Oнлайн кредит
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Бизнес-кредит онлайн

Для бизнеса с годовым оборотом от 750 млн до 2 млрд драмов РА

Что нужно, чтобы придать новый темп вашему бизнесу? Новые подходы, правильная оценка потребностей и решения, соответствующие стоящим перед вами повседневным вызовам.

Технология ничто, если не способствует созданию ценностей. В центре каждой нашей новой инициативы или услуги – рост и развитие вашего бизнеса.

В Америабанке вы можете подать кредитную заявку онлайн, не посещая Банк.

Если у вас есть счет в Америабанке, вы можете получить кредит на сумму до 10 млн драмов РА автоматически.

Если кредит или овердрафт обеспечен денежными потоками и поручительством, сумма (в случае автоматического утверждения) предоставляется в тот же момент, в противном случае – в течение 2 рабочих дней.

Кредиты и овердрафты под залог недвижимости или транспортных средств выдаются в течение 3 рабочих дней. 

Мы здесь, чтобы помочь вам. Используйте время, сэкономленное в процессе получения кредита, для развития вашего бизнеса.

 • Онлайн-заявка
 • Частичное залоговое обеспечение: нет необходимости предоставлять залоговое покрытие на всю сумму кредита
 • Возможность отправить все необходимые документы и следить за ходом рассмотрения заявки онлайн
 • Возможность автоматически рефинансировать кредиты в других банках, не посещая данные банки
 • Кредиты предоставляются в драмах РА, долларах США, евро.
 • До 20 млн драмов РА или эквивалент в другой валюте
 • Сроком от 1 до 5 лет

В драмах РА,
долларах США, евро

валюта

До 20 000 000 долларов США

в драмовом эквиваленте или другой валюте

от 1 до 5 лет

срок погашения

Готовы подать заявку на получение кредита?

Регистрация

Зарегистрируйтесь в системе или войдите в свой аккаунт.

Информация

Выберите кредит и укажите сумму и валюту.

Персональные данные

Укажите данные о вашей организации.

Ответ

Если сумма вашего кредита не превышает 10 млн драмов РА, получите ответ за считанные минуты или дождитесь звонка нашего специалиста в течение 1 рабочего дня.

Հաճախորդ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձինք/անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Սահմանափակումների ցանկին ծանոթացեք այստեղ

Վարկի գումար

1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (դոլար, եվրո), եթե վարկը ապահովված է դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ 

10,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (դոլար, եվրո), եթե վարկը ապահովված է անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով

Վարկի ժամկետ

1 տարի

3 տարի

5 տարի

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ

Կիրառելի չէ

Տարեկան տոկոսադրույք*
Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ

ՀՀ դրամով վարկերի համար

սկսած 14,5%/15,5%

 սկսած 15,5%/16,5%

 սկսած 16,5%/17,5%

ՀՀ դրամով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 13%-ից (վարկ) կամ 14%-ից (օվերդրաֆտ)

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար

սկսած 11.5/12,5%

 սկսած 12,5%/13,5%

 սկսած 13,5%/14,5%

ԱՄՆ դոլարով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 10%-ից (վարկ) կամ 11%-ից (օվերդրաֆտ)

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար

սկսած 10/11%

 սկսած 11%/12%

 սկսած 12%/13%

ԵՎՐՈ-ով ավտոմատ եղանակով հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 10%-ից (վարկ) կամ 11%-ից (օվերդրաֆտ)

Տարեկան տոկոսադրույք*
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ

ՀՀ դրամով վարկերի համար

սկսած 13%/14%

 սկսած 14%/15%

 սկսած 15%/16%

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար

սկսած 10/11%

 սկսած 11%/12%

 սկսած 12%/13%

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար

սկսած 8.5/9.5%

 սկսած 9.5%/10.5%

 սկսած 10.5%/11.5%

Վարկի տրամադրման վճար (գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին)

Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի օնլայն դիմելու դեպքում չի կիրառվում

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց**

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Վարկի մարման եղանակ

Վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
Օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Վարկի ապահովությունը

Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի դեպքում - Հաշիվների շրջանառության գրավ, բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն, ինչպես նաև Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկերի դեպքում – ի լրումն վերոնշյալ ապահովության միջոցների` նաև անշարժ գույք*** կամ տրանսպորտային միջոց

Վարկ/ գրավ հարաբերակցություն

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով.
1 . անշարժ գույք`մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
Վարկ/Գրավ հարաբերակցության մեջ որպես վարկի գումար հիմք է ընդունվում հայցվող գումարի 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող մասի և հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունների հանրագումարը: Ընդ որում, եթե հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունները գերազանցում են 10 մլն ՀՀ դրամը, ապա Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն հայցվող վարկի մասով ամբողջությամբ:

Գրավի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
• Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշմանմասին ծանուցման ժամկետ

Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ – ավտոմատ հաստատման դեպքում նույն պահին անմիջապես, հակառակ պարագայում մինչև 2 աշխատանքային օր
անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով ապահովված վարկ/օվերդրաֆտ - մինչև 3 աշխատանքային օր

Վավերականության ժամկետ (արկի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

7 աշխատանքային օր

Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

*** Գույքը պետք է գտնվի Երևանում

 • Պայմաններ
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 20.01.2019թ.-ից մինչև 05.07.2021թ.)
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 01.11.2019թ.-ից մինչև 19.01.2019թ.
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 28.06.2019թ.-ից մինչև 01.11.2019թ.
 • Նախորդ պայմաններ (ուժի մեջ է 30.04.2019թ.-ից մինչև 28.06.2019թ.)
 • Տեղեկատվական ամփոփագիր կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող ՓՄՁ վարկերի համար
 • Ամերիաբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ
 • Ամերիաբանկի հետ համագործակցող գույք գնահատող ընկերությունների ցանկ

 • Վարկերը կարող են տրամադրվել փոփոխվող/լողացող տոկոսադրույքներով, որոնց դեպքում կնքվում են լրացուցիչ համաձայնագրեր տոկոսի փոփոխուն բաղադրիչի վերաբերյալ:

  Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ ՀՀ դրամով կամ այլ արժույթով: Վարկը կարող եք ստանալ միանվագ կամ փուլերով:

   

  Վարկի համար որպես գրավ կարող են ընդունվել.

  • դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ
  • հիմնական միջոցներ (անշարժ, շարժական), երաշխիքներ և երաշխավորություններ
  • դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

  Գրավի գնահատում. 

  Հիմնական միջոցները գնահատվում են Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից՝ համաձայն վերջիններիս կողմից սահմանված սակագների: Գնահատման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 - 30.000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով: 

   

  Գրավի ձևակերպում.

  • Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից:
  • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ` տրանսպորտային միջոցի դեպքում,,
  • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-20.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,
  • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
  • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 26.000 ՀՀ դրամ
  • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ: 

   

  Գրավի ապահովագրություն.

  Տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի/մնացորդի չափով: Գրավը պետք է պահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից: Ապահովագրվում են անշարժ գույքը, բացառությամբ հողի, շարժական գույքը, ապրանքանյութական պաշարները` պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն (ըստ անհրաժեշտության): Ապահովագրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից:


  Վարկ վերցնելիս եղե՛ք տեղեկացված

  Обновлено 10.11.2021, 11:21