Դեբետային քարտեր
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ
Card image cap

ArCa Classic

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 2,500 դրամ

Card image cap

ArCa Mir

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 2,500 դրամ

Card image cap

ArCa Carrefour «Ժպիտ»

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 1000 դրամ, օնլայն պատվիրելու դեպքում՝ տարեկան 0 դրամ

Card image cap

Visa Classic

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 2,500 դրամ

Card image cap

MasterCard Standard

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 2,500 դրամ

Card image cap

AYO VISA Classic

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 2,500 դրամ

Card image cap

VISA Gold

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 20,000 դրամ/ ամսական 2,000 դրամ

Card image cap

MasterCard Gold

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 20,000 դրամ/ ամսական 2,000 դրամ

Card image cap

AYO VISA Gold

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 20,000 դրամ/ ամսական 2,000 դրամ

Card image cap

VISA Platinum

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 30,000 դրամ/ ամսական 3,000 դրամ

Card image cap

MasterCard Platinum

սպասարկման վճարը՝ տարեկան 30,000 դրամ/ ամսական 3,000 դրամ

Card image cap

VISA Classic Student

առանց տարեկան սպասարկման վճարի

  • Վճարային քարտերի սպասարկման ընթացքում ՀՀ դրամով դրամով արտահայտված վճարների մուտքագրումները և գանձումները իրականացվում են ՀՀ ԿԲ կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:
  • Քարտային գործարքների նկատմամբ կիրառվում են «Քարտի տրամադրման և  օգտագործման կանոններում»  սահմանված փոխարժեքները, ընդ որում Visa համակարգի կողմից կիրառվող փոխարժեքը ներառում է նաև Բանկի 2% միջնորդավճարը:
  • Բանկային գործառնությունների կատարման հետ կապված փոստային, հեռագրային, հեռախոսային, տելեքսային և ‎ֆաքսիմիլային կապի ծախսերը, ինչպես նաև երրորդ բանկի ծախսերը գանձվում են լրացուցիչ:
  • Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին Բանկը ծանուցում է հաճախորդներին` փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի տարածքում կամ Բանկի ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով: Փոփոխությունները և լրացումներն ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված պահից, բայց դրանց մասին հաճախորդներին ծանուցելու օրվանից ոչ շուտ:
  • Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:

N

Դեբետային քարտ՝ օվերդրաֆտի հնարավորությամբ

Քարտի ենթատեսակ

ArCa Classic

ArCa Mir

ArCa Carrefour Smile10

VISA Classic Mastercard Standard

VISA Classic Student

VISA Gold Mastercard Gold

VISA Platinum Mastercard Platinum

 

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

 

Քարտի գործողության ժամկե

2 տարի

4 տարի

2 տարի

4 տարի

4 տարի

4 տարի

4 տարի

 

Ստիկերի գործողության ժամկետ (հիմնական քարտին կից տրամադրվող հավելյալ անհպում քարտ)

2 տարի

2 տարի

-

2 տարի

2 տարի

2 տարի

2 տարի

1

Քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2

Քարտի սպասարկում

2,500 ՀՀ դրամ տարեկան

2,500 ՀՀ դրամ տարեկան

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան, «Սմարթ» փաթեթի շրջանակում և Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` անվճար

2,500 ՀՀ դրամ տարեկան

Անվճար

2,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 30,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

-

-

-

-

-

1,500 ՀՀ դրամ ամսական/ 15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

2,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

4

Հավելյալ քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

-

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

5

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

-

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

Անվճար

Անվճար

6

Ստիկերի տարեկան սպասարկում (հիմնական քարտին կից տրամադրվող հավելյալ անհպում քարտ)

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

-

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

7

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

8

Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

0%

ՀՀ դրամ` 3%

ԱՄՆ դոլար` 0%

Եվրո` 0%

0%

0%

9

Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում1

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

10

Ստիկերի վերաթողարկում (ստիկերի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

-

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

 

Քարտի վերաթողարկում (քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

         

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

11

 

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

   

12

Քարտի վերաթողարկում Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով (քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

13

Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման, ՀՀ այլ բանկերի կողմից քարտի առգրավման դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

14

Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված Ամերիաբանկի քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`500 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 1,500 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 5,000 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`5,000 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 10,000 ՀՀ դրամ

15

Վարկային սահմանաչափի շտապ ակտիվացում (սահմանաչափի հաստատումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

16

Քարտի բլոկավորում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

17

Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

18

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում /7 օրվա համար/2

-

-

-

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

19

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն ընդհանուր գումարը

500,000 ՀՀ դրամ

500,000 ՀՀ դրամ

500,000 ՀՀ դրամ

1,000,000 ՀՀ դրամ/ 3,000 ԱՄՆ դոլար/ 3,000 Եվրո

1,000,000 ՀՀ դրամ/ 3,000 ԱՄՆ դոլար/ 3,000 Եվրո

2,000,000 ՀՀ դրամ/ 6,000 ԱՄՆ դոլար/ 6,000 Եվրո

2,500,000 ՀՀ դրամ/ 8,000 ԱՄՆ դոլար/ 8,000 Եվրո

 

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն ընդհանուր գումարի սահմանաչափի ավելացում

20

ա) Մեկանգամյա (նոր սահմանաչափը գործում է մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 15:00-ն)

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

-

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

 

բ) Քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

-

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

21

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն քանակը

5

5

-

5

5

5

5

22

Կանխիկի տրամադրում`

ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում

0%

0%

-

0%

0%

0%

0%

բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում, այդ թվում POS տերմինալներով3

0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ

0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ

5%

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում` 0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով,

Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում` 0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով,

Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում` 0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով,

Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում` 0.2%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով,

Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը`

1,000 ՀՀ դրամ

գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.0%

1.0%

-

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

23

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

24

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում այլ բանկերի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

25

Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ առևտրի/սպասարկման կետերում` ներառյալ ինտերնետ միջավայրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

26

Քարտից/քարտային հաշվից քարտի համարով կատարվող փոխանցումներ (Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգի, բանկոմատների, վիրտուալ քարտի միջոցով)4

0.3%

0.3%

-

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

27

Բանկի մասնաճյուղերում կամ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ այլ հաշիվներին՝ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ)5

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ տեսակի և համապատասխան արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

5% + Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ տեսակի և համապատասխան արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ տեսակի և համապատասխան արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

28

Բանկի կայքով Քարտից Ամերիաբանկի հաճախորդների հաշիվներին/քարտերին գումարի փոխանցում6

2.0%

2.0%

-

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

 

Ամերիասթրիմ7 փոխանցում Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով քարտային հաշվից իրականացնելու դեպքում

1.0%

1.0%

-

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

29

               
 

Ամերիասթրիմ7 փոխանցում

Բանկի կայքով իրականացնելու դեպքում (Վեբ տարբերակ)

2.0%

2.0%

-

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

30

Քարտի միջոցով էլեկտրոնային դրամապանակի համալրում

0%

0%

-

0%

0%

0%

0%

31

Քաղվածքի տրամադրում

Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի 2-րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի պայմանների

32

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

33

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարով գործարքի դեպքում

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

34

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի

կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման

հետևանքով )

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

35

Ամերիաբանկի քարտերից բացի այլ քարտերով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

-

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

36

Քարտի առաքում

ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

բ ) Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

37

Քարտի տրամադրում բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)8

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

38

Քարտային գործարքների ապահովագրություն` համաձայն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ քարտերի ապահովագրության պայմանների և վերջիններիս գործողության ընթացքում9

-

-

-

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան

5,000 ՀՀ դրամ տարեկան

5,000 ՀՀ դրամ տարեկան

39

Քարտի փաթեթ

 

-

-

-

-

1. Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,

2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)11

1. Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,

2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)11

1. Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս, ընդ որում պատվիրված քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը ներկայացրել է տվյալ բանկային օրվա մինչ ժամը 14:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն բանկային օրը, իսկ եթե ժամը 14:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ բանկային օրը:

2. Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում:

3. ՀՀ դրամով քարտային հաշվից 1 մլն ՀՀ դրամից ավելի ՀՀ դրամ ելքագրումների դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում: ArCa Carrefour Smile քարտից կանխիկի տրամադրում

4. Շահառուի քարտին գումարը ակտիվանում է անմիջապես, իսկ հաշվին` Ամերիաբանկի քարտերի դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ այլ բանկերի քարտերի դեպքում` համաձայն տվյալ բանկի պայմանների:

5. Կոմունալ վճարումները իրականացվում են առանց միջնորդավճարի:

6. Միևնույն հաշվի վրա կարող է կատարվել օրական առավելագույնը 3 գործարք: Մեկ գործարքի առավելագույն գումարը սահմանվում է ըստ հետևյալի. ՀՀ Դրամ` 500,000, ԱՄՆ դոլար` 1,000, Եվրո` 1,000, Ռուբլի` 50,000:

7. Ամերիասթրիմ մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը սահմանվում է 399,000 դրամ, նվազագույն գումարը` 1000 ՀՀ դրամ, և գումարի բաժանարարը պետք է հավասար լինի 1000-ի:

8. Միջնորդավճարը չի գանձվում երրորդ անձի անունով բացված հավելյալ քարտերի տրամադրման համար, եթե երրորդ անձը հայտի ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը պատվիրվել է մեկ բանկային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն տվյալ ծառայության սակագինը։

9. Միջնորդավճարը չի գանձվում քարտին կից օվերդրաֆտի առկայության դեպքում:

10. Քարտը հնարավոր է օգտագործել բացառապես Քարֆուր խանութների ցանցում (կիրառելի չէ օնլայն գնումների դեպքում)։ Քարտից գումարի կանխիկացումը հնարավոր չէ, բացառությամբ Ամերիաբանկի ցանկացած մասն ճյուղի դրամարկղերում կանխիկացումների ընդ որում քարտի փակման պարագայում մնացորդի առկայության դեպքերում քարտապանը կարող է կանխիկացնել մնացորդը՝ առանց միջնորդավճարի գանձման։ Քարտով իրականացված յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց հետվճարը կազմում է 3% (ներառյալ հարկերը), ընդ որում մեկ գործարքի դիմաց հետվճարի առավելագույն սահմանաչափը 2,000 ՀՀ դրամ է (ներառյալ հարկերը)՝ անկախ գործարքի մեծությունից։ Հետվճարի գումարը վճարվում է մինչև տվյալ գործարքի (գնման) իրականացման ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ:

11. Priority Pass ընկերության կողմից օդանավակայանների բիզնես սրահներ անցնելու դիմաց միջնորդավճարը ենթակա է գանձման հաճախորդի հաշվից` համաձայն Priority Pass ընկերության կողմից ներկայացված հաշիվ ապրանքագրի:

 

Քարտի գործողության ժամկետը և տեսակը սահմանվում է՝ ըստ հետևյալի.

ArCa Classic/ ArCa Carrefour Smile card

Cirrus Maestro/ Visa Electron*/ArCa Mir

Visa Electron ստիկեր

MasterCard Standard/ Visa Classic

MasterCard Gold/ Visa Gold

MasterCard Platinum/ Visa Platinum

Visa Infinite

2 տարի

4 տարի

2 տարի

4 տարի

4 տարի

4 տարի

4 տարի

Ժապավեն

Չիպ/Ժապավեն

Անհպում

Չիպ/Ժապավեն

Չիպ/Ժապավեն

Չիպ/Ժապավեն

Չիպ/Ժապավեն

*Տարածվում է գործող քարտերի վրա: VISA Electron և Cirrus Maestro քարտեր չեն տրամադրվում:

  • «Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայք


* ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Բրունեյ

 Միկրոնեզիա

 Ֆիլիպիններ

Բիրմա, Մյանմարի Միություն

 Մոնղոլիա

 Սամոա

Կամբոջա

 Նաուրու

 Սողոմոնյան Կղզիներ

Չիլի

 Նեպալ

 Հարավային Կորեա

Կուկի կղզիներ

 Նոր Կալեդոնիա

 Թիմոր - Լեստե

Ֆիջի

 Նիուե

 Տոնգա

Ֆրանսիական Պոլինեզիա 

 Հյուսիսային Կորեա

 Տուվալու

Ինդոնեզիա

 Պակիստան

 Վանուատու

Կիրիբատի

 Պալաու

 Վիետնամ

Լաոս

 Պապուա

 ԱՄՆ Սամոա

Մալայզիա

 Նոր Գվինեա

 Պուերտո Ռիկո

Մարշալյան կղզիներ

 Պերու

 Ամերիկյան Վիրջինյան կղզիներ