Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Հաշիվների բացում և սպասարկում


Ինչպե՞ս բացել Սմարթ հաշիվ` առանց բանկ գալու.

 

 

 

 

1. Ամերիաբանկում գործում են բանկային հաշիվների հետևյալ տեսակները.

 

 

 • Անհատական հաշիվ` այնպիսի հաշվի տեսակ է, որը կարող է կառավարվել բացառապես տվյալ հաշվետիրոջ կողմից, եթե նախատեսված չէ հաշիվների լիազորագրային կառավարում:
 • Համատեղ հաշիվ` ֆիզիկական անձ հաճախորդների անունով գործող հաշվի տեսակ է, որով գործարքներ կարող են կատարվել կամ բոլոր հաստատված ստորագրությունների համատեղ առկայության դեպքում կամ որևէ մեկի (երկուսի) առկայության դեպքում: Նշված հաշիվներով գործարքներ կատարելու իրավունքն ամրագրվում է հաճախորդների հետ կնքված հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանագրում և ստորագրությունների նմուշի քարտով: Համատեղ հաշիվների բացման դեպքում «Հաշվի /հաշիվների/ բացման և վարման մասին» պայմանագիրը ստորագրվում է հաշիվը բացող անձանց կողմից:
 • Երրորդ անձի անունով բացված հաշիվ` հաշվի տեսակ է, որը գործում է երրորդ անձանց անունով ներդրված ժամկետային ավանդների սպասարկման նպատակով:
 • Նպատակային հաշիվ` ՀՀ օրենսդրությամբ և բանկի ներքին ակտերով սամանված կարգով բացվող հատուկ հաշվի տեսակ է, օրինակ` մինչև 14 տարեկան երեխայի անունով բացված հաշիվը, անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքի գծով կողմերի միջև ապահով հաշվարկներ իրականացնելու համար հաշիվը (էսքրոու հաշիվը), այլ հաշիվներ:

 

 

2. Ընթացիկ հաշիվները բացվում են հետևյալ արժույթներով.

 

 • ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրալիական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի), ինչպես նաև Բանկի կողմից գնանշվող այլ արժույթով:

 

3. Ընթացիկ հաշվի համար նվազագույն մնացորդ չի սահմանմվում:

 
 

 

Հաշվի բացման և փակման ընթացակարգերը
 

1. Բանկը Հաճախորդի համար բացում է սահմանափակ հասանելիությամբ կամ լիարժեք ընթացիկ հաշիվ` Հաճախորդի  կողմից ստացված հաշվի բացման հայտի (հայտ-պայմանագրի) հիման վրա 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  1.1. Հաճախորդի համար լիարժեք ընթացիկ հաշիվ բացվելու դեպքում հաճախորդին թույլատրվում է տվյալ հաշվով կատարել հետևյալ գործառնությունները

    1.1.1. Փոխանցումներ,

    1.1.2. Ելքագրում,

    1.1.3. Մուտքագրում,

    1.1.4. Արտարժույթի փոխանակում:

  1.2. Բանկը հաճախորդի համար բացում է սահմանափակ հասանելիությամբ ընթացիկ հաշիվ քանի դեռ հաճախորդը չի անցել ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան ամբողջական նույնականացում։ Ընդ որում, հաճախորդի համար սահմանափակ հասանելիությամբ ընթացիկ հաշիվ բացվելու դեպքում հաճախորդին թույլատրվում է տվյալ հաշվով կատարել հետևյալ սահմանափակ գործառնությունների տեսակները և օգտվել հետևյալ սահմանափակ ծառայություններից`

    1.2.1. Փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև,

    1.2.2. Ներբանկային փոխանցումներ, 

    1.2.3. Արտարժույթի փոխանակում, 

    1.2.4. Կոմունալ վճարումներ,

    1.2.5. Պետբյուջե փոխանցումներ,

    1.2.6. ՃՈ տուգանքների վճարում,

    1.2.7. Ինտերնետ Բանկ համակարգում հասանելի հայտեր:

 

2. Ընթացիկ հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրալիական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի), ինչպես նաև Բանկի կողմից գնանշվող այլ արժույթով): Ընթացիկ հաշիվներով գործառնությունները կատարվում են ընթացիկ հաշվի արժույթով` բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների: Արտարժույթի փոխանակումը կատարվում է այդ պահին Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով: 

    

3. Հաճախորդի հաշիվը փակվում է Հաճախորդի նախաձեռնությամբ  հաշվի փակման հայտը գրավոր թղթային կամ  վերջինիս կողմից Բանկի հետ որպես հաղորդակցման եղանակ նախընտրած հեռահար կապի միջոցով  ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա: Հաշիվը փակվում է,

  3.1. եթե առկա չէ հաշվի վրա դրական մնացորդ, Բանկի նկատմամբ պարտավորություն և/կամ հաշվի վրա արգելանք, իսկ դրական մնացորդի առկայության դեպքում գումարը կանխիկացվում է կամ փոխանցվում է Բանկի այլ հաշվեհամարին կամ այլ բանկի հաշվեհամարին, որից հետո զրոյական մնացորդով հաշիվը փակվում է  հաշվի փակման դիմումը ներկայացնելուց հետո  1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  3.2. Բանկի նախաձեռնությամբ` հաշիվների և հաճախորդների բազայի մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա:

  3.3. Բանկի նախաձեռնությամբ` նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության  և զրոյական մնացորդի առկայության դեպքերում:

 

Սակագին

Ստանդարտ

   1. Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով

 

   1.1  Փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով և մեկ արտարժույթով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ)`, մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ` առանց տարեկան սպասարկման վճարի [1]

3,000 ՀՀ  դրամ

   1.2 Հեռահար եղանակով «Սմարթ» հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ), մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ)

անվճար

   2. Հաշվի բացման միջնորդավճար [2]

 

       2.1    ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

                2.1.1     ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

անվճար

                2.1.2    ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար [3]

5,000 ՀՀ դրամ

       2.2   Արտարժույթով հաշիվներ

 

                2.2.1    Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում  

1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

             2.2.2    Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

500 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

       2.2.3    Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

անվճար

   3. Հաշվի փակում

անվճար

   4. Հաշվի նվազագույն մնացորդ [4]

չի սահմանվում

   5. Հաշվի վարում [5]

 

     5.1 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

անվճար

   5.2 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

 

[1] Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար: Փաթեթի մեկ կամ մի քանի ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում փաթեթի արժեքը չի փոխվում:  Փաթեթից դուրս ծառայությունների համար գործում են տվյալ ծառայության համար սահմանված միջնորդավճարները: 
Փաթեթը տարածվում է գործող հաճախորդների վրա այն դեպքում, երբ հաճախորդը չունի փաթեթում ներառված որևէ ծառայություն:
[2] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս  ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: 
[3] Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:
[4] Հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 0%:
[5] Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 
Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:
Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն  հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

 

 

Հաշվով հնարավոր գործառնություններ և դրամց սակագները և պայմանները

 

   6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

       6.1    ՀՀ դրամ

 

                6.1.1     Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

                6.1.2     Այլ հաճախորդների հաշվին

 

                    6.1.2.1      Մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ [6]

500 ՀՀ դրամ

                    6.1.2.2    50,000 ՀՀ դրամից ավելի

անվճար

       6.2    ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

       6.3    ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ [7]

համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

   7. Կանխիկի տրամադրում

 

       7.1    Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

       7.2    Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

 

                7.2.1     ՀՀ դրամ

 

                     7.2.1.1    Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`500 ՀՀ դրամ

                     7.2.1.2    Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`200 ՀՀ դրամ

                7.2.2     ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

                7.2.3     Այլ արտարժույթ

0.5%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

   8. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ [8]

 

       8.1    Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով` հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու, գործարքներ կատարելու իրավունքով.

 

                8.1.1     Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

միանվագ 3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող մեկ սարք

                8.1.2     Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ

միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ

                8.1.3     Ծածկագիր գեներացնող սարքի/Ամերիա Թոքենի, տրամադրում (կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

       8.2    Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

   9. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

 

       9.1    Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

       9.2    1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ, յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

       9.3    Ցանկացած վաղեմության քաղվածքի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեին առանց դրոշմակնիքի

անվճար

       9.4    Տեղեկանքների տրամադրում

 

                9.4.1     3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

                9.4.2     Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

                9.4.3     Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում [9]

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

       9.5    Քաղվածքի առաքում

 

                9.5.1     Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

                9.5.2     Փոստով` ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ  դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

                9.5.3     Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս [10]

համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

   10. Փոխանցումներ [11] ՀՀ դրամով

 

       10.1    Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

       10.2    Այլ փոխանցումներ

 

               10.2.1    Ներբանկային

անվճար

               10.2.2    ՀՀ բանկեր

 

                    10.2.2.1     Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար [12]

անվճար

                     10.2.2.2     Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

                    10.2.2.3     Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ

   11. Փոխանցումներ արտարժույթով

 

       11.1    Ներբանկային

անվճար

       11.2    ՌԴ ռուբլով

 

                11.2.1     Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

3,000 ՀՀ դրամ

                11.2.2     Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

0.1 %,նվազագույնը`3,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`30,000 ՀՀ դրամ

       11.3    ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

                11.3.1     Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`12,000 ՀՀ դրամ

                11.3.2     Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

 

                     11.3.2.1    Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 7,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

                     11.3.2.2    Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 6,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

       11.4    Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

1.6.2 կետով սահմանված միջնորդավճար + 10,000 ՀՀ դրամ

       11.5    Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթներով

 

                11.5.1     Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը`12,000 ՀՀ դրամ

                11.5.2     Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից

 

                     11.5.2.1    Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

                     11.5.2.2    Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

       11.6    Բանկում չգնանշվող արժույթներով գումարի փոխանցում [13]

0.2%, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

       11.7    ARCA, VISA, Mastercard համակարգերի քարտից Ամերիաբանկի հաճախորդների հաշիվներին գումարի փոխանցում [14]

2%

 
[6] Բացառությամբ ստորև նշված  դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.
 • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 • ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

[7] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար` ավանդի փաստացի մարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

[8] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[9] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:

[10] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

[11] Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև սահմանված ժամանակացույցի` հաճախորդի հաշվին փոխանցման ենթակա գումարի փաստացի առկայության պարագայում.

 

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ/ Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ (բացառությամբ ներբանկային փոխանցումների)

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

 Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

[12] Ժամը 13:00-ից մինչ 15:00-ը թղթային եղանակով ներկայացված 50 մլն դրամը չգերազանցող վճարման հանձնարարականների (14:00-ից մինչև 15:15-ը էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականների դեպքում) հիման վրա նույն բանկային օրը փոխանցում կատարելու համար գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար` յուրաքանչյուր վճարման հանձարականի համար:

[13] Փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, իսկ ստացողի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արտարժույթով: 

[14] Միևնույն հաշվի վրա կարող է կատարվել օրական առավելագույնը 3 գործարք: Մեկ գործարքի առավելագույն գումարը սահմանվում է  ըստ հետևյալի. 

 

Արժույթ

Գումար

ՀՀ Դրամ

500,000

ԱՄՆ դոլար

1,000

Եվրո

1,000

Ռուբլի

50,000


4. Ընթացիկ  հաշիվների մնացորդների նկատմամբ Բանկը տոկոսներ չի վճարում:

 

5. Բանկն ընդունում է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից սահմանված գործառնական ժամերի ընթացքում:

 

6. Հաճախորդի, այդ թվում` հեռահար կապի միջոցներով ստացված հայտերով` արտարժույթի  ործառնությունները, անկախ հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի կողմից  տվյալ պահին սահմանված փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

 • Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է.
 • ներբանկային փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման գործառնական օրվա ընթացքում, եթե հանձնարարականում կատարման այլ օր նշված չէ,
 • Բանկից դուրս փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման   աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այն ստացվել է. 
 • ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 13:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով` մինչև ժամը 14:00,
 • ԱՄՆ դոլարով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 16:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով` մինչև ժամը 17:00,
 • այլ արտարժույթով կամ ոսկով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 15:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով` մինչև 16:00: 
 • Նշված ժամերից հետո ներկայացված` վճարման հանձնարարականով Բանկից դուրս փոխանցումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ հանձնարարականի մշակման և Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրման կարգը սահմանվում են Բանկի ներքին իրավական ակտերով: 

 

7. Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները` թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

 

8. Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է կանխիկ միջոցներ` հետևյալ ժամկետներում և սահմանաչափերով.

 

Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում

առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես

ներկայացված հայտի հիման վրա

Պահանջվող կանխիկ գումար

(տրամադրվում է հայտը ներկայացնելու  գործառնական օրվա ընթացքում)

Պահանջվող կանխիկ գումար

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ 13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կամար մասնաճյուղ/

Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ,

100,000 ԱՄՆ դոլար,

30,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,

100,000 ԱՄՆ դոլարից, 30,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 1 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 2 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ,

25,000 ԱՄՆ դոլար,

15,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,

25,000 ԱՄՆ դոլարից,  15,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 1 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 2 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ,

20,000 ԱՄՆ դոլար,

10,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,

20,000 ԱՄՆ դոլարից,  10,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 5 գործառնական օրվա ընթացքում

 

9. Ընթացիկ  հաշիվների մնացորդների նկատմամբ Բանկը տոկոսներ չի վճարում, բացառությամբ խնայողական հաշվի:

 

 

 

Հայտարարություններ

 

1. Ընթացիկ հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ`

 • Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ,
 • Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ:

 

2. Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվներին առկա միջոցները տնօրինելու Հաճախորդի իրավունքը չի կարող սահմանափակվել, բացառությամբ  դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ սահմանափակում կիրառվելու (արգելադրվելու), հաշվով գործառնությունները դադարեցվելու դեպքում, ինչպես նաև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

 

3. Առանց հաճախորդի կարգադրության` հաշվում եղած դրամական միջոցները թույլատրվում է բռնագանձել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված գրության/հայտի հիման վրա, ինչպես նաև հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում: 

 

4. Ընթացիկ բանկային հաշվի հատուցման երաշխավորող է հանդիսանում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը` «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

 

5. Բանկային հաշվում  առկա դրամական միջոցների  երաշխավորման չափերը հետևյալն են [15].

 • միայն ՀՀ դրամով բանակային հաշվի  առկայության դեպքում  երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ,
 • միայն արտարժութային բանկային հաշվի առկայության դեպքում երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 5 մլն ՀՀ դրամ,
 • եթե հաշվետերը ունի դրամային և արտարժութային խնայողական հաշիվներ, և դրամային խնայողական հաշվի  գումարը 5 մլն ՀՀ դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային խնայողական հաշվում առկա գումարը՝ մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով,

եթե հաճախորդը ունի դրամային և արժութային բանկային հաշիվներ, և դրամային բանկային հաշվի  գումարը պակաս է 5 մլն ՀՀ դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային հաշվում առկա գումարը ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային հաշվում առկա գումարը` 5 մլն դրամի և  դրամային բանկային հաշվի մասով հատուցված/հատռուցվելիք  գումարի  տարբերության չափով:

Ընդ որում  Բանկում առկա բոլոր 

 • դրամային բանկային հաշիվները համարվում են մեկ  դրամային բանկային հաշիվ,
 • արտարժութային  բանկային հաշիվները համարվում են մեկ արտարժութային բանկային հաշիվ:

 

6. Բանկի և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

 

[15] Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն  հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

 

 

Սակագներ

 

   Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով 

      Փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով և մեկ արտարժույթով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ)`, մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ` առանց տարեկան սպասարկման վճարի [14]

3,000 ՀՀ դրամ

      Հեռահար եղանակով «Սմարթ» հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով հաշիվ, Ինտերնետ-Բանկ/Մոբայլ բանկ համակարգ (Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ), մեկ VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ)

անվճար

  Հաշվի բացման միջնորդավճար [15] 

      ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

                    ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

անվճար

                   ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար [16]

5,000 ՀՀ դրամ

      Արտարժույթով հաշիվներ

 

                   Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում  

1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

                   Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

500 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

                   Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

անվճար

  Հաշվի նվազագույն մնացորդ [17] 

չի կիրառվում

  Հաշվի վարում [18] 

      Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելուդեպքում

անվճար

      Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

  Կանխիկի տրամադրում 

      Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

      Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

 

           ՀՀ դրամ

 

                    Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`500 ՀՀ դրամ

                    Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`200 ՀՀ դրամ

           ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

           Այլ արտարժույթ

0.5%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

  Քաղվածքի տրամադրում [19] 

 

      Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

      1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ, յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

      Ցանկացած վաղեմության քաղվածքի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեին առանց դրոշմակնիքի

անվճար

 

[14] Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար: Փաթեթի մեկ կամ մի քանի ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում փաթեթի արժեքը չի փոխվում:  Փաթեթից դուրս ծառայությունների համար գործում են տվյալ ծառայության համար սահմանված միջնորդավճարները: 

Փաթեթը տարածվում է գործող հաճախորդների վրա այն դեպքում, երբ հաճախորդը չունի փաթեթում ներառված որևէ ծառայություն:

[15] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս  ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: 

[16] Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

[17] Հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 0%:

[18] Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: 

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում: 

[19] Հաշվից քաղվածքները Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: Քաղվածքները տրամադրվում են հետևյալ եղանակներով` առձեռն` բանկ այցելելով, փոստով, Էլ. փոստով, «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի միջոցով, «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով: 

 


Հիմնական պայմաններ

 

1. Բանկը Հաճախորդի համար բացում է սահմանափակ հասանելիությամբ կամ լիարժեք բանկային հաշիվ` Բանկի սահմանած ձևանմուշով Հաճախորդի Բանկ ներկայացրած հայտի (հայտ-պայմանագրի) հիման վրա:

 

2. Բանկը հաճախորդի համար բացում է սահմանափակ հասանելիությամբ բանկային հաշիվ քանի դեռ հաճախորդը չի անցել ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան ամբողջական նույնականացում։ Ընդ որում, հաճախորդի համար սահմանափակ հասանելիությամբ բանկային հաշիվ բացվելու դեպքում հաճախորդին թույլատրվում է տվյալ հաշվով կատարել հետևյալ սահմանափակ գործառնությունների տեսակները և օգտվել հետևյալ սահմանափակ ծառայություններից`

  2.1. Փոխանցումներ հաճախորդի հաշվիների միջև

  2.2. Ներբանկային փոխանցումներ 

  2.3. Արտարժույթի փոխանակում 

  2.4. Կոմունալ վճարումներ

  2.5. Պետբյուջե փոխանցումներ

  2.6. ՃՈ տուգանքների վճարում

  2.7. ԻԲ համակարգում հասանելի հայտեր

 

3. Ընթացիկ հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրալիական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի), ինչպես նաև Բանկի կողմից գնանշվող այլ արժույթով: Խնայողական հաշիվը բացվում է  ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով: 

 

4. Բանկում առկա բանկային հաշվի տեսակներն են`

  4.1. ընթացիկ հաշիվ 

  4.2. խնայողական հաշիվ

  4.3. քարտային հաշիվ 

  4.4. բրոքերային հաշիվ

  4.5. էսքրոու հաշիվ

  4.6. առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

 

5. Բանկային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ`

  5.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ

  5.2. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ

 

6. Հաճախորդի հաշիվը փակվում է.

  6.1. Հաճախորդի նախաձեռնությամբ (գրավոր կամ բանավոր հանձնարարականի հիման վրա), ընդ որում, հաշիվը փակվում է, եթե առկա չէ հաշվի վրա դրական մնացորդ, բանկի նկատմամբ պարտավորություն և/կամ հաշվի վրա արգելանք :Վերոնշյալ պայմանների բացակայության դեպքում հաշիվը փակվում է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  6.2. Բանկի նախաձեռնությամբ` հաշիվների և հաճախորդների բազայի մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա:

 

7. Բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ Բանկը տոկոսներ չի վճարում, բացառությամբ խնայողական հաշվի:

 

8. Բանկային հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները` թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

 

9. Բանկի կողմից Հաճախորդին ծառայություններ կարող են մատուցվել ինչպես Հաճախորդի և Բանկի առերես հաղորդակցմամբ, այնպես էլ հեռահար եղանակով:

 

10. Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով, բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ անձանցից գանձվող միջնորդավճարների, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում կարող են գանձվել նաև արտարժույթով: Արտարժույթով գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` հիմք ընդունելով գանձման պահի դրությամբ Բանկի սահմանած տվյալ արտարժույթի առքի փոխարժեքը: Վճարային քարտերի սպասարկման ընթացքում ՀՀ դրամով արտահայտված վճարների մուտքագրումները և գանձումները իրականացվում են ՀՀ ԿԲ կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

 

11. Բանկում հաճախորդի հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը գանձել Հաճախորդի արտարժույթային միջոցներից՝ փոխարկելով արտարժույթը ՀՀ դրամի՝ հիմք ընդունելով գանձման պահի դրությամբ Բանկի սահմանած տվյալ արտարժույթի առքի փոխարժեքը:

 

12. Բանկը տրամադրում է քաղվածք` ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով։ Քաղվածք կարող է չտրամադրվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում:

 

13. Հաճախորդները Բանկում կարող են բացել համատեղ հաշիվ, բացառությամբ քարտային հաշվի: Համատեղ հաշիվ բացվում է առավելագույնը թվով երկու Հաճախորդի համար:

 

 

 

Նախկին պայմաններ

 

 

 


Թարմացված է առ 01.06.2020 թ., 18:51

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.