Վարկային Սահմանաչափ | Բանկային Վարկեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համար

Այցելի՛ր մասնաճյուղ և ներկայացրո՛ւ անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆինանսավորման սահմանաչափ

Վարկառուի նկարագրություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ 18-65 տարեկան ֆիզիկական անձինք

Վարկի նպատակը

Ֆիզիկական անձանց անձնական/ընտանեկան սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի գումար

 

Երևան

Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներ

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում

մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

20 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում

մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

Սահմանաչափի վավերականության ժամկետ

Սահմանաչափը վավեր է հաստատելուց հետո 24 ամսվա ընթացքում: Սահմանաչափը ենթակա է ավտոմատ երկարաձգման/վերաթողարկման ևս 24 ամսով /առանց լրացուցիչ վերահաստատման/, եթե պահպանվել են վարկային պատմության և գույքի վերագնահատման արդյունքում վարկ/գրավ հարաբերակացության սահմանված պայմանները:

Սահմանաչափի ներքո տրամադրվող վարկատեսակների առավելագույն ժամկետ

60 ամիս, եթե ավելի կարճ ժամկետ սահմանված չէ սահմանաչափի ներքո տրամադրվող տվյալ վարկատեսակով

Մարման եղանակ

• Անուիտետային (Հավասարաչափ),

• Դիֆերենցված (Ոչ հավասարաչափ) (+0.5%),

• Խառը (+0.5%)

Սպառողական վարկ գույքով ապահովված ֆինանսական սահմանաչափով

Ժամկետ 

36 ամիս

37-60 ամիս

Անվանական տոկոսադրույք 

15%

16%

Ուշադրություն.

Ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ: Ընդ որում, այն առավելագույն շեմերը, որոնցից ավելի կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքը չի կարող բարձրանալ կամ իջնել, կախված ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքի փոփոխությունից, սահմանվում են ±4%:

Փաստացի տոկոսադրույք

17.6 - 21%

Գույքով ապահովված օվերդրաֆտ ֆինանսական սահմանաչափով

 

Տարեկան տոկոսադրույք

Փաստացի տոկոսադրույք

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Arca Classic/

Այո Visa Classic/

Cirrus Maestro/

Visa Electron

17.5%

14.5%

12.5%

19.7-23.4%

15-19.2%

12.8-16.8%

Master Card Standard / VISA Classic

17.5%

14.5%

12.5%

Master Card Gold/VISA Gold/

16.5%

13.5%

11.5%

Master Card Platinum/VISA Platinum

16.5%

13.5%

11.5%

Գույքով ապահովված վարկային գիծ ֆինանսական սահմանաչափով

Master Card Standard / VISA Classic

17.5%

14.5%

12.5%

20.7-23.1%

17.2-19.6%

16.1-18.4%

Master Card Gold/VISA Gold/

16.5%

13.5%

11.5%

Master Card Platinum/VISA Platinum

16.5%

13.5%

11.5%

VISA Infinite

15.5%

12.5%

10.5%

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը բնակարան կամ առևտրային նշանակության տարածք է և գտնվում է Երևան քաղաքում` սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +1%,

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը սեփական տուն* կամ հողատարածք* է և գտնվում է Երևան քաղաքում`  սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +2%,

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը բնակարան, առևտրային նշանակության տարածք, սեփական տուն* կամ հողատարածք* է և գտնվում է բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում` սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +2%,

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում, սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում, Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 60%-ից գերազանցելու պարագայում, եթե գույքը գտնվում է Երևանում, և 50%-ից գերազանցելու պարագայում, եթե այն գտնվում է Երևանից դուրս, տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը`  50.000 ՀՀ դրամ, բացառությամբ դրամական միջոցների, Ամերիաբանկի պարտատոմսերի և առարկայազուրկ մետաղական հաշվի գրավով վարկերի

Մարումների հաճախականությունը

Ամսական

Երաշխավորություն

Երաշխավոր(ներ)ի փաստաթղթավորված եկամուտը պետք է կազմի վարկառուի եկամտի առնվազն
50%-ը, ինչպես նաև վարկային պատմությունը պետք է բավարարի Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը: Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Բանկի համար ընդունելի բնակարան, առևտրային տարածք, սեփական տուն և հողատարածք, որը պատկանում է վարկառուին կամ նրա ընտանիքի անդամին:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ (անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկունակութոյւնը չգնահատելու դեպքում, եթե գույքը գտնվում է`

•Երևան քաղաքում

Բնակարանների լիկվիդային արժեքի 50%

Առևտրային նշանակության տարածքների լիկվիդային արժեքի 30% Սեփական տների լիկվիդային արժեքի 30%

Հողատարածքների լիկվիդային արժեքի 30%

•Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում

Բնակարանների լիկվիդային արժեքի 40%

Առևտրային նշանակության տարածքների լիկվիդային արժեքի 20% Սեփական տների* լիկվիդային արժեքի 20%

Հողատարածքների* լիկվիդային արժեքի 20%

Վարկունակություն գնահատելու դեպքում, եթե գույքը գտնվում է`

•Երևան քաղաքում 

Գույքի(բնակարանների) լիկվիդային արժեքի 70%

•Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում 

Գույքի(բնակարանների) լիկվիդային արժեքի 60%, եթե գույքը գտնվում է բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից`  հաճախորդի ընտրությամբ:

Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ* ՝ կախված գույքի տեսակից:

*Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.

1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով

2. Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով:

Գրավադրվող գույքի վերագնահատում

24 ամիսը մեկ սահմանաչափի գործողության ընթացքում (չօգտագործված սահմանաչափի կամ դրա մի մասի վերաթողարկման նպատակով): Սահմանաչափի ներքո տրամադրված վերականգվող վարկային գծերի/օվերդաֆտների դեպքում գույքը ենթակա է վերագնահատման երեք տարին մեկ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 15%-ը:

Հաճախորդի ընդունելի վարկային պատմություն

ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակը նախորդ երկու տարվա ընթացքում չի գերազանցում 30 օրը և յուրաքանչյուր դեպքը չպետք է գերազանցի 10 օրը: Ընդ որում ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակի հաշվարկում ներառվում են նաև դիմելու պահին առկա ժամկետանց երաշխավորությունների ժամկետանց օրերը:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը, որը կիրառելի է 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի սահմանաչափի ժամկետից շուտ ամբողջական փակման դեպքում (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

1 Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը `ՀՀ և ԼՂՀ մայրաքաղաքներ և մարզկենտրոններ, ինչպես նաև Աբովյան, Էջմիածին, Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Քաջարան և Ջերմուկ քաղաքներ:

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից`  հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ* ՝ կախված գույքի տեսակից:

 

Բացի այդ հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`

նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ`  տրանսպորտային միջոցի դեպքում,

նոտարական վճար – միանվագ 13.000-18.000 ՀՀ դրամ`  անշարժ գույքի դեպքում,

միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)`  10.000 ՀՀ դրամ,

անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական`  26.000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:

*Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն`  անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր`  Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկ վերցնելիս եղի՛ր տեղեկացված:

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:


Թարմացված է առ  01.02.2022 10:26