Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Բանկային երաշխիքի թողարկման պայմանները

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ*

1. Երաշխիքների թողարկում

1.1.Երաշխիքների թողարկում Ամերիաբանկի կողմից                             միջնորդավճար

1.1.1 դրամական միջոցների սառեցմամբ**

յուրաքանչյուր եռամսյակի*** համար 0.3% (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար), գործողության ողջ ժամկետի համար նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

1.1.2.այլ միջոցների գրավադրմամբ**

յուրաքանչյուր եռամսյակի*** համար 0.75% (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար), նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ գործողության ողջ ժամկետի համար

1.2.Գրավի փոփոխություն դրամական միջոցների սառեցմամբ թողարկված բանկային երաշխիքների գրավը այլ գրավով փոխարինելու դեպքում իրականացվում է թողարկման միջնորդավճարի գանձում` այլ գրավով ապահովված երաշխիքների համար սահմանված և դրամական միջոցների սառեցմամբ երաշխիքի թողարկման համար գանձված միջնորդավճարի տարբերության չափով
1.3. Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն 35,000 ՀՀ դրամ, իսկ երաշխիքի գումարի ավելացման կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում ավելացված մասով կգանձվի նաև երաշխիքի թողարկման միջնորդավճար 
1.4. Երաշխիքի դադարեցում` հաճախորդի հրահանգով 25,000 ՀՀ դրամ

1.5. Վճարում պահանջի դիմաց

վճարվող գումարի 0.5%-ը, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

1.6. Անուղղակի երաշխիքներ/միջնորդ բանկի մասնակցությամբ թողարկված/ ըստ պայմանավորվածության

2. Այլ բանկերի կողմից Հաճախորդի օգտին թողարկված Երաշխիքների ապասարկում

2.1. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից բանկային երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կոնտր-երաշխիքի դիմաց ըստ պայմանավորվածության

2.2. Երաշխիքի կամ երաշխիքի փոփոխության ծանուցում

20,000 ՀՀ դրամ

2.3. Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի կազմում 30,000 ՀՀ դրամ

Այլ բանկերի միջնորդավճարները (բացառությամբ` հաստատման), փոստային/կապի ծախսերը գանձվում են ըստ դրանց փաստացի մեծության
* սույն սակագները կիրառելի են նաև Պահուստային Ակրեդիտիվների(Standby LC) համար
** Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ
*** ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ.  Երաշխիքի թողարկման միջնորդավճարը կարող է փոփոխվել Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ: Հաստատված միջնորդավճարի մասին Հաճախորդը տեղեկացվում է որոշման կայացման հաջորդող աշխատանքային օրը. հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանվում է պայմանագրով:


Տրամադրվող Երաշխիքի գումարի առավելագույն չափը սահմանափակվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներով:


Տրամադրվող Երաշխիքի ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով և Հաճախորդի վարկունակությամբ:


Բանկային Երաշխիքը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, Ռուսական Ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և այլ արժույթներով` ըստ պայմանավորվածության:


Երաշխիքի հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը իրականացվում է առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում: Հաճախորդը որոշման մասին տեղեկացվում է որոշման կայացմանը հաջորդող աշխատանքային օրը: Երաշխիքը տրամադրվում է առավելագույնը 20 հաջորդող աշխատանքային օրերի ընթացքում:


Երաշխիքի ներքո բենեֆիցիարին վճարված գումարը պայմանագրով սահմանված ժամկետում չմարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ սկսում է հաշվարկվել օրական 0,1 տոկոս, իսկ 5 /հինգ/ և ավելի աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք`  ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈւՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (ՏՈւՆԸ, ՄԵՔԵՆԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ) ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ:


Երաշխիքի տրամադրումը Բանկի կողմից կարող է մերժվել, եթե բանկի սուբյեկտիվ գնահատականով երաշխիքի համար դիմող անձը չի տիրապետում իր պարտավորություննեը  կատարելու համար բավարար ռեսուրսների:


Թարմացված է առ 30.11.2015 թ., 10:48

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2018. All rights reserved.
Կորպորատիվ բանկային ծառայություններ