Օնլայն հիփոթեքային վարկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Առաջնային շուկայից բնակարանի
ձեռքբերման օնլայն վարկ

Վարկավորման ամբողջ գործընթացը` առանց բանկ այցելելու

Նոր տան ընտրությունից մինչև վարկավորում. ամբողջ գործընթացն անցիˊր օնլայն:

Առաջնային շուկայից բնակարանի օնլայն ձեռքբերումն արդեն իրականություն է: 

Estate.ameriabank.am հարթակի միջոցով կարող ես ընտրել քո նոր տունը և անցնել վարկավորման ողջ գործընթացն օնլայն: 

Ներկայացրոˊւ օնլայն հայտը, վարկի հաստատումը ստանալու դեպքում տրամադրիˊր անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և օնլայն ստորագրիˊր պայմանագրերը:

Գործընթացը վերջնականացնելու համար այցելիˊր միայն նոտարական գրասենյակ:  Վարկի համար կարող ես դիմել նաև համավարկառուի հետ`  հրավիրելով նրան միանալ վարկային հայտին: Համավարկառուն պարզապես պետք է հաստատի հրավերը և անցնի նույն քայլերը:

 • առանց բանկ գալու
 • առանց գույքի գնահատման
 • գույքի ապահովագրությունը Բանկի կողմից
 • առանց վարկի սպասարկման վճարների

Պատրա՞ստ ես սկսել վարկավորման գործընթացըԳրանցվիր համակարգում

Ո՞վ կարող է օնլայն դիմել վարկավորման համար:

Օնլայն տարբերակով վարկային հայտ կարող ես ներկայացնել, եթե 18-45 տարեկան ՀՀ քաղաքացի ես և

վարկի համար դիմում ես առանց համավարկառուի կամ 1 համավարկառուի հետ, ով 

 • 18-45 տարեկան ՀՀ քաղաքացի է,
 • քո ամուսինն է կամ ընտանիքի այլ անդամ` հայր, մայր, քույր, եղբայր, զավակ:

Մյուս բոլոր դեպքերում վարկային հայտ ներկայացնելու համար խնդրում ենք մոտենալ Բանկի մասնաճյուղ:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օնլայն վարկավորման համար։

Վարկային հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր կամ նույնականացման քարտ/ և սոցիալական քարտ: Եթե վարկի համար դիմելու ես համավարկառուի հետ, ապա քեզ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտի տվյալները:

Որտե՞ղ կարող եմ ծանոթանալ Ամերիաբանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների առաջարկներին:

Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների առաջարկներին կարող ես ծանոթանալ այս հղումով:

Որքա՞ն է տևում վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը:

Վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո` մինչև 5 րոպեի ընթացքում, դու կստանաս պատասխանը SMS հաղորդագրությամբ և էլ. նամակով: Որոշումը կարող ես տեսնել նաև քո անձնական էջում: Եթե վարկի դիմում ես համավարկառուի հետ, ապա անհրաժեշտ է, որ համավարկառուն ևս ավարտի վարկային հայտի լրացումը և հաստատի այն, որից հետո մենք կդիտարկենք այն և կտրամադրենք պատասխանը մինչև 5 րոպեում:

Որքա՞ն է տևում վարկավորման գործընթացը:

Վարկավորման ամբողջ գործընթացը սկսվում է Բանկի կողմից որոշման վերաբերյալ տեղեկացումը ստանալու պահից և  տևում է առավելագույնը 7 օրացուցային օր (ներառյալ անշարժ գույքի կադաստրում իրավունքների գրանցման պետական ժամկետները):

Արդյոք վարկավորման ընթացքում Բանկ գալու կարիք կա՞:

Վարկավորման գործընթացի վերջում անհրաժեշտ է այցելել նոտարական գրասենյակ` գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստորագրելու համար: Մյուս բոլոր գործընթացներն իրականացվում են օնլայն հարթակի միջոցով:

Մանրամասերին կարող ես ծանոթանալայստեղ.

Առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման օնլայն վարկի պայմաններ (PDF)

Առաջնային շուկայից Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման օնլայն վարկ

 

Նպատակ

Նպատակ

 Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերում` բնակության, վարձակալության կամ ներդրում կատարելու նպատակով       

 
 
 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի)  տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65-ը

 

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Վարկի պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3,000,000 ՀՀ դրամ-50,000,000 ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ (ամիս)

240

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով
(տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

 

Հաստատուն բաղադրիչ` 4.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

13.83-14.49%

 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Չի կիրառվում

 

Նվազագույն կանխավճար

 Ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքի առնվազն 10%-ի չափով

 

Վարկի մարման
եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա է հանդիսանում ձեռքբերվող անշարժ գույքը

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Վարկը տրամադրվում է.                                                                                                                                                            1.ՀՀ դրամով վարկի դեպքում`    կառուցապատողի** կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված արժեքի  մինչև 90%, եթե այլ արժեք սահմանված չէ Բանկի կողմից,                                                    

 2. Արտարժույթով վարկի դեպքում`    կառուցապատողի** կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված  արժեքի  մինչև 70%, եթե այլ արժեք սահմանված չէ Բանկի կողմից:                                                                                                                                                       

 

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

ՀՀ և ԼՂՀ մայրաքաղաքներ և մարզկենտրոններ, ինչպես նաև Աբովյան, Էջմիածին, Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Քաջարան և Ջերմուկ քաղաքներ

 

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Չի կիրառվում
Որպես գրավադրման արժեք հիմք է ընդունվում Կառուցապատողի կողմից Բանկին պատկանող էլեկտրոնային համակարգում նշված վերջնական (ամրագրման հայտի հաստատման) արժեքը/առուվաճառքի արժեքը

 

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ

 

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում) և ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ 

 

Անշարժ գույքի սեփականության/գնման իրավունքի գրանցման վկայական

 

Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական

 

Գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք

 

• Ձեռքբերվող գույքի համար  վճարված կանխավճարի՝ անկանխիկ եղանակով վճարված լինելու փաստը հավաստող  պատշաճ փաստաթուղթ (օր․ ՝ բնօրինակ անդորրագիր, իսկ էլ․ եղանակով վճարված լինելու պարագայում` էլ․ վճարումը հաստատված լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ), որը Հաճախորդից չի պահանջվում, եթե վճարումը կատարվել է Բանկում գործող հաշիվ/ներ/ով և Բանկի մասնագետը ծրագրային արտահանել է տվյալ վճարման փաստաթուղթը։

 

Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում

 

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել  այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով հախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում` 
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենուն պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և Տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

Այլ վճարներ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար
ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից սեփականության/գնման իրավունքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի գրանցման վճար
ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար

 

*Կառուցապատողների ցանկը սահմանվում է Բանկի կողմից

 

Ուշադրություն`   Լողացող անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ:

Ընդ որում, այն առավելագույն շեմերը, որոնցից ավելի կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքը չի կարող բարձրանալ կամ իջնել, կախված Լողացող անվանական տոկոսադրույքի փոփոխությունից, սահմանվում է ± 4%:

 

Ուշադրություն`   Պայմանագրի առաջարկը տրամադրվում է սպառողին, որից հեոտ սպառողը կարող է օգտագործել յոթ օր մտածելու ընձեռնված հնարավորությունը:

 

Նպատակ

(ՀՀ դրամ)

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով:

Համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ և սակագներ

Հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`

 • նոտարական վճար`   25,000-30,000 ՀՀ դրամ`
 • ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ – ում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում`   56,000 ՀՀ դրամ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 •  Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում) և ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ 
 • Անշարժ գույքի սեփականության/գնման իրավունքի գրանցման վկայական 
 • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական 
 • Գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում


Թարմացված է առ  01.02.2023 10:45