Ամերիա Պրեմիում | Բանկային Հաշիվներ | Ամերիաբանկ
Խնդրում ենք մուտգաքրել Ձեր անունը, ազգանունը
Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր էլեկտրոնային հասցեն name@example.com ֆորմատով
Պարտադիր լրացման դաշտ
Գրիր քո հաղորդագրությունն այստեղ

Փարթներ փաթեթի սպասարկման գումարը օրացուցային կիսամյակի համար կազմում է 40,000 ՀՀ դրամ։ 

Որոշ ծառայությունների համար փաթեթի ներքո գործում են հատուկ սակագներ և պայմաններ:

3. Հաշվի բացման միջնորդավճար 1

 

3.1. ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

3.1.1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

անվճար

3.1.2. ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար

3.2. Արտարժույթով հաշիվներ բոլոր մասնաճյուղերում 

անվճար

5. Հաշվի վարում 2`  անկախ հաշվի շրջանառությունից

անվճար

6. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ

 

6.1.1. Մեկ անգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ կամ Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ

անվճար

6.2. Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

անվճար

7. Քաղվածքների, տեղեկատվականնյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

 

Քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում`  անկախ վաղեմության ժամկետից

անվճար

7.3. Տեղեկանքների տրամադրում`  անկախ հաշվետեր հաճախորդ լինելու տևողությունից

անվճար

7.3.3. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում 3

անվճար

8.1. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

 

8.1.1. Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

անվճար

8.1.2. Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

անվճար

8.1.3. Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

անվճար

8.2. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

 

8.2.1. Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

8.2.1.1. Կանխիկ փոխարժեք

8.2.1.2. Անկանխիկ փոխարժեք

անվճար

8.2.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

անվճար

11. Հաճախորդի կողմից լիազորագրի տրամադրում (լիազորողի փաստացի ներկայությամբ) 

անվճար

1  Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ:  

2 Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում՝ քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդն ունի միայն գործող քարտին կից քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:  

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 

3 Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:  

1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին`  անկախ արժույթից և սահմանաչափից

Անվճար

Կանխիկի տրամադրում

2.2.1. ՀՀ դրամ`  ցանկացած մասնաճյուղում

Անվճար

2.2.2. ՌԴ ռուբլի

0.2%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ

2.2.3. Այլ արտարժույթ

1%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ

2.3. Ամերիաբանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով կանխիկի տրամադրում

1%, նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ

2.4. Կանխիկի տրամադրում հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդներին

N/A 

5. Հնամաշ դրամանիշերի փոխանակում

 

5.1. ՀՀ դրամ, եվրո, ԱՄՆ դոլար

Անվճար

6. Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, բրիտանական ֆունտ, ՌԴ ռուբլի և շվեյցարական ֆրանկ) 

Անվճար

8. Կանխիկի ինկասացիա

 

8.1 Մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

2. կետով սահմանված միջնորդավճար + 10,000 ՀՀ դրամ

8.2 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

2. կետով սահմանված միջնորդավճար + 0.1% + ինկասացիայի փաստացի ծախս

2. Փոխանցումներ արտարժույթով

 

2.3. ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

2.3.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ

2.4. Բանկի կողմից գնանշվող այ լարտարժույթներով

 

2.4.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ

2.4.2. Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդի կողմից 2

 

2.4.2.1. Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`  50,000 ՀՀ դրամ

3. Փոխանցումներ ոսկով (999.9) 

 

3.2. ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր

15,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար) 

Ամբողջական սակագները ներկայացված են այստեղ:

Օգտակար հղումներ

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55