Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Մաքսային քարտ


Վարկային գծերը տրամադրվում են մաքսային վճարումներ իրականացնելու նպատակով: 

 

 

 

 

Մաքսային քարտով մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (Arca classic)

Վարկատեսակ

Մաքսային քարտով մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (Arca classic)

Նպատակ

Մաքսային վճարումներ

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

• Ամերիաբանկում գործող հաշիվներով իրականացվող վերջին 6-12 ամիսների ամսական միջին շրջանառության մինչև 40%-ը, 2,000,000- 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ
• Առնվազն 3 ամիս Ամերիաբանկում շրջանառություն իրականացրած հաճախորդների համար սահմանաչափի որոշման հիմք է հանդիսանալու Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով 3 ամիսների իրականացված զուտ շրջանառությունը և դրան նախորդող առնվազն 3-9 ամիսների այլ բանկերի հաշվամարներով իրականացված զուտ շրջանառությունը, 2,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ/ պայմանով, որ այլ բանկերում իրականացված շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ

Ժամկետ (ամիս)

Մինչև 12 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով վարկերի դեպքում վարկերը տրամադրվում են արտոնյալ ժամկետով: Արտոնյալ ժամկետի ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում, իսկ ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում գումարի օգտագործման առաջին իսկ օրվանից օգտագործված գումարի նկատմամբ կիրառվում է հետևյալ տոկոսդրույքը՝

19%

16%

14.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

22.4-23.4%

18.8-19.8%

17-18%

•ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով վարկերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է` 20%:

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%,
 բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկ / գրավ հարաբերակցության շեղմամբ պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%:

Վարկի տրամադրման վճար

1% վարկի գումարից

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար

Չի կիրառվում

Քարտի թողարկում

Անվճար

Քարտի տարեկան սպասարկում

10,000 ՀՀ դրամ, 3 ամսից ավել սպասարկվող հաճախորդների համար` անվճար

Հավելյալ քարտի թողարկում

Անվճար

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5 000 դրամ

Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5 000 դրամ

Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

Անվճար

Քարտի բլոկավորում

Անվճար

Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

Կանխիկի տրամադրում

Չի թույլատրվում

Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ գործարքներ

Անվճար

Այլ առևտրի կետերում անկանխիկ գործարքներ

3%

Քաղվածքի տրամադրում կամ ուղարկում էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3 000 դրամ

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում

Անվճար

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

Գումարի օգտագործման ամսվա վերջին օր + 5 օր

Մարման եղանակ առանց վճարման արտոնյալ ժամկետի


Վարկի մայր գումարը մարվում է ժամկետի վերջում:Տոկոսագումարները վճարվում են ամենամսյա պարբերականությամբ, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում:

Մարման եղանակ վճարման արտոնյալ ժամկետի դեպքում

Տոկոսների մարում Ժամկետի վերջում, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում:
Վարկի մայր գումարի մարում ժամկետի վերջում:

Ապահովվածության նկարագրություն

1. Հաշիվների շրջանառություն
2. Առնվազն 1 ֆիզ և/կամ իրավաբանական բանկի համար ընդունելի անձի երաշխավորություն**

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն
/որպես լրացուցիչ գրավի արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը/

 1 Դրամական հոսքերի ամսական միջին զուտ շրջանառության մինչև 40%
(Ընդ որում շրջանառության վերոնշյալ հարաբերակացությունը վարկի սպասարկման ընթացքում խախտելու դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի սահմանաչափը կարող է վերանայվել կամ հետ կանչվել)

2 Վարկային գծի սահմանաչափը կարող է գերազանցել միջին շրջանառության 40%-ը լրացուցիչ գրավի դեպքում և այդ դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի գերազանցող մաս/լրացուցիչ գրավ հարաբերակցությունը հետևյալն է՝
1.   անշարժ գույք` 70%, եթե ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է առնվազն 1.5, ապա 80%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%,
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ` 80%,
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Լրացուցիչ պարտադիր ապահովում

Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների տրամադրում

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ գրավ

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ: 

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 Վարկի հայտ-դիմում

 Անձնագրեր (բնօրինակը) /Ա/Ձ-ի դեպքում/

 Հարկային կոդ, պետ. ռեգիստրի վկայական/Իրավաբանական անձի դեպքում գործադիր մարմնի վերաբերյալ ներդիրը պարտադիր է/

 Կանոնադրություն /Իրավաբանական անձի դեպքում/

 Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/նախագահի անձնագրերի և սոց. քարտերի պատճենները

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

Վարկառուի և իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց կամ Ա/Ձ-ների պետական գրանցման վկայականների և կից ներդիրների պատճեները

 •Ֆինանսական հաշվետվությունները վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար` հաստատված հարկային տեսչության կողմից

 Վերջին հաշվետու տարվա համար /հաշվեկշիռ և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնողների համար/ , վերջին հաշվետու եռամսյակի համար  հաստատագրված  և/կամ պարզեցված հարկ վճարողների համար

 Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը

 Իրացման / մատակարարաման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ-ապրաքագրեր, վաճառքների կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ փաստաթղթեր

 Գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ լիցենզիաների, սերտիֆիկատների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի պատճենները

Երաշխավորների անձնագրեր, աշխատավայրից տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ և/կամ սեփականությունը հավաստող փաստաթուղթ

 Այլ բանկերում գործող հաշիվների շրջանառության քաղվածքներ

 Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

                 

   Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի  վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին

Տեղեկանք գրանցված բաժնետերերի/մասնակիցների/հիմնադիրների, տնօրենի և կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ/Իրավաբանական անձի դեպքում/

 Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ բանկի (ռիսկային բնապահպանական գործունեության դեպքում) կողմից պահանջվող բնապահպանական` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննարկան եզրակացություններ, ակտեր; տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ /ըստ անհրաժեշտության/

 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

 

 

 

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Երաշխավորն ինքն է կրում վարկի մարման պատասխանատվությունը, երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի պարտավորությունները տարածվում են Երաշխավորի վրա:
Երաշխավորն իրավունք ունի ստանալ հատուցում վարկառուից վարկի վճարման համար, այսինքն՝ կարող է վարկառուից պահանջել հատուցում վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:
Վարկատուն պարտավոր է Երաշխավորին նախազգուշացնել վարկի մարման վերաբերյալ այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Երաշխավորը պարտավոր է վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել վարկի չմարված պարտավորությունը:
Երաշխավորը կարող է հայտնվել «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Երաշխավորը կարող է գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Երաշխավորին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`
1. Տույժ/տուգանքներ
2. Տոկոսագումարներ
3. Մայր գումար
ՁԵՐ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱՊԱՏԻԿԸ

 

Զգուշացում.

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՕՐԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ` ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՎԱՐԿԻ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ: ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ 365 ՕՐ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆ:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ և ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ:

 

 

Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:

 
 

Վարկի մարման եղանակները հետևյալն են՝

 • Դիֆերենցված/ Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկի մարման եղանակ, որի դեպքում հաճախորդը վճարում է յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են:
 • Անուիտետային/Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):
 • Խառը մարման եղանակ - հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին՝ բնակելի և առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի, ներդրումային վարկի դեպքում:

 

Մարման 2-րդ եղանակի դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է քան 1-ին եղանակի դեպքում: 

 

Սակայն 2 –րդ եղանակի դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են, իսկ առաջին ամիսների ընթացքում վճարումների մեծությունը ավելի փոքր է:

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Վարկի վաղաժամ մարում

Սպառողն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:
Սպառողն իրավունք ունի կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

 

Փաստացի օգտագործված միջոցների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը 

Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է փաստացի օգտագործված գումարի վրա` օրական կտրվածքով:

Տոկոսագումարը ենթակա է մարման առնվազն ամիսը մեկ անգամ:

 

Տոկոսադրույքի փոփոխման կարգը.

Բանկը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել տոկոսի չափը` կախված ֆինանսական շուկայից, Բանկի ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխված միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներից, և/կամ եթե ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել վարկի տարեկան տոկոսադրույքի  փոփոխման նախադրյալները: Ընդ որում` Բանկը պարտավոր է անվանական տոկոսադրույքի միակողմանի փոփոխման դեպքում այդ մասին նախօրոք` պայմանագրով սահմանված ժամկետում /առնվազն 7 օր առաջ/ և պայմանագրով սահմանված եղանակով ծանուցել վարկառուին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոսադրույքը կիրառելու համար: Եթե վարկառուն համաձայն չէ փոփոխված տոկոսի հետ, ապա նա իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել համապատասխան համաձայնագիրը` կատարելով բանկի հանդեպ տվյալ համաձայնագրով իր ունեցած պարտավորություններն ամբողջ ծավալով:

 

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում`

• Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա
• Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել` կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից
• Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսացել 23.08.2019թ-ին հրապարակված փոխարժեքները (ԱՄՆ դոլար` 477.5, ԵՎՐՈ` 530.5)

 
Հաճախորդի վարկի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`
 • Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը
 • Գործարար համբավը
 • և այլն

 

Վարկի մերժման գործոնները`

 • Վարկառուի կողմից ներկայացված տվյալները /փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվությունը/ անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական:
 • Վարկառուի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար
 • Վարկառուն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ /այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/
 • և այլն

 

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը Բանկը վարկի նախնական հաստատման մասին որոշումը կայացնում է վարկի հայտը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 8 (ութ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման պայմանագրերի կնքված լինելու դեպքում: 

 

Վարկը վարկառուին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերի` Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ)  աշխատանքային օր հետո: 

 

Բանկի կողմից վարկի վերաբերյալ որոշման կայացումից հետո, եթե հաճախորդը. 

 
 • հայտնում է վարկ ստանալու մասին իր դրական որոշման վերաբերյալ վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա սկսվում է վարկի ձևակերպման և տրամադրման փուլը:
 • հայտնում է վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրը լրանալուց հետո, վարկի վերաբերյալ Բանկի որոշումը ենթակա է վերահաստատման: 
 

Քաղվածքներ

Վարկային հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները տրամադրվում են փոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով, կամ առձեռն` բանկի ցանկացած մասնաճյուղից: 

 

Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

1.1. Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

1.2.1 տարուց ավել  վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում[1]

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի  յուրաքանչյուր  տարվա  քաղվածքի համար

1.3.                Թղթային  կամ 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող էլեկտրոնային ձևով պահվող փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4.SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.5.                Տեղեկանքների տրամադրում

 

1.5.1.3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.5.2.    Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.5.3.    Ինտերներ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում[2]

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.6.                Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.7.Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.8.                Քաղվածքի առաքում

 

1.8.1.Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

1.8.2.    Փոստով` ՀՀ տարածքում

անվճար

1.8.3.    Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս[3]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.9.                Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`

ներառյալ ԱԱՀ

6.1.                Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

 

6.1.1.հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.1.2.    հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.1.3.    հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.2.                Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

 

6.2.1.    բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

6.2.1.1.    կանխիկ փոխարժեք,

6.2.1.2.    անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.2.2.   օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ[1]  Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ նյութերի (այդ թվում` տեղեկանքների, փաստաթղթերի, դրանց կրկնօրինակների, աուդիտորական հարցման պատասխանների) տրամադրումն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով: Միջնորդավճարը չի գանձվում Բանկի կողմից տեղադրված POS տերմինալի գործողություններն արտացոլող հաշվից քաղվածքի տրամադրման համար:

[2] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[3] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

 
BUSINESS  քարտի թողարկման և օգտագործման սակագներն ու պայմաններն են`
 

                                     Master Card Business/VISA Business

Քարտային հաշվի արժույթը`

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Քարտի թողարկում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի սպասարկում

2,000 դրամ ամսական

20,000 դրամ տարեկան

2,000 դրամ ամսական

20,000 դրամ տարեկան

2,000 դրամ ամսական

20,000 դրամ տարեկան

Հավելյալ քարտի թողարկում

անվճար

անվճար

անվճար

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5 000 դրամ

5 000 դրամ

5 000 դրամ

Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5 000 դրամ

5 000 դրամ

5 000 դրամ

Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում[1]

3 000 դրամ

3 000 դրամ

3 000 դրամ

Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի բլոկավորում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում[2] /7 օրվա համար/

9 000 դրամ

9 000 դրամ

9 000 դրամ

Քարտի ապաբլոկավորում

անվճար

անվճար

անվճար

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

3 000 000 դրամ

10 000 ԱՄՆ  դոլար

10 000 Եվրո

Կանխիկի տրամադրման գործարքների առավելագույն քանակը

10

10

10

Կանխիկի տրամադրում

 

 

 

ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման  կետերում

0%

0.4%

0.4%

բ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.5%

 

1.5%

 

1.5%

 

Անկանխիկ գործարքներ

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտին մուտքագրված գումարի շտապ ակտիվացում (քարտային հաշվին գումարի մուտքագրումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

 

 

2 000 դրամ

 

 

2 000 դրամ

 

 

2 000 դրամ

Քաղվածքի տրամադրում կամ ուղարկում էլեկտրոնային փոստով

անվճար

անվճար

անվճար

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարի դեպքում

10 դրամ

10 դրամ

10 դրամ

Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3 000 դրամ

3 000 դրամ

3 000 դրամ

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ

0.3%

0.3%

0.3%

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից կանխիկացում

13ա կետով սահմանված միջնորդավճար+ 2,000 ՀՀ դրամ

13ա կետով սահմանված միջնորդավճար + 2,000 ՀՀ դրամ

 

13ա կետով սահմանված միջնորդավճար+ 2,000 ՀՀ դրամ 

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում[3]

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

 

Քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգով

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

 

Քարտի առաքում

 

 

 

ա) ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

բ )Արտերկիր

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի[1]Հայտը պետք է ներկայացված լինի մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 14:00: Ծառայությունը գործում է բացառապես Բանկի Երևան քաղաքի գրասենյակներում քարտ պատվիրելիս:

[2]Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում

 

[3] Կոմունալ վճարումները իրականացվում են առանց միջնորդավճարի:

 

Քարտի ներքո տրամադրվող վարկային գծի պայմաններն են` 
 

Վարկային գծի սահմանաչափ

Ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով վերջին 6 ամիսների ընթացքում իրականացվող ամսական զուտ շրջանառության 20%-ը, ոչ ավել քան 20 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, սակայն ոչ պակաս քան 500 հազ. ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Մինչև 6 ամիս սպասարկվող հաճախորդների դեպքում, որպես սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայելու Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով առնվազն 3 ամսվա իրականացված զուտ շրջանառությունը և դրան նախորդող 3 ամիսների այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ շրջանառությունը:

Վարկային գծի ժամկետ

Մինչև 1 տարի

Օգտագործված վարկային գծի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք

 • ՀՀ դրամի դեպքում` 19% տարեկան
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 18% տարեկան
 • Եվրոյի դեպքում` 17% տարեկան

Տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետ

Չի տրամադրվում

Տոկոսների մարում

Ամսական` կուտակված տոկոսագումարի չափով, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում:

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Սահմանաչափի 0.5%

Վարկային գծի ապահովածություն`

·         Դրամական հոսքեր

·         Սեփականատերերի երաշխավորություններ

·         Անհրաժեշտության դեպքում` լրացուցիչ ապահովվածություն:

Վարկ / լրացուցիչ ապահովություն հարաբերակացությունը

 Մինչև 70%

Կիրառվող  այլ պայմաններ և տուգանքներ ժամկետանց գումարի դիմաց

Ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ դադարում է Գծի սահմաններում ստացված Վարկերի օգտագործման համար Պայմանագրով նախատեսված տարեկան Տոկոսի հաշվարկումը և այդ գումարի նկատմամբ սկսվում է հաշվարկվել և կիրառվել օրական 0.1% տոկոսադրույքը`կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ կիրառվում է նաև տույժ՝ ժամկետանց գումարի 0,1% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք՝ ժամկետանց վարկի 2.0% չափով

Կիրառվող այլ պայմաններ և տուգանքներ ժամկետանց տոկոսի դիմաց

ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ հաշվարկվում և կիրառվում է 0,3% տոկոսադրույքը` յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք` ժամկետանց տոկոսագումարի 5.0% չափով

Վաղաժամկետ պայմանագրի լուծում

Տույժ կամ տուգանք չի կիրառվում

Հայտի ուսումնասիրության  ժամկետ

Մինչև 3 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից: Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով` վերոնշյալ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 3 աշխատանքային օր

Մերժման հիմքերը

ԱՔՌԱ համակարգով հարցումների միջոցով մերժվելու են վերջին 2 տարիների ընթացքում դասակարգում ունեցող այն հաճախորդները, որոնց ժամկետանց պարտավորությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում կազմել է 30 և ավել օր:

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար*

500 000 ՀՀ դրամ

 
 
 


 

 


Թարմացված է առ 02.09.2019 թ., 13:55

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2018. All rights reserved.