԼԱ ԿԱՍԱ, ՀՈՄ ԴԵԿՈՐ

ԴԱՍ ՇԻՆ ՍՊԸ

SHIN+/ ՇԻՆ+

ՅՈՒՐԻ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Ա/Ձ

GORCIQNERI ASHXARH / ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ Ա/Ձ

DOM STORY/ ԴՈՄ ՍՏՐՈՅ

ԱՐՄԵՆ ՋԱԼԱՎՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ Ա/Ձ

SCHLOSS / ՍՔԼՈՍՍ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ Ա/Ձ

INEX / ԻՆԵՔՍ

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ԳՐԻԳՈՐԻ Ա/Ձ

BLACK SHIN / ԲԼԵՔ ՇԻՆ

ԱՆՐԵԱՍՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

TNA SHEN / ՏՆԱ ՇԵՆ

ԱՐԾՎԻ ՍՊԸ

ABOVYAN SHIN / ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆ

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ Ա/Ձ

SHIN LAND / ՇԻՆ ԼԵՆԴ

ՎԵՐՈՆԻԿԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԿՐՏՉԻ Ա/Ձ

SHIN LAND / ՇԻՆ ԼԵՆԴ

ՀԻԼԿՈ ՍՊԸ

HILCO / ՀԻԼԿՈ ՍՊԸ

ԱՅ ՇԻՆ ՍՊԸ

I SHIN / ԱՅ ՇԻՆ

ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ՍՊԸ

GYUGH. TEKHNIKA /Yerevan Tonavachar/ / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

NAR-DOS SHINANYUT / ՆԱՐ-ԴՈՍ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

ԱՅԴՈՐՍ ՍՊԸ

IDOORS / ԱՅԴՈՐՍ

ՊԱՊԱՆԻՆՈ ՇԻՆ ՍՊԸ

PAPANINO SHINANYUT / ՊԱՊԱՆԻՆՈ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

Ավտոոլորտ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԼԻԼԻԹ ԳԻԳՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

ANVADOGHER - MARTKOCNER / ԱՆՎԱԴՈՂԵՐ - ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

ԱՐՊԱՆԻՎ ՍՊԸ

AUTOMAX / ԱՎՏՈՄԱՔՍ

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

NATURALGAS / ՆԱՏՈՒՐԱԼ ԳԱԶ

ԴԱՐՖ ՍՊԸ

METS ANIV / ՄԵԾ ԱՆԻՎ

ԷՆԵՐՋԻ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ

MG / ԷՄ ՋԻ

ՄԱԳՅԱՐ ԱՎՏՈ ՍՊԸ

SUZUKI / ՍՈՒԶՈՒԿԻ

ՄԱՐՇԱԼ ԼԵՆԴ ՍՊԸ

ANIVNERI ASHKHARH / ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

Ռ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍՊԸ

DAS TIRES / ԴԱՍ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐ

ՍՔԱՅ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ

MAZDA / ՄԱԶԴԱ

ԳՐԱՆԴ ՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ

HONDA / ՀՈՆԴԱ

Հ ԵՎ Լ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

H & L Group / Հ ԵՎ Լ ԳՐՈՒՊ

ՔՆԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍՊԸ

TIRE SERVICE / ԹԱՅՐ ՍԵՐՎԻՍ

ՎԻԿԻ ՔԱՐ ՍՊԸ

KING MOTORS / ՔԻՆԳ ՄՈԹՈՐՍ

ԷՄ ԷՖ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ

JCB PAHESTAMASER / ՋԻՍԻԲԻ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԿԱԴԻԻ Ա/Ձ

ANIVNER - ANVAHETSER / ԱՆԻՎՆԵՐ - ԱՆՎԱՀԵԾԵՐ

Սպորտ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԿԻՆԵՏԻԿ ՖԲԸ

ORANGE FITNESS / OՐԱՆԺ ՖԻԹՆԵՍ

ՎԱԼԵՆՍԻԱ Հ/Ձ ՍՊԸ

AQUATEK / ԱԿՎԱԹԵՔ

Բժշկական ծառայություններ

 

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԱՔՍԷՌ ՍՊԸ

AXER / ԱՔՍԷՌ

ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ ՍՊԸ

EUROMEDICA MEDICAL CLINIC / ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ

ՄՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ

MS DENT DENTAL CLINIC / ՄՍ ԴԵՆՏ ԴԵՆՏԱԼ ԿԼԻՆԻԿԱ

ԼՕՌԷՍԹ ՍՊԸ

LOREST CLINIC / ԼՕՌԷՍԹ ՔԼԻՆԻՔ

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԶՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ T AND L / ԹԻ ԸՆԴ ԷԼ
ԱՅԴԻՆՅԱՆ ՍՊԸ AYDINYAN STOMATOLOGIAKAN KENTRON / ԱՅԴԻՆՅԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դասընթացներ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԱԿԱՑԻԱ ՍՊԸ

BERLITZ LANGUAGE CENTER / ԲԵՐԼԻՑ ԼԵԶՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԲՐԵՅՆՍՔԻԼՍ ՍՊԸ

BRAINSKILLS  / ԲՐԵՅՆՍՔԻԼՍ

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ

SKILL AM / ՍՔԻԼԼ ԷՅ ԵՄ

Արևային համակարգեր

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԱՅԹԻ ՊԱՐԿ ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՊԸ

RAY ENERGY/ ՌԱՅ ԷՆԵՐՋԻ

ԱՐՄ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ ՍՊԸ

SUNMODE / ՍԱՆՄՈՒԴ

ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

WINNER SOLAR / ՎԻՆՆԵՐ ՍՈԼԱՐ

ԲԻ ԷՄ ԷՍ ՍՊԸ

BMS / ԲԻ ԷՄ ԷՍ

ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

OHM ENERGY / ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ

ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ ՀՁ ՍՊԸ

ECO STEP / ԷԿՈ ՍԹԵՓ

ԷԿՈՎԻԼ ՍՊԸ

ECOVILLE / ԷԿՈՎԻԼԼ

ՀԵՅ ԱՐԵՎ ՍՊԸ

HEY AREV / ՀԵՅ ԱՐԵՎ

ՄԱՆԱՆԱ ԳՐԵՅՆ ՍՊԸ

MANANA TECHNOLOGY / ՄԱՆԱՆԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ

ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ ՍՊԸ

MULTY SOLAR / ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ

ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ

SHTIGEN / ՇՏԻԳԵՆ

ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ ՍՊԸ

SOLARON / ՍՈԼԱՐՈՆ

ՋԻԷՍԷՍ ՍՊԸ

GSS SOLAR / ՋԻ ԷՍ ԷՍ ՍՈԼԱՐ

ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ ՍՊԸ

SUNNY CITY / ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ

ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

SOLAR GROUP / ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ

ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ ՍՊԸ

SOLAR HOUSE

ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ

SOLAR HOME / ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ

ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

SOLAR CENTRE / ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ

ՍՈԼԱՐ․ԱՄ ՍՊԸ

SOLAR.AM / ՍՈԼԱՐ ԷՅ ԷՄ

ՍՈԼԱՐԱ ՍՊԸ

SOLARA / ՍՈԼԱՐԱ

ՎՈԼՏԱ - ՅՈՒ ՍՊԸ

VOLTA U / ՎՈԼՏԱ ՅՈՒ

ՕԿՏՕ ՍՊԸ

OKTO / ՕԿՏՕ

ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

OPTIMUM ENERGY / ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ

ՖՐԻՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

FREENERGY / ՖՐԻՆԵՐՋԻ

ԱՐՍԻՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

AS SOLAR / ԱՍ ՍՈԼԱՐ

Ամեն ինչ կենցաղի համար

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԱՐԹՈՒՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ Ա/Ձ

ARDSN / ԱՐԴՍՆ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓԻՐՈՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

IP MOBILE / ԱՅ ՓԻ ՄՈԲԱՅԼ

ԱՐԴԱՏԵԿ ՍՊԸ

ARDATECH / ԱՐԴԱՏԵԿ

ԱՐԻԱՆԱ 17 ՍՊԸ

THE LITTLE PRINCE / ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ

ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ ՍՊԸ

ART GLOBAL / ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ

ԴԱՎՈՒԼՃՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

AXIS/ ԱՔՍԻՍ

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ԿԱՐԼԵՆԻ Ա/Ձ

VLV VARDENIS /  ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ

ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՊԸ

VESTA SEVAN / ՎԵՍՏԱ ՍԵՎԱՆ

ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ ՍՊԸ

GLOBAL BEAUTY / ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ

ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

BEST STYLE / ԲԵՍԹ ՍԹԱՅԼ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 1982 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

VLV ARARAT /  ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐԱՐԱՏ

ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ ՍՊԸ

TAKE AWAY / ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ

ԹՈՒՆԻԲԵԿՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԵՂԻՇԻ Ա/Ձ

BALU / ԲԱԼՈՒ

ԺԵՆԻԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ Ա/Ձ

VLV HRAZDAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՀՐԱԶԴԱՆ

ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ

TVT / ԹԻ ՎԻ ԹԻ

ԼԱՅԹԻՆԳ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

LUYS / ԼՈՒՅՍ

ԼԵՎՈՆ ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՋԻՎԱՆԻ Ա/Ձ

MANKAKAN ASHKHARH / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ

KAERCHER / ԿԱՐՉԵՐ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՀԱԿՍԻԼ ՍՊԸ

HAKSIL / ՀԱԿՍԻԼ

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

VESTA PLUS / ՎԵՍՏԱ ՊԼՈՒՍ

ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ ՍՊԸ

HRASHQ AYGI / ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԻՍԱԿ ՄԿՐՏՉԻ Ա/Ձ

ԲՅՈՒԹԻ ԳԱՐԴԵՆ / BEAUTY GARDEN

ՅԱՆ ՍԼՈՒՇՆՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ

EINHELL / ԷՅՆՀԵԼ

ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ

EUROBAZA / ԵՎՐՈԲԱԶԱ

ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ

VLV DAVTASHEN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԴԱՎԹԱՇԵՆ

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԻԲՈԿՐԱՏ ՍՊԸ

YERAZ KIDS CENTER / ԵՐԱԶ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՍԱՆ ԼԱԶԶԱՐՈ ՍՊԸ

YERAZ KIDS CENTER / ԵՐԱԶ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՍԵՈՎԵԲ ՍՊԸ

WALLY / ՎՈԼԼԻ

ՍՏԱԼԿԵՐ ՍՊԸ

EIFEL / ԷՅՖԵԼ

ՍՏԱՐՏ 1 ՍՊԸ

TOY CARS / ԹՈՅ ՔԱՐՍ

ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱՄՐԱՅՈՒ

ARMADA MALL / ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼ

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ

VEGA / ՎԵԳԱ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

VLV / ՎԻ ԷԼ ՎԻ

ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ ՍՊԸ 

ICE WATCH / ԱՅՍ ՎՈՉ

ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ ՍՊԸ

CHRONOGRAPH / ԽՐՈՆՈԳՐԱՖ

ՔԻՍՎԵԼ ՍՊԸ

VLV EJMIATSIN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

BABY TOYS / ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ

ԱՐՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՍՈՍԻԿԻ Ա/Ձ

AMI’S / ԱՄԻ'Ս

ԷՎԱՆ ՍՊԸ

EVAN / ԷՎԱՆ

ԻՍԱՀԱԿ ԱՊՐԵՍՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ Ա/Ձ

HECANIV CLUB / ՀԵԾԱՆԻՎ ՔԼԱԲ

ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ ՍՊԸ

AQUA SYSTEM / ԱԿՎԱ ՍԻՍՏԵՄ

ՍՈՒՐԵՆ ԽՈՋՈՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

LIGHT HOUSE/ ՋԱՀԵՐԻ ՏՈՒՆ

ՍՄԱՐԹ ՍՈԼՈՒՇՆՍ ՍՊԸ

SMART SOLUTIONS / ՍՄԱՐԹ ՍՈԼՈՒՇՆՍ

ՄԵՐԻ-ՔՐԻՍՏ ՍՊԸ

MERI-KRIST / ՄԵՐԻ-ՔՐԻՍՏ

ՀԴՄ ՇՏՐԻԽ ՍՊԸ

HDM SHTRIKH / ՀԴՄ ՇՏՐԻԽ

ՏՈՉ-ՄԱՍՏԵՐ ՍՊԸ

TOUCH-MASTER / ՏՈՉ-ՄԱՍՏԵՐ

ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ԴԱՎԻԹ ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ACCORD / ԱԿՈՐԴ

ՊՐՈԴԵԿՈՐ ՍՊԸ

PRODECOR / ՊՐՈԴԵԿՈՐ 

ԱՎԵՏԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Ա/Ձ

JAHER.AM / ՋԱՀԵՐ.ԱՄ

ՄԻՀՐԱՆ ՊԱՐՈՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ 

HAPPY KIDS / ՀԵՓՓԻ ՔԻԴՍ

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

ARMEN MUSIC / ԱՐՄԵՆ ՄՅՈՒԶԻՔ

ՔՅՈՒ ՏԵՐՄԻՆԱԼ ՍՊԸ

Q TERMINAL/ ՔՅՈՒ ՏԵՐՄՆԱԼ

ՍՏԵՓԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎՐԵԺԻ Ա/Ձ

LUX NAIL CITY / ԼՅՈՒՔՍ ՆԵՅԼ ՍԻԹԻ

ՍԵՐԳԵՅ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ Ա/Ձ

BRIGHTHOUSE / ԲՐԱՅԹՀԱՈՒՍ

ՄԱՅԹՈՅ ՍՊԸ

MY TOY / ՄԱՅ ԹՈՅ

ԴԱՍՈ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ

CONTROL PRINT / ՔՈՆԹՐՈԼ ՊՐԻՆՏ

ՎԱՐԴԱՆ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

VELO ZONE / ՎԵԼՈ ԶՈՆ

ԹԱՅՄԼԵՍ ՍՊԸ

TIME ARMENIA / ԹԱՅՄ ԱՐՄԵՆԻԱ

ԳԱԳԻԿ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՍԱՐԳՍԻ Ա/Ձ

SCOOTER CITY / ՍԿՈՒՏԵՐ ՍԻԹԻ

ՄԱԼՎԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂԻ Ա/Ձ

MODELER / ՄՈԴԵԼԵՌ

Տուրիստական ծառայություններ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ՇԵԼԲԻ ՍՊԸ

SHELBY TOUR / ՇԵԼԲԻ ՏՈՒՐ

ՔՎԱՆՏ ՍՊԸ

QVANT TOUR / ՔՎԱՆՏ ՏՈՒՐ

ԲԱՆԳԻ ՍՊԸ

BANGI TOUR /  ԲԱՆԳԻ ՏՈՒՐ

ՏՈՒՐ ԸԴՎԱՅԶ ՍՊԸ

TOUR ADVICE / ՏՈՒՐ ԸԴՎԱՅԶ

ՍԻԷՅ ԹՐԱՎԵԼ ՍՊԸ

SHELBY TOUR / ՇԵԼԲԻ ՏՈՒՐ

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՓԱՆՉՈՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍԻ Ա/Ձ

SHELBY TOUR / ՇԵԼԲԻ ՏՈՒՐ

ԱԳԱՍ ՀՈՄ ՍՊԸ

LSH TRAVEL/ ԷԼ ԷՍ ԷՅՋ ԹՐԱՎԵԼ

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ Ա/Ձ

7 WAYS TOUR/ 7 ՈՒԵՅՍ ՏՈՒՐ

ՍՔԱՅ ԸՆԴ ՄՈՐ ՍՊԸ

SKY AND MORE/ ՍՔԱՅ ԸՆԴ ՄՈՐ

ԳՈՌ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ EDEN TOUR ARMENIA / ԷԴԵՆ ՏՈՒՐ ԱՐՄԵՆԻԱ
ԷՆԻ ՎԻՇ ՍՊԸ ANY WISH TOUR/ ԷՆԻ ՈՒԻՇ ՏՈՒՐ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ / ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

 

 Կենցաղային տեխնիկա `   50,000 – 3,000,000

Բջջային հեռախոսներ և համակարգչային տեխնիկա`   50,000 – 1,000,000

Կահույք`   50,000 – 5,000,000

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Ժամկետ (ամիսներով) 

Կենցաղային տեխնիկա`   48 ամիս     

Բջջային հեռախոսներ և համակարգչային տեխնիկա`    36 ամիս    

Կահույք`    60 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

1 - 3 ամիսների համար՝ 0%

4-րդ ամսից սկսած՝ 21.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

 

Կենցաղային տեխնիկա`    20.5 %

Բջջային հեռախոսներ և համակարգչային տեխնիկա`    19.5 %

Կահույք`    21.0 %            

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար      

Կիրառելի չէ  

Մարման եղանակ          

Անուիտետային`   պարտքի գումարի և տոկոսագումարի

հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ`   ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
  • ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Առաջարկի գործունեյության ժամկետ 09.02.2023 թ. - 28.12.2023թ.

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ/ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 – 1,500,000

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Ժամկետ (ամիսներով)

· 6 (ակցիա 6),

· 12 (ակցիա 12):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-6 ամիսների համար՝ 0%,

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ,

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/: 

 

Առաջարկի գործունեյության ժամկետ 27.01.23թ. - 28.12.23թ.

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ/ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 5,000,000

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Ժամկետ (ամիսներով)

60 ամիս 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 21.5%,

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/:

Թարմացված է առ 21.04.2023 11:41