Unistream
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Unistream համակարգով փոխանցված գումարը կարող ես ստանալ փոխանցման օրվանից սկսած 180 օրացույցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում համապատասխան սպասարկման կետ գումարի ստացման համար չդիմելու և գումարը չստանալու դեպքում այդ ժամկետից հետո փոխանցված գումարը կարող է ստանալ միայն տվյալ գումարը փոխանցողը 3 տարվա ընթացքում: Նշված 3 տարի ժամկետի ավարտից հետո գումարը ստացման ենթակա չէ: Unistream համակարգով փոխանցման չեղարկելու կամ ետ կանչելու դեպքում փոխանցման դիմաց վճարված միջնորդավճարը ետ չի վերադարձվում:

 

Unistream համակարգով փոխանցումը հնարավոր է ստանալ այն կատարելուց առավելագույնը 10 րոպե անց: Փոխանցման միջնորդավճարի չափը կախված է փոխանցվող գումարի չափից և փոխանցման ուղղությունից /երկրից/:

 

Արագ դրամական փոխանցումների կատարում և ստացում ՌԴ ռուբլիով,  ԱՄՆ դոլարով , Եվրոյով և ՀՀ դրամով`

  • Շուրջ 100 երկիր (այդ թվում՝ Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ և այլ)
  • 300,000+ սպասարկման կետ
  • Մեկ փոխացնումն առավելագույնը մինչև 900,000 ՌԴ ռուբլի և համարժեք ԱՄՆ դոլար և/կամ եվրո և/կամ ՀՀ դրամ։ Ընդ որում, օտարերկրյա պետություններում գումարը ստանալու դեպքում, տվյալ պետության օրենսդրությամբ և/կամ բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներից ելնելով որոշ դեպքերում հնարավոր են սահմանափակումներ` պայմանավորված ինչպես գումարի մեծությամբ, այնպես էլ ստացվող գումարի արժույթով: 
  • Յունիստրիմ համակարգով դրամական միջոցների ստացման դեպքում  Բանկը կարող է կիրառել կանխիկ արտարժույթի տրամադրման որոշակի սահմանափակումներ:
  • Բանկի հայեցողությամբ Հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդներին փոխանցված արտարժույթի դիմաց կանխիկ գումարը կարող է տրամադրվել միայն ՀՀ դրամով:
  • Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների պարագայում գանձվում է միջնորդավճար՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ստանդարտ սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար» կանոնների համաձայն:

Ո՞վ կարող է դրամական փոխանցում ստանալ: Արդյոք կիրառելի՞ են տարիքային սահմանափակումներ:

Մինչև տասնչորս տարեկան երեխաների անունով ուղարկված գումարները վճարվում են բացառապես նրանց օրինական ներկայացուցիչներին /ծնողներին, խնամակալներին, հոգաբարձության մարմնի համապատասխան լիազորված անձին/: Այս դեպքում  վճարումները կատարվում են բացառապես փաստացի ստացողների անձնագրերի և լիազորություները հավաստող փաստաթղթերի հիման վրա:

 

Տասնչորս տարին լրացած մինչև տասնութ տարեկան անչափասներին գումարները տրամադրվում են բացառապես անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում:

Ի՞նչ արժույթով է գանձվում միջնորդավճարը:

Միջնորդավճարը գանձվում է ՀՀ դրամով՝ փոխանցման պահին գործող ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով: Unistream համակարգով փոխանցման միջնորդավճարը կախված է փոխանցվող գումարի չափից և ուղղությունից: Անհասցե փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար արագ դրամական փոխանցման համակարգերի համար սահմանված սակագներով:

Կարելի՞ է արդյոք գումարը հետ պահանջել փոխանցումը կատարելուց հետո:

Եթե գումարը փոխանցելուց հետո անհրաժեշտություն է առաջանում գումարը հետ պահանջել, ապա կատարվում է հարցում՝ պարզելու համար արդյոք հասցեատերը գումարն արդեն ստացել է, թե ոչ: Եթե հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը դեռ չի ստացել այն, ապա դու պետք է լրացնես դիմում`  գումարը հետ ստանալու համար: Գումարը վերադարձվում է միայն փոխանցված գումարի չափով՝ առանց միջնորդավճարի: Միջնորդավճարը կարող է վերադարձվել միայն այն դեպքում, երբ դա նախատեսված է համապատասխան արագ դրամական փոխանցումների համակարգի կանոններով: Փոխանցված գումարը քեզ վերադարձվում է միայն միջնորդ բանկի կողմից Ամերիաբանկին տրամադրելուց հետո:

Ի՞նչ անել, եթե փոխանցելուց հետո պարզվում է, որ փոխանցված տվյալներում սխալ կա:

Եթե գումարը փոխանցելուց հետո պարզ է դառնում, որ փոխանցված տվյալներում առկա է սխալ, և հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը գումարը դեռ չի ստացել, ապա կարող ես լրացնել դիմում 1, որտեղ նշվում է ուղղման ենթակա տվյալը: Ուղղումը կատարվում է յուրաքանչյուր համակարգի համար սահմանված կարգով: Քո դիմումի համաձայն`  արագ դրամական փոխանցումներում ցանկացած բնույթի փոփոխություններն իրականացվում են ուղղման վերաբերյալ դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 (մեկ) բանկային օրում, եթե գումարը դեռ վճարված չէ ստացող կողմին, ինչպես նաև եթե այլ բան նախատեսված չէ արագ դրամական փոխանցման տվյալ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով:


1 Դիմումի ձևը կարող ես տպել համապատասխան արագ դրամական փոխանցման համակարգի ծրագրից՝ ներառելով քո կողմից ներկայացված փոփոխված տվյալները:

Ի՞նչ է լինում գումարի հետ, եթե հասցեատերն այն անմիջապես չի ստացել:

Unistream համակարգով փոխանցված գումարը ստացող կողմը կարող է ստանալ փոխանցման օրվանից սկսած 180 օրացույցային օրվա ընթացքում: Եթե ստացող կողմը նշված ժամկետում չի դիմում համապատասխան սպասարկման կետ գումարի ստացման համար և գումարը չի ստանում, ապա այդ ժամկետից հետո փոխանցված գումարը կարող է ստանալ միայն տվյալ գումարը փոխանցողը 3 տարվա ընթացքում: Նշված 3 տարի ժամկետի ավարտից հետո գումարը ստացման ենթակա չէ: Unistream համակարգով փոխանցման չեղարկման/ետ կանչման դեպքում փոխանցման դիմաց վճարված միջնորդավճարը ետ չի վերադարձվում:

«Unistream» համակարգով անհասցե փոխանցումների միջնորդավճարներն են.

Երկիր

Ուղարկվող գումարի արժույթ

Գումարի ստացման արժույթ[1]

Գումար սկսած

Գումար մինչև

Միջնորդավճար (% փոխանցվող գումարից)

Ֆիքսված միջնորդավճար՝  ըստ փոխանցման արժույթի

Նվազագույն միջնորդավճար

ԱՄՆ

USD

USD

20

20000

3

 -

 -

Հայաստան

EUR

EUR

 -

15000

0.6

 -

 -

Հայաստան

USD

USD

 -

20000

0.6

 -

 -

Հայաստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0.6

 -

 -

Հայաստան

AMD

AMD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0.6

 -

 -

Բելառուս

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Բելառուս

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Բելառուս

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Բելառուս

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Բելառուս

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Բուլղարիա

USD

USD

100

400

 -

8

 -

Բուլղարիա

USD

USD

400

500

 -

10

 -

Բուլղարիա

USD

USD

500

750

 -

15

 -

Բուլղարիա

USD

 USD

 -

100

 -

5

 -

Բուլղարիա

USD

USD

1500

2000

 -

40

 -

Բուլղարիա

USD

USD

750

1000

 -

20

 -

Բուլղարիա

USD

USD

1000

1500

 -

30

 -

Բուլղարիա

USD

USD

6000

7000

 -

140

 -

Բուլղարիա

USD

USD

3000

4000

 -

80

 -

Բուլղարիա

USD

USD

4000

6000

 -

120

 -

Բուլղարիա

USD

USD

2000

3000

 -

60

 -

Բուլղարիա

USD

USD

8000

20000

2.5

 -

 -

Բուլղարիա

USD

USD

7000

8000

 -

160

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

3000

4000

 -

80

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

400

500

 -

10

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

750

1000

 -

20

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

500

750

 -

15

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

2000

3000

 -

60

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

1500

2000

 -

40

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

1000

1500

 -

30

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

100

400

 -

8

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

 -

100

 -

5

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

6000

7000

 -

140

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

7000

8000

 -

160

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

8000

15000

2.5

 -

 -

Բուլղարիա

EUR

EUR

4000

6000

 -

120

 -

Մեծ Բրիտանիա

USD

USD

 -

20000

0

 -

 -

Մեծ Բրիտանիա

EUR

EUR

 -

15000

0

 -

 -

Վիետնամ

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

 -

Վիետնամ

USD

USD

 -

20000

1

 -

 -

Վիետնամ

EUR

EUR

 -

15000

1

 -

 -

Գերմանիա

USD

EUR

 -

279.99

 -

6

 -

Գերմանիա

USD

EUR

279.99

20000

0

 -

 -

Գերմանիա

RUB

EUR

 -

17499.99

 -

350

 -

Գերմանիա

RUB

EUR

17499.99

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Գերմանիա

EUR

EUR

 

249.99

 -

5

 -

Գերմանիա

EUR

EUR

249.99

15000

2

 -

 -

Գերմանիա

AMD

EUR

 -

134999.99

0

2600

 -

Գերմանիա

AMD

EUR

134999.99

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Հունաստան

USD

EUR

 -

20000

0

 -

 -

Հունաստան

RUB

EUR

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Հունաստան

EUR

EUR

 -

15000

0.6

 -

 -

Վրաստան

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Վրաստան

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Վրաստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Վրաստան

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Վրաստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Իսրայել

EUR

EUR

 -

3000

1.5

 -

 -

Իսրայել

EUR

EUR

3000

10000

 

35

 -

Իսրայել

USD

USD

 -

3000

1.5

 -

 -

Իսրայել

USD

USD

3000

10000

 -

35

 -

Հնդկաստան

EUR

EUR

 -

700

 -

7

 -

Հնդկաստան

EUR

EUR

700

15000

1

 -

 -

Հնդկաստան

USD

USD

 -

700

 -

7

 -

Հնդկաստան

USD

USD

700

20000

1

 -

 -

Հնդկաստան

RUB

USD

2000

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

 -

Հնդկաստան

RUB

USD

 -

2000

 -

200

 -

Իսպանիա

USD

EUR

 -

20000

1

 -

5

Իսպանիա

USD

USD

 -

20000

2.3

 -

 -

Իսպանիա

EUR

EUR

 -

15000

2

 -

5

Իսպանիա

EUR

EUR

 -

15000

2.3

 -

 -

Իսպանիա

RUB

EUR

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

70

Իտալիա

EUR

 EUR

 -

15000

2.5

 -

5

Իտալիա

RUB

EUR

 -

12999.99

 -

200

 -

Իտալիա

RUB

EUR

12999.99

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Իտալիա

USD

EUR

199.99

20000

0

 -

 -

Իտալիա

USD

EUR

 -

199.99

 -

3

 -

Իտալիա

AMD

EUR

 -

100000

 -

1500

 -

Իտալիա

AMD

EUR

100000

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ղազախստան

EUR

 EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Ղազախստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ղազախստան

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Ղազախստան

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Ղազախստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Ղրղզստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ղրղզստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Ղրղզստան

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Ղրղզստան

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Ղրղզստան

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Լատվիա

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Լատվիա

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Լատվիա

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Լիտվա

EUR

EUR

 -

10000

1.5

 -

 -

Լիտվա

USD

USD

 -

10000

1.5

 -

 -

Լիտվա

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Մոլդովա

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Մոլդովա

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Մոլդովա

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Մոլդովա

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Մոլդովա

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Մոնղոլիա

RUB

RUB

3000

առավելագույն սահմանաչափ

1.3

 -

 -

Մոնղոլիա

RUB

RUB

 -

3000

1.5

 -

 -

ԱՄԷ

USD

USD

 -

20000

2.3

 -

 -

ԱՄԷ

EUR

EUR

 

15000

2.3

 -

 -

Լեհաստան

EUR

EUR

 -

15000

2.3

 -

10

Լեհաստան

USD

USD

 -

20000

2.3

 -

12

Ռուսաստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ռուսաստան

USD

USD

 -

20000

1

 -

 -

Ռուսաստան

EUR

EUR

 -

15000

1

 -

 -

Ռուսաստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

 -

Ռուսաստան

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Ռումինիա

RUB

EUR

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ռումինիա

EUR

 EUR

 -

15000

2

 -

 -

Ռումինիա

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ռումինիա

EUR

USD

 -

15000

0

 -

 -

Ռումինիա

USD

EUR

 -

20000

0

 -

 -

Ռումինիա

USD

 

 -

20000

2

 -

 -

Սերբիա

RUB

EUR

 -

առավելագույն սահմանաչափ

 -

 -

300

Սերբիա

EUR

 EUR

 -

15000

2

 -

5

Սերբիա

AMD

EUR

 -

առավելագույն սահմանաչափ

 -

 -

2500

Սերբիա

USD

EUR

 -

20000

 -

 -

5

Տաջիկստան

EUR

EUR

 

15000

1.5

 -

 -

Տաջիկստան

RUB

RUB

 -

առավելագույն սահմանաչափ

1.5

 -

 -

Տաջիկստան

USD

USD

100

400

 -

8

 -

Տաջիկստան

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Տաջիկստան

USD

RUB

 -

20000

0

 -

 -

Տաջիկստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ուզբեկստան

RUB

USD

 -

առավելագույն սահմանաչափ

0

 -

 -

Ուզբեկստան

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Ուզբեկստան

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Ֆիլիպիններ

USD

USD

700

20000

1

 -

 -

Ֆիլիպիններ

USD

USD

 -

700

 -

7

 -

Ֆիլիպիններ

EUR

EUR

-

700

 

7

 -

Ֆիլիպիններ

EUR

EUR

700

15000

1

 -

 -

Ֆիլիպիններ

RUB

USD

2000

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

 -

Ֆիլիպիններ

RUB

USD

 -

2000

 -

200

 -

Ֆրանսիա

EUR

EUR

 -

15000

2

 -

 -

-Չեխիա

USD

USD

 -

20000

1.5

 -

 -

Չեխիա

EUR

EUR

 -

15000

1.5

 -

 -

Շրի-Լանկա

RUB

USD

 -

2000

 -

200

 -

Շրի-Լանկա

RUB

USD

2000

առավելագույն սահմանաչափ

1

 -

 -

Շրի-Լանկա

EUR

EUR

700

15000

1

 - 

 -

Շրի-Լանկա

EUR

EUR

 -

700

 -

7

 -

Շրի-Լանկա

USD

USD

700

20000

1

 -

 -

Շրի-Լանկա

USD

USD

 -

700

 -

7

 -

 

Հասցեով փոխանցումների միջնորդավճարներին, երկրների և սպասարկման կետերի ցանկին, Unistream համակարգի կողմից սահմանված սահմանափակումներին, ինչպես նաև համակարգի վերաբերյալ այլ մանրամասն տեղեկություններին կարելի է ծանոթանալ www.unistream.ru կայքում:

Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):


Արագ դրամական փոխանցման համակարգերով փոխանցումները և վճարումները իրականացվում են Ամերիաբանկի բոլոր մասնաճյուղերում՝ գործառնական ժամերի ընթացքում: Ի դեպ, մեր որոշ մասնաճյուղեր աշխատում են նաև երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև շաբաթ և կիրակի օրերին: 


ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):

Հաշվով հնարավոր գործառնություններ և դրամց սակագները և պայմանները

Գործարքի իրականացման ընթացքում հաճախորդին տրամադրվում է մատուցված ծառայության վերաբերյալ անդորրագիր: Անդորրագրի կրկնօրինակի տրամադրումը կատարվում է համաձայն ստորև ներկայացված սակագների. 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Տեղեկանքների տրամադրում 

3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ


Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից Բանկ ներկայացրած գրավոր կամ բանավոր Բողոքի կամ գրավոր Բողոք-պահանջի պատասխանը հաճախորդին պետք է տրամադրվի ոչ ուշ, քան բողոքը/ բողոք պահանջը ստանալուց 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բողոքի/Բողոք պահանջի պարագայում, ելնելով խնդրի էությունից կարող են լինել վերջնական պատասխանի տրամադրման ժամկետային շեղումներ, որոնց մասին Բանկը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հաճախորդին պատասխանի վերոնշյալ ժամկետի լրանալու օրվանից ոչ ուշ: Հաճախորդի/ Բողոքարկողի կարծիքը ներկայացվում է Բանկի կողմից սահմանված «Հաճախորդի Բողոքի/բողոք-պահանջի, վճարային քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման, կարծիքի, առաջարկության ներկայացման ձևին» համապատասխան կամ Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից նախօրոք կազմած գրության ձևով:

1 SMS ծառայությունը նախապես ակտիվացնելու դեպքում:
2 Հաշվառման պահին Բանկում գործող տվյալ արտարժույթի առքի փոխարժեքով:
Թարմացված է 22.06.2022, 19:39