Ամերիա Պրեմիում | Բանկային Հաշիվներ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
Խնդրում ենք մուտգաքրել Ձեր անունը, ազգանունը
Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր էլեկտրոնային հասցեն name@example.com ֆորմատով
Պարտադիր լրացման դաշտ
Գրիր քո հաղորդագրությունն այստեղ

Փարթներ փաթեթի սպասարկման գումարը օրացուցային կիսամյակի համար կազմում է 40,000 ՀՀ դրամ։ 

Որոշ ծառայությունների համար փաթեթի ներքո գործում են հատուկ սակագներ և պայմաններ:

3. Հաշվի բացման միջնորդավճար 1

 

3.1. ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

3.1.1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

անվճար

3.1.2. ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար

3.2. Արտարժույթով հաշիվներ բոլոր մասնաճյուղերում 

անվճար

5. Հաշվի վարում 2`  անկախ հաշվի շրջանառությունից

անվճար

6. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ

 

6.1.1. Մեկ անգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ կամ Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ

անվճար

6.2. Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

անվճար

7. Քաղվածքների, տեղեկատվականնյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

 

Քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում`  անկախ վաղեմության ժամկետից

անվճար

7.3. Տեղեկանքների տրամադրում`  անկախ հաշվետեր հաճախորդ լինելու տևողությունից

անվճար

7.3.3. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում 3

անվճար

8.1. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

 

8.1.1. Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

անվճար

8.1.2. Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

անվճար

8.1.3. Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

անվճար

8.2. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

 

8.2.1. Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

8.2.1.1. Կանխիկ փոխարժեք

8.2.1.2. Անկանխիկ փոխարժեք

անվճար

8.2.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

անվճար

11. Հաճախորդի կողմից լիազորագրի տրամադրում (լիազորողի փաստացի ներկայությամբ) 

անվճար

1  Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ:  

2 Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում՝ քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդն ունի միայն գործող քարտին կից քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:  

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 

3 Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:  

1.Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

1.1.  ՀՀ դրամ

 

1.1.1.   Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը`  5,000 ՀՀ դրամ

1.1.2.   Այլ հաճախորդների հաշվին

 

1.1.2.1. Մինչև 400,000 ՀՀ դրամը ներառյալ20

Անվճար

1.1.2.2. 400,000 ՀՀ դրամից ավելի

Անվճար

1.2. ԱՄՆ դոլար, եվրո21

Անվճար

20 Բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

  • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում
  • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների (ներառյալ ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների) հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

21 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամների հաշվին մուտքագրման համար կիրառվում է 2% միջնորդավճար: 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամներ ընդունվում են միայն  Գլխամասային գրասենյակում: 

 1.3. ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ , կանադական դոլար, ավստրալական դոլար, ճապոնական իեն22

 Օրական մինչև ներառյալ 1,000,000 ՌԴ ռուբլի, 10,000 բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթի դեպքում`   –  անվճար

Վերոնշյալ սահմանաչափերից ավելի դեպքում գերազանցող մասի նկատմամբ`   3%

2.Կանխիկի տրամադրում23

 

 

22 Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում

ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար` ավանդի փաստացի մարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

23  Կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է ստորև ներկայացված աղյուսակի հիման վրա.

 

 

 

 

Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես ներկայացված հայտի հիման վրա

 

Պահանջվող կանխիկ գումար (տրամադրվում է հայտը ներկայացնելու գործառնական օրվա ընթացքում)

 

 

Պահանջվող կանխիկ գումար

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ 13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքում

 

Կամար մասնաճյուղ/ Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ, 50,000 ԱՄՆ դոլար,

30,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,

50,000 ԱՄՆ դոլարից,

30,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

 

Մինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքում

 

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար,

15,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,

25,000 ԱՄՆ դոլարից, 15,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

 

Մինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքում

 

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

 

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ, 10,000  ԱՄՆ դոլար,

10,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,

10,000 ԱՄՆ դոլարից, 10,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

 

 

Մինչև 5 գործառնական օրվա ընթացքում

2.1. Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

Անվճար

2.2. Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից24

 

2.2.1.   ՀՀ դրամ

 

2.2.1.1. Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

Անվճար

2.2.1.2. Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

Անվճար

 

2.2.2.  ՌԴ ռուբլի

0.2%, նվազագույնը`   1,000 ՀՀ դրամ

2.2.3. ԱՄՆ դոլար, եվրո, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ , կանադական դոլար, ավստրալական դոլար, ճապոնական իեն

 

2%, նվազագույնը`   1,000 ՀՀ դրամ

24Կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար չի գանձվում հետևյալ միջոցների կանխիկացման դեպքերում.

  • 91 օր և ավել ժամկետով ներդրված, ինչպես նաև 31 օրով ներդրված և 3 անգամ անընդմեջ երկարաձգված ավանդների գումարների դեպքում (բացառությամբ ավանդատուի նախաձեռնությամբ պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցվող ավանդների);
  • ընդհատման հնարավորություն ունեցող ավանդների պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցվող գումարների դեպքում,
  • եթե դադարեցումը կատարվում է ավանդի ներդրումից առնվազն 91 օր հետո;
  • նվազեցման հնարավորություն ունեցող ավանդների պայմաններով նախատեսված չափով նվազեցվող գումարների դեպքում;
  • պարտատոմսերի գումարների դեպքում` մինչև պարտատոմսի մարման ժամկետը պարտատոմսը պահպանելու դեպքում:
  • ավանդների, խնայողական հաշիվների միջոցների նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարների և պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման դեպքում:

Բանկի կողմից վարկի տրամադրումից առաջացած գումարներից կիրառվում է նշված սակագինը, եթե տվյալ վարկատեսակի պայմաններով այլ սակագին չի սահմանվում:

2. Փոխանցումներ արտարժույթով

 

2.3. ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

2.3.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ

2.4. Բանկի կողմից գնանշվող այ լարտարժույթներով

 

2.4.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ

2.4.2. Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդի կողմից 2

 

2.4.2.1. Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

3. Փոխանցումներ ոսկով (999.9) 

 

3.2. ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր

15,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար) 

Ամբողջական սակագները ներկայացված են այստեղ:

Օգտակար հղումներ

Թարմացված է 08.02.2022, 09:55