Ապառիկ ֆինանսավորում
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Մենք առաջարկում ենք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկան, կահույքը, արևային համակարգերը և քո առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ բազմաթիվ այլ ապրանքներն ու ծառայությունները ապառիկ ձեռք բերելու արագ տարբերակ:

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում1՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում:

  • Հարմար՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության,
  • Արագ՝ տրամադրման մասին որոշման կայացում ընդամենը 5 րոպեում,
  • Պահանջվող գումարից ավելի տրամադրում՝ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ գնելու հնարավորությամբ:


1 Ապառիկով գնում կարելի է կատարել միայն Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած ընկերությունների վաճառակետերում:

Ապառիկ առաջին հայացքից

Ի՞նչ փաստաթղթեր է պետք ունենալ՝ գնումն ապառիկ ձևակերպելու համար:

Ապառիկ եղանակով գնումը ձևակերպելու համար խանութ գնալիս քեզ հետ վերցրու՛ քո անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ նույնականացման քարտդ:

Ի՞նչ վճարման եղանակներով կարող եմ մարել ապառիկ եղանակով կատարված գնման վարկը:

Ամերիաբանկով ապառիկ գնումը ձևակերպելուց հետո հերթական մարումները և մյուս համապատասխան վճարումները կարող ես կատարել քեզ առավել հարմար եղանակներով՝ վճարային տերմինալների միջոցով, այլ բանկերից դրամական փոխանցմամբ, մեր Բանկի մասնաճյուղերում և, իհարկե, Ամերիաբանկի օնլայն համակարգով՝ Բանկի վեբ կայքում:

Ո՞վ կարող է օգտվել ապառիկի առաջարկվող հնարավորությունից:

Ապառիկ ֆինանսավորումը նախատեսված է 21-ից 65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար:

Ի՞նչ ապրանքներ կարող եմ ձեռք բերել ապառիկի միջոցով:

Ապառիկ ֆինանսավորման ենթակա են կենցաղային և համակարգչային տեխնիկան, սմարթֆոնները, արևային համակարգերը, կահույքը և այլն:

Ինչպե՞ս է փոխանցվում վճարման ենթակա գումարը ապառիկ գնելու դեպքում:

Ապառիկ ֆինանսավորման հաստատված գումարն անկանխիկ փոխանցվում է խանութին՝ քո կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:

Ինչպե՞ս է կայացվում ֆինանսավորման մասին որոշումը:

Ապառիկ ֆինանսավորումը, առավելագույն գումարի չափը, ինչպես նաև վարկավորման մերժման հիմքերը որոշվում են հաճախորդի վարկունակության գնահատման միջոցով:


Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.

ա) վատ վարկային պատմությունը,

բ) ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Կարո՞ղ եմ արդյոք հրաժարվել ապառիկից:

Այո, 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ պայմանագրով) դու կարող ես հրաժարվել տրամադրված ֆինանսավորումից՝ առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելով պայմանագիրը:

Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է դառնում կրեդիտի գումարն օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան:

Ֆինանսավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում նախատեսված չէ:


Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %

Կանխավճար

0 % - 20%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն


Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  100 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0 % - 21.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 % 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %


Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն


Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 108

Տարեկան անվանականտոկոսադրույք

0 % - 15.5 %

ԳՀՀ շրջանակներում` 0 % - 9.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 17 %

ԳՀՀ շրջանակներում` 0 % - 9.9 %

Կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն


Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ` «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  275 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

Արևային ջրատաքացուցիչ`  60-96 ամիս

Արևային կայան`  60 - 108

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Արևային ջրատաքացուցիչ`  10.9%

Արևային կայան`  10.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Արևային ջրատաքացուցիչ`  0% - 11.45%:

Արևային կայան`  0 % - 11.01 %

Կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ (բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի)


«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՔԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՔԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

1. Վճարային տերմինալների միջոցով
2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով
3. Բանկի մասնաճյուղերում
4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell - 300 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած` 0.6%

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում

0 դրամ

ԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՔՈ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԶՈՀՐԱԲ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

I-MOB

ԼԻԱ-ԿԱՖ ՍՊԸ

KERAMA MARAZZI

ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

DESIGNO HOME

ԱՐՄԱՆ ԼԱԼԱԶԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ARMAN LALAZARYAN

ՍՏԱՐՏ 1 ՍՊԸ

TOY CARS

ՍԵՎԱԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ Ա/Ձ

BETONAXARNICHNER

ԲՐԵՅՆՍՔԻԼՍ ՍՊԸ

BRAINSKILLS

ՆՅՈՒ ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

NEW MOBILE

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԻՇԽԱՆԻ Ա Ձ

YOUR MOBILE

ՄԻԼԼԱ ՍՊԸ

MY YEREVAN MOBILE

«ՍՈԼԻԴ» ՍՊԸ

SOLID SHIN

ԱՐԴԱՏԵԿ ՍՊԸ

ARDATECH

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԱՇՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱՁ

IMOBILE

ԱՐԱՄ ՉԱՆԱԽՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ ԱՁ

ELEKTRONIKA.AM

ՍԼԱՅՍԱ ՍՊԸ

G And S

ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

INTERIER GROUP

«Ի.Տ.Կ.-ՌՈՒՍ» ՍՊԸ

BOGART / ԲՈԳԱՐՏ

«ՎԱՀԷ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

VAHE ELECTRONICS / ՎԱՀԵ ԷԼԵՔՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՇՈՏ ԷՎԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱՆԻ Ա/Ձ

HI FI ELECTRONICS / ՀԱՅ ՖԱՅ ԷԼԵՔՏՐՈՆԻՔՍ

«ԷՅ ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

AM GROUP / ԷՅ ԷՄ ԳՐՈՒՊ

«ԱՔՍԷՌ» ՍՊԸ

AXER / ԷՔՍԷՌ

ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆԻ Ա/Ձ

MEGA TOOLS / ՄԵԳԱ ԹՈՒԼՍ

ԼԻԶԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

ARGOS / ԱՌԳՈՍ

«ՎՈԼՏԱ - ՅՈՒ» ՍՊԸ

VOLTA / ՎՈԼՏԱ

«ՀԷԿ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» ՍՊԸ

IQ MOBILE / ԱՅ ՔՅՈՒ ՄՈԲԱՅԼ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ Ա/Ձ

SHIN MARKET / ՇԻՆ ՄԱՐԿԵՏ

«ՊԵՐՖԵԿՏ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ

GAMMA SHINANYUT / ԳԱՄՄԱ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ Ա/Ձ

3D PLANET / 3Դ ՊԼԱՆԵՏ

ՆՈՐԱՅՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

NOR & MAR / ՆՈՐՄԱՐ

«ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ - ԱՌՈՂՋ ԸՆՏԱՆԻՔ» ՍՊԸ

JERM TUN / ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ

ԱՐՄԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՏՈՒՐԻ Ա/Ձ

MODERN HOUSE/ ՄՈԴԵՌՆ ՀԱՈՒՍ

«ՊՌՈՖՄԱՅՆԴ» ՍՊԸ

BEK FINHOUSE / ԲԵԿ ՖԻՆՀԱՈՒՍ

«ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ» ՍՊԸ

SOLAR CENTRE / ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ

«ՄԱՅ ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

PC ELECTRONICS /ASHTARAK/ / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ /ԱՇՏԱՐԱԿ/

«ՀԵՅ ԱՐԵՎ» ՍՊԸ

HEY AREV SOLAR / ՀԵՅ ԱՐԵՎ ՍՈԼԱՐ

ԴԱՎԻԹ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

GAMMA FURNITURE / ԳԱՄՄԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԱՐԻԱՆԱ 17» ՍՊԸ

THE LITTLE PRINCE / ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆ

«ՏԵԽՆՈ ԷԼ»

TECHNO EL / ՏԵԽՆՈ ԷԼ

«ԱՐՄ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ

SUNMODE SOLAR / ՍԱՆՄՈՒԴ ՍՈԼԱՐ

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ Ա/Ձ

SHADE / ՇԱԴԵ

«ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ» ՍՊԸ

OJAKH / ՕՋԱԽ

«ՍՈՖԹ ՔԵՅՐ» ՍՊԸ

SOFT CARE / ՍՈՖԹ ՔԵՅՐ

«ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԷՅԷՄ» ՍՊԸ

SHEN TUN (ABOVYAN) / ՇԵՆ ՏՈՒՆ (ԱԲՈՎՅԱՆ)

«ՈՓՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ

MELISA FURNITURE / ՄԵԼԻՍԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԷՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

GYUGH. TEKHNIKA /YEREVAN TONAVACHAR/ / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

«ՆԱՌ-ԱՎ» ՍՊԸ

VLV (DAVTASHEN) / ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԴԱՎԹԱՇԵՆ)

«ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ

SOLAR HOME / ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ

"ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ" ՍՊԸ

220 VOLT ELECTRONICS / 220 ՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

ԱԿՈՒԼՅԱՆ ՇԱՆԹ Ա/Ձ

BEKO ARTIK / ԲԵԿՈ ԱՐԹԻԿ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ALEX DECOR / ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ

«ՆՈՈՒԹԲՈՒՔՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

NOTEBOOK CENTRE / ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ 

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

AG MOBILE / ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

«ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ» ՍՊԸ

ASHLEY HOMESTORE / ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ

"ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ART FURNITURE / ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ANI KAHUYQ / ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԱՐՊԱՆԻՎ» ՍՊԸ

AUTO MAX / ԱՎՏՈՄԱՔՍ

«ԱՐ. ԼԵՈ» ՍՊԸ

AR LEO / ԱՌ ԼԵՈ

"ԱՐՓԻՆԵՏ" ՍՊԸ

ARPINET / ԱՐՓԻՆԵՏ

"ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ALEX FURNUTURE / ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ Ա/Ձ

ASKAT MOBILE / ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ

TVT / ԹԻ ՎԻ ԹԻ

"ՎԱԼԵՆՍԻԱ" Հ/Ձ ՍՊԸ

AQUATEK / ԱԿՎԱԹԵՔ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MK / ԷՄ ԿԱ

ՍԱՂԱԹԵԼ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ALIN ELECTRONICS / ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

BAROCCO / ԲԱՐՈԿԿՈ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

BEKO EJMIATSIN / ԲԵԿՈ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

BEST ALAVERD / ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ

«ԷԴ-ՍՊՈ» ՍՊԸ

BEKO / ԲԵԿՈ

«ՆՅՈՒ ԼԵՎԵԼ» ՍՊԸ

BL FURNITURE - YEREVAN

«ՇԻՆԿԱՊԻՏԱԼ ՀՈՄ» ՍՊԸ

BRIGHTHOUSE / ԲՐԱՅԹՀԱՈՒՍ

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

BEKO IJEVAN / ԲԵԿՈ ԻՋԵՎԱՆ

«ԲԻ ԷԼ» ՍՊԸ

BL / ԲԻ ԷԼ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻԼ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

"ԷՄԳԵ" ՍՊԸ

ԲԵԿՈ ԱՐՏԱՇԱՏ /BEKO ARTASHAT - GSA ELECTRONICS

ԹՈՒՆԻԲԵԿՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԵՂԻՇԻ

BALU/ԲԱԼՈՒ

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

BABY TOYS / ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ

"ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ" ՍՊԸ

GLOBAL BEAUTY / ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ

«ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ» ՍՊԸ

EUROMEDICA MEDICAL CLINIC / ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ

«ՄԻ ԿԱՍԱ» ՍՊԸ

SHEN TEXTILE / ՇԵՆ ՏԵՔՍՏԻԼ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՈՎՍԵՍԻ Ա/Ձ

HOME MART ELECTRONICS / ՀԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԳՈՌ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

SHKAFF MASIS/ՇԿԱՖ ՄԱՍԻՍ

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ ՕՀԱՆԻ Ա/Ձ

DUBAI / ԴՈՒԲԱՅ

«ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

DECORA GROUP / ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՄԻԿՈՆԻ Ա/Ձ

DECOR / ԴԵԿՈՐ

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ Ա/Ձ

DIAMOND ELECTRONICS / ԴԱՅՄՈՆԴ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ARA / ԱՐԱ

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

DAV KAHUYQ / ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲՈՐԻՍ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

DESIGNO

«ԴՍԱ» ՍՊԸ

BEKO APARAN, VARDENIS / ԲԵԿՈ ԱՊԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

BEST ELECTRONICS / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

"ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀՁ ՍՊԸ

ECO STEP / ԷԿՈ ՍԹԵՓ

"ՍՏԱԼԿԵՐ" ՍՊԸ

ԷՅՖԵԼ / EIFEL

«ԷԼՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ

ELDORADO / ԷԼԴՈՐԱԴՈ

«ԱԼԴԻՍ» ՍՊԸ

ELEKTRON PLAZA / ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՊԼԱԶԱ

"ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ՛ ՍՊԸ

ELITE SHINANYUT / ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

«ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ» ՍՊԸ

EUROBAZA / ԵՎՐՈԲԱԶԱ

«ԵՎՐՈՍՏԱՆ-ՈՒՅՈՒՏ» ՍՊԸ

EUROSTAN-UYUT / ԵՎՐՈՍՏԱՆ ՈՒՅՈՒՏ

«ԷԼԶՈՆ» ՍՊԸ

ELZONE / ԷԼԶՈՆ

"ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ" ՍՊԸ

FULL HOUSE / ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ

"ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

FREENERGY / ՖՐԻՆԵՐՋԻ

"ԳԱՊԷՔՍ" ՍՊԸ

GAPEX / ԳԱՊԵՔՍ

"ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ" ՍՊԸ

GRAND SHIN / ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ

«ԳԱՐ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

«ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ» ՍՊԸ

ART GLOBAL / ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ

ՔԱՐԱՄՅԱՆ ԳՈՌ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

MIX ELECTRONICS / ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

«ՋԻ ԷՍ ԷՅ» ՍՊԸ

GSA ELECTRONICS / ՋԻ ԷՍ ԷՅ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

GYUGHTEKHNIKA / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

GARANT / ԳԱՌԱՆՏ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

BEKO HRAZDAN / ԲԵԿՈ ՀՐԱԶԴԱՆ

«ԳՈԼԴՇԻՆ» ՍՊԸ

GOLDSHIN / ԳՈԼԴՇԻՆ

«ՀՐԱՇՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

SHKAFF / ՇԿԱՖ

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՀԱՅԿ ՊԱՐԳևԻ Ա/Ձ

MONIKA FURNITURE / ՄՈՆԻԿԱ

"ՀԱԿՍԻԼ" ՍՊԸ

HAKSIL / ՀԱԿՍԻԼ

«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ

HRASHQ AYGI / ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

«ՄՈԲԼԻՕՍ» ՍՊԸ

HUAWEI / ՀՈՒԱՎԵՅ

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

IMEX GROUP / ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ

"ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ" ՍՊԸ

ICE WATCH / ԱՅՍ ՎՈՉ

«ՋՈՒԼԻԱՐ» ՍՊԸ

VLV SEVAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՎԱՆ

"ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

JASMINE / ԺԱՍՄԻՆ

"ՀՈՄԲԵՅՍ" ՍՊԸ

JYSK / ՅՈՒՍՔ

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

KAKADU / ԿԱԿԱԴՈՒ

"ԿԵՐԽԵՐ" ՍՊԸ

KAERCHER / ԿԱՐՉԵՐ

«ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ» ՍՊԸ

KIT / ԿԻՏ

"ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ" ՍՊԸ

KAHUYQI ASHXARH / ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵԼԻ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

LIMA ELECTRONICS/ ԼԻՄԱ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ․

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԿՈՐՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ Ա/Ձ

LEADER / ԼԻԴԵՐ

ԼԵՎ-ՎԱԳ" ՍՊԸ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ

SEMUR AND CO / ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻ-ԼԻ 

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

L&R / ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ

"ԼԱՅԹԻՆԳ" ՍՊԸ

LUYS / ԼՈՒՅՍ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

LOUVRE / ԼՈՒՎՐ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՒՍԻԿԻ Ա/Ձ

LV / ԷԼՎԻ

«ԴԱՐՖ» ՍՊԸ

METS ANIV / ՄԵԾ ԱՆԻՎ

«ՄՈԲԻԼԱՅՖ» ՍՊԸ

MOBILIFE / ՄՈԲԻԼԱՅՖ

«ՄԱՅԴԱՎ» ՍՊԸ

VLV KAPAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԿԱՊԱՆ

"Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ" ՍՊԸ

ELHOUSE / ԷԼՀԱՈՒՍ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

SEVAN KAHUYQ / ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ԿԱՌԼԵՆԻ Ա/Ձ

ARGAVAND KAHUYQ / ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ՄԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

KAHUYQ MALL / ԿԱՀՈՒՅՔ ՄՈԼ

"ԲԻ ԷՄ ԷՍ" ՍՊԸ

BMS / ԲԻ ԷՄ ԷՍ

«ՄԵՏՐՈ» ՍՊԸ

MY NOTEBOOK / ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

NATURALGAS

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

SADSHIN / ՍԱԴՇԻՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՓԱՐՍՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ

NOR TUN / ՆՈՐ ՏՈՒՆ

"ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OPTIMUM ENERGY / ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ

"ԿԻՆԵՏԻԿ" ՖԲԸ

ORANGE FITNESS / OՐԱՆԺ ՖԻԹՆԵՍ

"ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OHM ENERGY / ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ

"ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ" ՍՊԸ

OJAKH / ՕՋԱԽ

"ՕԿՏՕ" ՍՊԸ

OKTO / ՕԿՏՕ

«ՆՌԱՆԷ» ՍՊԸ

ALL CELL / ՕԼ ՍԵԼ

ՊԱՊՈՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

OPTIMA / ՕՊՏԻՄԱ

«ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

OSKAR ELECTRONICS / ՕՍԿԱՐ

"ՄԱՅ ՏԵԽՆՈ" ՍՊԸ

PC / ՓԻՍԻ

«ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ

PC ELECTRONICS / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

PLAZA PLUS / ՊԼԱԶԱ ՊԼՈՒՍ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ

PIXEL / ՊԻԿՍԵԼ

«ՊԼԱԶՄԱ-ՎԱՆ» ՍՊԸ

PLASMA ELECTRONICS / ՊԼԱԶՄԱ

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ABOVYAN SHIN / ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆ

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

R&R/ԷՌ&ԷՌ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ Ա/Ձ

5R&G, S&G / ԱՌ ԸՆԴ ՋԻ, ԷՍ ԸՆԴ ՋԻ

"ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ" ՍՊԸ

ROYAL STAR / ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ

«ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ» ՍՊԸ

R&V COMFORT / ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ

"ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍՏԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ" ՍՊԸ

SOLARESS / ՍՈԼԱՐԵՍՍ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MS / ԷՄ ԷՍ

"ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ" ՍՊԸ

SOLARON / ՍՈԼԱՐՈՆ

ԱՐՏԱԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ 

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

«ՇԻՆՄՈԼ» ՍՊԸ

SHIN MALL / ՇԻՆ ՄՈԼ

"ՋԻԷՍԷՍ" ՍՊԸ

GLOBAL SAVING / ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՅՎԻՆԳ

"ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

SOLAR GROUP / ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ

"ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ" ՍՊԸ

SUNNY CITY / ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ

"ԷԿՈՎԻԼ" ՍՊԸ

ECO VILLE / ԷԿՈ ՎԻԼԼ

"ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ" ՍՊԸ

MULTY SOLAR / ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԻԲՈԿՐԱՏ ՍՊԸ

YERAZ KIDS CENTER / ԵՐԱԶ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

"ԹԵՐՄԵՌՈՍ—ԱՐ" ՍՊԸ

TERMOROS / ԹԵՐՄՈՌՈՍ

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

TNA SHEN / ՏՆԱ ՇԵՆ

"ԹՈՓ-ՏԵԽ" ՍՊԸ

TOP FLOOR / ԹՈՓ ՖԼՈՌ

"ՇՏԻԳԵՆ" ՍՊԸ

SHTIGEN / ՇՏԻԳԵՆ

ԹԱՄԱՐԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Ա/Ձ

TAMARA FURNITURE / ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ"

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

TELEPHONE-MELEPHONE / ՏԵԼԵՖՈՆ-ՄԵԼԵՖՈՆ

"ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ" ՍՊԸ

TECHNO STORE / ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ԱՐԳԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԱՁ

SHEN TUN/ՇԵՆ ՏՈՒՆ

ՅՈՒՔՈՄ ՓԲԸ

UCOM / ՅՈՒՔՈՄ

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARTHUR SHIN / ԱՐՏՈՒՐ ՇԻՆ

«ՆԻԿԿԱՐ» ՍՊԸ

VESTA MARTUNI / ՎԵՍՏԱ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ Ա/Ձ

BEKO MARTUNI / ԲԵԿՈ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

«ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ

SALMAST / ՍԱԼՄԱՍՏ

«ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ» ՍՊԸ

VEGA / ՎԵԳԱ

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

VEGAS / ՎԵԳԱՍ

"ՎԵԼՀՈՖՖ" ՍՊԸ

VELOFF / ՎԵԼՈՖՖ

ՋԻԼԱՎՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԻԿՈՅԻ Ա/Ձ

VAL-JOR / ՎԱԼ-ԺՈՐ

«ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ» ՍՊԸ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

«ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

VLV / ՎԻ ԷԼ ՎԻ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

«ՎԵՆՈՒՍ-ԷԼ» ՍՊԸ

VENUS / ՎԵՆՈՒՍ

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

VESTA PLUS / ՎԵՍՏԱ ՊԼՈՒՍ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

VOLODYA / ՎՈԼՈԴՅԱ

«ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

VERSAL / ՎԵՐՍԱԼ

«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ

VESTA / ՎԵՍՏԱ

«ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ» ՍՊԸ

VESTA EGHEGNADZOR / ՎԵՍՏԱ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

"ԱԳԷՎԱՐՏ" ՍՊԸ

VLV ARMAVIR / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐ

«ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ

SHEN SHEM / ՇԵՆ ՇԵՄ

ԷԴԳԱՐ ՄԵԴՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

VS GAS / ՎԻ ԷՍ ԳԱԶ

ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՏԵՐ-ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԵԺԴԻԿ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ԿԱՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

WOOD TOWN EA / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ ԷԱ

"ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ" ՍՊԸ

WOOD TOWN / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ

«ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ

CHRONOGRAPH / ԽՐՈՆՈԳՐԱՖ

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ

XIAOMI / ՔՍԱՅՈՄԻ

«ԻՔՍ-ՄՈԲԱՅԼ» ՍՊԸ

X-TECHNICS / ԻՔՍ-ԹԵՔՆԻՔՍ

«ԶԻԳԶԱԳ» ՍՊԸ

ZIGZAG / ԶԻԳԶԱԳ

«ՏԵԽՆԻԿԱՏ» ՍՊԸ

Z-MIX / ԶԵԹ-ՄԻՔՍ

«ՊԼԱԶՄԱ 99» ՍՊԸ

PLAZMA SEVAN / ՊԼԱԶՄԱ ՍԵՎԱՆ

«Զ ԷՍ ՏՈՊ» ՍՊԸ

SKILL AM / ՍՔԻԼԼ ԷՅ ԵՄ

«ՅԱՆ ՍԼՈՒՇՆՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ

EINHELL / ԷՅՆՀԵԼԼ

ՍԱՆ ԼԱԶԶԱՐՈ ՍՊԸ

YERAZ KIDS CENTER / ԵՐԱԶ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՄԱՐՇԱԼ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ

ANIVNERI ASHKHARH / ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

«ՔԻՍՎԵԼ» ՍՊԸ

VLV ECHMIATSIN / ՎԼՎ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ / BUSINESS DEVELOPMENT GROUP

«ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ԿԱՐԼԵՆԻ» Ա/Ձ

VLV VARDENIS / ՎԼՎ ՎԱՐԴԵՆԻՍ

«ԵՎՐՈԷՆԵՐ» ՍՊԸ

ԵՎՐՈԷՆԵՐՋԻ / EUROENERGY

«Ա ԸՆԴ Ա ՄՅՈՒԶԻՔ» ՍՊԸ

ԱԿՈՐԴ / AKORD

«ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ / SOLAR HOUSE

«ՍՈԼԱՐ․ԱՄ» ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ԷՅ ԷՄ / SOLAR.AM

«ԴՈՆԱԼԴՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԴՈՆԱԼԴՍ ԷՆԵՐՋԻ / DONALDS ENERGY

«Լ ԸՆԴ Վ» ՍՊԸ

Լ ԸՆԴ Վ / L&V

«ՋՄԹ» ՍՊԸ 

GMT - TOTAL / ՋԻ ԷՄ ԹԻ _ ՏՈՏԱԼ

«ՄԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ 

MAX SHIN / ՄԱՔՍ ՇԻՆ

«ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ ՍԵՎԱՆ / VESTA SEVAN

ԴԻԱՆԱ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՌՈՒԲԻԿԻ Ա/Ձ

ԴԻԶԱՅՆՈ / DESIGNO

ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

AM SOLAR ENERGY / ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ

«ԿՈՆՏԷՔՍԻՄ» ՍՊԸ

ZVEREV BEAUTY SALON / ԶՎԵՐԵՎ ԲՅՈՒԹԻ ՍԱԼՈՆ

«ՆԱՎԱՎԱՆ» ՍՊԸ

REIMA / ՌԵՅՄԱ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԻՍԱԿ ՄԿՐՏՉԻ Ա/Ձ

BEAUTY GARDEN / ԲՅՈՒԹԻ ԳԱՐԴԵՆ

«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 1982 ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

VLV ARARAT/ ՎԼՎ ԱՐԱՐԱՏ

ԹԵՐԵԶԱ ԿԱՆԵՑՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉԻ Ա/Ձ

BOMBUS / ԲՈՄԲՈՒՍ

ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱՄՐԱՅՈՒ

ARMADA MALL / ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼ

ԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ

FABRICA FURNITURE

«ՔԻՆԳԲԻԱՐ» ՍՊԸ

KING BIAR DARBNOC / ՔԻՆԳ ԲԻԱՐ ԴԱՐԲՆՈՑ 

«ՈՒՅՈՒՏՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

UYUT / ՈՒՅՈՒՏ

ԺՈՐԱՍԱՐԳԻՍՅԱՆՌՈՒԲԵՆԻԱ/Ձ

TOTAL / ՏՈՏԱԼ

ՔՐԻՍՏԻՆԵԱՎԱՆԵՍՅԱՆՎՈԼՈԴՅԱՅԻԱ/Ձ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՎԱՐԴԱՆՂԱՐԻԲՅԱՆԼԵՎՈՆԻԱ/Ձ

VELO ZONE / ՎԵԼՈ ԶՈՆ

ԲԱԲԱՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏԻԿԻԱ/Ձ

EMILI TOYS / ԷՄԻԼԻ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ

ՍԱՐԳԻՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

OBD.AM / Օ ԲԻ ԴԻ.ԱՄ

ԺԵՆԻԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ Ա/Ձ

VLV HRAZDAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՀՐԱԶԴԱՆ

«ՄՈՏՈԲԼՈԿ» ՍՊԸ

MOTOBLOK / ՄՈՏՈԲԼՈԿ

"ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ" ՍՊԸ

WINNER SOLAR / ՎԻՆՆԵՐ ՍՈԼԱՐ

«ՏՈՐ» ՍՊԸ

SARD / ՍԱՐԴ

«ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ» ՍՊԸ

TAKE AWAY / ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ

ԱՐԹՈՒՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎՌԱՄԻ Ա/Ձ

WELUX / ՎԵԼՅՈՒՔՍ

ՄԱՆԱՆԱ ԳՐԵՅՆ ՍՊԸ

MANANA TECHNOLOGY / ՄԱՆԱՆԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ

ՍԹՐՈՆԳՍՏԱՐՏՍՊԸ

RESULT / ՌԵԶԱԼԹ

«ԱԿԱՑԻԱ» ՍՊԸ

BERLITZ LANGUAGE CENTER / ԲԵՌԼԻՑ ԼԵԶՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ

MARMARI ASHKHARH / ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

«ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ» ՍՊԸ

COOL TERM / ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ

ՍՏԵՓԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆԻ Ա/Ձ

HETSANIV /PETAK/ / ՀԵԾԱՆԻՎ /ՓԵԹԱԿ/

ԼԵՎՈՆ ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՋԻՎԱՆԻ Ա/Ձ

MANKAKAN ASHKHARH / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՌԼԵՆԻ Ա/Ձ

HECANIV CLUB / ՀԵԾԱՆԻՎ ՔԼԱԲ

«ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ» ՍՊԸ

VARPET / ՎԱՐՊԵՏ

«ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ» ՍՊԸ 

BUYLAPTOP / ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ

«ՍՈԼԱՐԱ» ՍՊԸ 

SOLARA / «ՍՈԼԱՐԱ

ՍՈՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ Ա/Ձ

KAHUYK / ԿԱՀՈՒՅՔ

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ/ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-5%

Ժամկետ (ամիսներով)

· 18-60 (ակցիա 12),

· 24-60 (ակցիա 18),

· 30-60 (ակցիա 24):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 21.5%,

· 1-18 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 19-րդ ամսից՝ 21.5%

· 1-24 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 25-րդ ամսից՝ 21.5%:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/:

 
 

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ/ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 – 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

· 6 (ակցիա 6),

· 12 (ակցիա 12):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-6 ամիսների համար՝ 0%,

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ,

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/: 

 

Թարմացված է առ 14.12.2021, 10:23