Ամեն ինչ` վարկ վերցնելու մասին | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ երաշխավոր դառնալուց առաջ:

Ինչպե՞ս կարող եմ տեսնել իմ վարկային հաշիվների քաղվածքները:

 

Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ երաշխավոր դառնալուց առաջ:

Երաշխավոր լինելու դեպքում դու ինքդ ես կրում վարկառուի կողմից վարկային պարտավորությունների լրիվ կամ մասնակի կատարման պատասխանատվությունը: Երբ վարկառուն չի մարում կամ մասնակի է կատարում իր վարկային պարտավորությունները, ապա դու ես Բանկի առջև կրում այդ վարկի չմարված մասի կատարման համար համապարտ կամ սուբսիդիար պատասխանատվությունը:

Ընդ որում`  դու պատասխանատվություն ես կրում նույն ծավալով, ինչ պարտապանը, ներառյալ`  տոկոսներ վճարելը, պարտքը բռնագանձելու դատական ծախսերը և պարտապանի կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով առաջացած պարտատիրոջ վնասները հատուցելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ երաշխավորության պայմանագրով:

Դու իրավունք ունես վարկի վճարման համար վարկառուից ստանալու հատուցում, այսինքն՝ կարող ես վարկառուից պահանջել հատուցել Բանկին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասներ:

Բանկն իր հերթին պարտավոր է քեզ ծանուցում ուղարկել վարկի հերթական մարումների և կետանցի մասին: 

Վարկառուի կողմից վարկը ժամանակին չմարելու դեպքում դա ազդում է նաև քո վարկային պատմության վրա: Այս դեպքում երաշխավորը կարող է հայտնվել «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ»-ում, ինչըկարող խոչընդոտել ապագայում վարկ ստանալիս:

 

Ինչպե՞ս կարող եմ տեսնել իմ վարկային հաշիվների քաղվածքները:

Քո վարկային հաշիվների շարժը տեսնելու համար մենք քեզ հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կտրամադրենք քո հաշիվների քաղվածքը։ Քաղվածքը կարող է քեզ տրամադրվել նաև քո պահանջով: Այն կարող ես ստանալփոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով Օնլայն բանկինգ համակարգի միջոցով կամ առձեռն Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում:

1. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրում

 

8.1   Մինչև 6 ամիս վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

8.2   6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

8.3   1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում[1]

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

8.4   1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի12

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

8.5   Տեղեկանքների տրամադրում

 

8.5.1    Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով տեղեկանքի տրամադրում Բանկի տարածքում պատվիրելու դեպքում[2]

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

8.5.2    Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշից տարբերվող տեղեկանքի տրամադրում Բանկի տարածքում պատվիրելու դեպքում

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

8.5.3    Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով տեղեկանքի տրամդրում Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով, Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում[3]

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

8.5.4    Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշից տարբերվող տեղեկանքի տրամադրում Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով, Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում[4]

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

8.6   Քաղվածքի առաքում

 

8.6.1    Էլեկտրոնային եղանակով

Անվճար

8.6.2    Փոստով` ՀՀ տարածքում[5]

Ամսական

1,000 ՀՀ  դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

8.6.3    Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս[6]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

 [1] Սակագինը չի կիրառվում Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման/վերանորոգման/կառուցապատման վարկերի քաղվածքների տրամադրման դեպքում:

[2]Սահմանված ձևանմուշը ներառում է տեղեկատվություն տվյալ ծառայության գծով կատարված շրջանառության և մնացորդի վերաբերյալ: Բանկն ունի սահմանված ձևանմուշներ հաշվի, քարտի, խնայողական հաշվի, ավանդի, արժեթղթերի (երբ Բանկը հաճախորդի արժեթղթերի պահառուն է) համար:

[3] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[4] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 բանկային օր առաջ:

[5] Միջնորդավճարը գանձվում է քաղվածքը ստանալու ամսվա դիմաց մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ:

[6] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

Ո՞ր դեպքերում է բռնագանձվում գրավադրվող գույքը:


Ո՞ր դեպքերում է բռնագանձվում գրավադրվող գույքը

Գրավադրված գույքը կարող է բռնագանձվել, եթե վարկառուն ժամանակին չկատարի տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: Գրավի արժեքի անբավարար լինելու պարագայում վարկառուի պարտավորությունները կմարվեն վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Ի՞նչ է անվանական և փաստացի տոկոսադրույքը:

Ինչպե՞ս է ազդում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը արտարժույթվ վարկերի վրա:

Որո՞նք են են անուիտետային և դիֆերենցված մարումները:

Ի՞նչ է տեղի ունենում մարումներն ուշացնելու դեպքում:

Ես կարո՞ղ եմ վաղաժամ մարել իմ վարկերը:

Կարո՞ղ են արդյոք վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում փոխվել վարկի տոկոսադրույքները:

Ինչպիսի՞ գործոններ են ազդում վարկի տրամադրման վրա:

Ի՞նչ գործոններ են ազդում վարկի մերժման վրա:

Որքա՞ն ժամանակում է կայացվում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը:

Որքա՞ն ժամանակ է վարկի հաստատումն ուժի մեջ:

 

Ի՞նչ է անվանական և փաստացի տոկոսադրույքը

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է կազմում վարկի տարեկան տոկոսագումարը, որը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով օրական կտրվածքով վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: Տոկոսագումարի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում 365 օր օրացույցային տարին:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց Է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: 

Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:


Ինչպե՞ս է ազդում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը արտարժույթվ վարկերի վրա

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի գծով արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում պայմանագրի կնքման օրվա կամ նախորդող աշխատանքային օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը:


Որո՞նք են են անուիտետային և դիֆերենցված մարումները

Մարումների տեսանկյունից առանձնացվում են դիֆերենցված և անուիտետային մարման տեսակները։ 

Վարկային պայմանագիրը կնքելիս կարելի է ընտրելվարկի մարման տեսակը՝ ամեն ամիս հավասարաչափ վճարումներով կամ ամսական նվազող մարումներով։ 

 • Դիֆերենցված վարկային մարումների դեպքում դու յուրաքանչյուր ամիս վճարում ես հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները աստիճանաբար նվազում են:
 • Անուիտետային վճարումների դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում`  յուրաքանչյուր ամիս, դու կատարում ես հավասարաչափ վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):

Գոյություն ունի նաև մարումների խառը եղանակ։ Այս դեպքում դու հնարավորություն ունես սահմանելու անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի քո ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի որոշակի տոկոսի`  կախված վարկատեսակից: Տոկոսագումարը ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ:

Անուիտետային մարումների դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է, քան 1-ին եղանակի դեպքում: Սակայն այս եղանակով վճարումների դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են։ 


Ի՞նչ է տեղի ունենում մարումներն ուշացնելու դեպքում

Քո կողմից սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում ժամկետանց պարավորության նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված տույժեր և տուգանքներ: 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մարումները չկարատելու դեպքում քո ժամկետանց պարտավորության վերաբերյալ տեղեկությունը կգրանցվի վարկային բյուրոյում: Այս դեպքում դա կազդի քո վարկային պատմության վրա և կարող է նաև խոչընդոտ հադիսանալ ապագայում նոր վարկ ստանալիս։ 

Ի դեպ, դու կարող ես վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել տեղեկություններ քո վարկային պատմության մասին:

Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

1. Տույժ/տուգանքներ

2. Տոկոսագումարներ

3. Մայր գումար


Ես կարո՞ղ եմ վաղաժամ մարել իմ վարկերը

Այո՛, սպառողական վարկի, ավտովարկավորման, վարկային գծի և օվերդրաֆտի դեպքում դու իրավունք ունես վարկերը մարելու ժամկետից շուտ`  անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԻՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎՃԱՐԻՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՆԱԵՎ` ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԵՎ ՎՃԱՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ:


Կարո՞ղ են արդյոք վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում փոխվել վարկի տոկոսադրույքները:

Մի շարք հանգամանքերից ելնելով՝ Բանկն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխելու տոկոսի չափը։ Նման որոշումը կարող է պայմանավորված լինել ֆինանսական շուկայի զարգացումներով, Բանկի ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխված միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներով, և/կամ եթե ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել վարկի տարեկան տոկոսադրույքի փոփոխման նախադրյալները: 

Նմանատիպ փոփոխությունների դեպքում մենք պարտավոր ենք այդ մասին տեղեկացնել նախօրոք /առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ/ պայմանագրով սահմանված եղանակով: Սա հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոսադրույքը կիրառելու համար: Եթե դու անհամաձայնություն ունես տոկոսադրույքի առումով, ապա իրավունք ունես վաղաժամկետ լուծելու համապատասխան համաձայնագիրը ` կատարելով Բանկի հանդեպ տվյալ համաձայնագրով քո ունեցած պարտավորություններն ամբողջ ծավալով:

Դու իրավունք ունես առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում դու կվճարես տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում քեզնից չի կարող պահանջվել:


Ինչպիսի՞ գործոններ են ազդում վարկի տրամադրման վրա

Հաճախորդի վարկի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`

 • Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը
 • գործարար համբավը
 • և այլն:


Ի՞նչ գործոններ են ազդում վարկի մերժման վրա

Վարկային հայտի մերժման պատճառներից կարող են լինել.

 • ներկայացված տվյալների /փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների անարժանահավատ կամ ոչ ամբողջական լինելը,
 • անբավարար եկամուտները, 
 • վատ վարկային պատմությունը, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորությունները /այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/,
 • և այլն:


Որքա՞ն ժամանակում է կայացվում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը

Քո վարկային հայտը ստանալուց հետո`  2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, Բանկը կայացնում է վարկի վերաբերյալ նախնական որոշումը: Որոշման կայացման գործընթացը կարող է տևել մինչև 8 աշխատանքային օր՝ պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է որոշման կայացումից հետո`  1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրվում է գրավի պայմանագրերի`  Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպվելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքվելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ) աշխատանքային օր հետո: 


Որքա՞ն ժամանակ է վարկի հաստատումն ուժի մեջ:

Բանկի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո դու կարող ես վերջնականացնել վարկավորման գործընթացը, այսինքն`  հաստատել Բանկի կողմից առաջարկվող պայմանները 45 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Այս դեպքում սկսվում է վարկի ձևակերպման և տրամադրման փուլը:

Վարկի հաստատումից 45 (քառասունհինգ) օրացույցային օրը լրանալուց հետո վարկի վերաբերյալ Բանկի որոշումը ենթակա է վերահաստատման:


Ուշադրություն

ՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅՑՎԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Ուշադրություն

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱՊԱՏԻԿԸ:

Ուշադրությու'ն. ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈւՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ և ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ:
Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:


Վարկի մարման եղանակները հետևյալն են՝

 • Դիֆերենցված/ Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում հաճախորդը վճարում է յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են:
 • Անուիտետային/Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):
 • Խառը մարման եղանակ - հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին՝ բնակելի և առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի, ներդրումային վարկի դեպքում:

Մարման 2-րդ եղանակի դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է քան 1-ին եղանակի դեպքում:
Սակայն 2 –րդ եղանակի դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են, իսկ առաջին ամիսների ընթացքում վճարումների մեծությունը ավելի փոքր է:


Վճարման դիֆերենցված եղանակի դեպքում վարկի ամսական վճարման գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

R = m / n + m * r % / 365 * o, որտեղ՝
R – վարկի ամսական վճարումն է,
m – վարկի մայր գումարն է,
n – վարկի ժամկետն է` արտահայտված ամիսներով,
r – վարկի տարեկան տոկոսադրույքն է,
օ - ամսվա օրերի քանակն է:


Անուիտետային մարման եղանակի դեպքում ամսական վճարման գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

R= P x r / (1–1/(1 +r)n), որտեղ`
R - Վարկի ամսական վճարումն է:
P - Վարկի գումարն է:
n - Վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վարկային վճարումների ընդհանուր թիվն է (ամիսների քանակը):
r – Վարկի ամսական տոկոսադրույքը, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:
Ամսական վճարումների չափի հաշվարկը կատարվում է մեկ միավորային ճշգրտությամբ և կլորացվում է մաթեմատիկական կանոններով:


Ամսական վճարումների կազմում Վարկի պարտքի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հաշվարկմամբ.

Pt = R x ((1-1/(1+r)n ) / r բանաձևով, որտեղ՝
Pt - Վարկի փաստացի մնացորդն է t ժամանակահատվածի վերջում:
R - Վարկի ամսական վճարումն է:
t - Վճարումների քանակն է, որոնք պետք է կատարվեն մինչև Վարկի օգտագործման ժամկետի ավարտը (ամիսների քանակը):
r – Վարկի ամսական տոկոսադրույքն է, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը /կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը/
n – կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
Dn –կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը` արտահայտված օրերի թվով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Վարկատեսակ՝ Գույքով ապահովված սպառողական վարկ
Վարկի գումար՝ 15.000.000 ՀՀ դրամ
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ 17%
Մարման ժամկետ՝ 60 ամիս
Մարման եղանակ՝ անուիտետային /վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ /
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 75.000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրության վճար՝ վարկի մնացորդի 0.16% չափով յուրաքանչյուր տարի
Անշարժ գույքի գնահատման վճար՝ 15.000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի վճար՝ 10.300 ՀՀ դրամ
Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար՝ 13.000 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար՝ 26.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման օր՝ 16/09/14թ.
Առաջին մարման օր՝ 11/10/14թ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 19.14 %


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է այն որոշող պայմանների հիմքով, կրում է կողմնորոշող բնույթ և կարող է Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխվել` կապված Վարկառուի կողմից Վարկը Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ մարելու, ինչպես նաև դրանց հաշվարկում ներառված տարրերի փոփոխությունից:


Տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ
Վարկի սկզբնական գումար – 1,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 20%
Վարկի ժամկետ – 36 ամիս
Օրական տոկոսագումարը կկազմի՝ 1000000*20/100/365=548 ՀՀ դրամ
Ամսական մարումների մեծությունը անուիտետային մարման եղանակով կկազմի - 37,163.6 ՀՀ դրամ 

Թարմացված է առ 09.08.2023 15:27