HERE AND BEYOND
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը
Մամուլի կենտրոն

Ուշադրություն. ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈւՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ : ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ և ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ:
Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:

Վարկի մարման եղանակները հետևյալն են՝

 • Դիֆերենցված/ Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում հաճախորդը վճարում է յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են:
 • Անուիտետային/Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):
 • Խառը մարման եղանակ /հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին՝ բնակելի և առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի, ներդրումային վարկի դեպքում:

Մարման 2-րդ եղանակի դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է քան 1-ին եղանակի դեպքում:
Սակայն 2 –րդ եղանակի դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են, իսկ առաջին ամիսների ընթացքում վճարումների մեծությունը ավելի փոքր է:

Վճարման դիֆերենցված եղանակի դեպքում վարկի ամսական վճարման գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

R = m / n + m * r % / 365 * o, որտեղ՝

R – վարկի ամսական վճարումն է,
m – վարկի մայր գումարն է,
n – վարկի ժամկետն է` արտահայտված ամիսներով,
r – վարկի տարեկան տոկոսադրույքն է,
օ - ամսվա օրերի քանակն է:

 

Անուիտետային մարման եղանակի դեպքում ամսական վճարման գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով..

R= P x r / (1–1/(1 +r) n), որտեղ`

R - Վարկի ամսական վճարումն է.
P - Վարկի գումարն է.
n - Վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վարկային վճարումների ընդհանուր թիվն է (ամիսների քանակը).
r – Վարկի ամսական տոկոսադրույքը, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:
Ամսական վճարումների չափի հաշվարկը կատարվում է մեկ միավորային ճշգրտությամբ և կլորացվում է մաթեմատիկական կանոններով:

Ամսական վճարումների կազմում Վարկի պարտքի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հաշվարկմամբ. 

Pt = R x ((1-1/(1+r) n ) / r բանաձևով, որտեղ՝

Pt - Վարկի փաստացի մնացորդն է t ժամանակահատվածի վերջում.
R - Վարկի ամսական վճարումն է.
t - Վճարումների քանակն է, որոնք պետք է կատարվեն մինչև Վարկի օգտագործման ժամկետի ավարտը (ամիսների քանակը).
r – Վարկի ամսական տոկոսադրույքն է, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի
սկզբնական գումարը).
n – կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.

Dn –կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի
կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.
i –ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման
մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

«Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է այն որոշող պայմանների հիմքով, կրում է կողմնորոշող բնույթ և կարող է Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխվել` կապված Վարկառուի կողմից Վարկը Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ մարելու, ինչպես նաև դրանց հաշվարկում ներառված տարրերի փոփոխությունից»: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքների հաշվարկման օրինակ

Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման վարկ՝

 1. Տրամադրվող գումար՝ 5.000.000 ՀՀ դրամ
 2. Անվանական տարեկան տոկոսադրույք՝ 16%՝ հաշվարկված վարկի նվազող մնացորդի վրա
 3. Մարման ժամկետ՝ 5 տարի (1825 օր)
 4. Մարումներ՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (մայր գումարը և տոկոսները միասին)
 5. Սպառողի կողմից կատարվող այլ վճարումներ՝
 • Ավտոմեքենայի գնահատման միանվագ վճար` 10 000 դրամ,
 • Գրավի նոտարական միանվագ վճար` 16 000 դրամ,
 • Ոստիկանության միանվագ վճար` 5 000 դրամ,
 • Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝( 0.5%, նվազագույնը 50000 ՀՀ դրամ) / - 50 000 դրամ
 • Ապահովագրական տարեկան վճար՝ վարկի մնացորդի 2.5%-ի չափով, որից առաջին վճարը (5 000 000 * 2.5%=125000 դրամ) կատարվում է նախքան վարկի տրամադրումը, 2-րդ տարվանը կազմում է 107 260 դրամ, 3-րդ տարվանը` 86 460 դրամ, 4-րդ տարվանը` 62 080 դրամ, 5-րդ տարվանը` 33 500 դրամ:

Ելնելով 1 կետում նշված պայմաններից՝ կստանանք վարկի մարումների հետևյալ գրաֆիկը.

Պայմաններից ստացվում է, որ N=65, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է, 4-ը` հերթական տարիների ապահովագրական վճարները, իսկ մնացած 60-ը` մայր գումարի, տոկոսների վճարումներն են:

 

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերիթ իվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագումարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

206,000.00

 

 

206,000.00

2

30

 

66,666.67

54923.62

121,590.29

3

61

 

65,934.35

55655.93

121,590.29

4

92

 

65,192.27

56398.01

121,590.29

5

120

 

64,440.30

57149.99

121,590.29

6

151

 

63,678.30

57911.99

121,590.29

7

181

 

62,906.14

58684.15

121,590.29

8

212

 

62,123.68

59466.60

121,590.29

9

242

 

61,330.80

60259.49

121,590.29

10

273

 

60,527.34

61062.95

121,590.29

11

304

 

59,713.16

61877.12

121,590.29

12

334

 

58,888.14

62702.15

121,590.29

13

365

 

58,052.11

63538.18

121,590.29

14

366

107,260.00

 

 

107,260.00

15

395

 

57,204.93

64385.35

121,590.29

16

426

 

56,346.46

65243.83

121,590.29

17

457

 

55,476.54

66113.74

121,590.29

18

485

 

54,595.03

66995.26

121,590.29

19

516

 

53,701.76

67888.53

121,590.29

20

546

 

52,796.57

68793.71

121,590.29

21

577

 

51,879.33

69710.96

121,590.29

22

607

 

50,949.85

70640.44

121,590.29

23

638

 

50,007.97

71582.31

121,590.29

24

669

 

49,053.54

72536.74

121,590.29

25

699

 

48,086.39

73503.90

121,590.29

26

730

 

47,106.33

74483.95

121,590.29

27

731

86,460.00

 

 

86,460.00

28

760

 

46,113.21

75477.07

121,590.29

29

791

 

45,106.85

76483.43

121,590.29

30

822

 

44,087.07

77503.21

121,590.29

31

850

 

43,053.70

78536.59

121,590.29

32

881

 

42,006.54

79583.74

121,590.29

33

911

 

40,945.43

80644.86

121,590.29

34

942

 

39,870.16

81720.12

121,590.29

35

972

 

38,780.56

82809.72

121,590.29

36

1003

 

37,676.43

83913.85

121,590.29

37

1034

 

36,557.58

85032.71

121,590.29

38

1064

 

35,423.81

86166.48

121,590.29

39

1095

 

34,274.92

87315.36

121,590.29

40

1096

62,080.00

 

 

62,080.00

41

1125

 

33,110.72

88479.57

121,590.29

42

1156

 

31,930.99

89659.29

121,590.29

43

1187

 

30,735.53

90854.75

121,590.29

44

1215

 

29,524.14

92066.15

121,590.29

45

1246

 

28,296.59

93293.70

121,590.29

46

1276

 

27,052.67

94537.61

121,590.29

47

1307

 

25,792.17

95798.11

121,590.29

48

1337

 

24,514.86

97075.42

121,590.29

49

1368

 

23,220.52

98369.76

121,590.29

50

1399

 

21,908.93

99681.36

121,590.29

51

1429

 

20,579.84

101010.44

121,590.29

52

1460

 

19,233.04

102357.25

121,590.29

53

1461

33,500.00

 

 

33,500.00

54

1490

 

17,868.27

103722.01

121,590.29

55

1521

 

16,485.31

105104.97

121,590.29

56

1552

 

15,083.91

106506.37

121,590.29

57

1580

 

13,663.83

107926.46

121,590.29

58

1611

 

12,224.81

109365.48

121,590.29

59

1641

 

10,766.60

110823.68

121,590.29

60

1672

 

9,288.95

112301.33

121,590.29

61

1702

 

7,791.60

113798.68

121,590.29

62

1733

 

6,274.29

115316.00

121,590.29

63

1764

 

4,736.74

116853.54

121,590.29

64

1794

 

3,178.69

118411.59

121,590.29

65

1825

 

1,599.87

119990.41

121,590.29

Ընդամենը

 

495,300.00

2,295,417.09

 5,000,000.00

 7,790,717.09

 

 

  

Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝
 

K1=10000+16000+5000+50000+125000=206000

Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևից՝ հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը՝

 

5000000=

 

 +

 

 +

 

 +

 

...+

 

206000

121590.29

121590.29

121590.29

121590.29

 

 0 
365

 

 30 
365

 

 61 
365

 

92
365

 

1825
365

 

(1+i) 

 

  

 (1+i)

 

 

(1+i) 

 

 

(1+i) 

 

 

(1+i) 

 

, որտեղից`

 

5000000-206000=

 

 +

 

 +

 

 +...+

 

121590.29

121590.29

121590.29

121590.29

 

 30 
365

 

 61 
365

 

 92 
365

 

 1825 
365

 

(1+i) 

 

 

(1+i) 

 

 

(1+i) 

 

 

(1+i) 

 

և

 

որտեղից՝

i=0.218499*100=21.85%

Արդյունքում փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 21.85 %:

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ. 

 1. Վարկատեսակ՝ Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ
 2. Վարկի գումար՝ 7.000.000 դրամ
 3. Հաստատուն տոկոսադրույք՝ 18.5% 
 4. Մարման ժամկետ՝ 60 ամիս
 5. Մարման եղանակ՝ դիֆերենցված /վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումրը նվազում է ՝ հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ/
 6. Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 50.000 դրամ
 7. Ապահովագրության վճար՝ վարկի մնացորդի 2.5% չափով յուրաքանչյուր տարի
 8. Ավտոմեքենայի գնահատման վճար՝ 10.000 ՀՀ դրամ
 9. Ավտոմեքենայի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի վճար՝ 3.300 ՀՀ դրամ
 10. Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար՝ 24.000
 11. Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար՝ 2.200 ՀՀ դրամ
 12. Վարկի տրամադրման օր՝ 01/07/2013
 13. Առաջին մարման օր՝ 01/08/2013

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 24.96 %


 Տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ

Վարկի սկզբնական գումար – 7,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 15%
Վարկի ժամկետ – 60 ամիս


Ամսական մարումների մեծությունը մարման անուիտետային եղանակի դեպքում՝
կկազմի՝ 166,529.5 ՀՀ դրամ
Օրական տոկոսագումարը կկազմի 7,000,000*15/100/365=2876.7 ՀՀ դրամ

Թարմացված է առ 25.07.2009 թ., 11:22
2020 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: