Քարտի պատվիրման հայտ / Card order form
* Դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման / * Required fields are indicated
Հաշիվ ունե՞ք Ամերիաբանկում/
Do you have bank account with Ameriabank?
Գործատուի գործունեության ոլորտ/
Employer industry
Պատվիրվող քարտի տեսակ/
Card type
Քարտի ենթատեսակ /
Card subtype
Քարտի արժույթ /
Card currency
Սպասարկման վճարի վճարման պարբերականություն/
Service fee payment frequency
Հեռախոսահամար գաղտնաբառը ստանալու համար/
Phone number for receiving password
Ցանկանու՞մ եք օվերդրաֆտ կամ վարկային գիծ /
Do you want to apply for overdraft/credit line?
Քարտի տրամադրման գրասենյակ/
Card receipt branch

Ստացեք Ձեր տեղեկանքը բանկի տարածքում առանց հերթի` ներբեռնելով Earlyone հավելվածը և ամրագրելով Ձեր սպասարկման համար նախընտրելի օրն ու ժամը/ Skip the line with Earlyone: download the app, choose the day and time convenient for you, register in advance and get your statement without having to wait!

Հաճախորդի անձնական տվյալներ / Customer personal details
Ազգանուն, անուն, հայրանուն/
Surname, name, patronymic
Ծննդյան ամսաթիվ/
Date of birth
Բնակության երկիր/
Country of residence
Հեռախոս/
Telephone
Անձնական էլ. փոստ/
Personal e-mail
Անձը հաստատող փաստաթղթի համար/
Identification document number
Հանրային ծառայությունների համարանիշ/սոցիալական քարտ/
Social Card
Խնդրում ենք կցել անձը հաստատող փաստաթղթի,
ՀԾՀ/սոց. քարտի պատճենը/

Please attach identification document, PPSN/social card scan


Աշխատանքային (ֆինանսական) տվյալներ / Employment (Financial) detail
Գործատուի անվանում /
Employer name
Կազմակերպության գործունեության ոլորտի նկարագրություն/
Description of company nature of business
Պաշտոն /
Position
Աշխատում է սկսած /
With employer since
Ամսական եկամուտ (ՀՀ դրամ)/
Monthly income (in AMD)
Եկամտի աղբյուր/
Source of income
Խնդրում ենք նշել/
Please specify
Խնդրում ենք կցել եկամուտը հավաստող փաստաթղթի պատճենը/
Please attach the income document scan

Այլ մեկնաբանություններ/
Other comments
Անվտանգության կոդ/
Secure Code

Եթե դուք չեք հանդիսանում Բանկի հաճախորդ, խնդրում ենք առավելագույնը 7 օրվա ընթացքում այցելել Բանկ` քարտը ստանալու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստորագրելու նպատակով: Նշված ժամկետում չներկայանալու դեպքում քարտի տրամադրման գործընթացը կընդհատվի, և քարտի պատվիրման նոր դիմում տալու համար հարկավոր կլինի այցելել Բանկ: / If you are not an Ameriabank customer, please visit us within 7 days to get your card and sign the papers, otherwise the process will be cancelled and to re-submit the application you will have to visit the bank.