Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունն ու որոշումները

 

Շահութաբաժնային քաղաքականություն` հաստատված Տնօրենների Խորհրդի 26.08.2015թ. թիվ 09/23/15 որոշմամբ:

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 30.04.2018թ. թիվ # 02/18/02 որոշում

1.«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) 2017 թվականի Արտաքին աուդիտի ենթարկված հաշվետվությունների համաձայն հաստատել Բանկի զուտ շահույթը 7,649,987,000 /յոթ միլիարդ վեց հարյուր քառասունինը միլիոն ինը հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամի չափով, որից.

1.1.1,148,000,000 /մեկ միլիարդ մեկ հարյուր քառասունութ միլիոն/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես շահութաբաժին1,

1.2.385,000,000 /երեք հարյուր ութսունհինգ միլիոն/ ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի գլխավոր պահուստին:

2.Տարեկան շահութաբաժնի վճարման ամբողջ գործընթացի կատարումն ապահովել Բանկի Ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ` միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ մինչև 31.07.2018թ. ներառյալ, պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:

3.Տարեկան շահութաբաժինները վճարել Բանկի այն մասնակիցներին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի մասնակիցների ռեեստրում՝ տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ՝ ըստ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության համամասնության:

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:


12017 թվականի համար մեկ բաժնետոմսի մասով շահութաբաժին մեծությունը կազմում է 9,849 /ինը հազար ութ հարյուր քառասունինը/ ՀՀ դրամ, իսկ 2016 թվականի համար՝ 21,703 /քսանմեկ հազար յոթ հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ: 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 25.04.2017թ. որոշում թիվ # 01/17/02-1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  (այսուհետ՝ Բանկ)   2016 թվականի Արտաքին աուդիտի ենթարկված աշվետվությունների համաձայն հաստատել Բանկի զուտ շահույթը  6,206,686,000 /վեց միլիարդ երկու հարյուր վեց միլիոն վեց հարյուր ութսունվեց հազար/ ՀՀ դրամի չափով, որից բաշխել 2,176,201,000 /երկու միլիարդ մեկ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով  շահութաբաժին, եթե ապահովվել է դրա վճարման նախապայմանները:

Բանկի զուտ շահույթից 175,000,000 /մեկ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն/ ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի գլխավոր պահուստին:

Տարեկան շահութաբաժին վճարելու դեպքում ամբողջ գործընթացի կատարումն ապահովել Բանկի Ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ` միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ, պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:

Տարեկան շահութաբաժին վճարելու դեպքում` վճարել Բանկի այն մասնակիցներին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի մասնակիցների ռեեստրում՝ տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ՝ ըստ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության համամասնության:


[1] 2016 թվականի համար մեկ բաժնետոմսի մասով շահութաբաժնի մեծությունը կազմում է 21,703 /քսանմեկ հազար յոթ հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ, իսկ 2015 թվականի համար՝ 16,807 /տասնվեց հազար ութ հարյուր յոթ/ ՀՀ դրամ:  

   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 25.04.2016թ. որոշում թիվ # 01/16/02

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 2015 թվականի Արտաքին աուդիտի ենթարկված հաշվետվությունների համաձայն, 4,815,102,000 /չորս միլիարդ ութ հարյուր տասնհինգ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից 1,685,285,700 /մեկ միլիարդ վեց հարյուր ութսունհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունհինգ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես շահութաբաժին:

Շահութաբաժնի վճարում/ներ/ը կատարել մինչև 31.12.2016թ. ներառյալ, Բանկի ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ` միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ, պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը: 


Շահութաբաժիններն ամբողջությամբ բաշխել Բանկի բաժնետերերին` ըստ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում նրանց ունեցած մասնակցության համամասնությունների:

Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 30.04.2015թ. որոշում թիվ # 01/15/02

2014 թվականի ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համաձայն 7,035,307,000 /յոթ միլիարդ երեսունհինգ միլիոն երեք հարյուր յոթ հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից 2.100.000.000 /երկու միլիարդ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես շահութաբաժին:
Շահութաբաժինները բաշխել միանվագ կամ մաս-մաս սույն որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 31.12.2015թ. ներառյալ` պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Ամերիաբանկ ՓԲԸ կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտման: Վճարում/ներ/ն իրականացնել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ֆինանսական տնօրեն-Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենի տեղակալի հսկողությամբ: 

Շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել համապատասխան գումարը բաժնետիրոջ բանկային հաշվին փոխանցելու կարգով: 


Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

Թարմացված է առ 07.05.2018 թ., 11:02

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2018. All rights reserved.