Purchase Order Finance | Medium and Large Business
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Purchase Order Finance

For businesses with over AMD 750M annual turnover

>

This financing option is designed to help you meet your contractual obligations. If you have received an order but do not have sufficient financial resources to perform it or sufficient collateral to get a loan, you can apply for purchase order finance and get the cash you need to perform your order. The contract you have executed with your customer is your collateral.

Up to 75% of order price

financing limit

45 - 180 days

repayment period

AMD 1-30 million

or other currency equivalent

Do you have any questions?

Contact your area manager. Fill in your details, we will contact you in a short time and we will provide detailed advice, we will present the individual conditions developed especially for you.
Խնդրում ենք մուտգաքրել Ձեր անունը, ազգանունը
Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր էլեկտրոնային հասցեն name@example.com ֆորմատով
Պարտադիր լրացման դաշտ
Գրիր քո հաղորդագրությունն այստեղ

You can get acquainted with the conditions of overdraft here