Արտարժույթային գործառնություններ | Ամերիաբանկ

Արտարժույթի փոխարկման գործարքները յուրաքանչյուր գործարարի առօրյայի մի մասն են։ Մենք հոգ ենք տանում, որ յուրաքանչյուր լուծում և ծառայություն համապատասխանի մեր հաճախորդների կարիքներին և օգնի խնայել ժամանակը, լինի հարմար և հասանելի:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ մրցունակ փոխարժեքներով: Մենք անում ենք առավելագույնը արտարժույթի փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքում՝ ներքին և միջազգային շուկաներում:

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք Բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ:

Ֆորվարդային գործարքների իրականացման ժամկետայնությունը պայմանավորվում է գործարքի արժույթով: Արտարժույթ-արտարժույթ գործարքների դեպքում ժամկետը կարող է սահմանվել մինչև 1 (մեկ) տարի: Արտարժույթ-ՀՀ դրամ գործարքների դեպքում ժամկետը սահմանվում է՝ ելնելով շուկայի իրավիճակից: Բոլոր ֆորվարդային գործարքները կատարվում են պայմանագրի հիման վրա:

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 400,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Կարո՞ղ եմ արժույթը փոխանակել Oնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո՛, գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:


Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել՝ պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքների տատանումներով: 

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները:

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 1,000 ( մեկ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք`  Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:


Կարևոր է իմանալ նաև հետևյալը. 

  • օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան արտարժույթի փոխանակումների դեպքում

Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ՝ համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Թարմացված է առ 02.12.2021թ. 10:18