Օնլայն հիփոթեքային վարկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan limit icon
3 - 50 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

loan term icon
240 ամիս

Մարման ժամկետ

loan percentage icon
13.83% – 14.49%

Փաստացի տոկոսադրույք

check mark icon
սկսած 10 %-ից

Նվազագույն կանխավճար

Առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման օնլայն վարկ

Նոր տան ընտրությունից մինչև վարկավորում. ամբողջ գործընթացն անցիˊր օնլայն: Առաջնային շուկայից բնակարանի օնլայն ձեռքբերումն արդեն իրականություն է:
Estate.ameriabank.am հարթակի միջոցով կարող ես ընտրել քո նոր տունը և անցնել վարկավորման ողջ գործընթացն օնլայն:
Ներկայացրոˊւ օնլայն հայտը, վարկի հաստատումը ստանալու դեպքում տրամադրիˊր անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և օնլայն ստորագրիˊր պայմանագրերը:
Գործընթացը վերջնականացնելու համար այցելիˊր միայն նոտարական գրասենյակ: Վարկի համար կարող ես դիմել նաև համավարկառուի հետ`   հրավիրելով նրան միանալ վարկային հայտին: Համավարկառուն պարզապես պետք է հաստատի հրավերը և անցնի նույն քայլերը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


առանց բանկ գալու

առանց գույքի գնահատման

գույքի ապահովագրությունը Բանկի կողմից

առանց վարկի սպասարկման վճարների

Առավելություններ

calculator icon
Վարկունակության ստուգում

Պարզապես լրացրո´ւ մի քանի տվյալ և անմիջապես իմացի´ր, թե որքան գումարի վարկ կարող ես ստանալ:

online loan apply icon
Օնլայն վարկավորում

Անցիˊր վարկավորման ողջ գործընթացն օնլայն` պարզապես վերջում այցելելով նոտարական գրասենյակ:

time-icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

Ո՞վ կարող է օնլայն դիմել վարկավորման համար:

Օնլայն տարբերակով վարկային հայտ կարող ես ներկայացնել, եթե 18-45 տարեկան ՀՀ քաղաքացի ես և

վարկի համար դիմում ես առանց համավարկառուի կամ 1 համավարկառուի հետ, ով 

 • 18-45 տարեկան ՀՀ քաղաքացի է,
 • քո ամուսինն է կամ ընտանիքի այլ անդամ` հայր, մայր, քույր, եղբայր, զավակ:

Մյուս բոլոր դեպքերում վարկային հայտ ներկայացնելու համար խնդրում ենք մոտենալ Բանկի մասնաճյուղ:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օնլայն վարկավորման համար։

Վարկային հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր կամ նույնականացման քարտ/ և սոցիալական քարտ: Եթե վարկի համար դիմելու ես համավարկառուի հետ, ապա քեզ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտի տվյալները:

Որտե՞ղ կարող եմ ծանոթանալ Ամերիաբանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների առաջարկներին:

Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների առաջարկներին կարող ես ծանոթանալ այս հղումով:

Որքա՞ն է տևում վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը:

Վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո` մինչև 5 րոպեի ընթացքում, դու կստանաս պատասխանը SMS հաղորդագրությամբ և էլ. նամակով: Որոշումը կարող ես տեսնել նաև քո անձնական էջում: Եթե վարկի դիմում ես համավարկառուի հետ, ապա անհրաժեշտ է, որ համավարկառուն ևս ավարտի վարկային հայտի լրացումը և հաստատի այն, որից հետո մենք կդիտարկենք այն և կտրամադրենք պատասխանը մինչև 5 րոպեում:

Որքա՞ն է տևում վարկավորման գործընթացը:

Վարկավորման ամբողջ գործընթացը սկսվում է Բանկի կողմից որոշման վերաբերյալ տեղեկացումը ստանալու պահից և տևում է առավելագույնը 7 օրացուցային օր (ներառյալ անշարժ գույքի կադաստրում իրավունքների գրանցման պետական ժամկետները):

Արդյոք վարկավորման ընթացքում Բանկ գալու կարիք կա՞:

Վարկավորման գործընթացի վերջում անհրաժեշտ է այցելել նոտարական գրասենյակ` գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստորագրելու համար: Մյուս բոլոր գործընթացներն իրականացվում են օնլայն հարթակի միջոցով:

Առաջնային շուկայից Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման օնլայն վարկ*  

 

Նպատակ

Նպատակ

Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերում` բնակության, վարձակալության կամ ներդրում կատարելու նպատակով       

 
 
 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի)  տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65-ը

 

Ռեզիդենտություն

 ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Վարկի պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

 3,000,000 ՀՀ դրամ-50,000,000 ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ (ամիս)

61-240

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

 Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով**
(տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

 

Հաստատուն բաղադրիչ`   4.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ներառյալ գույքի ապահովագրությունը

13.83 - 15.65%

 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Չի կիրառվում

 

Նվազագույն կանխավճար

Ձեռք բերվող գույքի ձեռքբերման արժեքի առնվազն 10%-ի չափով

 

Վարկի մարման
եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա է հանդիսանում ձեռքբերվող անշարժ գույքը

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն


Վարկը տրամադրվում է Կառուցապատողի*** կողմից սահմանված առուվաճառքի արժեքի  մինչև 90%-ի չափով, եթե այլ արժեք սահմանված չէ Բանկի կողմից                                                                                                                                                    

 

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Քասախ,  Ծաղկաձոր, Մասիս, Եղվարդ

 

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Չի կիրառվում
Որպես գրավադրման արժեք հիմք է ընդունվում Կառուցապատողի կողմից Բանկին պատկանող էլեկտրոնային համակարգում նշված վերջնական (ամրագրման հայտի հաստատման) արժեքը/առուվաճառքի արժեքը

 

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ենթակա է պարտադիր ապահովագրության միայն այն դեպքում, եթե գույքի շուկայական արժեքը գերազանցում է 100 մլն ՀՀ դրամը կամ հանդիսանում է բնակարան Երևանում:
Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրությունը իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, -Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով:

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ

 

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 

 Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում) և ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ 

 

Անշարժ գույքի սեփականության/գնման իրավունքի գրանցման վկայական

 

Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական

 

Գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք

 

• Ձեռքբերվող գույքի համար  վճարված կանխավճարի՝ անկանխիկ եղանակով վճարված լինելու փաստը հավաստող  պատշաճ փաստաթուղթ (օր․ ՝ բնօրինակ անդորրագիր, իսկ էլ․ եղանակով վճարված լինելու պարագայում` էլ․ վճարումը հաստատված լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ), որը Հաճախորդից չի պահանջվում, եթե վճարումը կատարվել է Բանկում գործող հաշիվ/ներ/ով և Բանկի մասնագետը ծրագրային արտահանել է տվյալ վճարման փաստաթուղթը։

 

Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել  այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով հախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում` 
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենուն պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

 

10. Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

10.1. Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և Տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

Այլ վճարներ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար
ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից սեփականության/գնման իրավունքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի գրանցման վճար
ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար

 

1Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

 

*Ուշադրություն` Պայմանագրի առաջարկը տրամադրվում է հաճախորդին, որից հետո հաճախորդը սպառողը կարող է օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ ընձեռնված՝ 7 (յոթ) օր մտածելու հնարավորությունից:

 

**Ուշադրություն` Ճշգրտվող անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ: Ընդ որում, այն առավելագույն շեմերը, որոնցից ավելի կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքը չի կարող բարձրանալ կամ իջնել, կախված Ճշգրտվող անվանական տոկոսադրույքի փոփոխությունից, սահմանվում է ± 4%:

 

***Կառուցապատողների ցանկը սահմանվում է Բանկի կողմից

 

 

Նպատակ

(ՀՀ դրամ)

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով:

Համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ և սակագներ

Հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`

 • նոտարական վճար`   25,000-30,000 ՀՀ դրամ`
 • ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ – ում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում`   56,000 ՀՀ դրամ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 •  Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում) և ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ 
 • Անշարժ գույքի սեփականության/գնման իրավունքի գրանցման վկայական 
 • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական 
 • Գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում

  Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:


Վարկի հաշվիչ

calculator icon

Ի՞նչ գումարի վարկ կարող ես ստանալ և որքա՞ն ես վճարելու ամսական Մոտավոր պատկերացում կազմի´ր, թե որքան կկազմի հիփոթեքային վարկի ամսական վճարը

Հիփոթեքային վարկ երկրորդային շուկայից

mortgage from secondary market

Եթե արդեն գտել ես քո նոր տունը երկրորդային շուկայից և ֆինանսավորման տարբերակներ ես փնտրում, մեր առաջարկը քեզ համար է:

Կառուցապատման վարկ

Construction-loan icon

Այս վարկատեսակից կարող ես օգտվել ոչ միայն բնակության նպատակով տուն կառուցելու, այլև վարձակալության տրամադրելու, ներդրում կատարելու կամ առևտրային գործունեություն ծավալելու համար:

Թարմացված է առ 14.07.2023 09:48