Ընթացիկ հաշիվ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Բանկային ամենօրյա գործարքներ կատարելը չափազանց պարզ ու հարմար է, եթե Ամերիաբանկում դու ունես ընթացիկ հաշիվ։ Բացի՛ր հաշիվ Ամերիաբանկում և միացի՛ր մեր մեծ Ամերիա ընտանիքին: Բացահայտի՛ր բանկային նորարար մոտեցումների, պարզ ու հասանելի լուծումների, օնլայն և օֆլայն ծառայությունների, սպասարկման նոր մշակույթի աշխարհը մեզ հետ և մեր շնորհիվ:

Բացելով հաշիվ ծառայությունների փաթեթով՝ կարող ես օգտվել մի շարք առավելություններից՝

  • Հաշիվ ՀՀ դրամով և մեկ արտարժույթով հաշիվ
  • Հաշիվ՝ առանց նվազագույն մնացորդի
  • Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ
  • «VISA Classic» կամ «MasterCard Standard» վճարային քարտ

Ծառայությունն անվճար է հեռավար եղանակով հաշիվ բացելու դեպքում: Իմացի՛ր ավելին

Կարևոր է իմանալ

Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով

Փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով և մեկ արտարժույթով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ)`, մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ` առանց տարեկան սպասարկման վճարի [14]

3,000 ՀՀ դրամ

Հեռահար եղանակով «Սմարթ» հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ), մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ)

անվճար

Հաշվի բացման միջնորդավճար [14]

ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

անվճար

ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար [16]

5,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով հաշիվներ

 

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

500 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

անվճար

Հաշվի նվազագույն մնացորդ [17]

չի կիրառվում

Հաշվի վարում [18]

Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելուդեպքում

անվճար

Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

Կանխիկի տրամադրում

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

 

ՀՀ դրամ

 

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը `500 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը `200 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ

0.5%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի տրամադրում [19]

 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ `ներառյալ ԱԱՀ, յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ `ներառյալ ԱԱՀ, յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

[14] Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար: Փաթեթի մեկ կամ մի քանի ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում փաթեթի արժեքը չի փոխվում: Փաթեթից դուրս ծառայությունների համար գործում են տվյալ ծառայության համար սահմանված միջնորդավճարները: 

Փաթեթը տարածվում է գործող հաճախորդների վրա այն դեպքում, երբ հաճախորդը չունի փաթեթում ներառված որևէ ծառայություն:

[15] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: 

[16] Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

[17] Հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 0%:

[18] Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում: 

[19] Հաշվից քաղվածքները Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: Քաղվածքները տրամադրվում են հետևյալ եղանակներով` առձեռն` բանկ այցելելով, փոստով, Էլ. փոստով, «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի միջոցով, «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով: 

6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

6.1 ՀՀ դրամ

 

6.1.1 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

6.1.2 Այլ հաճախորդների հաշվին

 

6.1.2.1 Մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ [6]

500 ՀՀ դրամ

6.1.2.2 50,000 ՀՀ դրամից ավելի

անվճար

6.2 ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

6.3 ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ [7]

համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

7. Կանխիկի տրամադրում

 

7.1 Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

7.2 Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

 

7.2.1 ՀՀ դրամ

 

7.2.1.1 Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`  500 ՀՀ դրամ

7.2.1.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`  200 ՀՀ դրամ

7.2.2 ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

7.2.3 Այլ արտարժույթ

0.5%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

8. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ [8]

 

8.1 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով`  հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու, գործարքներ կատարելու իրավունքով.

 

8.1.1 Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

միանվագ 3,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող մեկ սարք

8.1.2 Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ

միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ

8.1.3 Ծածկագիր գեներացնող սարքի/Ամերիա Թոքենի, տրամադրում (կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում

1,000 ՀՀ դրամ `ներառյալ ԱԱՀ

8.2 Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

9. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

 

9.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

9.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ, յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

9.3 Ցանկացած վաղեմության քաղվածքի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեին առանց դրոշմակնիքի

անվճար

9.4 Տեղեկանքների տրամադրում

 

9.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

9.4.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

9.4.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում [9]

1,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

9.5 Քաղվածքի առաքում

 

9.5.1 Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

9.5.2 Փոստով`  ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

9.5.3 Փոստով`  ՀՀ տարածքից դուրս [10]

համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

10. Փոխանցումներ [11] ՀՀ դրամով

 

10.1 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

10.2 Այլ փոխանցումներ

 

10.2.1 Ներբանկային

անվճար

10.2.2 ՀՀ բանկեր

 

10.2.2.1 Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար [12]

անվճար

10.2.2.2 Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար`  Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

10.2.2.3 Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար`  Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`  500 ՀՀ դրամ

11. Փոխանցումներ արտարժույթով

 

11.1 Ներբանկային

անվճար

11.2 ՌԴ ռուբլով

 

11.2.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

3,000 ՀՀ դրամ

11.2.2 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

0.1 %,նվազագույնը`  3,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  30,000 ՀՀ դրամ

11.3 ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

11.3.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`  5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  12,000 ՀՀ դրամ

11.3.2 Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

 

11.3.2.1 Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը`  7,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

11.3.2.2 Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը`  6,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

11.4 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

1.6.2 կետով սահմանված միջնորդավճար + 10,000 ՀՀ դրամ

11.5 Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթներով

 

11.5.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`  5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  12,000 ՀՀ դրամ

11.5.2 Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից

 

11.5.2.1 Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը`  12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

11.5.2.2 Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը`  10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

11.6 Բանկում չգնանշվող արժույթներով գումարի փոխանցում [13]

0.2%, նվազագույնը`  20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  100,000 ՀՀ դրամ

11.7 ARCA, VISA, Mastercard համակարգերի քարտից Ամերիաբանկի հաճախորդների հաշիվներին գումարի փոխանցում [14]

2%

[6] Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

  • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
  • ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
  • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

[7] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար`  ավանդի փաստացի մարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

[8] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[9] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:

[10] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

[11] Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև սահմանված ժամանակացույցի`  հաճախորդի հաշվին փոխանցման ենթակա գումարի փաստացի առկայության պարագայում.

Օգտակար հղումներ


Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ Երեքշաբթի 18 մայիսի 04:03