Գործող սակագներ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բրոքերային ծառայություններ

Գործող սակագներ

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ և ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐ  (STOCK, ADR, ETF)

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Միջնորդավճար

 

Նվազագույնը

 

ԱՄՆ (USA)

 

USD  0.025

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

 

 

USD 10

 

Կանադա

 

CAD 0.025

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

 

 

CAD 10

 

Մեքսիկա

գործարքի ծավալ <=250,000 MXN

MXN 0.38%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 MXN

MXN 0.32% գործարքի ծավալից

MXN 150

ԵՎՐՈՊԱ

 

 

 

 

 

Ավստրիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Բելգիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Ֆրանսիա

գործարքի ծավալ

<=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ

>40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Գերմանիա

SWB

FWB(1)

Chi-X/NURO/Turqoise DE

Xetra – ETFs

Xetra - Stocks

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

 

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Իտալիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Հունգարիա

գործարքի ծավալ <=2,000,000 HUF

HUF 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >2,000,000 HUF

HUF 0.23%

գործարքի ծավալից

HUF 500

Լեհաստան

գործարքի ծավալ <=150,000 PLN

PLN 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >150,000 PLN

PLN 0.23%

գործարքի ծավալից

PLN 35

Պորտուգալիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Նիդերլանդներ

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Իսպանիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Շվեդիա

գործարքի ծավալ <=250,000 SEK

SEK 0.32%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 SEK

SEK 0.28% գործարքի ծավալից

SEK 75

Ռուսաստան

Գործարքի ծավալ <= 3,500,000 RUB

RUB 0.25%

գործարքի ծավալից

Գործարքի ծավալ >= 3,500,000 RUB

RUB 0.23%

գործարքի ծավալից

RUB 800

Նորվեգիա

գործարքի ծավալ <=250,000 NOK

NOK 0.15%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 NOK

NOK 0.13%

գործարքի ծավալից

NOK 100

Շվեյցարիա

գործարքի ծավալ <=50,000 CHF

CHF 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >50,000 CHF

CHF 0.23% գործարքի ծավալից

CHF 25

Մեծ Բրիտանիա (2)

գործարքի ծավալ <=50,000 GBP

GBP 0.15%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >50,000 GBP

GBP 0.125% գործարքի ծավալից

GBP 15

LSE International Order Book

գործարքի ծավալ <=60,000 USD

0.15%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >60,000 USD

0.12%

գործարքի ծավալից

USD 10

Հայաստան*

0.1% գործարքի ծավալից

5000 դրամ

ԱՍԻԱ

 

 

 

 

 

Ավստրալիա

գործարքի ծավալ <=30,000 AUD

AUD 0.23%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >30,000 AUD

AUD 0.2% գործարքի գնից

AUD 15

Հոնկոնգ

գործարքի ծավալ <=55,000 HKD

HKD 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >55,000 HKD

HKD 0.23% գործարքի ծավալից

HKD 75

Ճապոնիա

գործարքի ծավալ <=2,500,000 JPY

JPY  0.23%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >2,500,000 JPY

JPY  0.2% գործարքի գնից

JPY 1125

 

  • Աղյուսակ 1-ի միջնորդավճարները բացի Հայաստանից ներառում են բրոքերի գործընկերներիառևտրային հարթակների և կարգավորող մարմինների կողմից գանձվող վճարները (exchange and regulatory fees)
  • Ծավալ նշանակում է առքի/վաճառքի գին անգամ քանակ
  • Առևտրային համակարգի կողմից դիրքերի հարկադիր փակման դեպքում (Margin call) միջնորդավճարները գանձվում են Ամերիբանկի գործընկերոջ կողմից սահմանած միջնորդավճարներին համապատասխան:
  • Հայաստանի դեպքում Ֆինանսական կազմակերպությունների (ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ) համար գործում է 01 % գործարքի ծավալից սակագինը:

 (1) -  գումարած մասնագետի վճարները  (specialist fees)

(2) -  0.5% Մեծ Բրիտանիայի զինանշանի հարկը  (stamp taxes) գումարվում է միջնորդավճարին

  • Հայաստանի դեպքում Ֆինանսական կազմակերպությունների համար գործում է (ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները)          01 % գործարքի ծավալից սակագինը:

 

 

Պարտատոմսեր

 

Միջնորդավճար

Նվազագույնը

Հայաստան*

        0.1% գործարքի ծավալից

5000 դրամ

ԱՄՆ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված)

0.2% անվանական արժեքից

10 USD

Եվրոպարտատոմսեր

0.4 % գործարքի ծավալից

13000 դրամ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ*

 

 

 

 

 

Բրոքերային հաշվի բացում

 

 

անվճար

Միջոցների մուտքագրում/ելքագրում

 

 

անվճար

Ծածկագրային քարտի թողարկում

 

 

անվճար

 

Ծածկագրային քարտի վերաթողարկում

քարտի կորստի, վնասման,կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում

AMD 2000

             

 

  • Հաշվարկների ընթացքում գումարները կլորացվում են, մինչև հաշվարկները իրականացվող արժույթների ամբողջի հարյուրերորդական մասը:
  • Այն ֆինանսական գործիքներով, որոնք նշված չեն սույն սակագնային փաթեթի աղյուսակում, կատարված գործարքների դիմաց, Ամերիաբանկի բրոքերային ծառայության միջնորդավճարը հավասար է, կոնկրետ գործարքի համար, Բրոքերի միջնորդը հանդիսացող գործընկերոջ միջնորդավճարի կրկնապատիկին: Այս դեպքում, յուրաքանչյուր գործարքի միջնորդավճարի չափը համաձայնեցվում է Հաճախորդի հետ մինչև գործարքի իրականացումը` հեռախոսային խոսակցության կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Բրոքերը ներկայացնում է Հաճախորդին անհրաժեշտ տեղեկատվություն իր գործընկերոջ կողմից գանձվող միջնորդավճարների վերաբերյալ` հաճախորդի համապատասխան հարցման դեպքում: Նմանատիպ գործարքների հետևանքով Ամերիաբանկի կատարած այլ ծախսերը, Հաճախորդը փոխհատուցում է ամբողջապես: Այս ծախսերը նույնպես ենթակա են Հաճախորդի համար Բրոքերի կողմից պարզաաբանման, գործարքի կատարումից հետո մեկ բանկային օրվա ընթացքում` հեռախոսային խոսակցության կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
  • Եթե գործարքը և սակագինը բազային արժույթով են՝ ապա գումարը գանւվում է ԿԲ փոխարժեքով Եթե գործարքը ոչ բազային արժույթով է և ոչ ռուսական ռուբլով, ապա գումարը միջազգային փոխարժեքով փոխարկվում է ԱՄՆ դոլարի, այնուհետև գանձվում է գումար ԿԲ փոխարժեքով։ ·
  • Քաղվածքների տրամադրումը կատարվում է ըստ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար սակագների
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՍՊԱՌՈՂԸ: Ֆինանսական կազմակերպությունը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ սպառողի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել ֆինանսական կազմակերպության կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում

 

 

Ծառայության տեսակը

Սակագինը

1.

Արժեթղթերի հաշվի բացում

անվճար

2.

Դեպո հաշվի սպասարկում

5000 AMD տարեկան

3

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

անվճար

4.

Արժեթղթերի փոխանցում

 

4.1

Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ

անվճար

4.2

**Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ(դուրս փոխանցումներ)

 (բացառությամբ ՀՀ պետական և կորպորատիվ  պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի)

20,000 AMD

4.3

Արժեթղթերի փոխանցում Ամերիաբանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում

անվճար

5.

Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում

 

5.1

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում

անվճար

5.2

Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում

անվճար

5.3

Առևտրային արգելադրում

անվճար

5.4

Առևտրային արգելադրում Ամերիաբանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում

անվճար

6.

Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում

 

6.1

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում

անվճար

6.2

Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում

անվճար

6.3

Առևտրային արգելադրման դադարեցում

անվճար

6.4

Առևտրային արգելադրման դադարեցում Ամերիաբանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում

անվճար

7.

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

անվճար

8.

Օժանդակ ծառայություններ

 

8.1

Արժեթղթերի վերագրանցում

անվճար

8.2

Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, ստացում

անվճար

8.3

Սեփականատերերի շահերի ներկայացում

պայման.

8.4

Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում

պայման.

       

 

(*) – Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, դեպոզիտարիաների,պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները

Աղյուսակ 1-ի 2-րդ կետում նշված վճարը գանձվում է արժեթղթերի հաշվի սպասարկման մեկ օրացույցային տարվա լրացման օրը: Եթե հաշիվը փակվում է մինչև մեկ տարի լրանալը, ապա գանձումը կատարվում է սպասարկման յուրաքանչյուր օրվա համար գանձելով սակագնային փաթեթում նախատեսված վճարի 365-րդ մասը:

(**) – Եվրոպարտատոմսերի միջպահառուական փոխանցումները նվազագույն ծավալը 200.000USD:

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ (բրոքեր) կողմից բրոքերային և պահառուական ծառայությունների մատուցման սակագներին կարող եք ծանոթանալ ստորև`

Թարմացված է առ 07.04.2021 15:46:55