Իրավական ակտեր

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք /ընդունված 05.05.1998/
 • ՀՀ oրենքը բանկերի եվ բանկային գործունեության մաuին /ընդունված 30.06.1996, հօ-68/
 • ՀՀ oրենքը բանկային գաղտնիքի մաuին /ընդունված 07.10.1996, հօ-80/
 • ՀՀ oրենքը բանկային ավանդների ներգրավման մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-124-ն
 • ՀՀ օրենքը ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին /ընդունված 24.11.2004, հo-142-ն /
 • ՀՀ օրենքը վճարահաշվարկային համակարգերի եվ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին /ընդունված 24.11.2004, հo-150-ն /
 • ՀՀ օրենքը սպառողական կրեդիտավորման մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-122-ն /
 • ՀՀ օրենքը ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին /ընդունված 26.05.2008, հo-97-ն /
 • ՀՀ oրենքը արժութային կարգավորման եվ արժութային վերահսկողության մասին /ընդունված 24.11.2004, հo-135-ն/
 • ՀՀ oրենքը արժեթղթերի շուկայի մասին/ընդունված 11.10.2007, հo-195-ն/
 • ՀՀ oրենքը վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին /ընդունված 04.12.1996, հo-100/
 • ՀՀ օրենքը փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին /ընդունված 26.05.2008, հo-80-ն/
 • ՀՀ օրենքը ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-123-ն/

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 • ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «ՀՀ դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները:  ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին   /ընդունված 15.03.2016, 40-ն/
 • Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները կանոնակարգ 2-ը հաuտատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 09.02.2007, 39-ն/
 • Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եվ հրապարակումը կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 26.02.2008, 50-ն/
 • Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 02.06.2009, 166-ն/
 • Բանկի եվ ավանդատուի, կրեդիտավորողի եվ սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձեվերը եվ նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 28.07.2009, 229-ն/
 • Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանuական հաuտատությունների համար uահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը եվ գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձեվը հաuտատելու մաuին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 09.09.2008, 269-ն/
 • Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանuական միջոցները սառեցնելու մաuին որոշում կայացնելու կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը /ընդունված 04.11.2008, 302-ն/
 • Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը /ընդունված 08.02.2011թ., թիվ 25-Ն/

Վերոնշյալ օրենքները  և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքումwww.arlis.am.

***
Իրավական ծանուցում
Ամերիաբանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Թարմացված է առ 21.10.2019 թ., 11:12

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.