Contacts and feedback | Ameriabank

Contacts and Feedback

Ameriabank CJSC

Head Office:

Address: 2 Vazgen Sargsyan Street, Yerevan 0010, Armenia

Tel: (374 10) 56 11 11 or (+37412) 56 11 11

E-mail: office@ameriabank.am


Ameriabank CJSC

2 Vazgen Sargsyan Street, Yerevan, Republic of Armenia

Taxpayers’ Identification Number (TIN) 02502212

a/c 103002101576

The Central Bank of the Republic of Armenia SWIFT / BIC ARMIAM22,

Bank code 15700


If you are currently overseas, please contact us at the following phone numbers /free of charge/ to address any questions that you might have.

  • +1 888 802 5352 in USA
  • +448000465400  in UK

*Call feature is available in the territory of the country.

Մենք հասանելի ենք նաև Zangi հավելվածով

*Ծառայությունը հասանելի է միայն բջջային սարքավորումների համար
Last updated on 01.10.2021, 17:30