«Ապառիկ 3 ամիս 0%» արշավ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Առաջարկի մասին

Մեր գործընկեր կազմակերպությունների բոլոր վաճառասրահներում ձեˊռք բեր անհրաժեշտ ապրանքներ`   ֆինանսավորման հատուկ պայմաններով: 

Գործընկեր կազմակերպությունների ցանկին կարող ես ծանոթանալ այստեղ

Առաջարկը չի տարածվում արևային համակարգերի և ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման վրա:

Առաջարկը գործում է 24.11.2023 թ. – 15.01.2024թ. ներառյալ:

Հատուկ առաջարկի պայմաններ

limit icon
Կանխավճար

Կանխավճար`  0%

percentage icon
Փաստացի տոկոսադրույք

1-3 ամիսների համար`  0%
4-րդ ամսից սկսած`  17.50%-20.9%

percent icon
Անվանական տոկոսադրույք

1-3 ամիսների համար`  0%
4-րդ ամսից սկսած`  21.5%

Timw icon
Ֆինանսավորման ժամկետ

24-60 ամիս`  կախված ապրանքատեսակից

Պայմաններ և սակագներ

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը`  50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը`  5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

24-60 ամիս

Կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 


* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

Վճարումների կատարման եղանակներ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով
2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով
3. Բանկի մասնաճյուղերում
4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

МobiDram, idram- 200 դրամ

Easy Pay -300 ՀՀ դրամ

Telcell - 400 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը`  200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած`   0.6%

HayPost - 300 ՀՀ դրամ

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում

0 դրամ

ԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՔՈ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Թարմացված է առ 06.11.2023 10:22