image

Հայտարարություն վճարումների ժամանակացույցի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն` հունվարի 3-ը, 4-ը, 5-ը և 7-ը սահմանվել են աշխատանքային օրեր:

Վարկերի դեպքում
Ձեր վարկային պարտավորությունը վաղաժամկետ մարելու և դրա հետևանքով պարտավորությունների վերաբաշխում իրականացվելու դեպքում Ձեր վարկային ժամանակացույցը կհամապատասխանեցվի սահմանված աշխատանքային օրերին:  

Օվերդրաֆտների դեպքում 
Ձեր վճարման օրերը կհամապատասխանեցվեն օրենքով սահմանված աշխատանքային օրերին: